Tražilica


Hagaj 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hagaj 1,1U drugoj godini kralja Darija, u šestom mjesecu, prvi dan toga mjeseca dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku Judinu, i velikom svećeniku Jošui, sinu Josadakovu na ovaj način:
Hagaj 1,2"Ovako veli Gospod nad vojskama: Taj narod govori: 'Još nije vrijeme, da se gradi hram Gospodnji'."
Hagaj 1,3Zato dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja na ovaj način:
Hagaj 1,4"Je li vama samima vrijeme, da stanujete l kućama popločanim svojim, dok ovaj hram leži u ruševinama?"
Hagaj 1,5A sada ovako veli Gospod nad vojskama: "Pazite na to, kako je bilo vama do sada!
Hagaj 1,6Sijali ste mnogo, a uvozili malo, jeli ste, a nijeste se nasitili, pili ste, a nijeste žeđi utišali, odijevali ste se, a nijeste se ugrijali, i tko je radio za plaću, skupljao je plaću u prodrtu torbu."
Hagaj 1,7Ovako veli Gospod lad vojskama: pazite na to, kako je bilo vama do sada!
Hagaj 1,8Popnite se na goru, donesite drva i gradite hram, da mi to bude milo, i da se pokažem u slavi, veli Gospod.
Hagaj 1,9"Bili ste mnogo preduzeli, a bilo je malo od toga; i što ste unijeli u kuću, to sam ja razpuhao. A zašto?" veli Gospod nad vojskama. "Zbog hrama mojega, jer leži u ruševinama, dok je svaki od vas zaposlen za svoju vlastitu kuću.
Hagaj 1,10Zato je nebo uskratilo rosu nad vama, i zemlja vam je uskratila svoj rod.
Hagaj 1,11Dozvao sam sušu na zemlju i na gore, na žito, na vino i na ulje i na sve, što je rađala zemlja, i na ljude i na stoku i na sve što su bile izradile ruke."
Hagaj 1,12Tada je poslušao Zerubabel, sin Šealtielov, i veliki svećenik Jošua, sin Josadakov, i sav ostatak naroda glas Gospoda, Boga svojega, i riječi proroka Hagaja, kojega im je bio poslao Gospod, Bog njihov, i narod se je pobojao Gospoda.
Hagaj 1,13Hagaj, poslanik Gospodnji, po nalogu Gospodnjem ovako je govorio narodu: "Ja sam s vama!" govori Gospod.
Hagaj 1,14I Gospod je probudio revnost Zerubabela, sina Šealtielova, namjesnika Judina, i revnost velikog svećenika Jošue, sina Josadakova, i revnost svega naroda, što je još bio preostao, tako da su došli i prihvatili se rada na hramu Gospoda nad vojskama, Boga svojega.
Hagaj 1,15Bilo je to dvadeset četvrtoga dana šestoga mjeseca u drugoj godini kralja Darija.
Hagaj 1,1 Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Jahvina preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku:
Hagaj 1,2"Ovako govori Jahve nad Vojskama. Narod ovaj govori: `Nije još došlo vrijeme da se opet sazda Dom Jahvin!`
Hagaj 1,3Zato je došla riječ Jahvina preko proroka Hagaja:
Hagaj 1,4A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kućama, dok je ovaj Dom razvaljen.
Hagaj 1,5I zato, ovako sada govori Jahve nad Vojskama: Razmotrite svoje putove!
Hagaj 1,6Sijete mnogo, malo dovozite; jedete, a niste siti; pijete, a napojit` se ne možete; odijevate se, a nije vam toplo. Poslenik zarađuje plaću, a stavlja je u prodrt tobolac!
Hagaj 1,7Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Razmotrite svoje putove!
Hagaj 1,8Idite na goru, dovezite drva i podignite opet Dom; bit će mi to milo i proslavit ću se" - govori Jahve.
Hagaj 1,9"Nadaste se obilju, a gle, malo je; što dovezete kući, ja otpuhnem. A zašto?" - riječ je Jahve nad Vojskama. "Zato što je Dom moj razvaljen, dok se svaki od vas brine za dom svoj.
Hagaj 1,10Stog` je nebo uskratilo rosu, a zemlja uskratila usjeve.
Hagaj 1,11Ja dozvah sušu na zemlju i gore, na žito i vino, na ulje i na sve što zemlja rađa, na ljude i stoku i na svaki trudno stečen plod.
Hagaj 1,12A Zerubabel, sin Šealtielov, i Jošua, sin Josadakov, veliki svećenik, i sav ostali narod poslušaše glas Jahve, Boga svojega, i riječi proroka Hagaja u onome radi čega ga Jahve njima posla: i narod se poboja Jahve.
Hagaj 1,13Tada Hagaj, glasnik Jahvin, po Jahvinu nalogu ovako reče narodu: "Ja sam s vama" - riječ je Jahvina. -
Hagaj 1,14Jahve probudi duh Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i duh Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i duh svemu ostalom narodu te oni dođoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega.
Hagaj 1,15Bijaše to dvadeset i četvrtoga dana šestog mjeseca.
Agej 1,1Godine druge vladavine Dariusove, šestog mjeseca, prvog dana u mjesecu, riječ GOSPODOVA bi upućena po posredništvu Ageja, *proroka, Zorobabelu, sinu Šaltielovu, upravitelju, Jude, i Jozui, sinu Jehosadakovu, velikom svećeniku:
Agej 1,2”Ovako govori GOSPOD, svemogući: Oni ljudi izjavljuju: Nije došao čas da se nanovo gradi Kuća GOSPODOVA . “
Agej 1,3No, riječ GOSPODOVA stiže po posredništvu Agejevu, proroku:
Agej 1,4” Je li čas da vi stanujete u vašim ukrašenim kućama, dok je ova Kuća u ruševini?
Agej 1,5A sada, ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli?
Agej 1,6Vi ste sijali mnogo, ali malo požnjeli; vi jedete, ali se ne nasićujete; vi pijete, ali niste gasni; vi se odijevate, ali niste ugrijani i dobitak plaće ide u jednu šuplju kesu.
Agej 1,7Ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Razmislite dobro čemu ste došli.
Agej 1,8Uspnite se na planinu, donesite drva i izgradite nanovo moju Kuću; ja ću u njoj naći zadovoljstvo i pokazat ću svoju slavu, reče GOSPOD.
Agej 1,9Vi očekivaste mnogo a, mršava bi žetva; kad ste se vratili kući svojoj, ja sam puhnuo odozgo . Zašto dakle? - Proročanstvo GOSPODOVO, svemogućeg: Zbog moje Kuće koja, ona, je u ruševini, dok se svatko od vas bavi svojom vlastitom kućom.
Agej 1,10To je zašto, iznad vas, nebesa su zadržala rosu, a zemlja je zadržala svoj plod.
Agej 1,11Ja sam pozvao sušu na zemlju, na planine, na pšenicu, na novo vino, svježe ulje i na sve što daje tle; na ljude, životinje i na sve plodove vaših radova.“
Agej 1,12Tada Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jehosadakov, veliki svećenik, i sav ostatak puka poslušaše glas GOSPODOV, svojeg Boga, i riječi Agejeve, prorokove, prema zadaći koju mu bijaše dao GOSPOD, njihov Bog. I puk oćutje strah pred GOSPODOM.
Agej 1,13A Agej, glasnik GOS-PODOV, govoriše prema poruci primljenoj od GOSPODA za narod: ” Ja sam s vama - proročanstvo GOSPODOVO.“
Agej 1,14A GOSPOD probudi duh Zorobabelov, sina Šaltielova, upravitelja Jude, i duh Jozuevljev, sina Jehosadakova, velikog svećenika, i duh sveg ostalog puka: oni dođoše i staviše se na djelo u Kući GOSPODOVOJ, svemogućeg, svojeg Boga.
Agej 1,15- 24. šestog mjeseca .Godine druge vladavine Dariusove,
Agej 1,1Druge godine cara Darija šestoga mjeseca prvoga dana dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, govoreći:
Agej 1,2Ovako veli Gospod nad vojskama govoreći: taj narod govori: još nije došlo vrijeme, vrijeme da se sazida dom Gospodnji.
Agej 1,3Zato dođe riječ Gospodnja preko Ageja proroka govoreći:
Agej 1,4Je li vama vrijeme da sjedite u kućama svojim obloženijem daskama, a ovaj je dom pust?
Agej 1,5Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje.
Agej 1,6Sijete mnogo, a uvozite malo; jedete, a ne bivate siti; pijete, a ne napijate se; odijevate se, a nijedan ne može da se zgrije; i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac.
Agej 1,7Ovako veli Gospod nad vojskama: uzmite na um putove svoje.
Agej 1,8Idite na goru, i donesite drva, te zidajte dom; i biće mi milo, i proslaviću se, veli Gospod.
Agej 1,9Izgledate mnogo, a eto malo; i što unesete u kuću, ja razduham; zašto? veli Gospod nad vojskama; zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom.
Agej 1,10Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose, i zemlja se zatvori da nema roda njezina.
Agej 1,11I dozvah sušu na zemlju, i na gore, i na žito i na vino i na ulje i na sve što zemlja rađa, i na ljude i na stoku i na svaki rad ručni.
Agej 1,12I posluša Zorovavelj sin Salatilov i Isus sin Josedekov, poglavar sveštenički, i sav ostatak narodni glas Gospoda Boga svojega i riječi proroka Ageja, kako ga posla Gospod Bog njihov, i poboja se narod Gospoda.
Agej 1,13I govori Agej, poslanik Gospodnji, narodu kao što ga posla Gospod, i reče: ja sam s vama, govori Gospod.
Agej 1,14I Gospod podiže duh Zorovavelju sinu Salatilovu, upravitelju Judejskom, i duh Isusu sinu Josedekovu, poglavaru svešteničkom, i duh svemu ostatku narodnom, te dođoše i radiše u domu Gospoda nad vojskama, Boga svojega,
Agej 1,15Dvadeset četvrtoga dana šestoga mjeseca, druge godine cara Darija.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje