Tražilica


Ezra 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 7,1Poslije ovih događaja za vladanja perzijskoga kralja Artakserksa vrati se Ezra, sin Seraje, sina Azarije, sina Hilkije,
Ezra 7,2Sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba,
Ezra 7,3Sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota,
Ezra 7,4Sina Zarahije, sina Uzije, sina Bukija,
Ezra 7,5Sina Abišua, sina Finehasa, sina Eleazara, sina velikog svećenika Arona.
Ezra 7,6Ovaj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je književnik, vješt zakonu Mojsijevu, što ga je bio dao Gospod, Bog Izraelov, jer je ruka Gospoda, Boga njegova, bila nad njim, dopustio mu je kralj sve, što je zaželio.
Ezra 7,7Ujedno dođe u Jerusalem mnoštvo sinova Izraelovih, svećenika, Levita, pjevača, vratara i Netineja. Bilo je to sedme godine kralja Artakserksa.
Ezra 7,8On dođe u Jerusalem petoga mjeseca, sedme godine kraljeve.
Ezra 7,9Prvoga dana prvoga mjeseca bila je naredba polaska iz Babilona, i prvoga dana petoga mjeseca dođe on u Jerusalem, jer je dobrostiva ruka Boga njegova bila nad njim.
Ezra 7,10Jer je Ezra bio upravio svoju težnju na to, da istražuje zakon Božji i da ga izvršuje i da poučava u Izraelu zakon i pravo.
Ezra 7,11Ovako glasi pismo, što ga dade kralj Artakserks književniku svećeniku Ezri, tumačitelju zapovijedi i uredaba Gospodnjih u Izraelu:
Ezra 7,12"Artakserks, kralj nad kraljevima, svećeniku Ezri, tumačitelju zakona Boga nebeskoga, i t. d.
Ezra 7,13Ja izdajem zapovijed, da svaki, koji u mojemu kraljevstvu od naroda Izraelova, njegovih svećenika i Levita hoće da od svoje volje ide u Jerusalem, smije ići s tobom.
Ezra 7,14Jer ti si poslan od kralja i njegovih sedam savjetnika, da i tražiš prilike u Judeji i Jerusalemu na temelju zakona Boga svojega, koji je u tvojoj ruci,
Ezra 7,15Da odneseš srebro i zlato, Što su kralj i njegovi savjetnici darovali za Boga Izraelova, kojemu je stan u Jerusalemu,
Ezra 7,16I sve srebro i zlato, što ćeš dobiti u svoj pokrajini babilonskoj, uz milostinju naroda i svećenika, što je oni prilože za hram Boga svojega u Jerusalemu.
Ezra 7,17Prema tome kupi brižno za taj novac junaca, ovnova i janjaca s prinosima i naljevima njihovim i prinesi ih na žrtveniku hrama Boga vašega u Jerusalemu!
Ezra 7,18Što se tebi i braći tvojoj svidi da učinite s ostalim srebrom i zlatom, to učinite po volji Boga svojega!
Ezra 7,19Posude, što ti je bilo dano za službu u hramu Boga tvojega, predaj pred Bogom u Jerusalemu!
Ezra 7,20Drugo, što ustreba hramu Boga tvojega, te bi ti još imao potrošiti, smiješ namiriti iz kraljevske blagajne.
Ezra 7,21S tim ja, kralj Artakserks, izdajem zapovijed svima blagajnicima s onu stranu rijeke. Sve, što zatraži od vas svećenik Ezra, tumačitelj zakona kralja nebeskoga, ima se točno učiniti,
Ezra 7,22Do što talenata srebrn, sto kora pšenice, sto bata vina, što bata ulja i soli bez obračuna.
Ezra 7,23Sve, što ustreba po zapovijedi Boga nebeskoga, ima se brižno učiniti za hram Boga nebeskoga, da ne padne kazneni sud na kraljevstvo kralja i sinova njegovih.
Ezra 7,24Nadalje neka znate, da nitko nije ovlašten uzimati danak, porez ili carinu od bilo kojega svećenika, Levita, pjevača, vratara, Netineja ili drugoga sluge toga hrama Božjega!
Ezra 7,25A ti, Ezra, po mudrosti Boga svojega, što je imaš, postavi suce i upravitelje, koji će suditi svemu narodu s onu stranu rijeke, naime svima onima, koji znadu zakone Boga tvojega! Tko ih još ne zna, toga poučite!
Ezra 7,26A svaki, koji ne bi izvršivao zakona Boga tvojega i zakona kraljeva, ima se strogo sudbeno kazniti: bilo smrću ili progonom ili globom ili tamnicom."
Ezra 7,27Blagoslovljen neka je Gospod, Bog otaca naših, koji nadahnu kralja, da proslavi kuću Gospodnju u Jerusalemu!
Ezra 7,28On mi dade, te nađoh milost kod kralja i njegovih savjetnika i kod svih visokih dostojanstvenika kraljevih. I tako se ja odvažih, jer je ruka Gospoda, Boga mojega bila nada mnom, i skupih obiteljske glavare iz Izraela, što su imali da dođu s menom.
Ezra 7,1 Poslije tih događaja, za kraljevanja Artakserksa, kralja perzijskoga, Ezra - sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije,
Ezra 7,2sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba,
Ezra 7,3sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota,
Ezra 7,4sina Zerahje, sina Uzije, sina Bukija,
Ezra 7,5sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina vrhovnog svećenika Arona -
Ezra 7,6taj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je književnik vješt Mojsijevu Zakonu, koji je dao Jahve, Bog Izraelov. Kako je ruka Jahve, Boga njegova, bila nad njim, kralj mu je dao sve što je tražio.
Ezra 7,7Stanovit broj Izraelaca, svećenika, levita, pjevača, vratara i sluga krenuše u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa.
Ezra 7,8A Ezra je došao u Jeruzalem petoga mjeseca: bilo je to sedme godine kraljeve.
Ezra 7,9Pošao je iz Babilona prvoga dana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca: nad njim je bila blaga ruka Boga njegova!
Ezra 7,10Jer je Ezra nastojao svim srcem proniknuti Zakon Jahvin, vršiti ga i poučavati Izraela u zakonima i običajima.
Ezra 7,11Evo prijepisa isprave koju je kralj Artakserkso dao svećeniku Ezri, književniku vještu naredbama i zakonima što ih je Jahve dao Izraelu:
Ezra 7,12"Artakserkso, kralj kraljeva, svećeniku Ezri, pisaru Zakona Boga nebeskoga, potpuni mir.
Ezra 7,13Evo mojih zapovijedi: Tko god u mome kraljevstvu od naroda izraelskog, njegovih svećenika ili od njegovih levita želi poći u Jeruzalem, može ići s tobom.
Ezra 7,14Osim toga, šalje te kralj i njegovih sedam savjetnika da pregledaš Judeju i Jeruzalem prema Zakonu Boga tvoga, koji ti je u ruci,
Ezra 7,15i da odneseš srebro i zlato koje kralj i njegovih sedam savjetnika dragovoljno prinose Bogu Izraelovu, koji prebiva u Jeruzalemu,
Ezra 7,16i sve srebro i zlato koje skupiš po svoj pokrajini babilonskoj s dragovoljnim prinosima koje narod i svećenici prinesu za Dom svoga Boga u Jeruzalemu.
Ezra 7,17I pobrini se da tim novcem kupiš junaca, ovnova i jaganjaca, a tako i darova i naljeva koji uz to idu: to prinesi na žrtvenik Doma Boga vašega u Jeruzalemu.
Ezra 7,18Sa srebrom i zlatom što preostane učinite ti i tvoja braća kako vam se bude najviše svidjelo, vršeći volju Boga vašega.
Ezra 7,19Posuđe koje si primio za službu Domu Boga tvoga ostavi pred Bogom tvojim, u Jeruzalemu.
Ezra 7,20I što bi još trebalo za Dom Boga tvoga i što bi trebalo nabaviti primit ćeš iz kraljevskih riznica.
Ezra 7,21Ja, kralj Artakserkso, još zapovijedam svim rizničarima s one strane Rijeke: sve što od vas zatraži svećenik Ezra, pisar Zakona Boga nebeskoga, podajte odmah najtočnije,
Ezra 7,22do stotinu talenata srebra, stotinu kora pšenice, do stotinu bata vina, do stotinu bata ulja, a soli po želji.
Ezra 7,23Sve što naredi Bog nebeski, neka se odmah izvrši u svoj gorljivosti za Dom Boga nebeskog, da gnjev njegov ne dođe na kraljevstvo kraljevo i na djecu njegovu.
Ezra 7,24I još vam javljamo da se ne smije udariti danak, ni porez, ni carina ni na jednoga od svećenika, levita, pjevača, netinaca i drugih službenika toga Doma Božjega.
Ezra 7,25A ti, Ezra, po mudrosti Boga svoga koju imaš u rukama, postavi činovnike i suce koji će suditi svemu narodu s onu stranu Rijeke, to jest svima koji poznaju Zakon Boga tvoga. Tko ne zna, vi ga poučite.
Ezra 7,26Tko ne bude držao Zakona Boga tvojega - koji je i kraljev zakon - neka se oštro osudi: na smrt, na progonstvo, na novčanu globu ili na tamnicu."

Ezra 7,27"Blagoslovljen neka je Jahve, Bog otaca naših, koji je nadahnuo srce kraljevo da proslavi Dom Jahvin u Jeruzalemu
Ezra 7,28i koji je okrenuo prema meni naklonost kralja, njegovih savjetnika i svih najmoćnijih kraljevskih činovnika. A ja se osmjelih jer ruka Jahve, Boga mojega, bijaše nada mnom i sabrah glavare Izraela da pođu sa mnom.
Ezdra 7,1Poslije ovih zbivanja, pod vladavinom kralja Perzije Artakserksa, Ezdra, sin Serajavljev, sin Azarijavljev, sina Hilkijev,
Ezdra 7,2sin Ahituhov,
Ezdra 7,3sin Amarijev, sina Azarijavljev, sin Merajotov
Ezdra 7,4sin Azarijavljev, sin Uzijev, sin Bukijev,
Ezdra 7,5sin Abišuavljev, sin Pinhasov, sin Eleazarov, sin Aaronov, velikog svećenika
Ezdra 7,6taj Ezdras uspe se iz Babilonije. Bijaše to jedan zakonoznanac stručnjak u Zakonu Mojsijevom danom po GOSPODU, Bogu Izraelovom. Kralj mu dade sve što bijaše tražio, jer ruka GOSPODOVA, njegovog Boga bijaše na njemu .
Ezdra 7,7Među sinovima Izraelovim i među svećenicima, pjevačima, nosačima i posluživačima, neki od njih uspeše se u Jeruzalem, sedme godine kralja Artakserksa;
Ezdra 7,8on stiže dakle u Jeruzalem petog mjeseca; bijaše to sedme godine kralja.
Ezdra 7,9Naime, prvog dana prvog mjeseca, on sam odredi putovanje iz Babilonije, i prvog dana petog mjeseca, on stiže u Jeruzalem, jer dobra ruka njegovog Boga bijaše na njemu.
Ezdra 7,10Ezdra, naime, bijaše posvetio srce svoje istraživati Zakon GOSPODOV, primijenjivati ga i obučavati zakone i običaje u Izraelu.
Ezdra 7,11Evo kopije službenog spisa koji kralj Artakserks dade svećeniku zakonoznancu Ezdri, pisaru riječi naloženih od GOSPODA i njegovih zakona glede Izraela:
Ezdra 7,12` Artakserks, kralj kraljeva, svećeniku Ezdri, zakonoznancu Zakona Boga *nebesa, spasenja, itd.
Ezdra 7,13Evo mojih zapovjedi: u mojoj kraljevini, tko je među narodom Izraelovim, njegovim svećenicima i njegovim *levitima, voljan za ići u Jeruzalem, nek ide s tobom!
Ezdra 7,14Naime, ti si poslan sa strane kralja i njegovih sedam savjetnika: za izvršiti istragu glede Jude i Jeruzalema, slijedeći Zakon svojeg Boga koji je u tvojoj ruci;
Ezdra 7,15potom za nositi srebro i zlatio dobrovoljnih ponuda kralja i njegovih savjetnika Bogu Izraelovom čije je boravište u Jeruzalemu,
Ezdra 7,16kao i sve srebro i zlato koje ti budeš našao u svoj pokrajini Babiloniji s dobrovoljnim ponudama koje narod i svećenici budu doniujeli za Kuću svojeg Boga u Jeruzalemu.
Ezdra 7,17Dosljedno tome, ti ćeš se pobrinuti da tim novcem kupiš bikove, janjce i sve što treba za njihove ponude i njihove libacije; ti ćeš ih ponuditi na oltaru Kuće svoje Boga u Jeruzalemu.
Ezdra 7,18Ono što bude dobro za činiti, po tebi i tvojoj braći, s ostatkom srebra i zlata, vi ćete to učiniti slijedeći volju svojeg Boga.
Ezdra 7,19Predmeti koji ti budu dani za službu Kuće Božje, položi ih pred Boga iz Jeruzalema.
Ezdra 7,20Ostatak od onoga što treba Kuću tvog Boga i što ti pripadne osigurati, ti ćeš staviti na račun riznice kraljeve.
Ezdra 7,21Ja, kralj Artakserks, dajem zapovjed svim rizničarima Prekoeufratja da učine točno sve kako vam bude tražio svećenik Ezdra, zakonoznanac Zakona Boga nebesa,
Ezdra 7,22sve do iznosa od stotinu talenata srebra, stotinu bata vina, stotinu bata ulja i sol, ne računajući.
Ezdra 7,23Sve što naredi Bog nebesa, da se brižljivo zvrši za Kuću Boga nebesa, iz straha da se njegov gnjev ne podigne, na kraljevinu kralja i njegovih sinova.
Ezdra 7,24Osim toga, mi vam obznanjujemo da ni na jednog od svećenika, levita, pjevača, nosača, poslužitelja i slugu ove Kuće Božje, nije dopušteno dizati namet, porez ili pravo prolaza.
Ezdra 7,25Što se tiče tebe, Ezdro, s mudrošću tvog Boga koja je u tvojoj ruci, postavi sudce i službenike sudske koji će vršiti pravdu svem puku Prekoeufratja, svima onima koji poznaju zakone tvojeg Boga a, vi ćete ih dati upoznati onima koji ih ne poznaju.
Ezdra 7,26Tko ne bi ispunjavao Zakon tvojeg Boga i zakon kralja točno, nek presuda bude na njega primijenjena: bilo na smrt, zatočenje, kazna ili zatvor.`
Ezdra 7,27Balogoslovljen budi GOSPOD, Bog naših otaca koji je stavio u srce kralju štovati ovako Kuću GOSPODOVU, u Jeruzalemu.
Ezdra 7,28Prema kralju, savjetnicima i svim visokim službenicima kraljevim, u svojoj vjernosti on se nadvio nad mene; tada, okrjepljen jer ruka GOSPODA mojeg Boga bijaše na meni, ja sam sakupio nekoliko poglavara Izraelovih za ići sa mnom.
Jezdra 7,1A poslije ovijeh stvari za carovanja Artakserksa cara Persijskoga Jezdra, sin Seraje sina Azarije, sina Helkije,
Jezdra 7,2Sina Saluma, sina Sadoka, sina Ahitova,
Jezdra 7,3Sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota,
Jezdra 7,4Sina Zeraje, sina Ozije, sina Vukija,
Jezdra 7,5Sina Avuzije, sina Finesa, sina Eleazara, sina Arona poglavara svešteničkoga,
Jezdra 7,6Taj Jezdra vrati se iz Vavilonske, a bijaše književnik vješt zakonu Mojsijevu, koji dade Gospod Bog Izrailjev, i car mu dade sve što zaiska, jer ruka Gospoda Boga njegova bijaše nad njim,
Jezdra 7,7I vratiše se u Jerusalim neki sinovi Izrailjevi i sveštenici i Leviti i pjevači i vratari i Netineji sedme godine cara Artakserksa.
Jezdra 7,8A dođe u Jerusalim petoga mjeseca sedme godine toga cara.
Jezdra 7,9Jer prvoga dana prvoga mjeseca pođe iz Vavilonske, a prvoga dana petoga mjeseca dođe u Jerusalim, jer dobra ruka Boga njegova bješe nad njim.
Jezdra 7,10Jer Jezdra bješe upravio srce svoje da istražuje zakon Gospodnji i da ga izvršuje i da uči Izrailja uredbama i zakonima.
Jezdra 7,11A ovo je prijepis od knjige koje dade car Artakserkso Jezdri svešteniku književniku vještomu stvarima što je zapovjedio Gospod i uredbama njegovijem u Izrailju:
Jezdra 7,12Artakserkso car nad carevima Jezdri svešteniku, književniku vještomu u zakonu Boga nebeskoga, svako dobro; tada i tada.
Jezdra 7,13Ja zapovijedam: ko god u mom carstvu od naroda Izrailjeva i od sveštenika njegovijeh i Levita hoće od svoje volje da ide s tobom u Jerusalim, nek ide.
Jezdra 7,14Jer se šalješ od cara i od sedam savjetnika njegovijeh da nadgledaš Judeju i Jerusalim po zakonu Boga svojega koji ti je u ruku,
Jezdra 7,15I da odneseš srebro i zlato što car i savjetnici njegovi dragovoljno prinose Bogu Izrailjevu, kojemu je stan u Jerusalimu,
Jezdra 7,16I sve srebro i zlato što nakupiš u svojoj zemlji Vavilonskoj s dragovoljnijem prilozima koje narod i sveštenici dragovoljno prilože na dom Boga svojega u Jerusalimu.
Jezdra 7,17Pa odmah za te novce kupi junaca i ovnova i jaganjca s darovima njihovijem i naljevima njihovijem, i prinesi ih na oltaru doma Boga našega u Jerusalimu.
Jezdra 7,18I što se tebi i braći tvojoj svidi učiniti s ostalijem srebrom i zlatom, učinite po volji Boga svojega.
Jezdra 7,19I sudovi koji su ti dati za službu u domu Boga tvojega, ostavi pred Bogom u Jerusalimu.
Jezdra 7,20I što bi još trebalo domu Boga tvojega, te bi valjalo dati, podaj iz carske riznice.
Jezdra 7,21I još zapovjedam ja car Artakserkso svijem rizničarima s one strane rijeke, da što god zaište od vas Jezdra sveštenik, književnik vješti zakonu Boga nebeskoga, odmah da se učini,
Jezdra 7,22Do sto talanata srebra i do sto kora pšenice i do sto vata vina i do sto vata ulja, a soli bez mjere,
Jezdra 7,23Što god zapovjedi Bog nebeski, odmah da se učini za dom Boga nebeskoga, da ne dođe gnjev na carstvo, na cara i na sinove njegove.
Jezdra 7,24I još vam javljamo da se ni od jednoga između sveštenika i Levita i pjevača i vratara i Netineja i drugih sluga toga doma Božijega ne smije uzimati danak ni poreza ni carina.
Jezdra 7,25A ti, Jezdra, po mudrosti Boga svojega koja ti je data postavi upravitelje i sudije da sude svemu narodu što je s one strane rijeke između svijeh koji znadu zakon Boga tvojega, i ko ne zna, učite ga.
Jezdra 7,26A ko ne bi izvršivao zakona Boga tvojega i zakona careva, odmah da mu se sudi, bilo da se pogubi ili da se progna ili da se oglobi ili da se baci u tamnicu.
Jezdra 7,27Blagosloven da je Gospod Bog otaca naših, koji dade to caru u srce da ukrasi dom Gospodnji u Jerusalimu,
Jezdra 7,28I dade mi, te nađoh milost pred carem i savjetnicima njegovijem i pred svim silnijem knezovima carevijem. I ja se oslobodih, jer ruka Gospoda Boga mojega bješe nada mnom, i skupih glavare iz Izrailja da idu sa mnom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje