Tražilica


Ezra 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 3,1Kad dođe sedmi mjesec - sinovi Izraelovi bili su već u svojim gradovima - skupi se narod jednodušno u Jerusalem.
Ezra 3,2I Ješua, sin Josadakov, s drugovima svojim i Zerubabel, sin Šealtielov, s drugovima svojim ustadoše da opet sagrade žrtvenik Boga Izraelova, pa da prinose na njemu žrtve paljenice, kako piše u zakonu Mojsija, čovjeka Božjega.
Ezra 3,3Oni podigoše žrtvenik na starom temelju njegovu, jer su bili u strahu od stanovnika zemlje, i prinosili su na njemu Gospodu žrtve paljenice jutrom i večerom.
Ezra 3,4I blagdan sjenica proslaviše po propisu, i prinosili su svaki dan u propisanom broju žrtve paljenice, kako je bilo zapovjeđeno za svaki dan.
Ezra 3,5I potom stalnu žrtvu paljenicu, žrtve na mjesece mlađake i na sve svete blagdane Gospodnje i žrtve onih, koji bi prinijeli Gospodu dragovoljan prinos.
Ezra 3,6Od prvoga dana sedmoga mjeseca počeše prinositi Gospodu žrtve paljenice, premda još nije bio postavljen temelj za hram Gospodnji.
Ezra 3,7Kamenarima i drvodjeljama davali su novce, a Sidoncima i Tircima jelo, piće i ulje, da dovoze drva cedrova s Libanona na more u Jopu, kako im je bio dopustio perzijski kralj Kir.
Ezra 3,8Druge godine po povratku njihovu k hramu Božjemu u Jerusalem, drugoga mjeseca, prihvatiše se posla Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, i ostali drugovi njihovi, svećenici i Leviti i svi, što su se bili vratili iz ropstva u Jerusalem. Postaviše Levite od dvadeset godina i više, da nadziru poslove oko hrama Gospodnjega.
Ezra 3,9Ješua sa svojim sinovima i drugovima, Kadmiel sa svojim sinovima, sinovi Judini bili su jednodušno spremni da vode nadzor nad radnicima na hramu Božjemu; isto tako sinovi Henadadovi i njihovi sinovi i drugovi, Leviti.
Ezra 3,10Kad su zidari hrama Gospodnjega polagali temelj, postaviše se svećenici u službenoj odori s trubama i Leviti iz obitelji Asafove s cimbalima, da hvale Gospoda po naredbi Davida, kralja Izraelova.
Ezra 3,11I hvalili su i slavili Gospoda pjevajući naizmjence ovako: "Dobrostiv je on, i milost njegova traje vječno nad Izraelom." I sav je narod podvikivao iza glasa i hvalio Boga, što se je položio temelj hramu Gospodnjemu.
Ezra 3,12Od starijih svećenika, Levita i obiteljskih glavara, koji su bili vidjeli prijašnji hram, mnogi udariše u glasan plač, kad se je pred njihovim očima postavljao temelj ovome hramu. Mnogi su drugi podvikivali i klicali od radosti.
Ezra 3,13Nije se moglo od glasne i radosne vike razabrati plač ljudi; jer je narod podvikivao i klicao iza glasa. Vika se je čula daleko.
Ezra 3,1 Kad je došao sedmi mjesec - sinovi su Izraelovi bili već u svojim gradovima - sabrao se sav narod kao jedan čovjek u Jeruzalemu.
Ezra 3,2Tada Ješua, sin Josadakov, sa svojom braćom svećenicima, i Zerubabel, sin Šealtielov, sa svojom braćom, počeše graditi žrtvenik Bogu Izraelovu da bi prinosili paljenice, kako je pisano u Zakonu Mojsija, čovjeka Božjeg.
Ezra 3,3I podigoše žrtvenik na starome mjestu - iako su bili u strahu od naroda u zemlji - i prinosili su paljenice Jahvi, paljenice jutarnje i večernje;
Ezra 3,4i slavili su Blagdan sjenica, kako je pisano: prinosili su svakodnevno broj paljenica propisan za svaki dan.
Ezra 3,5Osim toga prinosili su svakidašnje paljenice, zatim žrtve određene za mlađak i za sve blagdane Jahvine i za sve one koji su htjeli dragovoljno žrtvovati Jahvi.
Ezra 3,6Od prvoga dana u sedmom mjesecu počeli su prinositi Jahvi žrtve paljenice, premda još nisu bili položeni temelji svetišta Jahvina.
Ezra 3,7I dadoše novac kamenarima i drvodjelcima; Sidoncima i Tircima poslaše hranu i piće i ulje da dovezu drva cedrova s Libanona do Jafe po dopuštenju perzijskoga kralja Kira.
Ezra 3,8A druge godine poslije njihova dolaska k Domu Božjemu u Jeruzalemu, drugoga mjeseca kako su Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, s ostalom svojom braćom svećenicima, levitima i sa svim narodom koji se iz ropstva vratio u Jeruzalem počeli graditi, postavili su levite od dvadeset godina naviše da upravljaju poslovima oko Doma Jahvina.
Ezra 3,9Ješua, njegovi sinovi i braća njegova Kadmiel, Binuj i Hodavja bijahu postavljeni da kao jedan upravljaju poslenicima na gradnji Doma Božjega.
Ezra 3,10Kad su zidari bili postavili temelje Svetišta Jahvina, postavili su se svećenici u svečanim odjećama, s trubama, a tako i leviti, sinovi Asafovi, s cimbalima da slave Jahvu prema odredbama Davida, kralja Izraelova.
Ezra 3,11I pjevahu Jahvi hvalu i slavu: "Jer je dobar, jer je vječna njegova ljubav prema Izraelu." I sav je narod klicao hvaleći Jahvu, jer je Dom Jahvin bio postavljen na svoje temelje.
Ezra 3,12Zaista, mnogi svećenici, mnogi leviti i glavari obiteljski i starješine, koji su svojim očima vidjeli temelje prijašnjega Hrama, plakahu iza glasa, a mnogi opet snažno klicahu od radosti.
Ezra 3,13I tako nitko nije mogao razlikovati radosno klicanje od plača u narodu; jer je narod glasno klicao i vika se čula vrlo daleko.
Ezdra 3,1Kad dođe sedmi mjesec, dok sinovi Izraelovi bijahu u svojim gradovima, narod se sakupi jednodušno u Jeruzalemu.
Ezdra 3,2Jozue, sin Jozadakov, diže se sa svojom braćom svećenicima, kao i Zorobabel, sin Šaltielov, sa svojom braćom, i oni izgradiše *oltar Boga Izraelova za nuditi holokauste, kako je to pisano u Zakonu Mojsijevom, čovjeka Božjeg.
Ezdra 3,3Oni obnoviše oltar na njegovim temeljima, jer se bojahu domaćih ljudi, i ponudiše tu GOSPODU holokauste, jutarnje i večernje holokauste.
Ezdra 3,4Potom proslaviše blagdan Šatora, kao što je pisano, nudeći holokauste dan za danom prema broju dnevnica određenih po običaju.
Ezdra 3,5Poslije toga oni ponudiše vječni holokaust, holokauste za mlade mjesece i za sva sveta vremena GOSPODOVA.
Ezdra 3,6Od prvog dana sedmog mjeseca, oni počeše nuditi holokauste GOSPODU. Ipak temelji Templa GOSPODOVA ne bijahu postavljeni,
Ezdra 3,7dadoše oni također novac klesarima i tesarima, kao i živež, piće i ulje Sidonijancima i Tirijancima da bi dovezli morem cedrovog drveta s Libana sve do Jaffe, slijedeći dopuštenje koje kralj Perzije, Kir njima dade.
Ezdra 3,8Potom, druge godine njihovog dolaska u Kuću Božju u Jeruzalemu, drugog mjeseca, Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jozadakov, s ostatkom svoje braće, svećenika, *levita i svih onih koji bijahu stigli iz zarobljeništva u Jeruzalem, počeše postavljati levite od dvadeset i više godina za voditi radove na Kući GOSPODOVOJ.
Ezdra 3,9Glede Jozue, njegovih sinova i njegove braće, Kadmiela i njegovih sinova, sinova Judinih, svih zajedno, oni se postaviše za upravljati svakom radniku koji radiše u Kući Božjoj, a da se ne govori o sinovima Henadadovim, njihovim sinovima i njihovoj braći levitima.
Ezdra 3,10Tada graditelji postaviše temelje Templu GOSPODOVOM, dok se postavljahu svećenici, u odijelima, s trubama, kao i leviti sinovi Asafovi s cimbalima, da bi hvalili GOSPODA, prema zapovjedima Davidovim, kralja Izraelova.
Ezdra 3,11U hvalospjevu i izricanju zahvalnosti prema GOSPODU, oni odgovaraše: Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvjek za Izrael. Sav narod klicaše hvaleći GOSPODA, zbog temelja Kuće GOSPODOVE.
Ezdra 3,12Tada mnogi svećenici, leviti i poglavari obitelji među najstarijima oni koji bijahu vidjeli negdašnju Kuću glasno plakahu, dok se pred njihovim očima postavljahu temelji te Kuće. Ali mnogi jednako podigoše glas u radosnim klicanjima.
Ezdra 3,13Tako narod ne mogaše razlikovati buku radosnih klicanja od plačeva narodnih, jer puk izvikivaše velika klicanja čiji se zvuk čuo veoma daleko.
Jezdra 3,1A kad dođe sedmi mjesec i sinovi Izrailjevi bijahu u svojim gradovima, sabra se narod jednodušno u Jerusalim.
Jezdra 3,2Tada usta Isus sin Josedekov s braćom svojom sveštenicima i Zorovavelj sin Salatilov s braćom svojom, i zgradiše oltar Boga Izrailjeva da prinose na njemu žrtve paljenice kako piše u zakonu Mojsija čovjeka Božijega.
Jezdra 3,3I podigoše oltar na mjestu njegovu, ako i bijahu u strahu od naroda zemaljskih; i prinosiše na njemu žrtve paljenice Gospodu, žrtve paljenice jutrom i večerom;
Jezdra 3,4I praznovaše praznik sjenica, kako je pisano, prinoseći žrtve paljenice svaki dan na broj kako je uređeno za svaki dan.
Jezdra 3,5A potom prinosiše žrtvu paljenicu svagdašnju, i na mladine i na sve praznike Gospodnje osvećene i od svakoga koji dragovoljno prinošaše prinos Gospodu.
Jezdra 3,6Od prvoga dana mjeseca sedmoga počeše prinositi žrtve paljenice Gospodu, a dom Gospodnji još ne bješe osnovan.
Jezdra 3,7I dadoše novce kamenarima i drvodjeljama, i hranu i piće i ulje Sidonjanima i Tircima da dovoze drva kedrova s Livana u more Jopsko, kako im bješe pustio Kir car Persijski.
Jezdra 3,8I druge godine po povratku njihovu k domu Božijemu u Jerusalim, drugoga mjeseca počeše Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov i ostala braća njihova, sveštenici i Leviti, i svi koji dođoše iz ropstva u Jerusalim i postaviše Levite od dvadeset godina i više da nastoje nad poslom oko doma Gospodnjega.
Jezdra 3,9I bi postavljen Isus i sinovi njegovi i braća njegova, i Kadmilo i sinovi njegovi, sinovi Judini, zajedno da nastoje nad poslenicima u domu Božijem, i sinovi Inadadovi i njihovi sinovi i braća njihova Leviti.
Jezdra 3,10I kad zidari polagahu temelj crkvi Gospodnjoj, postaviše sveštenike obučene s trubama i Levite sinove Asafove s kimvalima da hvale Gospoda po uredbi Davida cara Izrailjeva.
Jezdra 3,11I pjevahu naizmjence hvaleći i slaveći Gospoda: jer je dovijeka milost njegova nad Izrailjem. I sav narod podvikivaše iza glasa hvaleći Gospoda što se osnivaše dom Gospodnji.
Jezdra 3,12A mnogi od sveštenika i Levita i glavara domova otačkih starci koji bijahu vidjeli pređašnji dom, plakahu iza glasa gledajući ovaj dom koji se osnivaše, a mnogi opet podvikivahu od radosti,
Jezdra 3,13Te narod ne mogaše razaznati vike radosne od vike plačne u narodu, jer narod podvikivaše iza glasa, i vika se čujaše daleko.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje