Tražilica


Efežanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 3,1Zato sam ja Pavao sužanj Krista Isusa za vas neznabošce.
Efežanima 3,2Jer čuli ste službu milosti Božje, koja je meni dana za vas,
Efežanima 3,3Da se meni po otkrivenju očitova tajna, kao što gore opisah ukratko.
Efežanima 3,4Odakle možete čitajući razabrati moje razumijevanje u tajni Kristovoj,
Efežanima 3,5Koja se u drugim vremenima ne očitova sinovima čovječjim, kako se je sad otkrila svetim njegovim apostolima i prorocima u Duhu,
Efežanima 3,6Da su neznabošci subaštinici i sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju.
Efežanima 3,7Njegov postadoh sluga po daru milosti Božje, koja mi je dana po djelovanju sile njegove.
Efežanima 3,8Meni, najmanjemu od sviju svetih dana je ova milost, da navijestim među neznabošcima neistražljivo bogatstvo Kristovo,
Efežanima 3,9I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;
Efežanima 3,10Da se po crkvi sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogolika mudrost Božja,
Efežanima 3,11Po odredbi vjekova, koju izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu,
Efežanima 3,12U kojemu imamo smjelost i pristup u nadi po vjeri u njega.
Efežanima 3,13Zato vas molim, da ne klonete zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
Efežanima 3,14Zbog toga pregibam koljena svoja pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista,
Efežanima 3,15Od koga se zove svako zajedništvo na nebesima i na zemlji,
Efežanima 3,16Da vam dadne po bogatstvu slave svoje, da se silom utvrdite po Duhu njegovu u nutarnjem čovjeku,
Efežanima 3,17Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;
Efežanima 3,18Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je širina i dužina, i visina i dubina;
Efežanima 3,19I poznati ljubav Kristovu, koja nadilazi svaku spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
Efežanima 3,20A onome, koji može sve učiniti izobilnije nego što molimo ili mislimo, po sili, koja djeluje u nama,
Efežanima 3,21Njemu slava u crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja odvijeka dovijeka! Amen.
Efežanima 3,1 Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
Efežanima 3,2Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:
Efežanima 3,3objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.
Efežanima 3,4Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,
Efežanima 3,5koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:
Efežanima 3,6da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,
Efežanima 3,7kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
Efežanima 3,8Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova
Efežanima 3,9i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,
Efežanima 3,10da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja
Efežanima 3,11zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
Efežanima 3,12U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
Efežanima 3,13Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
Efežanima 3,14Zato prigibam koljena pred Ocem,
Efežanima 3,15od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:
Efežanima 3,16neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
Efežanima 3,17da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
Efežanima 3,18mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
Efežanima 3,19te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Efežanima 3,20Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
Efežanima 3,21Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.
Efežanima 3,1Zato ja, Pavao, zatočenik Isusa krista za vas, pogane …
Efežanima 3,2ako bar vi ste saznali za milost koju Bog, za ostvariti svoj naum, dodijelio mi je za vas,
Efežanima 3,3kako, po *otkrivenju, ja sam imao spoznanje *tajne takvo sam vam upravo orisao.
Efežanima 3,4Vi možete ustanoviti, čitajući o meni, kakvo sam ja poimanje imao o tajni Kristovoj.
Efežanima 3,5Tu tajna, Bog ju nije dao upoznati ljudima prošlih pokoljenja kao što je upravo otkrio po Duhu svojim svetim *apostolima i *prorocima:
Efežanima 3,6*pogani su primljeni u istu baštinu, udovi istog tijela, pridruženi istom obećanju, u Isusu Kristu, posredstvom *Evanđelja.
Efežanima 3,7Ja sam mu bio *služnikom po daru milosti koju Bog mi je dodijelio rasprostirući silu svoju.
Efežanima 3,8Ja, koji sam posljednji posljednjima svih *svetih, ja sam primio tu milost najavljivati poganima nepronicavo bogatstvo Kristovo
Efežanima 3,9i staviti na svjetlost kako Bog ostvaruje tajnu držanu skrivenom oduvijek u sebi, stvoritelju svemira;
Efežanima 3,10tako od sada Dostojanstva i Vlasti, u nebesima, poznaju, zahvaljujući Crkvi, mnogostruku mudrost Božju,
Efežanima 3,11prema vječitom naumu koji je ostvario u Isusu Kristu našem Gospodinu,
Efežanima 3,12u kome mi imamo, po vjeri u njega, slobodu pristupiti u punom pouzdanju.
Efežanima 3,13Također, ja vas to molim, ne dopustite se oboriti nevoljama koje sam imao za vas; one su vaša slava.
Efežanima 3,14Zato ja savijam koljena pred Ocem,
Efežanima 3,15od koga sva obitelj ima ime svoje, u nebu i na zemlji;
Efežanima 3,16nek se udostoji, prema izobilju slave svoje, naoružati vas moću, putem svog Duha, da se u vama ojača unutarnji čovjek,
Efežanima 3,17da nastani Krista u vašim srcima, putem vjere; ukorijenjene i utemeljene u ljubavi,
Efežanima 3,18tako ćete vi imati snage razumjeti, sa svim *svetima, što je širina, duljina, visina, dubina …
Efežanima 3,19i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi svu znanost, da biste vi bili ispunjeni sve do primanja punine Božje.
Efežanima 3,20Onome koji može, svojom silom koja djeluje u nama, činiti preko toga što mi njemu možemo iskati i zamisliti,
Efežanima 3,21njemu slava u Crkvi i u Isusu Kristu, za sve naraštaje, iz vjekova u vjekove. *Amen.
Efescima 3,1Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
Efescima 3,2Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,
Efescima 3,3Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
Efescima 3,4Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
Efescima 3,5Koja se u drugijem naraštajima ne kaza sinovima čovječijim, kako se sad otkri svetijem njegovijem apostolima i prorocima Duhom svetijem;
Efescima 3,6Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunašljednici i sutjelesnici i zajedničari u obećanju njegovom u Hristu Isusu,
Efescima 3,7Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
Efescima 3,8Meni najmanjemu od sviju svetijeh dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
Efescima 3,9I da otkrijem svima što je služba tajne od postanja svijeta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
Efescima 3,10Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
Efescima 3,11Po naredbi vijekova, koju učini u Hristu Isusu Gospodu našemu,
Efescima 3,12U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.
Efescima 3,13Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojijeh za vas, koje su slava vaša.
Efescima 3,14Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista,
Efescima 3,15Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
Efescima 3,16Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite DUhom njegovijem za unutrašnjeg čovjeka,
Efescima 3,17Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;
Efescima 3,18Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina,
Efescima 3,19I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
Efescima 3,20A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
Efescima 3,21Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje