Tražilica


Estera 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Estera 7,1Kad dođe kralj s Hamanom na gozbu kraljici Esteri,
Estera 7,2Reče kralj Esteri opet drugi dan kod vina: "Koja je tvoja molba, kraljice Estero? Neka ti se usliši! Koja je tvoja želja? Kad bi bila i polovina kraljevstva mojega, bit će ispunjena!"
Estera 7,3Tada odgovori kraljica Estera: "Ako sam našla u očima tvojim milost, kralju, i ako je ugodno kralju, neka mi pokloni život moj, za koji molim, i narod moj, za koji prosim!
Estera 7,4Jer smo prodani, ja i narod moj, da nas istrijebe, pobiju i unište. Kad bismo imali biti prodani samo kao robovi i ropkinje, bila bih šutjela; ali sada neprijatelj ne može naknaditi štetu, koja se nanosi kralju."
Estera 7,5Kralj Ahasver upita kraljicu Esteru "Tko je taj? Gdje je taj, koji snuje takav čin?"
Estera 7,6Estera odgovori: "Neprijatelj i protivnik jest ovaj ovdje zlikovac Haman." Haman se uplaši od kralja i kraljice.
Estera 7,7Pun gnjeva ustade kralj od vina i otide u vrt dvorski. Haman ostade i zamoli kraljicu Esteru za život svoj; jer vidje, da je kralj naumio zlo po njega.
Estera 7,8Kad se kralj vrati iz vrta dvorskoga u dvoranu na vino, Haman se je bio bacio pred jastuk, na kojemu je sjedila Estera. Kralj povika: "Zar će i kraljicu još silovati u mojoj vlastitoj kući?" Jedva je bila ta riječ istekla iz usta kraljevih, pokriše lice Hamanu.
Estera 7,9Harbona, jedan od dvorana, što su stajali u službi kraljevo, reče "Kod kuće Hamanove stoje vješala, visoka pedeset lakata. Haman ih je dao načiniti za Mordekaja, koji je govorio dobro po kralja." Kralj zapovjedi: "Objesite ga na njih!"
Estera 7,10Tako objesiše Hamana na vješala, što ih je on bio dao načiniti za Mordekaja. Tada se utiša gnjev kraljev.
Estera 7,1 Kralj i Haman dođoše na gozbu kraljici Esteri.
Estera 7,2I toga drugoga dana, dok se pilo vino, reče kralj Esteri: "Koja ti je molba, kraljice Estero? Bit će ti udovoljena! Koja je tvoja želja? Ako je i pola kraljevstva, bit će ti!
Estera 7,3Kraljica Estera odgovori: "Ako sam, kralju, našla milost u tvojim očima i ako ti je s voljom, neka mi se u ime molbe pokloni život, a u ime želje moj narod!
Estera 7,4Jer smo ja i narod moj predani za zator, klanje, uništenje. Da smo predani u roblje, šutjela bih jer nevolja ne bi bila štetna po kralja.
Estera 7,5Ali kralj Ahasver upade kraljici Esteri u riječ pa je upita: "Tko je taj? Gdje je taj koji je namislio takvo što učiniti?" Estera tada odgovori: "Progonitelj i neprijatelj jest Haman, ovaj zlikovac!
Estera 7,6Haman se zaprepasti pred kraljem i kraljicom.
Estera 7,7Kralj, gnjevan, ostavi vino te ode u vrt palače. Haman osta uz kraljicu da je moli za svoj život, jer je uvidio da je njegova nesreća pred kraljem gotova.
Estera 7,8Kralj se vrati iz vrta u dvoranu gdje se pilo vino. Dotle Haman bijaše pao na počivaljku na kojoj se nalazila Estera. "Pokušavaš još i nasilje nad kraljicom, i to u mome vlastitom domu?" - povika kralj. Tek što su te riječi izletjele iz kraljevih usta, pokriše lice Hamanu.
Estera 7,9Tada kaza Harbona, jedan od dvorana koji su stajali u službi kraljevoj: "Eno i vješala što ih je Haman pripravio za Mordokaja koji je govorio u korist kraljevu. Nalaze se kraj Hamanove kuće i visoka su pedeset lakata." Kralj zapovjedi: "Objesite ga na njih!
Estera 7,10Hamana objesiše na vješala koja bijaše pripravio Mordokaju, i kraljeva se srdžba utiša.
Estera 7,1Kralj i Haman dođoše se gostiti s Esterom, kraljicom.
Estera 7,2Tog drugog dana, na kraju gozbe, kralj reče Esteri: ` Koja je tvoja molba, Estero, o kraljice? To će ti biti odobreno! Što je tvoja molbenica? Sve do polovice kraljevstva, to će biti učinjeno!`
Estera 7,3U odgovor Estera, kraljica, izjavi: ` Ako biha ja susrela tvoju blagonaklonost, o kralju, i ako kralju godi, da bi bude dodijeljen moj vlastiti život, takva je moja molba - i onaj mojeg naroda, takva je moja molbenica?
Estera 7,4Naime, mi bijasmo prodani, ja i moj narod: Istrijebiti! Ubiti! Uništiti! Naravno, da mi bijasmo prodani kao roblje i kao sluge, ja bih šutjela, jer to tlačenje ne bi zaslužilo da se dodijava kralju .`
Estera 7,5Tad se kralj obrati Esteri kraljici i govoreći: ` Tko je taj i gdje je taj koji je smislio postupiti takođ`
Estera 7,6Ester odgovori: `Tlačitelj i neprijatelj, to je Haman, taj izopačenjak!` Haman bi tad uzrujan pred kraljem i kraljicom.
Estera 7,7U svojem gnjevu, kralj napusti gozbu i ode u vrt paviljona . Haman ostade za moliti u Estere, kraljice, spas života, jer je vidio po kralju da njegova nesreća bijaše odlučena.
Estera 7,8Kad se kralj vrati iz paviljonskoga vrta u gozbenu dvoranu, Haman bijaše stropoštan na divanu gdje je bila Estera! Na to, kralj reče: `Hoće li još, silovati kraljicu, dok sam ja u kući?` Jedna naredba iziđe iz kraljevih usta, i staviše kukuljicu preko lica Hamanovog .
Estera 7,9A, Harbona, jedan od *eunuha, reče pred kraljem: ` Upravo imaju jedna vješala koja je Haman dao podići za Mardošeja, čija riječ bijaše tako korisna kralju; ona se uzdiže na 25 metara visine kod Hamana . Kralj reče: ` Nek ga se objesi!`
Estera 7,10I objesiše Hamana na vješala koja bijaše pripremio za Mardošeja. Tada se gnjev kraljev stiša.
Jestira 7,1I tako dođe car i Aman na objed carici Jestiri.
Jestira 7,2I reče car Jestiri opet drugi dan napivši se vina: šta želiš, carice Jestiro? daće ti se i šta moliš? ako je i do polovine carstva, biće.
Jestira 7,3Tada odgovori carica Jestira i reče: ako sam našla milost pred tobom, care, i ako je caru ugodno, neka mi se pokloni život moj na moju želju i narod moj na moju molbu.
Jestira 7,4Jer smo prodani ja i moj narod da nas potru, pobiju i istrijebe. Da smo prodani da budemo sluge i sluškinje, mučala bih, premda neprijatelj ne bi mogao naknaditi štete caru.
Jestira 7,5A car Asvir progovori i reče carici Jestiri: ko je taj? i gdje je taj koji se usudio tako činiti?
Jestira 7,6A Jestira reče: protivnik i neprijatelj ovaj je zlikovac Aman. A Aman se uplaši od cara i od carice.
Jestira 7,7Tada car gnjevan usta od vina i otide u vrt kod dvora, a Aman osta da moli za život svoj caricu Jestiru, jer vidje da je car naumio zlo po nj.
Jestira 7,8Potom se car vrati iz vrta dvorskoga u kuću gdje bješe pio vino; a Aman bješe pao na odar gdje sjeđaše Jestira. I car reče: eda li će i caricu osramotiti kod mene u kući? Čim ta riječ izide iz usta carevijeh, pokriše lice Amanu.
Jestira 7,9I Arvona, jedan od dvorana carevijeh, reče: evo i vješala što je načinio Aman za Mardoheja koji je govorio dobro po cara stoje kod kuće Amanove, visoka pedeset lakata. I reče car: objesite ga na njih.
Jestira 7,10I tako objesiše Amana na vješala koja bješe pripravio Mardoheju. I gnjev carev utiša se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje