Tražilica


Djela apostolska 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 7,1A veliki svećenik reče: "Je li to tako?"
Djela apostolska 7,2A on reče: "Ljudi braćo i oci, poslušajte! Bog slave javi se ocu našemu Abrahamu, kad je bio u Mezopotamiji, prije nego se doseli u Haran.
Djela apostolska 7,3I reče mu: "Izađi iz zemlje svoje i od roda svojega, i dođi u zemlju, koju ću ti pokazati!
Djela apostolska 7,4Tada izađe iz zemlje Kaldejaca, i naseli se u Haranu. Odatle, po smrti oca njegova, preseli ga u ovu, zemlju, u kojoj vi sad stanujete.
Djela apostolska 7,5A ne dade mu baštine u njoj ni stope, nego mu je obeća dati u posjed, i potomstvu njegovu poslije njega, dok još nije imao djeteta.
Djela apostolska 7,6A Bog mu reče ovako: "Potomci njegovi bit će došljaci u zemlji tuđoj. Stavit će ih u ropstvo i tlačit će ih četiri stotine godina.
Djela apostolska 7,7I narodu, kojemu će služiti, ja ću suditi, reče Bog, i potom će izaći, i služit će meni na ovome mjestu.
Djela apostolska 7,8I dade mu zavjet obrezanja. I tako mu se rodi Izak, i obreza ga u osmi dan, i Izaku se rodi Jakov, i Jakovu dvanaest patrijarha.
Djela apostolska 7,9I patrijarsi su zavidjeli Josipu, i prodadoše ga u Egipat, ali je Bog bio s njim.
Djela apostolska 7,10I izbavi ga od svih njegovih nevolja, i dade mu milost i mudrost pred Faraonom, kraljem egipatskim. On ga postavi poglavarom nad Egiptom i nad svom kućom svojom.
Djela apostolska 7,11A dođe glad na sav Egipat i Kanaan i nevolja velika, i nijesu nalazili hrane oci naši.
Djela apostolska 7,12A kad je čuo Jakov, da ima žita u Egiptu, posla najprije oce naše.
Djela apostolska 7,13Drugi put upoznaše Josipa brata njegova, i rod Josipov otkri se Faraonu.
Djela apostolska 7,14A Josip posla i dozva oca svojega Jakova i svu rodbinu svoju, sedamdeset i pet duša.
Djela apostolska 7,15I siđe Jakov u Egipat, i umrije on, i oci naši.
Djela apostolska 7,16I prenesoše ih u Sihem i položiše ih u grob, koji kupi Abraham za novce od sinova Hamorovih u Sihemu.
Djela apostolska 7,17A kad se približi vrijeme obećanja što ga je bio obećao Bog Abrahamu, naraste narod i umnoži se u Egiptu.
Djela apostolska 7,18Tada ustade drugi kralj u Egiptu, koji nije znao Josipa.
Djela apostolska 7,19Ova je lukavo postupao s narodom našim. Silio je oce naše, da izlažu djecu svoju, da ne ostanu na životu.
Djela apostolska 7,20U to se je vrijeme r odio Mojsije, i bio je mio Bogu. Odgajao se tri mjeseca u kući oca svojega.
Djela apostolska 7,21A kad ga izložiše, uze ga kći Faraonova, i odgoji ga sebi za sina.
Djela apostolska 7,22I pouči se Mojsije u svoj mudrosti egipatskoj, i bio je silan u riječima i u djelima svojim.
Djela apostolska 7,23Kad mu je bilo četrdeset godina, dođe mu na um, da obiđe i braću svoju, sinove Izraelove.
Djela apostolska 7,24I kad je vidio, gdje se jednome čini nepravda, obrani ga i osveti ga, što mu se je činila nepravda, i ubi Egipćanina.
Djela apostolska 7,25A mislio je, da braća njegova razumiju, da im Bog daje spasenje rukom njegovom; ali oni nijesu razumjeli.
Djela apostolska 7,26A sutradan dođe među one koji su se svađali. Htjede ih pomiriti i reče: Ljudi, braća ste, zašto činite nepravdu jedan drugome?
Djela apostolska 7,27A onaj, što je činio nepravdu bližnjemu, odbi ga i reče: "Tko je tebe postavio glavarom i sucem nad nama?
Djela apostolska 7,28Hoćeš li da ubiješ i mene, kao što si jučer ubio Egipćanina?
Djela apostolska 7,29Čuvši Mojsije ovu riječ pobježe, i posta došljak u zemlji Midjanskoj, gdje mu se rode dva sina.
Djela apostolska 7,30I kad se navrši četrdeset godina, javi mu se u pustinji gore Sinajske anđeo u ognjenom plamenu grma.
Djela apostolska 7,31A kad Mojsije vidje, divio se je viđenju. I kad pristupi da promotri, progovori mu glas Gospodnji:
Djela apostolska 7,32'Ja sam Bog otaca tvojih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev'. A Mojsije uzdrhtao je i nije se usudio pogledati.
Djela apostolska 7,33A Gospodin mu reče: "Izuj obuću sa svojih nogu, jer je mjesto, na kojem stojiš, zemlja sveta.
Djela apostolska 7,34Dobro sam vidio nevolju svojega naroda, koji je u Egiptu, i čuo sam njihovo uzdisanje, i sišao sam da ih izbavim. I sad hajde, da te pošljem u Egipat!
Djela apostolska 7,35Ovoga Mojsija, kojega odbiše rekavši: 'Tko te postavi glavarom i sucem?' Njega posla Bog kao glavara i izbavitelja rukom anđela, koji mu se javi a grmu.
Djela apostolska 7,36On ih izvede uz čudesa i znake, što ih, je činio u zemlji Egipatskoj i u Crvenom moru i u pustinji četrdeset, godina.
Djela apostolska 7,37Ovo je Mojsije, koji reče sinovima Izraelovim: 'Proroka će vam podignuti Bog iz vaše braće, kao mene njega slušajte.'
Djela apostolska 7,38Ovo je onaj, što je bio u zajednici u pustinji s anđelom, koji mu je govorio na gori Sinajskoj, i s ocima našim, koji je primio riječi života, da ih dadne nama.
Djela apostolska 7,39Ali oci naši ne htjedoše ga poslušati, nego ga odbaciše, i okrenuše se srcem svojim u Egipat.
Djela apostolska 7,40I rekoše Aronu: 'Napravi nam bogove, koji će ići pred nama; jer ne znamo, što se dogodilo ovome Mojsiju, koji nas izvede iz zemlje Egipatske'.
Djela apostolska 7,41I napraviše tele u one dane, i prinesoše žrtvu idolu, i radovali su se djelima ruku svojih.
Djela apostolska 7,42A Bog se okrenu od njih, i predade ih da služe vojsci nebeskoj, kao što je pisano u knjizi proroka: "Jeste li mi prinosili žrtve zaklanice i prinose u pustinji četrdeset godina, kućo Izraelova?
Djela apostolska 7,43Šator Molohov nosili ste sa sobom i zvijezdu boga Remfana, slike, što ih načiniste, da im se klanjate. Zato ću vas prognati dalje od Babilona.
Djela apostolska 7,44U pustinji su imali oci naši šator svjedočanstva. Tako je bio naredio onaj, koji je zapovjedio Mojsiju, da ga načini po slici, koju je bio vidio.
Djela apostolska 7,45Naši ga oci primiše i donesoše pod Jošuom u zemlju neznabožaca, koje odagna Bog ispred lica naših otaca. Tako je bilo do dana Davidovih.
Djela apostolska 7,46Ovaj nađe milost u Boga, i izmoli, da nađe stan Bogu Jakovljevu.
Djela apostolska 7,47A Salomon mu sagradi kuću.
Djela apostolska 7,48Ali Svevišnji ne stanuje u rukotvorinama, kao što govori prorok:
Djela apostolska 7,49Prijestolje je moje nebo, i zemlja je podnožje nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću graditi? govori Gospodin. Ili koje je mjesto za moje počivanje?
Djela apostolska 7,50Ne načini li sve ovo ruka moja?
Djela apostolska 7,51Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci, tako i vi.
Djela apostolska 7,52Kojega od proroka ne progoniše oci vaši? I ubiše one, koji su naprijed javljali dolazak Pravednika, kojemu sad vi postadoste izdajnici i ubojice.
Djela apostolska 7,53Vi, koji primiste zakon odredbom anđela, ali ne držaste."
Djela apostolska 7,54Kad ovo čuše, rasrdiše se vrlo u srcima svojim, i škrgutali su zubima na njega.
Djela apostolska 7,55A on pun Duha Svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu,
Djela apostolska 7,56I reče: "Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovječjega gdje stoji s desne strane Bogu."
Djela apostolska 7,57A oni vičući iza glasa ztisnuše uši svoje i navališe jednodušno na njega.
Djela apostolska 7,58Izbaciše ga iz grada i kamenovaše ga. Svjedoci odložiše haljine svoje kod nogu mladića, koji se je zvao Savao.
Djela apostolska 7,59Tako kamenovaše Stjepana. A on se je molio i govorio: " Gospodine Isuse, primi duh moj!"
Djela apostolska 7,60Onda klekne na koljena i povika iza glasa: "Gospodine, ne uzimaj im ovo za grijeh!" To rekavši usnu.
Djela apostolska 7,1 Veliki svećenik upita: "Je li to tako?
Djela apostolska 7,2Stjepan odgovori: "Braćo i oci, čujte! Bog slave ukaza se ocu našemu Abrahamu dok bijaše u Mezopotamiji, prije negoli se nastani u Haranu,
Djela apostolska 7,3i reče mu: Iziđi iz zemlje svoje, iz zavičaja svoga, hajde u zemlju koju ću ti pokazati.
Djela apostolska 7,4On nato iziđe iz zemlje kaldejske i nastani se u Haranu. Odande ga nakon smrti oca njegova Bog preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada boravite.
Djela apostolska 7,5U njoj mu ne dade ni stope baštine, nego obeća dati je u posjed njemu i potomstvu njegovu nakon njega, premda još nije imao djeteta.
Djela apostolska 7,6Bog isto tako reče da će potomci njegovi biti pridošlice u zemlji tuđoj, da će ih porobljavati i tlačiti četiri stotine godina.
Djela apostolska 7,7Ali narod kojemu budu robovali ja ću suditi, reče Bog. A nakon toga izići će i iskazati mi štovanje na ovome mjestu.
Djela apostolska 7,8Dade mu i Savez obrezanja. Tako rodi Izaka i obreza ga osmi dan, Izak Jakova, Jakov dvanaest rodozačetnika.
Djela apostolska 7,9"Rodozačetnici pak, iz zavisti, Josipa predadoše u Egipat. Ali Bog bijaše s njim
Djela apostolska 7,10te ga izbavljaše iz svih nevolja, podari ga naklonošću i mudrošću pred faraonom, kraljem egipatskim koji ga postavi za upravitelja nad Egiptom i nad cijelim dvorom svojim.
Djela apostolska 7,11Onda u cijeloj zemlji egipatskoj i kanaanskoj nasta glad i nevolja velika: oci naši ne mogahu naći hrane.
Djela apostolska 7,12Kad Jakov doču da u Egiptu ima žita, posla onamo najprije oce naše.
Djela apostolska 7,13Drugi se put Josip očitova braći svojoj pa faraon dozna za podrijetlo Josipovo.
Djela apostolska 7,14Josip tada posla po Jakova, oca svoga, i svu rodbinu, sedamdeset i pet duša.
Djela apostolska 7,15Jakov tako siđe u Egipat. I umrije on i oci naši.
Djela apostolska 7,16Preneseni su u Sihem i položeni u grob koji je Abraham za srebro kupio od sinova Hamorovih u Sihemu.
Djela apostolska 7,17"Kako se bližilo vrijeme obećanja koje Bog obreče Abrahamu, rastao je u Egiptu narod i množio se
Djela apostolska 7,18dok ondje ne zavlada drugi kralj koji nije poznavao Josipa.
Djela apostolska 7,19Lukav prema rodu našemu, tlačio je on oce naše da bi djecu svoju izlagali da ne ostanu na životu.
Djela apostolska 7,20U taj se čas rodi Mojsije. Bijaše božanski lijep. Tri je mjeseca hranjen u kući očinskoj,
Djela apostolska 7,21a onda, kad je bio izložen, prigrli ga kći faraonova i othrani sebi za sina.
Djela apostolska 7,22Tako Mojsije, odgojen u svoj mudrosti egipatskoj, bijaše silan na riječima i djelima.
Djela apostolska 7,23"Kad mu bijaše četrdeset godina, ponuka ga srce da pohodi braću svoju, sinove Izraelove.
Djela apostolska 7,24I kad vidje kako je jednomu nanesena nepravda, suprotstavi se i osveti zlostavljenoga ubivši Egipćanina.
Djela apostolska 7,25Mislio je da će braća njegova shvatiti kako će im Bog po njegovoj ruci pružiti spasenje, ali oni ne shvatiše.
Djela apostolska 7,26Sutradan se pojavi pred onima koji su se tukli te ih stade nagovarati da se izmire: `Ljudi, braća ste! Zašto zlostavljate jedan drugoga?`
Djela apostolska 7,27Ali ga onaj što je zlostavljao svoga bližnjega odbi riječima: Tko te postavi glavarom i sucem nad nama?
Djela apostolska 7,28Kaniš li ubiti i mene kao što si jučer ubio onog Egipćanina?
Djela apostolska 7,29Na te riječi pobježe Mojsije i skloni se u zemlju midjansku, gdje mu se rodiše dva sina.
Djela apostolska 7,30"Nakon četrdeset godina ukaza mu se Anđeo u pustinji brda Sinaja u rasplamtjeloj vatri jednoga grma.
Djela apostolska 7,31Opazivši to, zadivi se Mojsije viđenju. Dok je prilazio da bolje promotri, eto glasa Gospodnjega:
Djela apostolska 7,32Ja sam Bog Otaca tvojih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Sav preplašen, Mojsije se ne usudi pogledati.
Djela apostolska 7,33A Gospodin će mu: Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš, sveto je tlo.
Djela apostolska 7,34Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i uzdisaj mu čuo pa siđoh izbaviti ga. I sad hajde! Šaljem te u Egipat!
Djela apostolska 7,35"Toga Mojsija - kojega su se odrekli rekavši: Tko te postavi glavarom i sucem? - toga im Bog kao glavara i otkupitelja posla po Anđelu koji mu se ukaza u grmu.
Djela apostolska 7,36On ih izvede učinivši čudesa i znamenja u zemlji egipatskoj, u Crvenome moru i u pustinji kroz četrdeset godina.
Djela apostolska 7,37To je onaj Mojsije koji reče sinovima Izraelovim: Proroka poput mene od vaše braće podići će vam Bog.
Djela apostolska 7,38To je onaj koji za skupa u pustinji bijaše između Anđela što mu govoraše na brdu Sinaju i otaca naših; onaj koji je primio riječi životne da ih nama preda.
Djela apostolska 7,39Njemu se ne htjedoše pokoriti oci naši, nego ga odbiše i u srcima se svojima vratiše u Egipat
Djela apostolska 7,40rekavši Aronu: `Napravi nam bogove koji će ići pred nama! Ta ne znamo što se dogodi s tim Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske.`
Djela apostolska 7,41Tele načiniše u dane one, prinesoše žrtvu tom kumiru i veseljahu se djelima ruku svojih.
Djela apostolska 7,42Bog se pak odvrati i prepusti ih da časte vojsku nebesku, kao što piše u Knjizi proročkoj: Prinosiste li mi žrtve i prinose četrdeset godina u pustinji, dome Izraelov?
Djela apostolska 7,43Poprimiste šator Molohov i zvijezdu boga Refana - likove koje napraviste da biste im se klanjali. Odvest ću vas stoga u progonstvo onkraj Babilona!
Djela apostolska 7,44"Oci naši imahu u pustinji Šator svjedočanstva kako odredi Onaj koji reče Mojsiju da se on načini po praliku koji je vidio.
Djela apostolska 7,45Taj su Šator preuzeli oci naši i pod Jošuom ga unijeli u posjed s kojega Bog pred licem njihovim rastjera narode. Tako bijaše sve do dana Davida,
Djela apostolska 7,46koji je našao milost pred Bogom te molio da nađe boravište Bogu Jakovljevu.
Djela apostolska 7,47Istom Salomon izgradi mu Dom.
Djela apostolska 7,48Ali Svevišnji u rukotvorinama ne prebiva, kao što veli prorok:
Djela apostolska 7,49Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama. Kakav dom da mi sagradite, govori Gospodin, i gdje da bude mjesto mog počinka?
Djela apostolska 7,50Nije li ruka moja načinila sve to?
Djela apostolska 7,51Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi!
Djela apostolska 7,52Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice,
Djela apostolska 7,53vi koji po anđeoskim uredbama primiste Zakon, ali ga se niste držali.
Djela apostolska 7,54Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega.
Djela apostolska 7,55Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu
Djela apostolska 7,56pa reče: "Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.
Djela apostolska 7,57Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega.
Djela apostolska 7,58Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao.
Djela apostolska 7,59I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: "Gospodine Isuse, primi duh moj!
Djela apostolska 7,60Onda se baci na koljena i povika iza glasa: "Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!" Kada to reče, usnu.
Apostolska djela 7,1*veliki svećenik ga upita: ` Da li je to točno? `
Apostolska djela 7,2Stjepan odgovori: ` Braćo i oci, slušajte. Bog slave se objavio našem ocu Abrahamu kad on bijaše u Mezopotamiji, prije no što će stanovati u Haranu.
Apostolska djela 7,3I on mu je rekao: Napusti svoju zemlju i obitelj svoju i idi u zemlju koju ću ti ja pokazati.
Apostolska djela 7,4Abraham tada napusti zemlju Kaldejaca i ode stanovati u Haran. Otada, nakon smrti njegovog oca, Bog njega sprovede u zemlju koju vi sada nastanjujete.
Apostolska djela 7,5Ne dade mu on nikakva vlasništva u ovoj zemlji, ništa čak gdje bi nogu stavio, ali, obeća njemu dati ju u posjed kao i njegovom potomstvu poslije njega, iako Abraham nije imao djece.
Apostolska djela 7,6A Bog reče ovako: Njegovo potomstvo boravit će u zemlji stranaca, stavit će ga u ropstvo i zlostavljati tijekom 400 godina.
Apostolska djela 7,7Ali, narod čiji će oni biti robovi, ja ću suditi, reče Bog, i nakon toga oni iziđoše i obaviše mi obred u tom mjestu.
Apostolska djela 7,8On njemu dade *savez *obrezanja i tako kad bi rođen Izak, Abraham ga obreza osmi dan. Izak isto učini s Jakovom, a Jakov za dvanaest praotaca.
Apostolska djela 7,9` Ljubomorni na Josipa, praoci ga prodadoše u Egipat. Ali, Bog bijaše s njim;
Apostolska djela 7,10izuče ga iz svake nevolje i dade mu milost i mudrost pred *Faraonom, kraljem Egipta, koji ga postavi upraviteljem nad Egiptom i nad svom svojom kućom.
Apostolska djela 7,11A naiđe jedna glad u svem Egiptu i u Kanaanu; nevolja bijaše velika i naši očevi ne uspijevaše se više snabdijevati.
Apostolska djela 7,12Budući doznali da imaše živeži u Egiptu, Jakov posla onamo naše očeve po prvi puta;
Apostolska djela 7,13drugi put, Josip se dade prepoznati svojoj braći, i njegovo podrijetlo bi otkriveno Faraonu.
Apostolska djela 7,14Josip tada posla tražiti Jakova, svog oca i svu svoju rodbinu, u svemu 75 osoba.
Apostolska djela 7,15Jakov siđe dakle u Egipat, i umrije ondje kao i naši očevi.
Apostolska djela 7,16Odnesoše ih u Sihem i položiše u grobnicu koju Abraham bijaše kupio za srebro u sinova Emorovih, oca Sihema.
Apostolska djela 7,17` Kako se približavaše vrijeme kad se trebalo ispuniti svečano obećanje koje Bog bijaše dao Abrahamu, narod se poveća i namnoži u Egiptu,
Apostolska djela 7,18sve do pojavljivanja jednog drugog kralja u Egiptu, koji ne bijaše poznavao Josipa.
Apostolska djela 7,19Podmuklo, taj kralj udari na naš rod: njegova zlohotnost prema očevima išla je sve do izvrgavanja pogibli novorođenčadi da bi ih spriječili živjeti.
Apostolska djela 7,20Tada, u to vrijeme rođen je i Mojsije; on bijaše lijep u očima Božjim. Tijekom tri mjeseca, on bi podizan u kući svog oca
Apostolska djela 7,21i, budući izložen pogibli, kćer ga faraonova prihvati i podiže kao svog vlastitog sina.
Apostolska djela 7,22Mojsije bi uveden u svu mudrost Egipćana i bijaše moćan u riječima svojim i u djelima svojim.
Apostolska djela 7,23` Kad on bi napunio 40 godina, dođe mu ideja otići među svoju braću, Izraelite.
Apostolska djela 7,24Videći jednog od njih u nevolji, on ga uze u zaštitu i, za osvetiti tog zlostavljanog brata, on udari Egipćanina.
Apostolska djela 7,25On je mislio dati razumjeti svojoj braći da Bog, svojom rukom, njima donosiše spasenje; ali, oni ga ne razumješe.
Apostolska djela 7,26Slijedećeg dana, vidješe ga posredovati u jednoj tučnjavi dok pokušavaše pomiriti protivnike: Prijatelji, reče im on, vi ste braća zašto se zlostavljate?
Apostolska djela 7,27Ali, onaj koji zlostavljaše svog druga odbi Mojsija ovakvim riječima: Tko te postavio poglavarom i sudcem nad nama?
Apostolska djela 7,28Hoćeš li i mene ubiti kao što si jučer ubio Egipćanina?
Apostolska djela 7,29Na te riječi Mojsije pobježe i skloni se u zemlju Madijan, gdje imaše dva sina.
Apostolska djela 7,30Po isteku 40 godina, *jedan anđeo njemu se prikaza u pustinji brda Sinaj u plamenu jednog zapaljenog grma.
Apostolska djela 7,31Mojsije, iznenađen tim viđenjem htjede se približiti da pogleda; glas Gospodinov se dade čuti;
Apostolska djela 7,32ja sam Bog tvojih otaca, Bog Abrahama, Izaka i Jakova. Sav drhteći, Mojsije se više nije usuđivao pogledati.
Apostolska djela 7,33Tada mu Gospodin reče: Skini svoje sandale sa svojih nogu, jer ovo mjesto gdje stojiš jest *sveta zemlja.
Apostolska djela 7,34Da, ja sam vidio bijedu svog naroda u Egiptu i čuo sam njegovo uzdisanje; ja sam sišao osloboditi ga. A sada, idi, ja te šaljem u Egipat.
Apostolska djela 7,35` Taj Mojsije koji bijaše odbačen riječima: ` Tko te postavio poglavarom i sudcem?, jest onaj kojeg je Bog poslao kao poglavara i osloboditelja, posredovanjem anđelovim koji mu se bijaše prikazao u grmu.
Apostolska djela 7,36To je onaj koji ih je izveo iz Egipta izvodeći čuda i *znakove u zemlji Egipat, u Crvenom moru i u pustinji tijekom 40 godina.
Apostolska djela 7,37On je taj Mojsije koji je rekao Izraelitima: Bog će vam podići između vaše braće jednog *proroka poput mene.
Apostolska djela 7,38On je taj, dok sabor bi u pustinji, koji stajaše između naših otaca i anđela, koji govoraše na brdu Sinaj; on je taj koji primi riječi *života da ih da nama.
Apostolska djela 7,39Ali, naši očevi ne htjedoše mu se pokoriti; oni ga odbaciše, i mišlju se vratiše u Egipat.
Apostolska djela 7,40Oni, naime, rekoše Aaronu: Načini nam bogove koji hodiše na čelu našem; jer, taj Mojsije koji nas je izveo iz Egipta, mi ne znamo što je bilo s njim.
Apostolska djela 7,41Oni načiniše jedno tele u one dane, ponudiše jednu *žrtvu tom idolu i slaviše radosno djelo svojih ruku.
Apostolska djela 7,42Za uzvrat, Bog ih izruči obredu vojske nebeske, kao što je pisano u knjizi *proroka: Nudiste li mi vi milodare i žrtve tijekom 40 godina u pustinji, dome Izraelov?
Apostolska djela 7,43Vi ste nosili šator Molohov i zvijezdu vašeg boga Refana, te slike koje ste načinili za obožavati ih. Također, ja ću vas, prognati s one strane Babilona.
Apostolska djela 7,44` Naš očevi imađaše u pustinji šator svjedočenja: onaj koji govoraše Mojsiju bijaše mu rekao da ga načini po primjeru koji bijaše vidio.
Apostolska djela 7,45Naši očevi, budući ga primili, uvedoše ga, pod vodstvom Jozuinim, u zemlju osvojenu od naroda koje Bog otjera pred njima; on bi ondje sve do dana Davidovih.
Apostolska djela 7,46Onaj pak, nađe milost pred Bogom i zaiska naklonost za izgraditi jedno boravište za Boga Jakovljeva .
Apostolska djela 7,47Ali, Solomon bi taj koji sagradi kuću.
Apostolska djela 7,48A ipak, Sve-Višnji ne nastanjivaše zgrade podignute rukom ljudi. Kao što kaže *prorok:
Apostolska djela 7,49*Nebo je moj prijestol a zemlja klupica pod mojim nogama. Koju ćete mi vi kuću izgraditi, kaza Gospodin, i koje li će biti mjesto mog odmora?
Apostolska djela 7,50Nije li moja ruka ta koja je stvorila sve te stvari?
Apostolska djela 7,51` Ljudi nesavitljive šije, *neobrezanih srca i ušiju, uvijek vi odupiraste se Svetom Duhu; vi ste zaista kao i vaši očevi.
Apostolska djela 7,52Kojeg od *proroka vaši očevi nisu progonili? Oni su čak ubijali one koji su unaprijed najavljivali dolazak Pravednikov, onog istog kojeg ste vi sada izdali i ubili.
Apostolska djela 7,53Vi ste primili *Zakon proglašen od anđela, i niste ga pazili.
Apostolska djela 7,54Te ih riječi razgnjeviše i oni keziše zube protiv Stjepana.
Apostolska djela 7,55Ali on; ispunjen Svetim Duhom, uprije oči u nebo: vidje on slavu Boga i Isusa stajati desno Bogu.
Apostolska djela 7,56` Evo, reče on, ja promatram otvorena nebesa i *Sina čovjekovog stajati desno Bogu. `
Apostolska djela 7,57On tad zavikaše snažnim kricima, začepljujući uši. Potom, svi skupa, oni se baciše na njega,
Apostolska djela 7,58odvukoše ga izvan grada i stadoše ga kamenovati. Svjedoci bijahu stavili svoju odjeću pred noge zvanom Saul.
Apostolska djela 7,59Dok ga oni kamenovaše, Stjepan izgovori ovo zazivanje: ` Gospodine Isuse, primi duh moj. `
Apostolska djela 7,60Potom on savi koljena i ispusti snažan krik: ` Gospodine, ne uračunaj im grijeh ovaj. ` I na te riječi on umrije.
Djela apostolska 7,1A poglavar sveštenički reče: je li dakle tako?
Djela apostolska 7,2A on reče: ljudi braćo i oci! poslušajte. Bog slave javi se ocu našemu Avraamu kad bješe u Mesopotamiji, prije nego se doseli u Haran,
Djela apostolska 7,3I reče mu: iziđi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega, i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati.
Djela apostolska 7,4Tada iziđe iz zemlje Haldejske, i doseli se u Haran; i odande, po smrti oca njegova, preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sad živite.
Djela apostolska 7,5I ne dade mu našljedstva u njoj ni stope; i obreče mu je dati u držanje i sjemenu njegovu poslije njega, dok on još nemaše djeteta.
Djela apostolska 7,6Ali Bog reče ovako: sjeme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj, i natjeraće ga da služi, i mučiće ga četiri stotine godina.
Djela apostolska 7,7I narodu kome će služiti ja ću suditi, reče Bog; i potom će izići, i služiće meni na ovome mjestu.
Djela apostolska 7,8I dade mu zavjet obrezanja, i tako rodi Isaka, i obreza ga u osmi dan; i Isak Jakova, i Jakov dvanaest starješina.
Djela apostolska 7,9I starješine zaviđahu Josifu, i prodadoše ga u Misir; i Bog bješe s njim.
Djela apostolska 7,10I izbavi ga od sviju njegovijeh nevolja, i dade mu milost i premudrost pred Faraonom carem Misirskijem, i postavi ga poglavarom nad Misirom i nad svijem domom svojijem.
Djela apostolska 7,11A dođe glad na svu zemlju Misirsku i Hanansku i nevolja velika, i ne nalažahu hrane oci naši.
Djela apostolska 7,12A Jakov čuvši da ima pšenice u Misiru posla najprije oce naše.
Djela apostolska 7,13I kad dođoše drugi put, poznaše Josifa braća njegova, i rod Josifov posta poznat Faraonu.
Djela apostolska 7,14A Josif posla i dozva oca svojega Jakova i svu rodbinu svoju, sedamdeset i pet duša.
Djela apostolska 7,15I Jakov siđe u Misir, i umrije, on i ocevi naši.
Djela apostolska 7,16I prenesoše ih u Sihem, i metnuše u grob koji kupi Avraam za novce od sinova Emorovijeh u Sihemu.
Djela apostolska 7,17I kad se približi vrijeme obećanja za koje se Bog zakle Avraamu, narod se narodi i umnoži u Misiru,
Djela apostolska 7,18Dok nasta drugi car u Misiru, koji ne znaše Josifa.
Djela apostolska 7,19Ovaj namisli zlo za naš rod, izmuči oce naše da svoju djecu bacahu da ne žive.
Djela apostolska 7,20U to se vrijeme rodi Mojsije, i bješe Bogu ugodan, i bi tri mjeseca hranjen u kući oca svojega.
Djela apostolska 7,21A kad ga izbaciše, uze ga kći Faraonova, i odgaji ga sebi za sina.
Djela apostolska 7,22I nauči se Mojsije svoj premudrosti Misirskoj, i bješe silan u riječima i u djelima.
Djela apostolska 7,23A kad mu se navršivaše četrdeset godina, dođe mu na um da obiđe braću svoju, sinove Izrailjeve.
Djela apostolska 7,24I vidjevši jednome gdje se čini nepravda, pomože, i pokaja onoga što mu se činjaše nepravda, i ubi Misirca.
Djela apostolska 7,25Mišljaše pak da braća njegova razumiju da Bog njegovom rukom njima spasenije dade: ali oni ne razumješe.
Djela apostolska 7,26A sjutradan dođe među takove koji se bijahu svadili, i miraše ih govoreći: ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugome?
Djela apostolska 7,27A onaj što činjaše nepravdu bližnjemu oturi ga govoreći: ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama?
Djela apostolska 7,28Ili i mene hoćeš da ubiješ kao što si juče ubio Misirca?
Djela apostolska 7,29A Mojsije pobježe od ove riječi, i posta došljak u zemlji Madijamskoj, gdje rodi dva sina.
Djela apostolska 7,30I kad se navrši četrdeset godina, javi mu se u pustinji gore Sinajske anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini.
Djela apostolska 7,31A kad Mojsije vidje, divljaše se utvari. A kad on pristupi da vidi, bi glas Gospodnji k njemu:
Djela apostolska 7,32Ja sam Bog otaca tvojijeh, Bog Avraamov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije se bješe uzdrktao i ne smijaše da pogleda.
Djela apostolska 7,33A Gospod mu reče: izuj obuću svoju sa svojijeh nogu: jer je mjesto na kome stojiš sveta zemlja.
Djela apostolska 7,34Ja dobro vidjeh muku svojega naroda koji je u Misiru, i čuh njihovo uzdisanje, i siđoh da ih izbavim: i sad hodi da te pošljem u Misir.
Djela apostolska 7,35Ovoga Mojsija, kojega oturiše rekavši: ko te postavi knezom i sudijom? ovoga Bog za kneza i izbavitelja posla rukom anđela koji mu se javi u kupini.
Djela apostolska 7,36Ovaj ih izvede učinivši čudesa i znake u zemlji Misirskoj i u Crvenom Moru i u pustinji četrdeset godina.
Djela apostolska 7,37Ovo je Mojsije koji kaza sinovima Izrailjevijem: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene: njega poslušajte.
Djela apostolska 7,38Ovo je onaj što bješe u crkvi u pustinji s anđelom, koji mu govori na gori Sinajskoj, i s ocima našijem; koji primi riječi žive da ih nama da;
Djela apostolska 7,39Kojega ne htješe poslušati oci naši, nego ga odbaciše, i okrenuše se srcem svojijem u Misir,
Djela apostolska 7,40Rekavši Aronu: načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ovome Mojsiju, koji nas izvede iz zemlje Misirske, ne znamo šta bi.
Djela apostolska 7,41I tada načiniše tele, i prinesoše žrtvu idolu, i radovahu se rukotvorini svojoj.
Djela apostolska 7,42A Bog se okrenu od njih, i predade ih da služe vojnicima nebeskijem, kao što je pisano u knjizi proroka: eda zaklanja i žrtve prinesoste mi na četrdeset godina u pustinji, dome Izrailjev?
Djela apostolska 7,43I primiste čador Molohov, i zvijezdu boga svojega Remfana, kipove koje načiniste da im se molite; i preseliću vas dalje od Vavilona.
Djela apostolska 7,44Ocevi naši imahu čador svjedočanstva u pustinji, kao što zapovjedi onaj koji govori Mojsiju da ga načini po onoj prilici kao što ga vidje;
Djela apostolska 7,45Koji i primiše ocevi naši i donesoše s Isusom Navinom u zemlju neznabožaca, koje oturi Bog ispred lica našijeh otaca, tja do Davida,
Djela apostolska 7,46Koji nađe milost u Boga, i izmoli da nađe mjesto Bogu Jakovljevu.
Djela apostolska 7,47A Solomun mu načini kuću.
Djela apostolska 7,48Ali najviši ne živi u rukotvorenijem crkvama, kao što govori prorok:
Djela apostolska 7,49Nebo je meni prijestol a zemlja podnožje nogama mojima: kako ćete mi kuću sazidati? govori Gospod; ili koje je mjesto za moje počivanje?
Djela apostolska 7,50Ne stvori li ruka moja sve ovo?
Djela apostolska 7,51Tvrdovrati i neobrezanijeh srca i ušiju! vi se jednako protivite Duhu svetome; kako vaši oci, tako i vi.
Djela apostolska 7,52Kojega od proroka ne protjeraše oci vaši? I pobiše one koji naprijed javiše za dolazak pravednika, kojega vi sad izdajnici i krvnici postadoste;
Djela apostolska 7,53Koji primiste zakon naredbom anđelskom, i ne održaste.
Djela apostolska 7,54Kad ovo čuše, rasrdiše se vrlo u srcima svojima, i škrgutahu zubima na nj.
Djela apostolska 7,55A Stefan budući pun Duha svetoga pogleda na nebo i vidje slavu Božiju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu;
Djela apostolska 7,56I reče: evo vidim nebesa otvorena i sina čovječijega gdje stoji s desne strane Bogu.
Djela apostolska 7,57A oni povikavši iza glasa zatiskivahu uši svoje, i navališe jednodušno na nj.
Djela apostolska 7,58I izvedavši ga iz grada stadoše ga zasipati kamenjem, i svjedoci haljine svoje metnuše kod nogu mladića po imenu Savla.
Djela apostolska 7,59I zasipahu kamenjem Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše: Gospode Isuse! primi duh moj.
Djela apostolska 7,60Onda kleče na koljena i povika iza glasa: Gospode! ne primi im ovo za grijeh. I ovo rekavši umrije.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje