Tražilica


Ezra 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 1,1U prvoj godini vladanja perzijskoga kralja Kira - da se ispuni obećanje Gospodnje, koje navijesti Jeremija - nadahnu Gospod perzijskoga kralja Kira, te oglasi po svemu kraljevstvu svojemu i raspisa ovo:
Ezra 1,2"Ovako veli Kir, kralj perzijski: "Sva kraljevstva zemaljska dao mi je Bog, Gospod u nebu. I on mi je naložio, da mu sagradim hram u Jerusalemu u Judeji.
Ezra 1,3Tko između vas sviju bilo kako pripada narodu njegovu, neka ide s blagoslovom Božjim u Jerusalem u Judeji i neka tamo gradi hram Gospoda, Boga Izraelova, Boga, koji stanuje u Jerusalemu.
Ezra 1,4Svuda, gdje se još zadržavaju ostaci naroda, neka ih stanovnici mjesta potpomognu srebrom i zlatom, imetkom i stokom osim darova za kuću Božju u Jerusalemu!"
Ezra 1,5I tako zaputiše od glavara obiteljkih u Judi i Benjaminu i od svećenika i Levita svi, kojima to nadahnu Bog, da opet sagrade hram Gospodnji u Jerusalemu.
Ezra 1,6I svi, što su s njima stanovali, potpomogoše ih posuđem srebrnim, zlatom, imetkom, stokom i dragocjenim darovima, osim svih darova posvetnih.
Ezra 1,7A kralj Kir izdade posuđe hrama Gospodnjega, što ga je bio odnio iz Jerusalema Nebukadnezar i metnuo ga u hram boga svojega.
Ezra 1,8I to dade ga izdati perzijski kralj Kir preko rizničara Mitredata, koji ga izbroji judejskomu knezu Šešbasaru.
Ezra 1,9Ovo mu je broj: Trideset zlatnih, tisuća srebrnih zdjela, dvadeset i devet noževa,
Ezra 1,10Trideset zlatnih čaša, četiri stotine i deset srebrnih čaša druge vrste, tisuća drugoga posuđa,
Ezra 1,11Svega pet tisuća i četiri stotine zlatnoga i srebrnoga posuđa. Sve to ponese Šešbasar sa sobom, kad su bili prognanici povedeni iz Babilona u Jerusalem.
Ezra 1,1 Prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila riječ Jahvina objavljena na Jeremijina usta, nadahnu Jahve perzijskoga kralja Kira te on objavi po svemu svojem kraljevstvu, usmeno i pismeno:
Ezra 1,2"Ovako veli perzijski kralj Kir: `Sva zemaljska kraljevstva dade mi Jahve, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, u Judeji.
Ezra 1,3Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim! Neka ide u Jeruzalem u Judeji i neka gradi Dom Jahvi, Bogu Izraelovu, Bogu koji stoluje u Jeruzalemu.
Ezra 1,4I gdje god se još zadržao ostatak toga naroda, neka ga stanovništvo mjesta u kojima boravi podupre srebrom i zlatom, imanjem i stokom i dragovoljnim prinosima za Dom Božji u Jeruzalemu.`
Ezra 1,5Tada ustadoše glavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i leviti, i svi kojima je Bog potaknuo duh i krenuše graditi Dom Jahvin u Jeruzalemu.
Ezra 1,6I svi su im susjedi pomagali: srebrom, zlatom, darovima u naravi, stokom, dragocjenostima mnogim, osim svega što su dragovoljno prilagali.
Ezra 1,7Kralj Kir iznese posuđe Jahvina Doma koje Nabukodonozor bijaše odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga.
Ezra 1,8Kir, kralj perzijski, uruči ga Mitredatu, rizničaru, koji ga izbroji judejskom knezu Šešbasaru.
Ezra 1,9Evo njegova popisa. Zlatnih zdjela: trideset; srebrnih zdjela: tisuću i dvadeset devet;
Ezra 1,10zlatnih čaša: trideset; srebrnih čaša: četiri stotine i deset; ostalog posuđa: tisuću.
Ezra 1,11Svega zlatnog i srebrnog posuđa: pet tisuća i četiri stotine. Sve je to odnio Šešbasar kada se sužnji vraćahu iz Babilona u Jeruzalem.
Ezdra 1,1A prve godine Kira, kralja Perzije da bi se ispunila riječ GOSPODOVA, izišla na usta Jeremiji, GOSPOD probudi duh Kiru, kralju Perzije, da se u svem njegovom kraljevstvu objavi jedan proglas, i isto jedan spis, za reći:
Ezdra 1,2 Ovako govori Kir, kralj Perzije: Sva kraljevstva na zemlji, GOSPOD, Bog *nebesa, meni ih je dao, i zadužio me on sam da mu izgradim jednu kuću u Jeruzalemu koji je u Judi.
Ezdra 1,3Među vama, tko pripada svem njegovom naroduđ Nek Bog njegov bude s njim, i nek se uspne u Jeruzalem, u Judi, izgradi Kuću GOSPODU, Bogu Izraelovom to je Bog koji je u Jeruzalemu!
Ezdra 1,4U svim mjestima u kojima boravi ostatak naroda, nek ljudi iz tog mjesta donesu svaki srebra, zlata, dobara i stoke, kao i dobrovoljnih žrtava za Kuću Boga koja je u Jeruzalemu ! `
Ezdra 1,5Tada se digoše poglavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i *leviti, ukratko svi oni kojima Bog bijaše probudio duh za ići graditi Kuću Gospodovu koja je u Jeruzalemu.
Ezdra 1,6I svi njihovi susjedi pritekoše im, uz pomoć srebrenih i zlatnih predmeta, dobara i stoke, dragocjenih poklona, ne računajući, k tome, sve što bijaše ponuđeno dobrovoljno.
Ezdra 1,7Kralj Kir dade povući sve predmete Kuće Gospodove koje Nabukodonozor bijaše oduzeo iz Jeruzalema za staviti u kuću svojih bogova.
Ezdra 1,8Kir, kralj Perzije, dade ih povući posredništvom rizničara Mitredata koji ih dade uzeti u račun po Šešbasaru, princu Jude .
Ezdra 1,9Evo računice: pladnjevi od zlata: 30; srebreni pladnjevi: tisuću; noževi : 29;
Ezdra 1,10zlatnih kupa: 30; kupa srebrenih drugog reda: 410; drugih predmeta : tisuću.
Ezdra 1,11Ukupno zlatnih i srebrenih predmeta: 5.400 . Šešbasar odnese sve, kad se izgnanici uspinjaše iz Babilonije u Jeruzalem.
Jezdra 1,1Prve godine Kira cara Persijskoga, da bi se ispunila riječ Gospodnja, koju reče na usta Jeremijina, podiže Gospod duh Kira cara Persijskoga, te oglasi po svemu carstvu svojemu i raspisa govoreći:
Jezdra 1,2Ovako veli Kir car Persijski: sva carstva zemaljska dao mi je Gospod Bog nebeski, i on mi je zapovjedio da mu sazidam dom u Jerusalimu u Judeji.
Jezdra 1,3Ko je između vas od svega naroda njegova? Bog nebeski neka bude s njim, pa nek ide u Jerusalim u Judeji, i neka zida dom Gospoda Boga Izrailjeva, Boga koji je u Jerusalimu.
Jezdra 1,4A ko bi ostao u kojem god mjestu gdje se bavi, neka ga ljudi onoga mjesta potpomognu srebrom i zlatom i imanjem i stokom osim dragovoljnoga priloga na dom Božji u Jerusalimu.
Jezdra 1,5Tada ustaše glavari porodica otačkih od Jude i Venijamina, i sveštenici i Leviti i svi kojima Bog podiže duh da idu da zidaju dom Gospodnji u Jerusalimu.
Jezdra 1,6I potpomogoše ih svi koji bijahu oko njih sudovima srebrnijem i zlatnijem, imanjem i stokom i stvarima skupocjenijem osim svega što dragovoljno priložiše.
Jezdra 1,7I car Kir izdade sudove doma Gospodnjega koje bijaše odnio iz Jerusalima car Navuhodonosor i metnuo u dom svojih bogova;
Jezdra 1,8A izdade ih Kir car Persijski preko Mitridata rizničara, koji ih izbroji Sasavasaru knezu Judejskom.
Jezdra 1,9A ovo im je broj: zdjela zlatnijeh trideset, zdjela srebrnijeh tisuća, noževa dvadeset i devet,
Jezdra 1,10Čaša zlatnijeh trideset, drugih čaša srebrnijeh četiri stotine i deset, drugih sudova tisuća;
Jezdra 1,11Svega sudova zlatnijeh i srebrnijeh pet tisuća i četiri stotine; sve to ponese Sasavasar kad se vrati iz Vavilona u Jerusalim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje