Tražilica


Hebrejima 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 7,1Jer ovaj Melkizedek, kralj Salemski, svećenik Boga svevišnjega, koji srete Abrahama, kad se vraćao nadvladavši kraljeve, i blagoslovi ga;
Hebrejima 7,2Kojemu Abraham i desetinu dade od svega. Njegovo dakle ime najprije znači kralj pravde, a potom i kralj Salemski, t. j. kralj mira;
Hebrejima 7,3Bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, nemajući ni početka danima, ni svršetka životu, a sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik dovijeka.
Hebrejima 7,4A pogledajte, koliki je ovaj, kojemu je Abraham patrijarh dao desetinu od najboljih dijelova plijena.
Hebrejima 7,5Istina, i oni od sinova Levijevih, koji primaju svećeništvo, imaju zapovijed, da uzimaju po zakonu desetinu od naroda, to jest, od braće svoje, premda su i oni izašli IZ bedara Abrahamovih.
Hebrejima 7,6A onaj, koji se ne broji od njihova roda, uze desetinu od Abrahama, i blagoslovi onoga, koji je imao obećanja.
Hebrejima 7,7A bez ikakva izgovora manje se blagosliva od većega.
Hebrejima 7,8I ovdje doduše primaju desetinu ljudi, koji umiru, a ondje onaj, za kojega se svjedoči, da živi.
Hebrejima 7,9I, rekao bih, Levije, koji prima desetinu, dao je pa Abrahamu desetinu;
Hebrejima 7,10Jer je bio još u bedrima očevim kad ga srete Melkizedek.
Hebrejima 7,11Ako je dakle savršenstvo dano po levitskom svećeništvu jer je narod pod njim primio zakon, kakva je još potreba bila, da ustane drugi svećenik po redu Melkizedekovu, a da se ne zove po redu Aronovu?
Hebrejima 7,12Jer kad se promijeni svećeništvo, potrebno je, da se i zakon promijeni.
Hebrejima 7,13Jer za koga se ovo govori, od drugoga je plemena, od kojega nitko nije služio žrtveniku.
Hebrejima 7,14Jer je poznato, da Gospodin naš od plemena Judina izađe, za koje pleme nije Mojsije ništa rekao o svećenicima.
Hebrejima 7,15I još je to više poznato, ako kao Melkizedek ustaje drugi svećenik,
Hebrejima 7,16Koji nije postao po zakonu tjelesne odredbe, nego po sili života vječnoga,
Hebrejima 7,17Jer svjedoči: "Ti si svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu."
Hebrejima 7,18Tako se dokida pređašnja zapovijed, što je bila slaba i beskorisna.
Hebrejima 7,19Jer zakon nije ništa usavršio, ali je uveo bolju nadu, po kojoj se približujemo k Bogu.
Hebrejima 7,20I koliko se to nije dogodilo bez zakletve jer dok su oni bez zakletve postali svećenici,
Hebrejima 7,21Ovaj sa zakletvom po onome, koji mu govori: "Zakle se Gospodin, i neće se pokajati: "Ti si svećenik dovijeka",
Hebrejima 7,22Toliko je boljega zavjeta postao jamac Isus.
Hebrejima 7,23I dok su oni mnogi bili svećenici, jer ih je smrt priječila da ostanu,
Hebrejima 7,24A ovaj, budući da ostaje dovijeka, ima vječno svećeništvo.
Hebrejima 7,25Zato i može uvijek spasiti one, koji po njemu dolaze k Bogu, kad svagda živi, da ih zagovara.
Hebrejima 7,26Jer takav nam je trebao da bude veliki svećenik: svet, nevin, neokaljan, odvojen od grješnika i uzvišen nad nebesa;
Hebrejima 7,27Koji ne treba svaki dan, kao veliki svećenici, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, zatim za narodne; jer je ovo učinio jednom, kada je sun sebe prinio.
Hebrejima 7,28Jer zakon postavlja ljude za velike svećenike, koji imaju slabost; a riječ zakletve, koja je poslije zakona rečena, Sina dovijeka savršena.
Hebrejima 7,1 Doista, taj Melkisedek, kralj šalemski, svećenik Boga Svevišnjega što je izašao u susret Abrahamu koji se vraćao s poraza kraljeva i blagoslovio ga,
Hebrejima 7,2i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znači najprije "kralj pravednosti", a zatim i kralj šalemski, to jest "kralj mira";
Hebrejima 7,3on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja - sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda.
Hebrejima 7,4Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozačetnik, dade desetinu od najboljega.
Hebrejima 7,5Istina, i oni sinovi Levijevi, koji primaju svećeništvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće premda su i ona izašla iz boka Abrahamova.
Hebrejima 7,6Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obećanja!
Hebrejima 7,7A posve je neprijeporno: veći blagoslivlja manjega.
Hebrejima 7,8K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj, za kojega se svjedoči da živi.
Hebrejima 7,9I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija koji inače desetinu prima
Hebrejima 7,10jer još bijaše u boku očevu kad mu u susret iziđe Melkisedek.
Hebrejima 7,11Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu - jer na temelju njega narod je dobio Zakon - koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovu?
Hebrejima 7,12Doista kad se mijenja svećeništvo, nužno se mijenja i Zakon.
Hebrejima 7,13Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku.
Hebrejima 7,14Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reče s obzirom na svećenike.
Hebrejima 7,15To je još očitije ako se drugi svećenik postavlja po sličnosti s Melkisedekom:
Hebrejima 7,16postao je svećenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života.
Hebrejima 7,17Ta svjedoči se: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.
Hebrejima 7,18Dokida se dakle prijašnja uredba zbog njezine nemoći i beskorisnosti -
Hebrejima 7,19jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu - a uvodi se bolja nada, po kojoj se približujemo Bogu.
Hebrejima 7,20I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,
Hebrejima 7,21a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: "Zauvijek ti si svećenik".
Hebrejima 7,22Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.
Hebrejima 7,23K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.
Hebrejima 7,24A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.
Hebrejima 7,25Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima.
Hebrejima 7,26Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa -
Hebrejima 7,27koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.
Hebrejima 7,28Zakon doista postavi za velike svećenike ljude
Hebrejima 7,1Taj Melhisedek, kralj šalemski, *svećenik Boga svevišnjeg, izišao je u susret Abrahamu, kad se ovaj vraćaše iz boja protiv kraljeva, i blagoslovio ga.
Hebrejima 7,2Njemu je Abraham predao dim od svega. Najprije, on nosi jedno ime koje se prevodi ` kralj pravednosti `, i potom, on je također kralj Šalema, to jest kraljem mira`.
Hebrejima 7,3On koji nema ni oca, ni majke, ni rodoslovlja, ni početka za svoje dane, ni svršetka za svoj život, već koji je izjednačen Sinu Božjem, ostaje svećenikom zauvijek.
Hebrejima 7,4Promatrajte veličinu te osobe, kojoj je Abraham dao kao dîm najbolji dio plijena, on, rodočelnik.
Hebrejima 7,5A, oni sinovi Levijevi koji primaju *svećenstvo imaju zapovijed, po *zakonu, predujmljivati dîm od naroda, tj. od braće, koja su ipak, potomci Abrahamovi.
Hebrejima 7,6Ali on, koji ne stoji u njihovim rodoslovljima, podvrgnuo je Abrahama dîmu i blagoslovio posjednika obećanja.
Hebrejima 7,7No, bez ikakva osporavanja, niži je onaj koji je blagoslovljen po višemu.
Hebrejima 7,8A ovdje, oni koji primaju dim smrtni su ljudi, ondje to je netko kome se potvrđuje da živi.
Hebrejima 7,9I za sve reći, u Abrahamovoj osobi, i sam levit, koji prima dîm, podvrgnut je dîmu.
Hebrejima 7,10Jer, on bijaše još u križima svog pretka, kad se dogodio susret s Mekhisedekom.
Hebrejima 7,11Da se bijaše dospjelo jednom savršenom ispunjenju po levitskom *svećenstvu, - jer ono bijaše osnova zakonitosti dane narodu -, koja bi potreba još mogla podići jednog drugog *svećenika, u lozi Melhisedeka, umjesto da ga označi u lozi Aaronovoj?
Hebrejima 7,12Jer, izmjena svećenstva neizbježno povlači izmjenu zakona.
Hebrejima 7,13A onaj na kojeg cilja spomenuti tekst dio je jednog plemena kojem ni jedan član nije bio dodijeljen službi *oltara.
Hebrejima 7,14Općienito je poznato, naime, da je naš Gospodin potekao iz Jude, jednog plemena za kojeg Mojsije nije ništa rekao u svojim tekstovima o svećenicima.
Hebrejima 7,15A očiglednost je još veća ako drugi dani svećenik sliči Melhisedeku,
Hebrejima 7,16i ne pristupa svećenstvu na temelju jednog zakona o ljudskom slijedu, već na temelju moći jednog neuništivog života.
Hebrejima 7,17Ovo je svjedočenje, naime, njemu bilo učinjeno: Ti si svećenik za vječnost na način Melhisedekov.
Hebrejima 7,18U stvari, ima ondje, s jedne strane, ukin uće prethodnog propisa s razloga njegove nemoć i njegovog nedostatka korisnosti,
Hebrejima 7,19- jer, *zakon nije ništa doveo do ispunjenja i, s druge strane, uvođenje jedne bolje nade, po kojoj se približavamo Bogu.
Hebrejima 7,20I u mjeri u kojoj se to nije ostvarilo bez davanja prisege, - jer ako nije bilo zakletve za *svećenstvo drugih,
Hebrejima 7,21za njega je bila izgovorena jedna prisega po onome koji je koji je rekao njemu u prilog: Gospodin ga je zakleo i neće se vraćati na to: Ti si *svećenik za vječnost -,
Hebrejima 7,22u toj mjeri, to je jedan bolji *savez kojem je Isus postao jamac.
Hebrejima 7,23Osim toga, brojni su drugi postali svećenicima, budući da ih je smrt sprječavala ostati;
Hebrejima 7,24ali on, budući da ostaje za vječnost, posjeduje jedno isključivo svećenstvo.
Hebrejima 7,25I zato je on u mog ućnosti spasiti na jedan konačni način one koji, po njemu, približavaju se Bogu, jer, on je uvijek živ za posredovati u njihovu korist.
Hebrejima 7,26I takav je zaista veliki svećenik koji nama odgovara, svet, nedužan, žrtvovan, odvojen od grješnika, podignut iznad *nebesa.
Hebrejima 7,27On nema potrebe, kao drugi veliki svećenici, svaki dan nuditi *žrtve, najprije za svoje vlastite grijehove, potom za one narodne. To, on je učinio jedanput za svagda žrtvujući i sebe samog.
Hebrejima 7,28Dok *zakon postavlja velikim svećenicima ljude koji ostaju manjkavi, riječ prisege koja posreduje poslije zakona postavlja jednog Sina koji, za vječnost, jest stigao do savršenog ispunjenja.
Jevrejima 7,1Jer ovaj Melhisedek bješe car Salimski, sveštenik Boga najvišega, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva, i blagoslovi ga;
Jevrejima 7,2Kojemu i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car Salimski, to jest car mira:
Jevrejima 7,3Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a ispoređen sa sinom Božijim, i ostaje sveštenik dovijeka.
Jevrejima 7,4Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plijena.
Jevrejima 7,5Istina, i oni od sinova Levijevijeh koji primiše sveštenstvo, imaju zapovijest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest od braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avraamovijeh.
Jevrejima 7,6Ali onaj koji se ne broji od njihova roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onoga koji ima obećanje.
Jevrejima 7,7Ali bez svakoga izgovora manje blagoslovi veće.
Jevrejima 7,8I tako ovdje uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo onaj za kojega se posvjedoči da živi.
Jevrejima 7,9I, da ovako rečem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:
Jevrejima 7,10Jer bijaše još u bedrima očinima kad ga srete Melhisedek.
Jevrejima 7,11Ako je dakle savršenstvo postalo kroz Levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio), kaka je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovu a ne po redu Aronovu?
Jevrejima 7,12Jer kad se promijeni sveštenstvo, mora se i zakon promijeniti.
Jevrejima 7,13Jer za koga se ovo govori on je od drugoga koljena, od kojega niko ne pristupi k oltaru.
Jevrejima 7,14Jer je poznato da Gospod naš od koljena Judina izađe, za koje koljeno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.
Jevrejima 7,15I još je više poznato da će po redu Melhisedekovu drugi sveštenik postati,
Jevrejima 7,16Koji nije postao po zakonu tjelesne zapovijesti nego po sili života vječnoga.
Jevrejima 7,17Jer svjedoči: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Jevrejima 7,18Tako se ukida pređašnja zapovijest, što bi slaba i zaludna.
Jevrejima 7,19Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolji nad, kroz koji se približujemo k Bogu.
Jevrejima 7,20I još ne bez zakletve:
Jevrejima 7,21Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a ovaj sa zakletvom kroz onoga koji mu govori: zakle se Gospod i neće se raskajati: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu.
Jevrejima 7,22Toliko boljega zavjeta posta Isus jamac.
Jevrejima 7,23I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
Jevrejima 7,24A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo.
Jevrejima 7,25Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
Jevrejima 7,26Jer takov nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od griješnika, i koji je bio više nebesa;
Jevrejima 7,27Kojemu nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom, kad sebe prinese.
Jevrejima 7,28Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a riječ zakletve koje je rečena po zakonu, postavi sina vavijek savršena.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje