Tražilica


Estera 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 2,1Kad se je poslije bio utišao gnjev kralja Ahasvera, pomisli on opet na Vaštiju, na ono, što je bila učinila i što je bilo određeno za nju.
Estera 2,2Tada učiniše dvorani kraljevi, koji su ga posluživali, ovaj prijedlog: Neka se potraže kralju najljepše djevojke!
Estera 2,3Neka postavi kralj po svim pokrajinama kraljevstva svojega činovnike, koji će dovesti sve lijepe djevojke u prijestolnicu Susu u žensku kuću i predati ih pod ruku kraljevskome dvoraninu Hegeju, kraljeva eunuha, čuvaru ženskome! Neka im se onda dadnu prava krasila!
Estera 2,4Djevojka, koja se dopadne kralju, neka bude kraljica na mjesto Vaštije! Kralju se dopade taj prijedlog i posluša ga.
Estera 2,5U prijestolnici Susi živio je Judejac po imenu Mordekaj, sin Jaira, sina Šimeja, sina Kišova, iz plemena Benjaminova.
Estera 2,6Sa zarobljenicima iz Jerusalema, koji su zajedno s Jekonijom, kraljem Judinim, bili odvedeni u ropstvo od Nebukadnezara, kralja babilonskoga, bio je i on odveden.
Estera 2,7On je bio hranitelj Hadase, to jest Estere, kćeri strica njegova; ona naime nije više imala oca ni matere. Djevojka je bila lijepa stasa i krasna lica. Iza smrti oca joj i matere bio ju uzeo Mordekaj sebi za kćer.
Estera 2,8Kad so je bila razglasila riječ kraljeva i odredba njegova, i mnogo se mladih djevojaka bilo dovelo u prijestolnicu Susu pod ruku Hegejevu, dođe i Estera u palaču kraljevsku pod ruku Hegeja, čuvara ženskoga.
Estera 2,9Kako mu se je djevojka dopala i našla milost u njega, to joj je revno davao najbolja krasila i dobru hranu. Također joj dade sedam izabranih sluškinja iz palače kraljevske, i davao je prednost njoj i sluškinjama njezinim u ženskoj kući.
Estera 2,10A Estera ne reče naroda svojega ni roda svojega, jer joj je bio Mordekaj zapovjedio, da to ne govori.
Estera 2,11Mordekaj bi dolazio svaki dan pred trijem ženske kuće, da dozna, kako je Estera i što će biti od nje.
Estera 2,12Iza opremanja kroz dvanaest mjeseci, kako je bio propis kod žena, došao bi red na svaku djevojku, da pođe kralju Ahasveru. Tako dugo trajalo je uljepšavanje njihovo: "šest mjeseci uljem od smirne i šest mjeseci balsamom i drugim krasilima ženskim.
Estera 2,13Tada bi djevojka pošla kralju. Sve, što bi zaželjela da uzme sa sobom iz kuće ženske u palaču kraljevsku, dalo bi joj se.
Estera 2,14Uveče bi išla, a ujutro bi se vratila u drugu kuću žensku, isto je bila pod rukom kraljevskoga dvoranina Šaašgaza, predstojnika inoča kraljevih. Onda više ne bi išla kralju, osim da bi je zatražio kralj i pozvao po imenu.
Estera 2,15I kad je Estera, kći Abihaila, strica Mordekajeva, koju je bio uzeo za kćer, bila na redu, da pođe kralju, ona ne zaiska ništa, nego što odredi kraljevski dvoranin Hegej, predstojnik ženski. Estera se dopala svima, koji je vidješe.
Estera 2,16Tako bi Estera odvedena kralju Ahasveru u palaču kraljevsku desetoga mjeseca, to jest mjeseca tebeta, sedme godine vladanja njegova.
Estera 2,17Kralj zamilova Esteru više nego sve druge žene, i ona pridobi milost i naklonost njegovu mimo sve djevojke. Zato joj metnu kraljevsku krunu na glavu i učini je kraljicom mjesto Vaštije.
Estera 2,18Onda učini kralj u čast Esteri veliku gozbu svima svojim knezovima i činovnicima, dopusti pokrajinama otpust od poreza i razdade darove kraljevskom darežljivošću.
Estera 2,19Kad su se opet izbirale djevojke, stajao je Mordekaj na vratima palače kraljevske.
Estera 2,20A Estera nije bila rekla svojega roda ni naroda, kao što joj bio zapovjedio Mordekaj, jer je Estera slušala naputke Mordekajeve upravo kao prije, kad je bila kod njega kao hranjenica.
Estera 2,21I u te dane, kad bi Mordekaj stajao na vratima palače kraljevske, rasrdiše se Bigtan i Tareš, dva dvoranina kraljeva između vratara, i htjedoše da ustanu na kralja Ahasvera i da ga pogube.
Estera 2,22Mordekaj to doznade i javi kraljici Esteri. Estera reče to kralju po nalogu Mordekajevu.
Estera 2,23Kad se je stvar izvidjela i pronašla pravom, bila su ta obojica obješena na vješalima, i to se zapisalo u dnevniku za kralja.
Estera 2,1 Poslije tih događaja, kako mu se utiša gnjev, kralj Ahasver sjeti se Vaštije, onoga što je ona učinila i što je bilo odlučeno protiv nje.
Estera 2,2Rekoše tada momci što služahu kralja: "Neka se potraže za kralja mlade djevojke, djevice lijepa izgleda.
Estera 2,3Kralj neka odredi u svim pokrajinama svojega kraljevstva povjerenike da mu sakupe sve djevice pristala izgleda u tvrđavi grada Suze, u haremu, pod upravom Hegeja, kraljeva eunuha, čuvara žena. On će se pobrinuti za njihovu njegu.
Estera 2,4Ona djevojka koja se najviše svidi očima kraljevim neka kraljuje umjesto Vaštije." Bijaše to po volji kralju, i on tako uradi.
Estera 2,5U tvrđavi grada Suze bio je neki Židov koji se zvao Mordokaj, sin Jaira, sina Šimeja, sina Kišova, iz plemena Benjaminova.
Estera 2,6On je bio protjeran iz Jeruzalema među prognanicima koje je babilonski kralj Nabukodonozor odveo zajedno s judejskim kraljem Jekonijom.
Estera 2,7On je odgajao Hadasu, to jest Esteru, kćerku strica svoga, jer ona ne imađaše ni oca ni majke. Djevojka je bila pristala i lijepa izgleda. Poslije smrti njezina oca i njezine majke Mordokaj je uze k sebi kao kćerku.
Estera 2,8Kako se začu za kraljevu riječ i njegovu naredbu, mnogo se djevojaka sabra u tvrđavi grada Suze pod Hegejevim nadzorom. Tako dovedoše i Esteru u kraljevu palaču, pod nadzor Hegeja, čuvara žena.
Estera 2,9Djevojka se svidje njegovim očima, steče ona njegovu naklonost i on se pobrinu za njezino uljepšavanje i uzdržavanje. Uz to joj dade sedam najvrednijih ropkinja kraljevskog dvora i premjesti je, skupa s djevojkama, u najudobnije prostorije harema.
Estera 2,10Estera ne spomenu ni naroda ni obitelji kojoj je pripadala, jer joj Mordokaj bijaše zabranio da to učini.
Estera 2,11Svakoga je dana Mordokaj šetao pred dvorištem harema da bi doznao kako se Estera osjeća i kako se prema njoj odnose.
Estera 2,12Svaka je djevojka morala ući kralju kad je na nju, prema uredbi za žene, došao red, to jest nakon dvanaest mjeseci. Jer tada se završavalo razdoblje njihova uljepšavanja: šest mjeseci uljem iz mirne, a šest mjeseci balzamom i ostalim pomastima za žensku njegu.
Estera 2,13Pa kad bi djevojka ulazila kralju, bilo joj je dopušteno da sa sobom iz harema u kraljevsku palaču ponese sve što bi zatražila.
Estera 2,14Ona bi ulazila uvečer, a ujutro bi se vraćala u drugi harem, pod nadzorom Šaašgaza, kraljeva eunuha, čuvara priležnica. Više se ne bi vraćala kralju, osim ako bi je posebno zaželio i dozvao je k sebi poimence.
Estera 2,15Kada dođe red na Esteru, kćerku Abihajla, koji je bio stric Mordokaja koji ju je bio pokćerio, da uđe kralju, ona ne zatraži ništa osim onoga što joj bijaše rekao Hegej, kraljev eunuh, čuvar žena. Ipak je pobuđivala udivljenje svih koji su je gledali.
Estera 2,16Esteru, dakle, uvedoše kralju Ahasveru, u njegovu kraljevsku palaču, u desetom mjesecu, mjesecu Tebetu, sedme godine njegova vladanja.
Estera 2,17Kralj zavolje Esteru više od svih drugih žena; više nego sve ostale djevice ona mu omilje i predobi ona njegovu naklonost. I položi on na njezinu glavu kraljevsku krunu, pa mjesto Vaštije ona posta kraljicom.
Estera 2,18Nakon toga priredi kralj u čast Estere veliku gozbu za svoje knezove i službenike; svim pokrajinama odredi odmor i razda darove kraljevski darežljivo.
Estera 2,19Kad su drugi put djevojke bile sakupljene, Mordokaj sjeđaše na vratima kraljevim.
Estera 2,20Estera ne oda ni naroda ni obitelji iz koje je potjecala, kao što joj Mordokaj bijaše naredio. Estera se i dalje držala svih Mordokajevih uputa kao kad se nalazila pod njegovim skrbništvom.
Estera 2,21U ono vrijeme kad je Mordokaj sjedio na vratima kraljevim, Bigtan i Tereš, dva kraljeva dvoranina, čuvari praga, planuše gnjevom i počeše snovati da podignu ruku na kralja Ahasvera.
Estera 2,22Za tu njihovu namjeru sazna Mordokaj. On je dojavi kraljici Esteri, a Estera je u Mordokajevo ime saopći kralju.
Estera 2,23Sve se izvidje i otkri se zavjera, pa obojica budu obješena o stup. To se pred kraljem zapisa u knjizi Ljetopisa.
Estera 2,1Poslije tih događaja, kad jednom jarost kralja Kserksa bi stišana, on se sjeti Vasti, onog što ona bijaše učinila, i onog što on bijaše odlučio glede nje.
Estera 2,2Dvorjanici u njegovoj službi tada rekoše: ` Da se potraži za kralja mladih djevojaka, djevica i lijepih za vidjeti.
Estera 2,3Da kralj postavi povjerenike u svim pokrajinama svojeg kraljevstva za prikupiti sve mlade djevojke, djevice i lijepe za vidjeti, u Suza-tvrđi, u haremu, pod nadzorništvom Hegeja, *eunuha kraljevskog, čuvara žena. I da im se daju pomade za ljepotu.
Estera 2,4"Mlada djevojka koja se bude svidjela kralju vladat će umjesto Vasti." Stvar se dopade kralju koji postupi na takav način.
Estera 2,5Bijaše u Suza-tvrđi jedan Židov po imenu Mardošej, potomak Jaira, od Šimeja, Kiševa, jedan Benjaminit
Estera 2,6koji bijaše dio onih koje, iz Jeruzalema, Nabukodonozor bijaše izgnao s Jojakinom, kraljem Jude .
Estera 2,7No on bijaše staratelj Mirte - to jes Esterin3 - njegove nećakinje, jer ona ne imaše ni oca ni majke. Mlada djevojka imaše jedno prekrasno tijelo i bijaše ona lijepa za vidjeti. Po smrti njenog oca i majke, Mardoše ju bijaše usvojio za kćer.
Estera 2,8Poslije proglašavanja zapovijedi kraljeve i njegove naredbe, i prikupljanja brojnih mladih djevojaka u Suza-tvrđi pod nadzorništvom Hegeja, čuvara žena.
Estera 2,9Mlada mu se djevojka dopade i postiže njegovu naklonost. On se požuri dati joj njene pomade za ljepotu i način hranjenja, i dati joj sedam mladih djevojaka najnaočitijih u palači . Po tom on ju preseli, nju i njene djevojke, u najbolje odaje u haremu.
Estera 2,10Ester ne bijaše otkrila ni svoj narod ni svoju rodbinu, jer Mardoše joj bijaše zabranio to učiniti.
Estera 2,11Svakog dana, Mardoše se šetao ispred dvorišta haremskog da sazna kako je Estera i kako s njom postupaju.
Estera 2,12Kad jedna od mladih djevojaka bijaše završila paziti pravilo od dvanaest mjeseci naloženo ženama, dođe i njen red da ide kod kralja Kserksa . Vrijeme masiranja se odvijalo ovako: tijekom šest mjeseci s uljem od mirhe, potom tijekom šest mjeseci s balzamima i ženskim pomadama za ljepotu.
Estera 2,13Evo dakle kako mlada djevojka iđaše pred kralja: davalo joj se sve što je tražila za donijeti sa sobom iz harema u palaču.
Estera 2,14Na večer, ona iđaše; u jutro, ona se vraćaše u drugi harem, pod nadzorništvom Šašgaza, kraljevskog eunuha čuvara naložnica. Ona neće više ići kralju osim ako ju kralj ne poželi i ne bude izričito pozvana.
Estera 2,15Kad, za Esteru, kćer Abgaijlovu strica Mardošejeva koji nju bijaše usvojio, dođe red da ide ka kralju, ona ne zatraži ništa drugo nego ono što joj bijaše naznačio Hegej, kraljevski eunuh čuvar žena. Ester zadobi naklonost svih onih koji ju vidješe.
Estera 2,16Ester dakle bi odvedena ka kralju Kserksu, u njegovu kraljevsku palaču, desetog mjeseca, tj. u mjesecu `Tevetu`, sedme godine vladavine.
Estera 2,17A kralj se zaljubi u Esteru više no u sve žene, i ona zadobi naklonost njegovu i njegovu milost više nego sve mlade djevojke. On tada stavi kraljevski vijenac na njenu glavu i učini ju kraljicom na mjestu Vastijinom.
Estera 2,18Po tome, za sve svoje ministre i sluge, kralj priredi jednu veliku svečanu gozbu, Esterinu gozbu. On odobri jedno sniženje poreza pokrajinama i darova jedan dar, carski .
Estera 2,19Za vrijeme jednog drugog skupljanja mladih djevojaka, Mardoše je sjedio uz kraljevska vrata .
Estera 2,20Estera nije otkrila ni svoje rodbine ni svog naroda, kako je to njoj bio Mardoše naložio: Estera je izvršavala riječ Mardošejevu, kao dok je bila pod njegovim skrbništvom.
Estera 2,21U to vrijeme, dok Mardoše bijaše sjedio uzkraljevska vrata, dva kraljevska *eunuha, Bigtan i Tereš, iz straže praga, bijahu razdraženi i tražiše kako podići ruku na kralja Kserksa.
Estera 2,22Ali Merdoše dokuči stvar i obvijesti Esteru, kraljicu; Estera to priopći kralju u ime Mardošejevo.
Estera 2,23Stvar bi istražena i provjerena. Ona dvojica bijahu obješena na vješalima. I to bi zavedeno u knjigu Godišnjaka u nazočnosti kraljevoj.
Jestira 2,1Poslije toga, kad se utiša gnjev cara Asvira, on se opomenu Astine i što je učinila i što je naređeno za nju.
Jestira 2,2I rekoše momci carevi, sluge njegove: da potraže caru mladijeh djevojaka lijepijeh;
Jestira 2,3I neka odredi car pristave po svijem zemljama carstva svojega da skupe sve djevojke mlade i lijepe u Susan grad carski u ženski dvor pod ruku Igaja dvoranina careva, čuvara ženskoga, i neka im se daju potrebe za ljepotu.
Jestira 2,4Pa koja djevojka bude po volji caru, neka bude carica na Astinino mjesto. I to bi po volji caru, i učini tako.
Jestira 2,5Bijaše u Susanu carskom gradu Judejac po imenu Mardohej, sin Jaira sina Simeja sina Kisova, od plemena Venijaminova,
Jestira 2,6Koji bi odveden u ropstvo iz Jerusalima s robljem koje bi odvedenu u ropstvo s Jehonijom carem Judinijem, kojega zarobi Navuhodonosor car Vavilonski.
Jestira 2,7On odgajaše Adasu, a to je Jestira, kći strica njegova, jer ne imaše oca ni matere; a djevojka bijaše lijepa stasa i krasna lica, i po smrti oca joj i matere uze je Mardohej za kćer.
Jestira 2,8I kad se razglasi riječ careva i zapovijest, i mnogo se djevojaka skupi u Susan grad carski pod ruku Igajevu, bi i Jestira dovedena u dvor carev pod ruku Igaja čuvara ženskoga.
Jestira 2,9I djevojka mu omilje i nađe milost u njega, te joj odmah dade potrebe za ljepotu i dio njezin, i sedam pristalijeh djevojaka iz carskoga doma, i namjesti je s njezinijem djevojkama na najljepše mjesto u ženskom domu.
Jestira 2,10Jestira ne kaza naroda svojega ni roda svojega, jer joj Mardohej bješe zabranio da ne kazuje.
Jestira 2,11A Mardohej hodaše svaki dan ispred trijema od ženskoga doma da bi doznao kako je Jestira i što će biti od nje.
Jestira 2,12A kad bi došao red na koju djevojku da uđe k caru Asviru, pošto bi joj se činilo po ženskom zakonu dvanaest mjeseca (jer toliko vremena trebaše da se uljepšavaju, šest mjeseca uljem od smirne a šest mjeseca mirisima i drugim stvarima za ljepotu žensku),
Jestira 2,13Tada bi djevojka išla k caru, i što bi god rekla dalo bi joj se da s tijem ide iz ženske kuće u dom carev.
Jestira 2,14Uveče bi ušla a ujutru bi se vratila u drugu kuću žensku pod ruku Sazgaza dvoranina careva, čuvara inočkoga; više ne bi išla k caru, već ako bi je htio car, te bi bila pozvana po imenu.
Jestira 2,15I tako kad dođe red na Jestiru kćer Avihaila strica Mardohejeva, koju bješe uzeo za kćer, da uđe k caru, ona ne zaiska ništa nego što reče Igaj dvoranin carev, čuvar ženski; i Jestira nalažaše milost u svakoga ko je viđaše.
Jestira 2,16Tako bi Jestira odvedena k caru Asviru u carski dvor njegov desetoga mjeseca, koje je mjesec Tevet, sedme godine carovanja njegova.
Jestira 2,17I caru omilje Jestira mimo sve druge žene, i pridobi milost i ljubav njegovu mimo sve djevojke, te joj metnu carski vijenac na glavu i učini je caricom na mjesto Astinino.
Jestira 2,18I učini car veliku gozbu svijem knezovima svojim i slugama svojim radi Jestire, i pokloni zemljama olakšice i razdade darove kako car može.
Jestira 2,19A kad se drugom skupljahu djevojke, Mardohej sjeđaše na vratima carevijem.
Jestira 2,20A Jestira ne kaza svojega roda ni naroda, kao što joj bješe zapovjedio Mardohej, i Jestira činjaše što joj Mardohej govoraše, kao kad se odgajaše kod njega.
Jestira 2,21U te dane, kad Mardohej sjeđaše na vratima carevijem, rasrdiše se Vihtan i Teres dva dvoranina careva između onijeh koji stražahu na pragu, i gledahu da dignu ruke na cara Asvira.
Jestira 2,22A to dozna Mardohej i javi carici Jestiri, a Jestira kaza caru u ime Mardohejevo.
Jestira 2,23I kad se stvar izvidje i nađe, biše obješena ona obojica na drvo, i to se zapisa u knjigu dnevnika pred carem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje