Tražilica


Ezekiel 42. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 42,1Dovede me i u unutarnji trijem prema sjeveru i dovede me k sobama, što su bile prema ograđenom prostoru i prema zgradi otraga na sjeveru.
Ezekiel 42,2Dužina na sjevernoj strani i iznosila je što lakata i širina pedeset lakata.
Ezekiel 42,3Prema dvadeset lakata unutarnjega trijema i prema kamenom podu vanjskoga trijema bile su one, galerija na galeriji, u tri kata.
Ezekiel 42,4Pred sobama je bio hodnik od deset lakata širine prema unutarnjem trijemu i od sto lakata dužine. Vrata su njihova bila prema sjeveru.
Ezekiel 42,5Gornje su sobe bile manje nego donje i srednje u zgradi, jer su im galerije oduzimale prostor.
Ezekiel 42,6Bile su trokatne, a nijesu imale stupova kao vanjske sobe; za to je od donjih i srednjih katova bio oduzet prostor, računano od zemlje.
Ezekiel 42,7Bio je tu i zid, koji je tekao van uzduž soba prema vanjskom trijemu. Prema sobama iznosila je njegova dužina pedeset lakata.
Ezekiel 42,8Jer je dužina prema unutarnjem trijemu iznosila pedeset lakata i dužina pred hramom što lakata.
Ezekiel 42,9Pod ovim sobama bio je pristup od istoka, kad se je dolazilo k njima od vanjskoga trijema.
Ezekiel 42,10Na širini zida od trijema i prema istoku, pred ograđenim prostorom i pred zgradom otraga bile su sobe.
Ezekiel 42,11Pred njima je bio hodnik. Imale su isti izgled kao sobe na sjevernoj strani i bile su tako duge i tako široke i imale su jednake izlaze i jednak uređaj.
Ezekiel 42,12Ulazi njihovi bili su kao ulazi u sobe, što su bile prema jugu. Jedan ulaz bio je na početku puta, koji je uza zid tekao prema istoku, gdje se je ulazilo.
Ezekiel 42,13On mi reče: "Sobe na sjeverno; strani i sobe na južnoj strani, što leže pred ograđenim prostorom, jesu svete sobe, gdje svećenici, koji se približuju Gospodu, smiju jesti presvete darove. Ondje imaju donijeti presveto, prinos, žrtvu za grijeh i žrtvu za krivnju; jer je mjesto sveto.
Ezekiel 42,14Kad uniđu svećenici, neće izlaziti iz svetišta u vanjski trijem. Ovdje će ostavljati haljine svoje, u kojima su obavljali službu; jer su svete. Oblačit će druge haljine i onda istom odilaziti na mjesto za narod određeno."
Ezekiel 42,15Kad je bio izmjerio unutarnji hram, izvede me van na istočna vrata i izmjeri sve unaokolo.
Ezekiel 42,16Izmjeri mjerilom istočnu stranu; imala je pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,17Tada se okrenu i izmjeri sjevernu stranu; imala je pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,18Tada se okrenu, te izmjeri i južnu stranu; imala je pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,19Potom ode na zapadnu stranu i izmjeri pet stotina mjerila.
Ezekiel 42,20Na sve četiri strane izmjeri. Unaokolo bio je zid; imao je dužinu od pet stotina mjerila i širinu od pet stotina mjerila, da omeđi sveto mjesto od obične zemlje.
Ezekiel 42,1 A zatim me povede na sjever, u vanjsko predvorje, i dovede me do prostorija nasuprot ograđenom prostoru, nasuprot zdanju prema sjeveru.
Ezekiel 42,2Pročelje im sa sjeverne strane bijaše dugo sto lakata, a široko pedeset lakata.
Ezekiel 42,3Nasuprot vratima unutrašnjeg predvorja i nasuprot pločniku vanjskoga predvorja bijahu hodnici jedan prema drugome na tri boja.
Ezekiel 42,4Pred prostorijama bijaše prolaz prema unutrašnjosti - deset lakata širok i sto lakata dugačak. Vrata im bijahu okrenuta na sjever.
Ezekiel 42,5Gornje prostorije, jer im prostor oduzimahu hodnici, bijahu manje od donjih i srednjih.
Ezekiel 42,6Jer bijahu na tri boja, ali ne imahu stupova kao u predvorju. Zato gornje prostorije bijahu uže od donjih i srednjih.
Ezekiel 42,7Vanjski zid, duž klijeti, prema vanjskom predvorju, ispred klijeti, bijaše dugačak pedeset lakata.
Ezekiel 42,8Jer dužina klijetima vanjskoga predvorja bijaše pedeset lakata, a onima pred Hekalom sto lakata.
Ezekiel 42,9U tih prostorija bijaše ulaz s istoka onomu tko im prilazi iz vanjskog predvorja.
Ezekiel 42,10Po širini zida predvorja prema istoku, pred ograđenim prostorom i pred samim zdanjem, bijaše još prostorijÄa.
Ezekiel 42,11Pred njima bijaše prolaz kao ispred klijeti smještenih prema sjeveru: jednake dužine i jednake širine; i svi im izlazi, raspored i vrata bijahu jednaki.
Ezekiel 42,12Bili su kao ulazi u klijeti što bijahu prema jugu: ulaz na početku svakog prolaza, nasuprot zidu zdanja, prema istoku onomu tko bi u njih ulazio.
Ezekiel 42,13I reče mi: "Sjeverne i južne prostorije ispred ograđenog prostora jesu prostorije Svetišta: ondje svećenici koji prilaze Jahvi blaguju najveće svetinje. Oni će ovdje odlagati najveće svetinje, prinose, okajnice i naknadnice, jer je to mjesto sveto.
Ezekiel 42,14A kad svećenici budu ulazili, neće izlaziti iz Svetišta u vanjsko predvorje, nego će tu ostavljati odjeću u kojoj bijahu službu služili, jer je sveta, i oblačiti drugu odjeću da bi se mogli približiti mjestu određenu za narod.
Ezekiel 42,15Izmjerivši unutrašnjost Doma, izvede me na istočna vrata i izmjeri sve uokolo.
Ezekiel 42,16Mjeračkom trskom izmjeri istočnu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeračkih trska,
Ezekiel 42,17a zatim se okrenu i izmjeri sjevernu stranu: bijaše pet stotina trska, mjeračkih trska.
Ezekiel 42,18Tada se okrenu na južnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeračkih trska.
Ezekiel 42,19Potom se okrenu na zapadnu stranu i izmjeri: pet stotina trska, mjeračkih trska.
Ezekiel 42,20On izmjeri zid na sve četiri strane uokolo: bijaše pet stotina trska dugačak i pet stotina širok. Odvajao je sveto mjesto od nesvetoga.
Ezekiel 42,1čovjek me izvede prema vanjskom *trijemu, krećući se prema sjeveru; on me uvede u dvorane koje su licem prema dvorištu i sučelice građevini, na sjeveru.
Ezekiel 42,2Na pročelju, duljina: 100 lakata, prema sjevernom ulazu, i širina: 50 lakata.
Ezekiel 42,3Ispred dvadeset lakata unutarnjeg trijema i ispred pločnika vanjskog trijema bijahu galerije stavljene jedna na drugu na tri kata .
Ezekiel 42,4Pred salama, jedan hodnik; širina : :
Ezekiel 42,10lakata prema unutarnjem trijemu; duljina: 100 lakata; njihovi ulazi bijahu na sjeveru.
Ezekiel 42,5Gornje dvorane bijahu uže jer se galerije naslanjahu na njih, više no na donje i srednje dvorane zgrade.
Ezekiel 42,6Te dvorane činile su tri kata i nisu imale stubove slične stubovima u trijemu; one tako bijahu kraće no donje i srednje dvorane, polazeći od tla.
Ezekiel 42,7Vanjski zid, odgovarajući dvoranama, u smjeru vanjskog trijema, sučelice dvoranama; njegova duljina: 50 lakata.
Ezekiel 42,8Jer duljina dvorana vanjskog trijema je 50 lakata; naprotiv, sučelice velikoj dvorani; stotinu lakata.
Ezekiel 42,9Ispod istih dvorana, izlažaše istočni ulaz, za pristupiti s vanjskog trijema.
Ezekiel 42,10Na širini zida trijema, u smjeru istoka, sučelice dvorištu zgrade, bijahu dvorane,
Ezekiel 42,11s jednom stazom ispred njih; istog izgleda kao i dvorane koje bijahu u smjeru sjevera: ista duljina i ista širina, isti izlaz, isti razmještaji i ista vrata.
Ezekiel 42,12Bijahu to kao što su vrata dvorana koje su u smjeru juga: jedan otvor na kraju staze, nasuprot zaštitnom zidu smještenom u smjeru istoka, njihovom ulazu.
Ezekiel 42,13čovjek mi reče: ” Dvorane sa sjevera i dvorane s juga sučelice dvorištu su dvorane *svetišta, jer to je ondje gdje svećenici koji prilaze GOSPODU trebaju jesti vrlo *svete stvari. To je ondje gdje oni trebaju postaviti vrlo svete stvari, ponudu *žrtve za grijehe i žrtve naknade, jer to je sveto mjesto.
Ezekiel 42,14Jedanput ušli, svećenici ne izlaze više iz svetog mjesta prema vanjskom trijemu, već ondje će oni odložiti odjeću u kojoj su obavili službu, jer ta je odjeća sveta. Oni će staviti drugu odjeću; i moći će se približiti mjestima namijenjenim narodu.“
Ezekiel 42,15čovjek dovrši mjerenje unutrašnjosti Kuće; on me izvede putem kroz vrata koja su sučelice istoku i izmjeri svud uokolo.
Ezekiel 42,16On izmjeri s istočne strane štapom za mjerenje: 500 štapova, prema štapu za mjerenje, na obodnici.
Ezekiel 42,17On izmjeri sa sjeverne strane: 500 štapova prema štapu za mjerenje, na obodnici.
Ezekiel 42,18On izmjeri s južne strane: 500 štapova prema štapu za mjerenje, na obodnici.
Ezekiel 42,19On završi s morske strane : on izmjeri: 500 štapova, prema štapu za mjerenje.
Ezekiel 42,20On izmjeri zbroj na svih četiriju strana; bijaše jedan zid bedema, sve uokolo: duljina: 500; širina: 500. Taj je zid trebao odijeliti sveto od svjetovnog.
Jezekilj 42,1I izvede me u spoljašnji trijem prema sjeveru, i dovede me ka klijetima, koje bijahu prema odijeljenoj strani i prema građevini na sjeveru.
Jezekilj 42,2S lica bješe u dužinu sto lakata kod sjevernijeh vrata, a u širinu pedeset lakata.
Jezekilj 42,3Prema unutrašnjem trijemu od dvadeset lakata i prema podu spoljašnjega trijema bijahu klijeti prema klijetima u tri reda.
Jezekilj 42,4I pred klijetima bijaše hodnik u širinu od deset lakata, unutra, put k njima od jednoga lakta, i vrata bjehu prema sjeveru.
Jezekilj 42,5A najgornje klijeti bjehu tješnje, jer klijeti donje i srednje u zgradi izlažahu većma nego one.
Jezekilj 42,6Jer bijahu na tri poda, ali nemahu stupova kao u trijemu, i zato se suživaše iznad donjega i srednjega od zemlje.
Jezekilj 42,7A ograda koja bijaše spolja prema klijetima k trijemu spoljašnjem pred klijetima imaše u dužinu pedeset lakata.
Jezekilj 42,8Jer dužina klijetima, koje bijahu u trijemu spoljašnjem, bijaše pedeset lakata. I gle, pred crkvom bješe sto lakata.
Jezekilj 42,9A pod tijem klijetima bijaše ulaz s istoka, kojim se ulažaše u njih iz spoljašnjega trijema.
Jezekilj 42,10U širini ograde toga trijema k istoku pred odijeljenom stranom i pred građevinom bijehu klijeti.
Jezekilj 42,11A pred njima bijaše put kao kod sjevernijeh klijeti; jednake dužine i jednake širine bijahu, i izlazi im i vrata bijahu jednaka.
Jezekilj 42,12I kaka bijahu vrata u klijeti koje bijahu prema jugu, taka bijahu vrata gdje se počinjaše put pred ogradom pravo k istoku, kad se ide k njima.
Jezekilj 42,13I reče mi: sjeverne klijeti i južne klijeti pred odijeljenom stranom jesu svete klijeti, gdje sveštenici koji pristupaju ka Gospodu jedu presvete stvari, ondje će ostavljati presvete stvari i dar i prinos za grijeh i prinos za krivicu, jer je sveto mjesto.
Jezekilj 42,14Kad sveštenici uđu, neće izlaziti iz svetinje u spoljašnji trijem, nego će ondje ostavljati haljine svoje u kojima služe, jer su svete, i oblačiće druge haljine, pa onda izlaziti k narodu.
Jezekilj 42,15I izmjerivši dom unutrašnji odvede me na vrata istočna i izmjeri svuda unaokolo.
Jezekilj 42,16Izmjeri istočnu stranu trskom mjeračkom, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom unaokolo.
Jezekilj 42,17Izmjeri sjevernu stranu, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom unaokolo.
Jezekilj 42,18Izmjeri južnu stranu, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom.
Jezekilj 42,19I okrenuvši se na zapadnu stranu, izmjeri, i bješe pet stotina trsaka, trskom mjeračkom.
Jezekilj 42,20Izmjeri sa četiri strane, i bješe zid unaokolo pet stotina trsaka dug i pet stotina širok da razdvaja sveto mjesto od svjetskoga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje