Tražilica


Ezekiel 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 6,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 6,2"Sine čovječji, upravi lice svoje proti gorama Izraelovim, prorokuj proti njima
Ezekiel 6,3I reci: "Vi gore Izraelove, čujte riječ svemogućega Gospoda! Ovako veli svemogući Gospod gorama i visinama, dolinama i gudurama: "Zaista, ja ću pustiti na vas mač i srušit ću žrtvene uzvisine vaše.
Ezekiel 6,4Vaši će se žrtvenici raskopati, vaši će se sunčani stupovi razrušiti, i vaše ću pobijene pobacati pred idole vaše.
Ezekiel 6,5Položit ću mrtva tjelesa sinova Izraelovih pred idolske likove njihove i porazbacat ću kosti vaše oko žrtvenika vaših.
Ezekiel 6,6Posvuda, gdje stanujete, gradovi će se opustošiti i uzvisine će se porušiti. Tako će se žrtvenici vaši raskopati i opustjeti. Idoli će se vaši izlomiti i uništiti, sunčani stupovi vaši isjeći će se i loša će se djela vaša uništiti.
Ezekiel 6,7Pobijeni će padati u sredini vašoj, i vi ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 6,8Ipak ću neke od vas, koji umaknu maču, ostaviti među narodima, kad se rasijete po zemljama.
Ezekiel 6,9Tada će se oni od vas, koji umaknu, maču narodima, kamo su bili odvedeni kao zarobljenici, spomenuti mene, kad slomim srce njihovo, što se je bilo odmetnulo od mene u bluđenje idolsko, i oči njihove, što su se pribile uz gadne idole svoje. Sami će sebi biti mrski zbog zla, što ga počiniše u svim gadovima svojim.
Ezekiel 6,10I spoznat će, da sam ja Gospod, i da nijesam prijetio uzalud, da ću im nanijeti tu nesreću.'"
Ezekiel 6,11Ovako veli svemogući Gospod: "Pljesni rukama, lupi nogama i vikni Jaoh!, na sve zle gadove kuće Izraelove; jer će pasti od mača, gladi i kuge.
Ezekiel 6,12Tko boravi u daljini, umrijet će od kuge; tko je blizu, past će od mača; tko još ostane od opkoljenih, poginut će od gladi; jer ću iskaliti gnjev svoj na njima.
Ezekiel 6,13Spoznat ćete, da sam ja Gospod, kad budu pobijeni njihovi ležali među idolima njihovim oko žrtvenika njihovih, na svakom visokom humu, na svim vrhuncima gorskim, pod svakim zelenim drvetom, pod svakim granatim hrastom, na mjestima, gdje su prinosili žrtveni miris svim idolima svojim.
Ezekiel 6,14Zamahnut ću rukom svojom na njih i obratit ću zemlju njihovu u pustaru i pustoš, od pustinje do u Riblu, po svim prebivalištima njihovim. Spoznat će, da sam ja Gospod."
Ezekiel 6,1 Tada mi dođe riječ Jahvina i reče:
Ezekiel 6,2"Sine čovječji, okreni lice prema gorama Izraelovim i prorokuj protiv njih.
Ezekiel 6,3Reci: `Gore Izraelove, čujte riječ Jahve Gospoda! Ovako govori Jahve Gospod: Gore i brežuljci, jaruge i doline, evo, spustit ću mač na vas i oborit ću uzvišice vaše!
Ezekiel 6,4Opustjet će žrtvenici vaši i porušit će se stupovi vaši, a vaše poginule pred kumire ću vam baciti.
Ezekiel 6,5Pobacat ću trupla sinova Izraelovih pred kumire njihove i rasijat ću kosti vaše oko žrtvenika vaših!
Ezekiel 6,6Gdje god boravili, gradovi će vaši biti opustošeni, uzvišice poharane, žrtvenici će vam opustjeti i biti uništeni, kumiri će vaši biti oboreni i nestat će ih, stupovi će vaši biti smrvljeni, sva će djela vaša propasti.
Ezekiel 6,7Među vas će padati poginuli, i znat ćete da sam ja Jahve!
Ezekiel 6,8Ali ću ipak poštedjeti neke od vas: ti će među narodima uteći maču kad se raspršite po zemljama.
Ezekiel 6,9Tada će se preživjeli među vama spomenuti mene među narodima kamo budu odvedeni u izgnanstvo, kad im slomim srce preljubničko što se odmetnulo od mene i kad im iskopam preljubničke oči što pođoše za kumirima njihovim. I tada će sami sebi omrznuti zbog nedjela što ih počiniše gadostima svojim.
Ezekiel 6,10I spoznat će da sam ja Jahve: nisam im zaludu govorio da ću ih udariti svim tim zlom.`
Ezekiel 6,11Ovako govori Jahve Gospod: "Pljesni rukama i lupni nogama, te reci: Jao! zbog svih gadnih nedjela dom će Izraelov pasti od mača, gladi i kuge!
Ezekiel 6,12Tko bude daleko, od kuge će umrijeti; tko bude blizu, od mača će pasti, i tko bude opkoljen, od gladi će izdahnuti! Tako ću gnjev iskaliti na njima
Ezekiel 6,13i spoznat će da sam ja Jahve kad im poginuli budu ležali među kumirima oko žrtvenika na svakome povišem brežuljku, nad svim vrhovima planinskim, pod svakim stablom zelenim, pod svakim hrastom granatim, gdje se god prinosio ugodan miris kumirima njihovim.
Ezekiel 6,14Ruku ću podići na njih i svu ću im zemlju pretvoriti u pustoš, od pustinje do Rible, posvuda gdje borave! I spoznat će da sam ja Jahve!
Ezekiel 6,1Bijaše jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 6,2” Sine čovjekov, usmjeri svoj pogled prema planinama Izraelovim, i izgovori jedno proročanstvo protiv njih.
Ezekiel 6,3Ti ćeš reći: Planine Izraelove, slušajte riječ Gospoda BOGA. Ovako govori Gospod BOG planinama i brijezima, klisurama i dolinama: Evo me, ja ću dovesti na vas mač i uništit ću vaša *visoka mjesta.
Ezekiel 6,4Vaši *oltari bit će uništeni, vaše kadionice razbijene, a ja ću dati da vaši mrtvi popadaju pred vašim idolima.
Ezekiel 6,5Stavit ću lješeve sinova Izraelovih pred njihove idole i rastepst ću vaše kosti uokolo vaših oltara .
Ezekiel 6,6Posvuda gdje vi stanujete, gradovi će biti razrušeni i visoka mjesta opustošena, tako da vaši oltari budu razrušeni i zagnušani, vaši idoli polomljeni, vaše kadionice razbijene i vaša djela uništena.
Ezekiel 6,7Mrtvi će padati u sred vas; tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD.
Ezekiel 6,8Ali, kad vi budete u sred naroda imali samo preživjele od mača, kad vi budete raspršeni među zemljama, ja ću zadržati ostatak.
Ezekiel 6,9Vaši će se preživjeli sjećati mene, među narodima kamo ih budu izgnani, oni čije ću ja obeščaščeno slomiti srce koje se okrenulo od mene, i njihove idolima prodane oči. Gađenje će im se do lica popeti zbog zlodjela koja su počinili, zbog svih njihovih gnusnosti.
Ezekiel 6,10Tad će oni saznati da sam ja GOSPOD; ovo nije u prazno šta ja govorim da ću im nanijeti jedno takvo zlo.“
Ezekiel 6,11Ovako govori Gospod BOG: ”Tapši rukama, topoći nogama i reci: Svršeno je! za sve gnusno zlo doma Izraelovog koji će pasti od mača, gladi i kuge.
Ezekiel 6,12Tko je daleko umrijet će od kuge; tko je blizu, past će od mača; a tko ostane opsjednuti umrijet će od gladi; ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva protiv njih.
Ezekiel 6,13Tada ćete vi saznati da sam ja GOSPOD, kad njihovi mrtvi budu legli u sred njihovih idola, uokolo oltara, na svakom visokom brijegu, na vrhu svake planine, pod svakim granatim stablom, pod svakim bujnim hrastom, čak ondje gdje oni nude jedan utažujući miris svim svojim idolima.
Ezekiel 6,14Ja ću ispružiti ruku protiv njih i napravit ću od te zemlje posvuda gdje oni obitavaju jedno osamljenu pustoš, počev od pustinje sve do Divle . Tad će oni saznati da sam ja GOSPOD. “
Jezekilj 6,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 6,2Sine čovječji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevijem, i prorokuj protiv njih,
Jezekilj 6,3I reci: gore Izrailjeve, čujte riječ Gospod Gospoda, ovako veli Gospod Gospod gorama i humovima, potocima i dolinama: evo me, ja ću pustiti na vas mač i oboriću visine vaše.
Jezekilj 6,4I vaši će se oltari raskopati, i sunčani likovi vaši izlomiće se, i povaljaću pobijene vaše pred gadnijem bogovima vašim.
Jezekilj 6,5I pobacaću mrtva tjelesa sinova Izrailjevijeh pred gadne bogove njihove, i razmetnuću kosti vaše oko oltara vaših.
Jezekilj 6,6Svuda gdje nastavate gradovi će se opustošiti i visine će opustjeti, i oltari će se vaši raskopati i opustjeti, i gadni bogovi vaši izlomiće se i neće ih više biti, i sunčani likovi vaši isjeći će se, i djela će se vaša uništiti.
Jezekilj 6,7I pobijeni će padati usred vas, i poznaćete da sam ja Gospod.
Jezekilj 6,8Ali ću vas ostaviti nekoliko koji bi utekli od mača među narodima kad se rasijete po zemljama.
Jezekilj 6,9I koji vas uteku, opomenuće se mene među narodima, gdje budu u ropstvu, kako mi dotužaše srcem svojim kurvarskim koje otstupi od mene, i očima svojim kurvarskim, kojima idoše za gadnijem bogovima svojim, i sami će sebi biti mrski za zla koja činiše u svijem gradovima svojim.
Jezekilj 6,10I poznaće da sam ja Gospod i da nijesam govorio uzalud da ću im učiniti to zlo.
Jezekilj 6,11Ovako veli Gospod Gospod: pljesni rukama i lupi nogom, i reci: jaoh! radi svijeh gadnijeh zala doma Izrailjeva, jer će pasti od mača, od gladi i od pomora.
Jezekilj 6,12Ko bude daleko, umrijeće od pomora; a ko bude blizu, pašće od mača; a ko ostane i bude opkoljen, umrijeće od gladi; tako ću navršiti gnjev svoj na njima.
Jezekilj 6,13I poznaćete da sam ja Gospod kad budu pobijeni njihovi među gadnijem bogovima njihovijem, oko oltara njihovijeh, na svakom visokom humu i na svijem vrhovima gorskim i pod svakim zelenijem drvetom i pod svakim granatijem hrastom, svuda gdje su kadili ugodnijem mirisima svijem gadnijem bogovima svojim.
Jezekilj 6,14Jer ću zamahnuti rukom svojom na njih, i obratiću zemlju njihovu u pustoš goru od pustinje Divlate po svijem stanovima njihovijem; i poznaće da sam ja Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje