Tražilica


Efežanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 2,1I vas, koji ste bili mrtvi zbog prestupaka i grijeha svojih,
Efežanima 2,2U kojima ste nekad hodili po vijeku ovoga svijeta, po knezu, koji vlada u zraku, po duhu, koji sad radi u sinovima nepokornosti,
Efežanima 2,3U kojima smo i mi svi nekad živjeli po željama tijela svojega, čineći volju tijela i pomisli, i bili smo po naravi djeca srdžbe, kao i ostali;
Efežanima 2,4Ali Bog, koji je bogat u milosrđu, zbog velike ljubavi svoje, kojom nas je ljubio,
Efežanima 2,5I nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, oživi s Kristom milošću ste spašeni,
Efežanima 2,6I s njim uskrsnu i s njim posadi na nebesima u Kristu Isusu,
Efežanima 2,7Da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo milosti svoje dobrotom prema nama u Kristu Isusu.
Efežanima 2,8Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,
Efežanima 2,9Ne od djela, da se tko ne pohvali.
Efežanima 2,10Jer smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za djela dobra, koja Bog unaprijed pripravi, da u njima hodimo.
Efežanima 2,11Zato se spominjite, da vi, koji ste nekad po tijelu bili neznabošci i nazivani neobrezani od onih, na kojima se je učinilo rukom obrezanje na tijelu.
Efežanima 2,12Da ste bili u ono vrijeme bez Krista, isključeni od zajednice Izraelove i bez dijela u zavjetima obećanja, nade nemajući i bez Boga na svijetu.
Efežanima 2,13A sad u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, blizu postadoste krvlju Kristovom.
Efežanima 2,14Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i poruši zid, koji nas je rastavljao,
Efežanima 2,15Tijelom svojim poništi protivnost, i zakon zapovijedi u propisima, da iz obojega načini u sebi jednoga novog čovjeka, čineći mir,
Efežanima 2,16I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu križem, ubivši neprijateljstvo na njemu,
Efežanima 2,17On je došao i propovijedao je mir vama, koji ste bili daleko, i mir onima, koji su bili blizu;
Efežanima 2,18Jer po njemu imamo oba pristup k Ocu u jednom Duhu.
Efežanima 2,19Tako dakle više nijeste tuđinci i došljaci, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji,
Efežanima 2,20Nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus,
Efežanima 2,21Na kojemu je sva građevina složena i raste za sveti hrani u Gospodinu,
Efežanima 2,22Na kojemu se i vi naziđujete za stan Božji u Duhu.
Efežanima 2,1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha
Efežanima 2,2u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.
Efežanima 2,3Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
Efežanima 2,4Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,
Efežanima 2,5nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! -
Efežanima 2,6te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:
Efežanima 2,7da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.
Efežanima 2,8Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!
Efežanima 2,9Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
Efežanima 2,10Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
Efežanima 2,11Spominjite se stoga da nekoć bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu -
Efežanima 2,12i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.
Efežanima 2,13Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste blizu - po Krvi Kristovoj.
Efežanima 2,14Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.
Efežanima 2,15Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
Efežanima 2,16te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.
Efežanima 2,17I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,
Efežanima 2,18jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.
Efežanima 2,19Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji
Efežanima 2,20nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.
Efežanima 2,21U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu.
Efežanima 2,22U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.
Efežanima 2,1A vi, koji bijaste mrtvi zbog svojih grješaka i grijehova
Efežanima 2,2gdje nekada bijaste upleteni, kad slijeđaste boga ovoga *svijeta, princa koji vlada između neba i zemlje, duha koji djeluje sada među pobunjenicima…
Efežanima 2,3Mi bijasmo iz tog broja, mi također, koji se nekada prepuštasmo žudnjama svojeg tijela; mi vršmo njegovu volju, slijeđasmo njegove nagone, i po prirodi bijasmo, kao i svi drugi, dosuđeni gnjevu .
Efežanima 2,4Ali, Bog je izobilan u milosrđu; zbog velike ljubavi kojom nas je volio,
Efežanima 2,5tada kad mi bijasmo mrtvi zbog svojih grješaka, on nam je dao *život s Kristom, - tako ste vi po milosti spašeni! –
Efežanima 2,6s njim, on nas je uskrsnuo i posjeo u *nebesima, u Isusu Kristu.
Efežanima 2,7Tako, po svojoj dobroti za nas u Isusu Kristu, on je htio pokazati u dolazećim stoljećima neusporediva obilja svoje milosti.
Efežanima 2,8Po milosti, naime, vi ste spašeni, posredstvom vjere; niste vi tu ništa zaslužni, to je dar Božji.
Efežanima 2,9Ne dolazi to od djela, da nitko ne podigne *ponos otud.
Efežanima 2,10Jer, on je taj koji nas je načinio; mi smo bili stvoreni u Isusu Kristu za dobra djela, koja je Bog pripravio unaprijed, da bismo se u njima obvezali .
Efežanima 2,11Sjetite se dakle, da nekada, vi koji nosaste znakove *paganizma na vašem tijelu, vi koje smatrahu `neobrezanima` oni koji sebe držaše `obrezanima*`, slijedom jednog postupka obavljenog na tijelu,
Efežanima 2,12sjetite se da u ono vrijeme, vi bijaste bez Spasitelja, lišeni građanskog prava, stranci u *savezu obećanja, bez nade i bez Boga u svijetu.
Efežanima 2,13Ali sada, u Isusu Kristu, vi koji nekada bijaste daleko, bili ste učinjeni bliskim po *krvi Kristovoj.
Efežanima 2,14On je, naime, naš mir: od onoga što bijaše podijeljeno, on je načinio jedinstvo. U svom tijelu on je uništio zid odvajanja: mržnju.
Efežanima 2,15On je ukinuo *zakon i njegove zapovijedi s njihovim primjenama. On je htio tako, pošavši od Židova i pogana, stvoriti u sebi jednog novog čovjeka, uspostavljajući mir,
Efežanima 2,16i pomirujući ih s Bogom obojicu u jednom jedinom tijelu, posredstvom križa; ondje, on je ubio mržnju.
Efežanima 2,17On je došao navijestiti mir vama koji bijaste daleko, i mir onima koji bijahu bližnji.
Efežanima 2,18Zahvaljujući njemu jedni i drugi, u samo jednom Duhu, mi imamo pristup k Ocu.
Efežanima 2,19Tako, vi niste više stranci, ni useljenici; vi ste sugrađani *svetima, vi ste obitelj Božja.
Efežanima 2,20Vi ste bili uklopljeni i izgradnju koja za temelj ima *apostole i proroke, i Isusa Krista samog kao temeljni kamen.
Efežanima 2,21U njemu cijelo zdanje se naravnava i uzdiže za oblikovati jedan *sveti *templ u Gospodinu.
Efežanima 2,22U njemu, vi također, zajedno ste uključeni u zdanje za postati boravište Božje po Duhu.
Efescima 2,1I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,
Efescima 2,2U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
Efescima 2,3U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i posmisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali;
Efescima 2,4Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
Efescima 2,5I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni),
Efescima 2,6I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
Efescima 2,7Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
Efescima 2,8Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij,
Efescima 2,9Ne od djela, da se niko ne pohvali.
Efescima 2,10Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja bog naprijed pripravi da u njima hodimo.
Efescima 2,11Zato se opominjite da vi koji ste negda po tijelu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onijeh koji su se zvali po tijelu obrezanje, koje se rukom radilo,
Efescima 2,12Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svijetu:
Efescima 2,13A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
Efescima 2,14Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem,
Efescima 2,15Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;
Efescima 2,16I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
Efescima 2,17I došavši propovijedi u jevanđelju mir vama daljnima i onima koji su blizu.
Efescima 2,18Jer on dovede k ocu oboje u jednom duhu.
Efescima 2,19Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
Efescima 2,20Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,
Efescima 2,21Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
Efescima 2,22Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje