Tražilica


Estera 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 4,1Kad Mordekaj doznade za sve to, razdrije haljine svoje, obuče se u kostrijet i posu glavu pepelom, pođe tako u grad i stade iza glasa vikati gorko.
Estera 4,2Tako dođe do pred vrata palače kraljevske. Na vrata palače nije se smjelo unići u žalosnoj odjeći.
Estera 4,3I u svim pokrajinama, kamogod dođe pismo kraljevo i zapovijed njegova, zavlada velika žalost među Judejcima. Oni su postili, plakali i jaukali, i mnogi se obukli u kostrijet i posuli se pepelom.
Estera 4,4Kad služavke i dvorani dođoše k Esteri i to joj javiše, ona se ožalosti veoma. I posla Mordekaju haljine, da ih obuče i da skine sa sebe žalosnu odjeću. Ali ih on ne primi,
Estera 4,5Tada dozva Estera kraljevskoga dvoranina Hataka, koji joj je stajao na službi, i posla ga k Mordekaju, da sazna, što to znači i zašto se to događa.
Estera 4,6Hatak otide k Mordekaju van na gradski trg, što je bio pred vratima palače kraljevske.
Estera 4,7Mordekaj mu ispripovjedi sve, što mu se bilo dogodilo, i reče mu novčanu svotu, što ju je Haman bio obećao dati u kraljevu riznicu, da se istrijebe Judejci.
Estera 4,8I prijepis zapovijedi, što je bila proglašena u Susi, da se istrijebe, dade mu, da je pokaže Esteri i da je obavijesti i potakne, neka otide kralju i zamoli ga za pomilovanje svojega naroda.
Estera 4,9Hatak se vrati i javi Esteri, što je bio rekao Mordekaj.
Estera 4,10Estera dade Mordekaju po Hataku reći:
Estera 4,11"Sve sluge kraljeve i narod kraljevskih pokrajina znadu, da svaki, čovjek ili žena, koji nepozvan stupi u nutarnji trijem kraljev, po jednom i istom zakonu ima se pogubiti, i da samo tada ostane na životu, ako prema njemu pruži kralj svoje zlatno žezlo. A ja nijesam zvana da uniđem kralju, ima trideset dana."
Estera 4,12Kad on Mordekaju donese odgovor Esterin,
Estera 4,13Dade Mordekaj poručiti Esteri: "Ne misli, da ćeš ti jedina od svih Judejaca spasiti svoj život, jer si u palači kraljevo.
Estera 4,14Jer ako se ti sada zamotaš u šutnju, doći će pomoć i spasenje Judejcima s druge strane. A ti ćeš i s kućom svojom poginuti. Tko zna, nijesi li ti upravo zato postala kraljica u ovo vrijeme?"
Estera 4,15Tada dade Estera javiti Mordekaju:
Estera 4,16"Idi, skupi sve Judejce, što se nalaze u Susi, i postite za me, tri dana i tri noći ništa ne jedite i ne pijte! I ja ću sa svojim služavkama postitl. Onda ću otići kralju, ako i nije po zakonu. Ako zato poginem, pa neka poginem!"
Estera 4,17Mordekaj otide i učini sve, što mu je bila naložila Estera.
Estera 4,1 Mordokaj doznade za sve što se dogodilo: razdera na sebi haljine, navuče kostrijet, posu se pepelom i prođe posred grada kukajući glasno i gorko.
Estera 4,2Dođe samo do kraljevih vrata, jer s onom kostrijeti na sebi ne mogaše kroz njih proći.
Estera 4,3U svakoj je pokrajini, svuda gdje se doznala kraljeva riječ i njegov proglas, među Židovima zavladala žalost: postili su, plakali i jadikovali. Mnogima od njih kostrijet i pepeo posta ležaj.
Estera 4,4Esterine djevojke i njezini eunusi dođoše da je o tome obavijeste. Kraljica se veoma uznemiri. Posla Mordokaju haljine da bi ih obukao a skinuo sa sebe kostrijet, ali on to odbi.
Estera 4,5Nato Estera pozva Hataka, jednog od kraljevih eunuha koji joj je bio određen za službu, pa ga posla k Mordokaju da dozna od njega što se dogodilo i zbog čega je takav.
Estera 4,6Hatak ode do Mordokaja na gradski trg, pred vrata kraljeva.
Estera 4,7Mordokaj mu pripovjedi što mu se dogodilo i podrobno ga obavijesti o novcu koji je Haman obećao položiti u kraljevu riznicu da bi mogao uništiti Židove.
Estera 4,8Dade mu i prijepis naredbe o njihovu zatoru, koja je objavljena u Suzi, da je pokaže Esteri te da joj javi i naloži neka ide kralju: neka ga moli za milost i posreduje kod njega za svoj narod.
Estera 4,9Hatak se vrati i donese Esteri Mordokajevu poruku.
Estera 4,10Estera odvrati Hataku i naredi mu da saopći Mordokaju:
Estera 4,11"Svi službenici kraljevi i narod kraljevih pokrajina znaju kako svakoga onoga, bio on muškarac ili žena, koji nepozvan uđe kralju u unutrašnje predvorje čeka jedan jedini zakon: smrtna kazna, osim ako kralj ne pruži takvome svoje zlatno žezlo i poštedi mu život. A ja već trideset dana nisam bila pozvana kralju.
Estera 4,12Mordokaju bjehu saopćene Esterine riječi,
Estera 4,13pa on poruči Esteri: "Nemoj misliti da ćeš se zato što se nalaziš u kraljevoj palači spasiti jedina od svih Židova:
Estera 4,14jer budeš li u ovoj prilici šutjela, doći će Židovima pomoć i spas s druge strane, a ti ćeš s kućom svoga oca propasti. Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa kao što je ovaj?
Estera 4,15Estera i opet poruči Mordokaju:
Estera 4,16"Hajde, sakupi sve Židove koji se nalaze u Suzi. Postite za me: tri dana i tri noći ne jedite niti pijte. I ja ću tako postiti sa svojim djevojkama. Tako pripremljena ući ću kralju i unatoč zakonu, pa treba li da poginem, poginut ću.
Estera 4,17Mordokaj se onda povuče i učini što mu je naredila Estera.
Estera 4,1Doznavši sve što se bijaše dogodilo, Mardošej *rastrga svoju odjeću; on se ogrnu kostrijeti i pepelom, iziđe u sred grada, i pusti jedan strašan žalobni krik.
Estera 4,2Potom on ode sve do pred kraljevska vrata, jer ogrnut kostrijeti nitko nije mogao proći kraljevska vrata.
Estera 4,3A, u svakoj pokrajini gdje nalog kraljev i njegova naredba bijahu stigli, bijaše to dan velike žalosti za Židove: *post, suze, žalopojke; kostrijet i pepeo bijahu ležaj mnogima.
Estera 4,4Djevojke Esterine i njeni *eunusi dođoše ju obvijestiti. Kraljicu obuze očajanje. Potom ona posla odjeću da se Mardošej odjene i skine kostrijet. Ali, on nije prihvatio.
Estera 4,5Tad Estera pozva Hataka, jednog od kraljevih eunuha kojeg joj on bijaše stavio na raspolagaje, i ona ga otposla k Mardošeju za doznati što se dogodilo i zašto je došao.
Estera 4,6Hatak iziđe u susret Mardošeju, na gradskom trgu koji bijaše nasuprot kraljevskoj palači.
Estera 4,7Tada Mardošej njemu otkri sve što se bijaše dogodilo, i koliko novca Haman bijaše predložio za uračunati kraljevskoj riznici, u zamjenu za uništenje Židova.
Estera 4,8On mu predade također jednu kopiju teksta naredbe o njihovom uništenje obznanjene u Suzi, da ju pokaže Esteri, stavi je u tok stvari i zamoli otići kod kralja, moliti mu milost i izravno preklinjati ga za svoj narod.
Estera 4,9Hatak dođe obavijestiti Esteru o Mardošejevim riječima.
Estera 4,10Tad Estera posla Hataka k Mardošeju govoreći mu
Estera 4,11` Sve kraljeve sluge i narod kraljevskih pokrajina znaju dobro, da onome tko, čovjek ili žena, ode pred kralja u unutarnji dvor bez poziva, nema drugog do jednog zakona: pogubljenje - izuzev ako mu kralj pruži zlatni skiptar, u kojem slučaju može živjeti. Što se tiče mene, to je 30 dana kako ja nisam bila pozvana ići pred kralja®`
Estera 4,12Obavijestiše Mardošeja o Esterinim riječima.
Estera 4,13Tada, za odgovoriti Esteri istom mjerom, Mardošej reče: ` Ne misli da bivajući u palači, za razliku od svih Židova da ćeš se izvući.
Estera 4,14Jer, ako u ovoj prilici ustraješ šutjeti, olakšanje i oslobođenje iskrsnut će s drugog mjesta, dok ti i tvoja obitelj bit ćete uništeni.Ili, tko zna? Ne bijaše li to za ovu priliku da si ti dospjela do kraljevanja®?`
Estera 4,15Za odgovoriti Mardošeju, Ester reče:
Estera 4,16` Idi sastaviti sve Židove koji se nalaze u Suzi i postite za mene: ne jedite, ne pijte tijekom tri dana, ni danju ni noć. Ja isto, sa svojim djevojkama, ja ću također postiti. Na to, uprkos zakonu, ja ću ići pred kralja; i ako trebam propasti, ja ću propasti.`
Estera 4,17Mardošej se udalji i učini sve kako mu Estera bijaše rekla.
Jestira 4,1A Mardohej doznav sve šta bi, razdrije haljine svoje i obuče se u kostrijet i posu se pepelom i pođe po gradu vičući iza glasa gorko.
Jestira 4,2I dođe do pred vrata careva, jer ne bješe slobodno ući na vrata careva u kostrijeti.
Jestira 4,3I u svijem zemljama, u koje god mjesto dođe riječ careva i zapovijest njegova, bi velika žalost među Jevrejima i post i plač i jauk, i mnogi u kostrijeti i pepelu ležahu.
Jestira 4,4I dođoše djevojke Jestirine i dvorani njezini, i javiše joj: i carica se ožalosti veoma, i posla haljine da preobuku Mardoheja i da skinu s njega kostrijet; ali on ne primi.
Jestira 4,5Tada dozva Jestira Ataha dvoranina careva, kojega joj bješe dao da joj služi, i zapovjedi mu za Mardoheja da razbere šta mu je i zašto.
Jestira 4,6I otide Atah k Mardoheju na ulicu gradsku koja bijaše pred vratima carevijem.
Jestira 4,7I Mardohej mu kaza sve što mu se dogodilo i za srebro što je obrekao Aman dati u carevu riznicu za Judejce da ih istrijebi;
Jestira 4,8I prijepis od zapovijesti koja bi proglašena u Susanu da se istrijebe, dade mu da je pokaže Jestiri i javi, i da joj naruči da otide k caru i da ga umilostivi i da ga moli za svoj narod.
Jestira 4,9I vrativši se Atah kaza Jestiri riječi Mardohejeve.
Jestira 4,10A Jestira reče Atahu i zapovjedi mu da kaže Mardoheju:
Jestira 4,11Znaju sve sluge careve i narod po zemljama carevijem da ko bi god, čovjek ili žena, ušao k caru unutra u dvor ne budući pozvan, jedan je zakon za nj, da se pogubi, osim kome bi car pružio zlatnu palicu, taj ostaje živ; a ja nijesam zvana da uđem k caru, ovo je trideset dana.
Jestira 4,12I kazane biše Mardoheju riječi Jestirine.
Jestira 4,13A Mardohej opet poruči Jestiri: nemoj misliti da ćeš se mimo sve Judejce izbaviti u domu carevu.
Jestira 4,14Jer ako ti uzmučiš sada, doći će pomoć i izbavljenje Judejcima s druge strane, a ti i dom oca tvojega poginućete; i ko zna nijesi li za ovako vrijeme došla do carstva.
Jestira 4,15Tada reče Jestira da odgovore Mardoheju:
Jestira 4,16Idi, skupi sve Judejce što se nalaze u Susanu, i postite za me, i ne jedite ni pijte za tri dana ni danju ni noću; i ja ću sa svojim djevojkama postiti također, pa ću onda otići k caru, ako i nije po zakonu, i ako poginem, neka poginem.
Jestira 4,17Tada otide Mardohej i učini sve kako mu zapovjedi Jestira.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje