Tražilica


Ezra 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezra 8,1Ovo su obiteljski glavari sa svoj im rođacima, što su zapisali u rodopise, naime s onima, što su sa vlade kralja Artakserksa bill pošli iz Babilona u Jerusalem:
Ezra 8,2Od potomaka Finehasovih: Geršom; od potomaka Itamarovih: Daniel; od potomaka Davidovih: Hatuš,
Ezra 8,3Sin Šekanijin; od potomaka Paroševih: Zaharija i s njim na broj muških osoba sto i pedeset;
Ezra 8,4Od potomaka Pahat Moabovih: Elioenaj, sin Zerahjin, i s njim muških osoba dvjesta;
Ezra 8,5Od potomaka Šekanijinih: sin Jahaziel i s njim muških osoba trista;
Ezra 8,6Od potomaka Adinovih: Abed, sin Jonatanov, i s njim muških osoba pedeset;
Ezra 8,7Od potomaka Elamovih: Izaija, sin Atalijin, i s njim muških osoba sedamdeset;
Ezra 8,8Od potomaka; Šefatijinih: Zebadija, sin Mihaelov, i s njim muških osoba osamdeset;
Ezra 8,9Od potomaka Joabovih: Obadija sin Jehielov, i s njim muških osoba dvjesta i osamnaest;
Ezra 8,10Od potomaka Banijevih: Šelomit, sin Josifjin, i s njim muških osoba sto i šezdeset;
Ezra 8,11Od potomaka Bebajevih: Zaharija, sin Bebajev, i s njim muških osoba dvadeset i osam;
Ezra 8,12Od potomaka Azgadovih: Johanan, sin Hakatanov, i s njim muških osoba sto i deset;
Ezra 8,13Od potomaka Adonikamovih: koji kasnije dođoše, po imenu Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima muških osoba šezdeset;
Ezra 8,14Od potomaka Bigvajevih: Utaj i Zabud i s njima muških osoba sedamdeset.
Ezra 8,15Ja ih skupih na rijeci, što teče prema Ahavi, i ostasmo ondje u taboru tri dana. Kad pregledah narod i svećenike, ne nađoh nijednoga Levita među njima.
Ezra 8,16Zato poslah obiteljske glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju i Mešulama, i učitelje Jojariba i Elnatana.
Ezra 8,17Ove upravih k Idu, predstojniku u mjestu Kasifji, i stavih im u usta riječi, što će ih reći Idu i braći njegovoj, Netinejima, u mjestu Kasifji, da nam dovedu služe za hram Roga našega.
Ezra 8,18Tada nam dovedoše, jer je dobrostiva ruka Boga našega bila nad nama, čovjeka razumna od potomaka Mahlija, sina Levija, sina Izraelova, naime Šerebju sa sinovima njegovim i braćom njegovom, osamnaest ljudi;
Ezra 8,19I Hašabju i s njim Izaiju od potomaka Merarijevih s braćom njegovom i sinovima njihovim, dvadeset ljudi,
Ezra 8,20I od Netineja, koje su bili darovali David i knezovi da služe Levitima, dvjesta i dvadeset Netineja. Svi su ovi imenovani poimence.
Ezra 8,21Onda dadoh ondje na rijeci Ahavi oglasiti post, da se ponizno pred Bogom svojim i da izmolimo u njega sretan put sebi, djeci svojoj i svemu blagu svojemu.
Ezra 8,22Stidio sam se naime iskati od kralja i momčadi i konjanika, da nas brane od neprijatelja putem. Mi smo bili dapače izjavili kralju: "Ruka je Boga našega nad svima, koji ga zamole, na dobro njihovo; a jaki gnjev njegov pogodi sve, koji ga ostave."
Ezra 8,23Mi smo dakle postili i molili se Bogu svojemu za to, i on nas usliša.
Ezra 8,24Nato izabrah između najuglednijih svećenika dvanaestoricu, naime Šerebju, Hašabju i s njima desetoricu drugova njihovih.
Ezra 8,25Ovima izmjerih srebro i zlato; posuđe, posvetni dar za kuću Boga našega, što darovaše kralj, njegovi savjetnici i dostojanstvenici i svi sinovi Izraelovi, koji se nađoše tamo.
Ezra 8,26Izmjerih im u ruke: šest stotina i pedeset talenata srebra, posuđa srebrnoga sto talenata, što talenata zlata,
Ezra 8,27Nadalje dvadeset čaša zlatnih od tisuću drahmi i dvije posude od sjajne mjedi fine, skupocjene kao zlato.
Ezra 8,28Pritom im rekoh: "Vi ste sveti Gospodu, i posuđe je sveto, i srebro i zlato posvetni je dar Gospodu, Bogu otaca vaših.
Ezra 8,29Čuvajte to dakle brižno, dokle ne izmjerite pred glavarima svećeničkim i Levitima i poglavarima obiteljskim sinova Izraelovih u Jerusalemu, u sobama hrama Gospodnjega!"
Ezra 8,30Tada primiše svećenici i Leviti izmjereno srebro i zlato zajedno s posuđem, da odnesu u Jerusalem u kuću Boga našega.
Ezra 8,31Dvanaestoga dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave, da idemo u Jerusalem. Ruka Boga našega bila je nad nama. On nas očuva od neprijatelja i razbojnika.
Ezra 8,32Tako dođosmo u Jerusalem i ostadosmo tamo tri dana.
Ezra 8,33A četvrti dan izmjeri se srebro, zlato i posuđe u kući Boga našega u ruke svećeniku Meremotu, sinu Urijinu Uz njega je bio Eleazar, sin Finehasov, i osim ovih bili su nazočni Leviti Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev.
Ezra 8,34Na broj i na mjeru bilo je sve izmjereno, i onda je bila zapisana ukupna mjera.
Ezra 8,35Oni, što se vratiše iz ropstva, mnoštvo prognanika, žrtvovaše Bogu Izraelovu dvanaest junaca za svega Izraela, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, i na žrtvu za grijeh dvanaest jaraca, to sve kao žrtvu paljenicu Gospodu.
Ezra 8,36Tada predadoše oni zapovijedi kraljeve satrapima i namjesnicima s onu stranu rijeke; i ovi potpomogoše narod i hram Božji.
Ezra 8,1 Evo glavara obitelji s rodoslovljem koji su sa mnom pošli iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa:
Ezra 8,2Od Pinhasovih sinova: Geršom; od Itamarovih sinova: Daniel; od Davidovih sinova: Hatuš,
Ezra 8,3Šekanijini sinovi; od sinova Paroševih: Zaharija i s njim upisanih muškaraca stotinu i pedeset;
Ezra 8,4od Pahat-Moabovih sinova: Elijoenaj, sin Zerahjin, i s njim dvije stotine muškaraca;
Ezra 8,5od Zatuovih sinova: Šekanija, sin Jahazielov, i s njim tri stotine muškaraca;
Ezra 8,6od sinova Adinovih: Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset muškaraca;
Ezra 8,7od Elamovih sinova: Izaija, sin Atalijin, i s njim sedamdeset muškaraca;
Ezra 8,8od Šefatjinih sinova: Zebadja, sin Mihaelov, i s njim osamdeset muškaraca;
Ezra 8,9od Joabovih sinova: Obadja, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest muškaraca;
Ezra 8,10od sinova Banijevih: Šelomit, sin Josifjin, i s njim stotinu i šezdeset muškaraca;
Ezra 8,11od Bebajevih sinova: Zaharija, sin Bebajev, i s njim dvadeset i osam muškaraca;
Ezra 8,12od Azgadovih sinova: Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset muškaraca;
Ezra 8,13od posljednjih Adonikamovih sinova poimence: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muškaraca;
Ezra 8,14i od sinova Bigvajevih: Utaj, sin Zabudov, i s njim sedamdeset muškaraca.
Ezra 8,15Sabrao sam ih kod rijeke koja teče prema Ahavi. Utaborili smo se za tri dana ondje. Pregledao sam svjetovnjake i svećenike, ali nisam ondje našao ni jednog levita.
Ezra 8,16Tada sam poslao glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju, Mešulama i učitelje Jojariba i Elnatana
Ezra 8,17i uputio sam ih Idonu, poglavaru mjesta Kasifje. Stavio sam u njihova usta riječi koje će reći Idonu i njegovoj braći koja su se nalazila u mjestu Kasifji da nam pribave sluge za Dom Boga našega.
Ezra 8,18Milostiva ruka Boga našega bijaše nad nama i oni nam dovedoše razumna čovjeka između sinova Mahlija, sina Levijeva, sina Izraelova: Šerebju s njegovim sinovima i braćom - njih osamnaest.
Ezra 8,19Još Hašabju i s njim njegova brata Izaiju, sina Merarijeva, i njihove sinove: njih dvadeset.
Ezra 8,20A od poslužitelja koje su David i glavari postavili levitima da im služe: dvije stotine i dvadeset poslužitelja. Svi su bili poimence zabilježeni.
Ezra 8,21Ja sam ondje, kraj rijeke Ahave, proglasio post: da bismo se ponizili pred Bogom svojim i od njega izmolili sretan put sebi, svojoj djeci i svemu blagu svojem.
Ezra 8,22Jer bih se stidio moliti od kralja vojske i konjanika da nas štite putem od neprijatelja; izjavili smo, naprotiv, kralju: "Ruka je Boga našega ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže; njegova snaga i gnjev njegov nad onima su koji ga ostavljaju.
Ezra 8,23I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu, i on nas usliša.
Ezra 8,24Izabrao sam dvanaest glavara svećeničkih, Šerebju i Hašabju, i s njima desetoricu njihove braće;
Ezra 8,25izmjerih im srebro, zlato i posuđe, darove koje su kralj, njegovi savjetnici, velikaši i svi Izraelci darovali za Dom Boga našega.
Ezra 8,26Izmjerih i stavih u njihove ruke šest stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata,
Ezra 8,27dvadeset zlatnih čaša od tisuću darika i dva vrča od dobre pozlaćene mjedi, skupocjene kao zlato.
Ezra 8,28I rekoh im: "Vi ste Jahvi posvećeni; ovo je posuđe posvećeno, ovo srebro i zlato dragovoljno je darovano Jahvi, Bogu otaca vaših.
Ezra 8,29Pazite i čuvajte ovo sve dok ne izmjerite pred glavarima svećeničkim i pred levitima i glavarima obitelji Izraelovih u Jeruzalemu, u dvoranama Doma Jahvina.
Ezra 8,30Svećenici i leviti primiše, dakle, izmjereno srebro, zlato i posuđe da ga odnesu u Jeruzalem, u Dom Boga našega.
Ezra 8,31Dvanaestog dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave da pođemo u Jeruzalem: ruka Boga našega bijaše nad nama; on nas je na putu štitio od napada neprijatelja i od pljačkaša.
Ezra 8,32Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali.
Ezra 8,33Četvrtoga dana izmjereno je srebro, zlato i posuđe u Domu Boga našega i predano je u ruke Merimotu, sinu Urijinu, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov; a pred njima bijahu leviti: Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev.
Ezra 8,34Sve je bilo na broju i težini. Zabilježena je tada sveukupna težina. U to vrijeme
Ezra 8,35oni koji su se vratili iz sužanjstva, povratnici, priniješe žrtvu paljenicu Bogu Izraelovu: dvanaest junaca za sav Izrael, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, dvanaest jaraca za grijehe - sve to kao paljenicu Jahvi.
Ezra 8,36Zatim predaše kraljeve naredbe kraljevskim satrapima i upraviteljima s one strane Rijeke i oni pomogoše narod i Dom Božji.
Ezdra 8,1Evo, s njihovim rodoslovljima, poglavara obitelji koje se uspeše sa mnom iz Babilonije, pod vladavinom kralja Artakserksa :
Ezdra 8,2Sinovi Pinhasovi; Geršom; sinovi Itamarovi: Daniel; sinovi Davidovi: Hatuš,
Ezdra 8,3sinovi Šekanajevi; sinova Pareoševih: Zekarija s onima koji bijahu zabilježeni 150 ljudi;
Ezdra 8,4sinovi Pahat-Moaba: Elienhoenaj, sin Zerahijavljev i, s njim 200 ljudi;
Ezdra 8,5Sinovi Šekanajovi, sinovi Jahazielovi, i, s njim, 300 ljudi
Ezdra 8,6i sinovi Adinovi: Ebed sin Jonatanov i, s njim, 50 ljudi;
Ezdra 8,7a sinova Elamovih: Ješaja, sin Atalijavljev i, s njim, 70 ljudi;
Ezdra 8,8i sinova Šefatijavljevih: Zebadija sin Mikaelov i, s njim, 80 ljudi;
Ezdra 8,9sinova Joabovih : Obadija sin Jehielov i, s njim, 218 ljudi;
Ezdra 8,10i sinova Šelomitovih, sina Josifijavljevih i, s njim 160 ljudi;
Ezdra 8,11i sinova Bavajevih: Zekarija sin Bevajev i, s njim, 28 ljudi;
Ezdra 8,12i sinova Azgadovih: Johanan sin Ha-Katanov i, s njim 110 ljudi;
Ezdra 8,13i sinova Adoniukamovih: kojima posljednjim evo imena: Elifelet, Jeiel i Šemaja i, s njima, 60 ljudi;
Ezdra 8,14i sinova Bigvajevih: Utaj i Zabud i, s njim, 70 ljudi.
Ezdra 8,15Ja ih prikupih uz rijeku koja teče prema Ahavi i mi tu taborovasmo tri dana. Ja pažljivo promatrah narod i svećenike, ali ne nađoh ondje nikog od sinova Levijevih .
Ezdra 8,16Tada ja poslah poglavare Eliezera, Ariela, Šemaja, Elnatana i Jariva, Elnatana, Natana, Zekarija, Mešulama, kao i nastavnike Jojariba i Elnatana,
Ezdra 8,17sa zapovješću da idu kod Iddoa, poglavara mjesta Kasifja; i rekoh im riječi za reći Iddou i njegovoj braći posluživačima u mjestu Kasifja da bi nam doveli sluge za Kuću našeg Boga .
Ezdra 8,18Kako dobra ruka našeg Boga bijaše na nama, oni nam dovedoše jednog mudrog čovjeka, jednog od sinova Mahlijevih, sina Levijeva, sina Izraelova, tj. Šerejavljeva, njegove sinove i njegovu braću, na broju njih devetnaest,
Ezdra 8,19kao i Hašabijaz i s njim Ješaja, jednog od sinova Merarija, njegovu braću i njihove sinove, njih na broju 20;
Ezdra 8,20i među posluživačima koje David i poglavari bijahu dali za službu *levitsku, 220 posluživača, svi namješteni po svojim imenima.
Ezdra 8,21Ja ondje proglasih, pokraj rijeke Ahava, jedan *post da bismo se ponizili pred svojim Bogom da bi tražili milost za putovati bez poteškoća, mi i naša djeca, s a svojom prtljagom.
Ezdra 8,22Jer, ja se stidjeh tražiti u kralja konjičku silu da nas štiti od neprijatelja
Ezdra 8,23Mi postismo dakle, tražeći tu milost u našeg Boga i on nas usliša.
Ezdra 8,24Potom ja uzeh na stranu dvanaest poglavara svećeničkih sa Šervijaom, Hašvijaom i desetero njihove braće s njima.
Ezdra 8,25Ja im izmjerih srebro, zlato i predmete koji su sačinjavali predujam za Kuću našeg Boga što kralj, njegovi savjetnici, njegovi poglavari i svi nazočni Izraeliti bijahu donijeli.
Ezdra 8,26Ja izvagah u njihovim rukama 650 talenata, srebra, srebrenih predmeta za stotinu talenata, stotinu talenata zlata,
Ezdra 8,27zlatnih kupa za tisuću darika, dva predmeta od sjajne bronce, sve ljepote, dragocijenih kao kao zlato.
Ezdra 8,28Potom im rekoh: ` Vi ste posvećeni GOSPODU; ti predmeti su posvećeni a srebro i zlato su jedna dobrovoljna ponuda GOSPODU, Bogu vaših otaca;
Ezdra 8,29trudite se sačuvati ih sve dok ih ne izvažete pred poglavarimasvećenika, levitima i poglavarima obitelji Izraelove, u Jeruzalemu, u odajama Kuće GOSPODOVE.`
Ezdra 8,30Tada svećenici i leviti preuzeše brigu o zlatu, srebru i izvaganim predmetima da bi ih odnijeli u Jeruzalem, u Kuću našeg Boga.
Ezdra 8,31Mi pođosmo od rijeke Ahava dvanaestog prvog mjeseca za ići u Jeruzalem. Ruka našeg Boga bijaše na nama i, tijekom puta, on nas iščupa iz ruku neprijatelja i pljačkaša u zasjedi.
Ezdra 8,32Mi stigosmo u Jeruzalem i odmarasmo se tri dana.
Ezdra 8,33Četvrtog dana, izvagasmo srebro, zlato i predmete u Kući našeg Boga, u rukama svećenika Meremota, sina Urijavljeva, s kim bijaše Eleazar, sin Pinhasov i, kod njih, *leviti Jozabad, sin Ješuavljev i Noadija, sin Binuiev.
Ezdra 8,34Broj, težina, sve tu bijaše; a ukupna težina bi pismeno zabilježena. U ono vrijeme,
Ezdra 8,35oni koji dođoše iz robstva, izgnanici, ponudiše u holokaust za Boga Izraelovog dvanaest bikova za sav Izrael, 96 ovnova, 77 janjaca, dvanaest jaraca za hgrijehove: sve u holokaust za GOSPODA.
Ezdra 8,36Potom oni prenesoše zapovijedi kraljeve njegovim satrapima i upraviteljima Prekoeufratja koji podupriješe narod i Kuću Božju.
Jezdra 8,1A ovo su glavari domova otačkih i pleme onijeh što pođoše sa mnom iz Vavilona za vlade cara Artakserksa:
Jezdra 8,2Od sinova Finesovijeh Girsom; od sinova Itamarovijeh Danilo; od sinova Davidovijeh Hatus;
Jezdra 8,3Od sinova Sehanije, koji bješe od sinova Farosovijeh, Zaharija i s njim na broj muškinja sto i pedeset;
Jezdra 8,4Od sinova Fat-Moavovijeh Elioinaj sin Zerajin i s njim muškinja dvjesta;
Jezdra 8,5Od sinova Sehanijinih sin Jasilov i s njim muškinja tri stotine;
Jezdra 8,6I od sinova Adinovijeh Eved sin Jonatanov i s njim muškinja pedeset;
Jezdra 8,7I od sinova Elamovijeh Isaija sin Atalijin i s njim muškinja sedamdeset;
Jezdra 8,8I od sinova Sefatijinih Zevadija sin Mihailov i s njim muškinja osamdeset;
Jezdra 8,9Od sinova Joavovijeh Ovadija sin Jehilov i s njim muškinja dvjesta i osamdeset;
Jezdra 8,10I od sinova Selomitovijeh sin Josifijin i s njim muškinja sto i šezdeset;
Jezdra 8,11I od sinova Vivajevih Zaharija sin Vivajev i s njim muškinja dvadeset i osam;
Jezdra 8,12I od sinova Azgadovijeh Joanan sin Akatanov i s njim muškinja sto i deset;
Jezdra 8,13I od sinova Adonikamovijeh pošljednjih po imenu Elifelet, Jeilo i Semaja i s njima muškinja šezdeset;
Jezdra 8,14I od sinova Vigvajevih Gutaj i Zavud i s njima muškinja sedamdeset.
Jezdra 8,15I sabra ih kod rijeke koja teče u Avu, i ondje stajasmo u okolu tri dana; poslije pregledah narod i sveštenike, ali ne nađoh ondje ni jednoga od sinova Levijevih.
Jezdra 8,16Zato poslah Elijezera, Arila, Semaju i Elnatana i Jariva i Elnatana i Natana i Zahariju i Mesulama i glavare, i Jojariva i Elnatana učitelje,
Jezdra 8,17I opravi ih k Idu poglavaru u mjestu Kasifiji, i naučih ih šta će govoriti Idu i braći njegovoj Netinejima u mjestu Kasifiji da bi nam doveli sluge za dom Boga našega.
Jezdra 8,18I dovedoše nam, jer dobra ruka Božija bješe nad nama, čovjeka razumna između sinova Malija sina Levija sina Izrailjeva, Sereviju sa sinovima njegovijem i braćom njegovom, njih osamnaest;
Jezdra 8,19I Asaviju i s njim Isaiju od sinova Merarijevih, s braćom njegovom i njihovijem sinovima, njih dvadeset,
Jezdra 8,20I od Netineja, koje odredi David i knezovi da služe Levitima, dvjesta i dvadeset Netineja, koji svi biše imenovani poimence.
Jezdra 8,21Tada oglasih ondje na rijeci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim izmolili u njega srećan put sebi i djeci svojoj i svemu blagu svojemu.
Jezdra 8,22Jer me bijaše stid iskati od cara vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer bijasmo rekli caru govoreći: ruka je Boga našega na dobro nad svima koji ga traže, i jačina je njegova i gnjev na sve koji ga ostavljaju.
Jezdra 8,23Tako postismo i molismo Boga svojega za to, i umolismo ga.
Jezdra 8,24Tada odvojih između glavara svešteničkih dvanaest, Sereviju, Asaviju i s njima desetoricu braće njihove.
Jezdra 8,25I izmjerih im srebro i zlato i sudove, priloge domu Boga našega što priloži car i savjetnici njegovi i knezovi njegovi i sav narod Izrailjev koji se nađe;
Jezdra 8,26Izmjerih im u ruke šest stotina i pedeset talanata srebra, i sudova srebrnijeh sto talanata i sto talanata zlata,
Jezdra 8,27I dvadeset čaša zlatnijeh od tisuću drama, i dva suda od mjedi dobre i skupocjene kao zlato.
Jezdra 8,28I rekoh im: vi ste sveti Gospodu i ovi su sudovi sveti, i ovo srebro i zlato dragovoljan je prilog Gospodu Bogu otaca vaših.
Jezdra 8,29Pazite i čuvajte dokle ne izmjerite pred glavarima svešteničkim i Levitima i glavarima otačkih domova Izrailjevijeh u Jerusalimu u klijetima doma Gospodnjega.
Jezdra 8,30I tako primiše sveštenici i Leviti izmjereno srebro i zlato i sudove da odnesu u Jerusalim u dom Boga našega.
Jezdra 8,31I pođosmo od rijeke Ave dvanaestoga dana prvoga mjeseca da idemo u Jerusalim, i ruka Boga našega bijaše nad nama i izbavi nas iz ruku neprijateljskih i zasjedačkih na putu.
Jezdra 8,32I dođosmo u Jerusalim i stajasmo ondje tri dana.
Jezdra 8,33A četvrti dan izmjeri se srebro i zlato i sudovi u domu Boga našega u ruke Merimotu sinu Urijinu svešteniku, s kojim bijaše Eleazar sin Finesov, i s njima Jozavad sin Isusov i Noadija sin Venujev, Leviti.
Jezdra 8,34Sve na broj i na mjeru, i mjera bi zapisana od svega u isto vrijeme.
Jezdra 8,35I koji biše u ropstvu pa se vratiše iz ropstva prinesoše na žrtvu paljenicu Bogu Izrailjevu dvanaest junaca za svega Izrailja, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam jaganjaca, dvanaest jaraca za grijeh, sve to na žrtvu paljenicu Gospodu.
Jezdra 8,36I predaše zapovijesti careve namjesnicima carevijem i knezovima s ove strane rijeke i oni potpomogoše narod i dom Božji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje