Tražilica


Estera 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 5,1Treći dan obuče se Estera u svoje kraljevsko odijelo i otide u nutarnji trijem palače kraljevske, prema stanu kraljevu. Kralj je upravo sjedio na some kraljevskom prijestolju u palači kraljevskoj, prema ulazu.
Estera 5,2Kad kralj vidje kraljicu Esteru u trijemu, nađe ona milost pred njim. Kralj pruži prema njoj zlatno žezlo, što ga je držao u ruci svojoj. Estera pristupi i dotače se vrha od žezla.
Estera 5,3Tada joj reče kralj: "Što imaš, kraljice Estero? Koja ti je želja? Ako bi bila i polovina kraljevstva mojega, neka ti se dadne!"
Estera 5,4Estera odgovori "Ako je ugodno kralju, neka dođe kralj s Hamanom danas na gozbu, koju sam mu zgotovila!"
Estera 5,5Kralj zapovjedi: "Zovnite brže Hamana, da se ispuni želja Esterina!" Tako dođoše kralj i Haman na gozbu, koju je bila zgotovila Estera.
Estera 5,6Kod vina reče kralj Esteri: "Koja ti je molba? Neka ti se dadne! Koja ti je želja Ako bi bila i polovina kraljevstva mojega, neka ti se usliši!"
Estera 5,7Estera odgovori: "Moja je molba i moja želja:
Estera 5,8Ako sam našla milost u očima kralja, i ako je ugodno kralju, da usliši molbu moju i ispuni želju moju, neka opet dođe kralj s Hamanom na gozbu, koju ću mu zgotoviti! Sutra ću onda ispuniti želju kraljevu."
Estera 5,9I tako otide Haman onaj dan odatle veseo i dobre volje. Ali kad vidje Haman Mordekaja na vratima palače kraljevske, a on ne ostade pred njim niti se makne s mjesta, napuni se Haman gnjeva na Mordekaja.
Estera 5,10Ali se još uzdrža Haman, dokle dođe kući svojoj. Tada dozva s k sebi prijatelje svoje i svoju ženu Zerešu.
Estera 5,11I Haman im je pripovijedao o velikom bogatstvu svojem, o mnogim sinovima svojim, i kako ga je visoko počastio kralj i podigao ga svrh knezova i kraljevskih sluga.
Estera 5,12Haman je nastavio: "Dapače kraljica Estera nikoga osim mene ne pozva s kraljem na gozbu, koju je bila zgotovila. I za sutra sam opet s kraljem pozvan od nje.
Estera 5,13Ali to sve ne vrijedi za me, doklegod gledam onoga Judejca Mordekaja, gdje sjedi na vratima palače kraljevske."
Estera 5,14Tada mu rekoše njegova žena Zereša i svi prijatelji njegovi: "Daj načiniti vješala visoka pedeset lakata i sutra rano reci kralju, da se na njima objesi Mordekaj! Tada možeš veseo poći s kraljem na gozbu." Prijedlog se dopade Hamanu, i on dade načiniti vješala.
Estera 5,1 Trećega dana zaodjenu se slavom svojom. Kroza sva je vrata ušla pred kralja. On je sjedio na svom kraljevskom prijestolju, zaogrnut svim ukrasom veličanstva svoga, sav u zlatu i dragom kamenju, ulijevao je veliko strahopoštovanje.
Estera 5,2Podigavši svoje lice, i podigavši zlatno žezlo, postavi ga na vrat Esteri.
Estera 5,3Kralj joj reče: "Što je tebi, kraljice Estero? Što želiš? Bila to i polovica kraljevstva, dobit ćeš je!
Estera 5,4Estera odgovori: "Neka kralj, ako mu je drago, dođe s Hamanom na gozbu koju sam danas priredila.
Estera 5,5Kralj odvrati: "Obavijestite odmah Hamana da bi se izvršila Esterina želja." Kralj dakle dođe s Hamanom na gozbu koju je Estera priredila.
Estera 5,6Dok su pili vino, kralj kaza Esteri: "Što god zatražiš, dobit ćeš. Što god zaželiš, bila to i polovica kraljevstva, bit će ti!
Estera 5,7Estera odgovori: "Molba mi je i želja,
Estera 5,8ako sam našla milost u očima kraljevim i ako se kralju svidi dati mi što molim i učiniti što želim, da kralj ponovo dođe s Hamanom na gozbu koju ću sutra pripremiti za njih i tad ću postupiti po riječi kraljevoj.
Estera 5,9Toga dana Haman iziđe sretan i zadovoljna srca, ali se rasrdi jako na Mordokaja kad vidje da na vratima kraljevim nije ustao ni maknuo se pred njim.
Estera 5,10Haman se ipak svlada. Ode kući i posla po svoje prijatelje i po ženu Zarešu.
Estera 5,11Pripovijedao im je o sjaju svoga bogatstva, o mnoštvu svojih sinova i o svemu onome čime ga je kralj uzveličao i čime ga je uzdignuo nad sve svoje knezove i službenike.
Estera 5,12Haman još dometnu: "I kraljica Estera nije uz kralja pozvala nikoga osim mene na gozbu koju je priredila. I sutra sam samo ja uz kralja njezin uzvanik.
Estera 5,13Ali me sve to ne može učiniti sretnim dokle god gledam Židova Mordokaja kako sjedi na vratima kraljevim.
Estera 5,14Reče mu Zareša, žena njegova, i svi prijatelji njegovi: "Podigni vješala visoka pedeset lakata. Sutra ujutro zatraži od kralja neka na njih objese Mordokaja. Poslije toga idi sretan s kraljem na gozbu." Savjet se Hamanu učini dobar, pa on naredi da se podignu vješala.
Estera 5,1Nakon tri dana, evo što se dogodi. Ester odjenu svoju kraljevsku odjeću i stade u unutarnji dvor palače, naspram palači. Kralj bijaše sjedio na svojem kraljevskom prijestolju, u kraljevskoj palači, spram ulaznim vratima.
Estera 5,2Tada, kad kralj vidje Esteru, kraljicu, stojati u dvoru, ona pobudi njegovu blagonaklonost: kralj pruži prema Esteri zlatno žezlo koje držaše u ruci; Estera se približi i dotaknu kralj žezla.
Estera 5,3Tad joj kralj reče: ` Što ti je, Estero, o kraljice? Što je tvoja molba? Do polovice mog kraljevstva bit će ti dodijeljeno!`
Estera 5,4Ali, Ester odgovori: `Ako se sviđa kralju, nek kralj dođe s Hamanom, danas, na gozbu koju sam ja priredila za njega. `
Estera 5,5Tad kralj reče: ` Natjerajte Hamana pokoriti se Esterinom pozivu!` Kralj dođe s Hamanom na gozbu priređenu od Estere.
Estera 5,6No, na kraju gozbe, kralj se obrati Esteri: ` Što je tvoja molba? To će ti biti odobreno!
Estera 5,7Što je tvoja molbenica? Sve do polovice kraljevstva, bit će ti učinjeno! ` Ester odgovori: ` Moja molba®? Moja molbenica®?
Estera 5,8Ako bih ja susrela blagonaklonost kraljevu, i kad bi kralju godilo udovoljiti moju molbu i izvršiti moju molbenicu, nek dođe s Hamanom na banket koji ću ja organizirati za njih, i sutra ja ću postupiti prema naredbi kraljevoj.`
Estera 5,9Haman bijaše izišao tog dana veseo i razdragan. Ali kad Haman vidje na kraljevskim vratima Mardošeja koji ne ustade i ne zadrhta pred njim, tad Haman bi ispunjen bijesom protiv Mardošeja.
Estera 5,10Međutim Haman se svlada i uđe u svoju kuću. Potom on posla potražiti svoje prijatelje i Zerešu, svoju ženu.
Estera 5,11Haman im nabroja svoja slavna bogatstva, mnoštvo svojih sinova, sve ono što kralja bijaše učinio za njegov visoki položaj i kako ga bijaše uzdigao iznad ministara u kraljevih slugu.
Estera 5,12Potom Haman dodade: ` Osim toga, na svadbu koju ona bijaše organizirala, Ester, kraljica, nije dovela nikog osim mene s kraljem. I sutradan opet, ja sam taj koji je s kraljem pozvan kod nje.
Estera 5,13Ali, sve to nema vrijednosti za mene, svaki put kad ja vidim Mardošeja Židova sjedjeti na kraljevskim vratima.`
Estera 5,14Tada Zereš njegova žena i svi njegovi prijatelji mu rekoše: ` Nek se podignu jedna vješala visoka 25 metara, i sutradan u jutro kaže kralju da se tu objesi Mardošeja; potom, radosno ide na gozbu s kraljem. ` Stvar se dopade Hamanu, i on dade načiniti vješala.
Jestira 5,1A treći dan obuče se Jestira u carsko odijelo, i stade u trijemu unutrašnjega dvora carskoga prema stanu carevu; a car sjeđaše na carskom prijestolu svom u dvoru carskom prema vratima od dvora.
Jestira 5,2I kad car ugleda caricu Jestiru gdje stoji u trijemu, ona nađe milost pred njim, te car pruži prema Jestiri zlatnu palicu koja mu bješe u ruci, i Jestira pristupi i dotače se kraja od palice.
Jestira 5,3I reče joj car: što ti je, carice Jestiro? i šta želiš? ako je i do polovine carstva, daće ti se.
Jestira 5,4A Jestira reče: ako je ugodno caru, neka dođe car s Amanom danas na objed koji sam mu zgotovila.
Jestira 5,5A car reče: zovite brže Amana da učini što reče Jestira. I dođe car s Amanom na objed koji zgotovi Jestira.
Jestira 5,6Potom car napiv se vina reče Jestiri: šta želiš? daće ti se; i šta moliš? ako je i do polovine carstva, biće.
Jestira 5,7A Jestira odgovarajući reče: želim i molim:
Jestira 5,8Ako sam našla milost pred carem, i ako je ugodno caru da mi da što želim i učini što molim, neka opet dođe car s Amanom na objed koji ću im zgotoviti, i sjutra ću učiniti po riječi carevoj.
Jestira 5,9I tako otide Aman onaj dan veseo i dobre volje. Ali kad vidje Aman Mardoheja na vratima carevijem a on ne usta niti se mače pred njim, napuni se Aman gnjeva na Mardoheja.
Jestira 5,10Ali se uzdrža Aman dokle dođe kući svojoj; potom posla i sazva prijatelje svoje i Seresu ženu svoju.
Jestira 5,11I pripovjedi im Aman o slavi bogatstva svojega i o mnoštvu sinova svojih i o svemu čim ga je podigao car i kako ga je uzvisio svrh knezova i sluga carskih.
Jestira 5,12I doda Aman: pa i carica Jestira nikoga osim mene ne poziva s carem na objed, koji bješe zgotovila, pa i sjutra sam pozvan k njoj s carem.
Jestira 5,13Ali sve to nije mi ni na što dokle god gledam onoga Mardoheja Judejca gdje sjedi na vratima carevijem.
Jestira 5,14Tada mu reče Seresa žena njegova i svi prijatelji njegovi: neka načine vješala visoka pedeset lakata, i ujutru reci caru da se na njima objesi Mardohej, pa idi s carem veseo na objed. I to bi po volji Amanu i pripravi vješala.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje