Tražilica


Ezra 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 2,1Ovo su ljudi one pokrajine, što se vratiše iz ropstva, koje nekoć odvede Nebukadnezar, kralj babilonski, u ropstvo u Babilon, i koji se sad vratiše u Jerusalem i u Judeju, svaki u svoj grad, -
Ezra 2,2Koji se vratiše pod vodstvom Zerubabela, Ješue, Nehemije, Seraje, Reelaja, Mordekaja, Bilšana, Mispara, Bigvaja, Rehuma i Baana. Ovo je broj ljudi iz naroda Izraelova:
Ezra 2,3Dvije tisuće sto sedamdeset i dva potomka Paroševa;
Ezra 2,4Trista sedamdeset i dva potomka Šefatijina;
Ezra 2,5Sedam stotina sedamdeset i pet potomaka Arahovih;
Ezra 2,6Dvije tisuće osam stotina i dvanaest potomaka Pahat-Moabovih iz linije Ješuine i Joabove;
Ezra 2,7Tisuća i dvjesta pedeset i četiri potomka Elamova;
Ezra 2,8Devet stotina četrdeset i pet potomaka Zatuovih;
Ezra 2,9Sedam stotina i šezdeset potomaka Zakajevih;
Ezra 2,10šest stotina četrdeset i dva potomka Banijeva;
Ezra 2,11Šest stotina dvadeset i tri potomka Bebajeva;
Ezra 2,12Tisuća dvjesta dvadeset i dva potomka Azgadova;
Ezra 2,13šest stotina šezdeset i šest potomaka Adonikamovih;
Ezra 2,14Dvije tisuće pedeset i šest potomaka Bigvajevih;
Ezra 2,15Četiri stotine pedeset i četiri potomka Adinova;
Ezra 2,16Dvadeset i osam potomaka Aterova iz linije Ezekijine:
Ezra 2,17Trista dvadeset i tri potomka Bezajeva;
Ezra 2,18sto i dvanaest potomaka Jorinih;
Ezra 2,19Dvjesta dvadeset i tri potomka Hašumova;
Ezra 2,20Devedeset i pet ljudi iz Gibara;
Ezra 2,21što dvadeset i tri iz Betlehema;
Ezra 2,22Pedeset i šest ljudi iz Netofe;
Ezra 2,23što dvadeset i osam ljudi iz Anatota;
Ezra 2,24Četrdeset i dva iz Azmaveta;
Ezra 2,25Sedam stotina četrdeset i tri iz Kirjat-Jearima, Kefirah i Beerota;
Ezra 2,26Šest stotina dvadeset i jedan iz Rame i Gebe;
Ezra 2,27što dvadeset i dva iz Mikmaša;
Ezra 2,28Dvjesta dvadeset i tri iz Betela i Aja;
Ezra 2,29Pedeset i dva iz Neba;
Ezra 2,30što pedeset i šest ljudi iz Magbiša;
Ezra 2,31Tisuća i dvjesta pedeset i četiri iz Novoga Elama;
Ezra 2,32Trista i dvadeset ljudi iz Harima;
Ezra 2,33Sedam stotina dvadeset i pet ljuti iz Loda, Hadida i Ona;
Ezra 2,34Trista četrdeset i pet ljudi iz Jeriha;
Ezra 2,35Tri tisuće šest stotina i trideset ljudi iz Senae.
Ezra 2,36Svećenici; devet stotina sedamdeset i tri potomka Jedajini iz kuće Ješuine,
Ezra 2,37Tisuća pedeset i dva potomka Imerova,
Ezra 2,38Tisuća dvjesta četrdeset i sedam potomaka Pašhurovih
Ezra 2,39I tisuća i sedamnaest potomaka Harimovih.
Ezra 2,40Leviti: sedamdeset i četiri potomka Ješuina i Kadmielova iz kuće Hodavjine.
Ezra 2,41Pjevača je bilo što dvadeset i osam potomaka Asafovih.
Ezra 2,42Vratara je bilo svega što trideset i devet potomaka Šalumovih, Aterovih, Talmonovih, Akubovih, Hatitinih i Šobajevih.
Ezra 2,43Netineji su bili potomci Sihini, Hasufini, Tabaotovi,
Ezra 2,44Kerosovi, Siahini, Padonovi,
Ezra 2,45Lebanovi, Hagabini, Akubovi,
Ezra 2,46Hagabovi, Šamlajevi, Hananovi,
Ezra 2,47Gidelovi, Gaharovi, Reajini,
Ezra 2,48Resinovi, Nekodini, Gazamovi,
Ezra 2,49Uzini, Paseahini, Bezajevi,
Ezra 2,50Asnanini, Meunimovi, i Nefusimovi,
Ezra 2,51Bakbukovi, Hakufini, Harhurovi,
Ezra 2,52Baslutovi, Mehidini, Haršini,
Ezra 2,53Barkosovi, Siserini, Tamahovi,
Ezra 2,54Nesiahovi i Hatifini
Ezra 2,55Među potomcima sluga Salomonovih bili su potomci Sotajevi, Soferetovi, Perudini,
Ezra 2,56Jaalini, Darkonovi, Gidelovi,
Ezra 2,57Šefatijini, Hatilovi, Pokeret-Zebaimovi i Amijevi.
Ezra 2,58Svega je bilo trista devedeset i dva Netineja i potomka sluga Salomonovih.
Ezra 2,59Ovo su, koji se vratiše iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adana i Imera, a ne mogoše dokazati, da je obitelj njihova i podrijetlo njihovo od Izraela:
Ezra 2,60Šest stotina pedeset i dva potomka Dalajina, Tobijina i Nekodina;
Ezra 2,61Od potomaka svećeničkih: "potomci Hobajini, Hakosovi i potomci Barzilajevi, koji se je bio oženio jednom od kćeri Gileadovca Barzilaja i prozvao se po njihovu imenu.
Ezra 2,62Oni su tražili svoje rodovnice. Kako ih se nije moglo naći, bili su neko vrijeme isključeni iz svećenstva,
Ezra 2,63Namjesnik im zabrani jesti od Presvetoga, dok se svećenik ne posluži Urimom i Tumimom.
Ezra 2,64Sva zajednica skupa brojila je četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
Ezra 2,65Osim sluga i sluškinja; njih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. K tomu je pridošlo još dvjesta pjevača i pjevačica.
Ezra 2,66Oni su imali sedam stotina trideset i šest konja, dvjesta četrdeset i pet mazgi,
Ezra 2,67Četiri stotine trideset i pet deva, šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
Ezra 2,68Od obiteljskih poglavara neki došavši k hramu Gospodnjem u Jerusalemu darovaše posvetne darove za kuću Božju, da se opet sagradi na svojemu mjestu.
Ezra 2,69Po mogućnosti svojoj dadoše u riznicu građevnu: zlata šezdeset i jednu tisuću drahmi, srebra pet tisuća mina, usto stotinu haljina svećeničkih.
Ezra 2,70I tako se naseliše svećenici i Leviti i ljudi iz naroda, i pjevači, vratari i Netineji u gradovima svojim. Sav je Izrael stanovao u svojim gradovima.
Ezra 2,1 Ovo su ljudi one pokrajine koji su se vratili iz sužanjstva u Babilonu, kamo ih bijaše odveo babilonski kralj Nabukodonozor. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
Ezra 2,2Stigli su oni i s njima Zerubabel, Ješua, Nehemija, Seraja, Reelaja, Nahamani, Mordokaj, Bilšan, Mispar, Bigvaj, Rehum i Baana. Evo popisa ljudi od naroda Izraelova:
Ezra 2,3sinovi Paroševi: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
Ezra 2,4sinovi Šefatjini: tri stotine sedamdeset i dva;
Ezra 2,5Arahovi sinovi: sedam stotina sedamdeset i pet;
Ezra 2,6sinovi Pahat-Moabovi, to jest sinovi Ješuini i Joabovi sinovi: dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
Ezra 2,7Elamovi sinovi: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
Ezra 2,8sinovi Zatuovi: devet stotina četrdeset i pet;
Ezra 2,9Zakajevi sinovi: sedam stotina i šezdeset;
Ezra 2,10Banijevi sinovi: šest stotina četrdeset i dva;
Ezra 2,11Bebajevi sinovi: šest stotina dvadeset i tri;
Ezra 2,12sinovi Azgadovi: tisuću dvije stotine dvadeset i dva;
Ezra 2,13Adonikamovi sinovi: šest stotina šezdeset i šest;
Ezra 2,14sinovi Bigvajevi: dvije tisuće pedeset i šest;
Ezra 2,15Adinovi sinovi: četiri stotine pedeset i četiri;
Ezra 2,16sinovi Aterovi, od Ezekije: devedeset i osam;
Ezra 2,17Besajevi sinovi: tri stotine dvadeset i tri;
Ezra 2,18sinovi Jorini: stotinu i dvanaest;
Ezra 2,19Hašumovi sinovi: dvije stotine dvadeset i tri;
Ezra 2,20sinovi Gibarovi: devedeset i pet;
Ezra 2,21ljudi iz Betlehema: stotinu dvadeset i tri;
Ezra 2,22ljudi iz Netofe: pedeset i šest;
Ezra 2,23ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
Ezra 2,24ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
Ezra 2,25ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
Ezra 2,26ljudi iz Rame i Gebe: šest stotina dvadeset i jedan;
Ezra 2,27ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
Ezra 2,28ljudi iz Betela i Aja: dvije stotine dvadeset i tri;
Ezra 2,29nebonski sinovi: pedeset i dva;
Ezra 2,30sinovi Magbiša: stotinu pedeset i šest;
Ezra 2,31sinovi jednoga drugog Elama: tisuću dvije stotine pedeset i četiri;
Ezra 2,32Harimovi sinovi: tri stotine i dvadeset;
Ezra 2,33sinovi Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i pet;
Ezra 2,34sinovi Jerihona: tri stotine četrdeset i pet;
Ezra 2,35sinovi Senajini: tri tisuće šest stotina trideset.
Ezra 2,36Svećenici: Jedajini sinovi, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
Ezra 2,37sinovi Imerovi: tisuću pedeset i dva;
Ezra 2,38Pašhurovi sinovi: tisuću dvije stotine četrdeset i sedam;
Ezra 2,39sinovi Harimovi: tisuću i sedamnaest.
Ezra 2,40Leviti: sinovi Ješuini i Kadmielovi od Hodavjinovaca: sedamdeset i četiri.
Ezra 2,41Pjevači: sinovi Asafovi: stotinu dvadeset i osam.
Ezra 2,42Vratari: sinovi Šalumovi, sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akubovi, sinovi Hatitini i sinovi Šobajevi: u svemu stotinu trideset i devet.
Ezra 2,43Netinci - sluge hramske: Sihini sinovi, sinovi Hasufini, sinovi Tabaotovi,
Ezra 2,44Kerosovi sinovi, Siahini sinovi, Fadonovi sinovi,
Ezra 2,45sinovi Lebanovi, sinovi Hagabini, sinovi Akubovi,
Ezra 2,46Hagabovi sinovi, Šamlajevi sinovi, Hananovi sinovi,
Ezra 2,47sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajini,
Ezra 2,48Resinovi sinovi, Nekodini sinovi, Gazamovi sinovi,
Ezra 2,49sinovi Uzini, sinovi Faseahini, sinovi Besajevi,
Ezra 2,50Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,
Ezra 2,51sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufini, sinovi Harhurovi,
Ezra 2,52Baslutovi sinovi, Mehidini sinovi, Haršini sinovi,
Ezra 2,53sinovi Barkosovi, sinovi Sisrini, sinovi Tamahovi,
Ezra 2,54Nesiahovi sinovi, Hatifini sinovi.
Ezra 2,55Sinovi slugu Salomonovih: sinovi Sotajevi, sinovi Hasoferetovi, sinovi Farudini,
Ezra 2,56Jalini sinovi, Darkonovi sinovi, Gidelovi sinovi,
Ezra 2,57sinovi Šefatjini, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Hasebajimovi, sinovi Amijevi.
Ezra 2,58Svega netinaca i sinova slugu Salomonovih: tri stotine dvadeset i dva.
Ezra 2,59Oni koji su pošli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adana, Imera, a nisu mogli dokazati da li je njihov dom i njihovo sjeme izraelskog podrijetla:
Ezra 2,60sinovi Dalajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini - njih šest stotina pedeset i dva.
Ezra 2,61A od svećeničkih sinova: Hobajini sinovi, Hakosovi sinovi, sinovi Barzilaja - onoga koji je uzeo za ženu jednu kćer Barzilaja Gileađanina te se prozvao tim imenom.
Ezra 2,62Oni su tražili svoje rodoslovne popise, ali ih nisu našli. Bili su izlučeni iz svećeništva.
Ezra 2,63I namjesnik im zabrani jesti od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumim.
Ezra 2,64Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset duša,
Ezra 2,65ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica.
Ezra 2,66Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet,
Ezra 2,67deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset.
Ezra 2,68Stanovit broj obiteljskih glavara kad su stigli u Dom Jahvin, koji je u Jeruzalemu, dragovoljno su priložili darove za Dom Božji da bi se podigao na svome mjestu.
Ezra 2,69Dali su prema svojim mogućnostima u riznicu šezdeset tisuća drahmi zlata, pet tisuća mina srebra i stotinu svećeničkih haljina.
Ezra 2,70Svećenici, leviti i dio naroda nastaniše se u Jeruzalemu; a vratari, pjevači, netinci i svi ostali Izraelci u svojim gradovima.
Ezdra 2,1Evo sinova pokrajine koji se vratiše iz ropstva, iz izgnanstva oni koje Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše izgnao u Babiloniju i koji vratiše se u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad .
Ezdra 2,2To su oni koji dođoše sa Zorobabelom, Jozuom, Nehemijom, Serajom, Reelajom, Mordokajom, Bilšanom, Misparom, Bigvajem, Rehumom, Baanaom. Broj ljudi puka Izraelovog:
Ezdra 2,3sinovi Pareoševi : 2.172;
Ezdra 2,4sinovi Šefatajevi: 372;
Ezdra 2,5sinovi Arahovi: 775;
Ezdra 2,6sinovi Pahat Moabvljevi, tj. sinovi Ješuavljevi i Joabovi: 2.812;
Ezdra 2,7sinovi Elamovi : 1.254;
Ezdra 2,8sinovi Zatuvljevi : 945;
Ezdra 2,9sinovi Zakajevi : 760;
Ezdra 2,10sinovi Banijevi: 642;
Ezdra 2,11Sinovi Bevajevlji : 623;
Ezdra 2,12sinovi Azgadovi: 1.222;
Ezdra 2,13sinovi Adonikamovi : 666;
Ezdra 2,14sinovi Bigvajevi : 2.056;
Ezdra 2,15sinovi Adinovi: 454;
Ezdra 2,16sinovi Aterovi, tj. Jehizkijavljevi: 98;
Ezdra 2,17sinovi Besajevi : 323;
Ezdra 2,18sinovi Joravljevi :112;
Ezdra 2,19sinovi Hašumovi : 223;
Ezdra 2,20sinovi Gibarovi : 95;
Ezdra 2,21sinovi iz Betlehema : 123;
Ezdra 2,22ljudi iz Netofa: 56;
Ezdra 2,23ljudi iz Anatota: 128;
Ezdra 2,24ljudi iz Azmaveta: 42;
Ezdra 2,25sinovi iz Kirijat-Arima, Kefira i Beerota: 743;
Ezdra 2,26sinovi iz Rame i Geva : 621;
Ezdra 2,27ljudi iz Mikmasa : 122;
Ezdra 2,28ljudi iz Betela i Aja : 223;
Ezdra 2,29sinovi iz Neba: 52;
Ezdra 2,30sinovi iz Magbiša: 156;
Ezdra 2,31sinovi jednog drugog Elama : 1.254;
Ezdra 2,32sinovi Harimovi: 320;
Ezdra 2,33sinovi iz Loda, Hadida i Ona: 725;
Ezdra 2,34sinovi iz Jerihona: 345;
Ezdra 2,35sinovi iz Senaaa: 3.630.
Ezdra 2,36Svećenici: sinovi Jedajavljevi, tj. kuće Jozuevljeve:973;
Ezdra 2,37sinovi Imerovi: 1.052;
Ezdra 2,38sinovi Pašehurovi: 1.247;
Ezdra 2,39sinovi Harimovi: 1.017.
Ezdra 2,40*Leviti: sinovi Ješuavljevi i Kadmielovi, tj. sinovi Hodavijavljevi: 74.
Ezdra 2,41Pjevači: sinovi Asafovi: 128.
Ezdra 2,42Vratari: sinovi Šalumovi: sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akuvljevi, sinovi Hatitovi, sinovi Šovajevi, svega: 139.
Ezdra 2,43Posluživači : sinovi Sihajevi, sinoviHasufavljevi, sinovi Tabaotovi,
Ezdra 2,44sinovi Kerosovi, sinovi Siahavljevi, sinovi Padonovi,
Ezdra 2,45sinovi Levanavljevi, sinovi Hagavavljevii, sinovi Akuvovi,
Ezdra 2,46sinovi Hagavljevi, sinovi Hananovi,
Ezdra 2,47sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajaovi,
Ezdra 2,48sinovi Resinovi, sinovi Nekodavljevi, sinovi Gazamovi,
Ezdra 2,49sinovi Uzavljevi, sinovi Pazeahovi, sinovi Bezajevi,
Ezdra 2,50sinovi Asnavljevi, sinovi Meunimovi, sinovi Nefusimovi,
Ezdra 2,51sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufavljevi, sinovi Harhurovi,
Ezdra 2,52sinovi Baslutovi, sinovi Mehidavljevi, sinovi Haršavljevi,
Ezdra 2,53sinovi Barkosovi, sinovi Sizeravljevi, sinovi Tamahovi,
Ezdra 2,54sinovi Nesiahovi, sinovi Hatifavljevi.
Ezdra 2,55Sinovi slugu Solomonovih : sinovi Sotajevi, sinovi HaSoferetovi, sinovi Perudavljevi,
Ezdra 2,56sinovi Jaalavljevi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi,
Ezdra 2,57sinovi Šefatijavljevi, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Ha-Sevaimovi, sinovi Amijevi.
Ezdra 2,58Svi posluživači i sinovi slugu Solomonovih: 392.
Ezdra 2,59A evo onih koji su se uspeli iz Tel-Melaha, Tel-Harša, Kerub Adana, Immer i koji nisu mogli poznati da li njihov očinski dom i njihov rod bijahu sigurno iz Izraela:
Ezdra 2,60sinovi Delajavljevi, sinovi Tobijavljevi, sinovi Nekodavljevi: 652;
Ezdra 2,61i neki među svećenicima: sinovi Hobajavljevi, sinovi hadokovi, sinovi Barzilajevi oni koji bijahu uzeli žene među kćerima Barzilaja Galadita i bijahu bili nazvani njegovim imenom.
Ezdra 2,62Ti ljudi potražiše svoj zapisani rodoslov, ali ga ne nađoše; tad ih se oglasi nečistim, isključi iz svećeničke službe.
Ezdra 2,63A upravitelj njima reče da ne jedu *presvete hrane, sve dok se jedan svećenik ne predstavi za Urim i za Tumim .
Ezdra 2,64Sabor u cjelini brojaše 42.360 osoba, a da se ne računaju njihove sluge i sluškinje kojih bijaše 7. 337;
Ezdra 2,65oni imaše 200 pjevača i pjevačica;
Ezdra 2,66njihovi konji : 736; njihove mule: 245;
Ezdra 2,67njihove deve: 435; magarci: 6.720.
Ezdra 2,68Za njihovog dolaska u Kuću GOSPODOVU koja je u Jeruzalemu, izvjesni poglavari obitelji prinesoše dobrovoljne žrtve za Kuću Božju, da bi se obnovila na svom mjestu.
Ezdra 2,69Prema svojoj moći, oni dadoše u radnu riznicu 61.000 zlatnih drahmi i 5.000 mina srebra, i stotinu tunika svećeničkih.
Ezdra 2,70Tada svećenici, leviti, jedan dio puka, pjevači, nosači i posluživači smjestiše se u svojim gradovima. Svi Izraeliti bijahu u svojim gradovima.
Jezdra 2,1A ovo su ljudi one zemlje što pođoše iz ropstva od onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad:
Jezdra 2,2Koji dođoše sa Zorovaveljem, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:
Jezdra 2,3Sinova Farosovijeh dvije tisuće, sto i sedamdeset i dva;
Jezdra 2,4Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
Jezdra 2,5Sinova Arahovijeh sedam stotina i sedamdeset i pet;
Jezdra 2,6Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh, dvije tisuće osam stotina i dvanaest;
Jezdra 2,7Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Jezdra 2,8Sinova Zatujevih devet stotina i četrdeset i pet;
Jezdra 2,9Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
Jezdra 2,10Sinova Vanijevih šest stotina i četrdeset i dva;
Jezdra 2,11Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i tri;
Jezdra 2,12Sinova Azgadovijeh tisuća i dvjesta i dvadeset i dva;
Jezdra 2,13Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i šest;
Jezdra 2,14Sinova Vigvajevih dvije tisuće pedeset i šest;
Jezdra 2,15Sinova Adinovijeh četiri stotine i pedeset i četiri;
Jezdra 2,16Sinova Atirovijeh od Jezekije dvadeset i osam;
Jezdra 2,17Sinova Visajevih trista i dvadeset i tri;
Jezdra 2,18Sinova Jorinijeh sto i dvanaest;
Jezdra 2,19Sinova Asumovijeh dvjesta i dvadeset i tri;
Jezdra 2,20Sinova Givarovijeh dvadeset i pet;
Jezdra 2,21Sinova Vitlejemskih sto i dvadeset i tri;
Jezdra 2,22Ljudi iz Netofata pedeset i šest;
Jezdra 2,23Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
Jezdra 2,24Sinova Azmavetskih četrdeset i dva;
Jezdra 2,25Sinova Kirijat-Arimskih, Hefirskih i Virotskih sedam stotina i četrdeset i tri;
Jezdra 2,26Sinova Ramskih i Gavajskih šest stotina i dvadeset i jedan;
Jezdra 2,27Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
Jezdra 2,28Ljudi iz Vetilja i Gaja dvjesta i dvadeset i tri;
Jezdra 2,29Sinova Nevonskih pedeset i dva;
Jezdra 2,30Sinova Magvisovih sto i pedeset i šest;
Jezdra 2,31Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Jezdra 2,32Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;
Jezdra 2,33Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i pet;
Jezdra 2,34Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet;
Jezdra 2,35Sinova Senajskih tri tisuće i šest stotina i trideset.
Jezdra 2,36Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;
Jezdra 2,37Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva;
Jezdra 2,38Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam;
Jezdra 2,39Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest;
Jezdra 2,40Levita: sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odujinih sedamdeset i četiri;
Jezdra 2,41Pjevača: sinova Asafovijeh sto i dvadeset i osam;
Jezdra 2,42Sinova vratarskih: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinih, sinova Sovajevih, svega sto i trideset i devet;
Jezdra 2,43Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh,
Jezdra 2,44Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadonovih,
Jezdra 2,45Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Akuvovih,
Jezdra 2,46Sinova Agavovijeh, sinova Samlajevih, sinova Ananovijeh,
Jezdra 2,47Sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh, sinova Reajinih,
Jezdra 2,48Sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh, sinova Gazamovijeh,
Jezdra 2,49Sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih, sinova Visajevih,
Jezdra 2,50Sinova Aseninih, sinova Meunimovijeh, sinova Nefusimovijeh,
Jezdra 2,51Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
Jezdra 2,52Sinova Vaslitovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,
Jezdra 2,53Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
Jezdra 2,54Sinova Nesijinih, sinova Atifinijeh,
Jezdra 2,55Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovijeh, sinova Ferudinijeh,
Jezdra 2,56Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
Jezdra 2,57Sinova Sefatijinijeh, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amijevijeh,
Jezdra 2,58Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh trista i devedeset i dva.
Jezdra 2,59I ovi pođoše iz Tel-Melaha i Tel-Arise, Heruv, Adan i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,
Jezdra 2,60I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i pedeset i dva;
Jezdra 2,61I od sinova svešteničkih: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom.
Jezdra 2,62Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, zato biše odlučeni od sveštenstva.
Jezdra 2,63I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
Jezdra 2,64Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset,
Jezdra 2,65Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bijaše sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam, a među njima bijaše dvjesta pjevača i pjevačica.
Jezdra 2,66Imahu sedam stotina i trideset šest konja, dvjesta i četrdeset i pet masaka,
Jezdra 2,67Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.
Jezdra 2,68I neki između domova otačkih došavši k domu Gospodnjemu i Jerusalimu priložiše dragovoljno da se gradi dom Božji na svom mjestu.
Jezdra 2,69Po mogućstvu svojemu dadoše u riznicu za posao: zlata šezdeset i jednu tisuću drama, srebra pet tisuća mina, i haljina svešteničkih stotinu.
Jezdra 2,70I tako se naseliše sveštenici i Leviti i neki iz naroda i pjevači i vratari i Netineji u gradovima svojim, i sav Izrailj u svojim gradovima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje