Tražilica


Hošea 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 10,1Bujan je čokot bio Izrael, kojega bi plodovi uspjeli. Ali što je više rastao broj plodova njegovih, to je više postavljao žrtvenika, što mu je bolje rodila zemlja, to je ljepše podizao stupove idolske.
Hošea 10,2Razdijeljeno je srce njihovo. Sad će to okajati: žrtvenici njihovi porušit će se, idolski stupovi njihovi polomit će se!
Hošea 10,3Tada će dakako reći: "Nemamo kralja, jer se nijesmo bojali Gospoda. I kralj - što bi on mogao učiniti za nas?"
Hošea 10,4Oni govore samo riječi, kunu se lažno, sklapaju saveze: pravo cvate kao otrovno zelje u brazdama na njivi.
Hošea 10,5Za bika u Bet-Avenu brinu se stanovnici Samarije. Jest, narod njegov žali za njim. Dršću za njega svećenici njegovi, zbog sjajnog blaga njegova, jer putuje od njega.
Hošea 10,6I njega odvlače u Asiriju kao dar velikome kralju. Efraima će spopasti stid. Izrael će se osramotiti namjerama svojim.
Hošea 10,7Bit će uništena Samarija. Kao komad drveta na vodi ode kralj njezin.
Hošea 10,8Bit će opustošene visine nesretne, grijeh Izraelov. Trnje i drača buje na žrtvenicima njihovim, Gorama će govoriti: "Pokrijte nas!" Humovima: "Padnite na nas!"
Hošea 10,9"Od dana Gibee traje grijeh Izraelov. Ondje su mi postali nevjerni. Neće li ih do Gibee tamo progoniti rat proti četi zločinaca?
Hošea 10,10Tako dolazim ja i karam ih. Skupljaju se proti njima narodi, kad ih kaznim zbog dvojake krivnje njihove.
Hošea 10,11Efraim je bio goveče poučljivo, što rado vrše. Zato mećem na lijepu šiju njegovu jaram i uprežem Efraima. Juda će orati, Jakov će drljati!
Hošea 10,12Sijte u pravednosti, žanjite u ljubavi! Orite sebi krčevinu, jer je vrijeme da tražite Gospoda, da bi došao i podaždio vam pravednošću.
Hošea 10,13Sijali ste opačinu, želi ste nesreću, jeli ste plod laži, jer si se pouzdao i u kola svoja, u mnoge ratnike svoje:
Hošea 10,14Zato će se po gradovima tvojim razlijegati vreva ratna. Sve će se tvrđave tvoje razrušiti, kao što je Šalman razrušio Bet-Arbelu u dan bitke. Matere su bile razmrskane zajedno s djecom svojom.
Hošea 10,15Tako je učinio vama Betel, zbog odurne zloće vaše bit će doskora posve uništen kralj Izraelov.
Hošea 10,1 Bujna je loza bio Izrael, rod bogat ona je nosila. I što mu je više rodilo plodova, to je više umnažao žrtvenike; što mu je bogatija zemlja bila, to je kićenije dizao stupove.
Hošea 10,2Srce je njihovo prijevarno, okajat će to oni! Porušit će im On žrtvenike, polomiti stupove njihove.
Hošea 10,3Kazat će tada: "Mi kralja nemamo jer se Jahve bojali nismo. Ta čemu bi nam bio kralj?
Hošea 10,4Riječi prosiplju, lažno se kunu, sklapaju saveze; a pravo cvate k`o otrovno bilje u brazdama polja.
Hošea 10,5Za tele betavensko strepe stanovnici Samarije; da, zbog njega tuguje narod njegov, svećenici njegovi kukaju nad njim, nad slavom njegovom jer je od njega prognana.
Hošea 10,6A njega samog odvući će u Asiriju na dar velikome kralju. Efrajima stid će spopasti, crvenjet će se Izrael zbog svoje odluke.
Hošea 10,7Uništena je Samarija. Njen kralj tek trunak je vodi na površju.
Hošea 10,8Bit će razorene sramne uzvišice, grijeh Izraelov; trnje će i čičak rasti po žrtvenicima njihovim. Tad će govoriti brdima: "Pokrijte nas!" i bregovima: "Padnite na nas!
Hošea 10,9Većma no u dane gibejske griješio si, Izraele! A da se i ondje zaustaviše, ne bi li ih zatekao rat kao bezakonike gibejske?
Hošea 10,10Kako mi se svidi, kaznit ću ih: sabrat će se protiv njih narodi da ih za dvostruko kazne bezakonje.
Hošea 10,11Efrajim je junica dobro naučena koja rado vrše; šiju ću joj lijepu ujarmiti, upregnut ću Efrajima. Juda će orati, Jakov branat`.
Hošea 10,12Sijte pravednost, požet ćete ljubav; krčite zemlje nove: vrijeme je da Jahvu tražite dok ne dođe i podaždi vam pravdom.
Hošea 10,13Orali ste bezbožnost, želi bezakonje, jeli plod prijevare. Pouzdao si se u kola svoja i u mnoštvo svojih ratnika,
Hošea 10,14zato će se vika bojna razlijegati tvojim gradovima i sve će ti tvrđe biti razorene k`o što Šalman razori Bet Arbel u dan ratni, kada mater smrskaše na sinovima.
Hošea 10,15Evo što vam Betel učini jer ste u zlu ogrezli: u zoru će zavijek nestati kralja Izraelova!
Ozej 10,1Izrael, bujni vinograd, davao je razmjeran plod . što su se više umnažali njegovi plodovi, više su se množili *oltari; što više njegova zemlja bijaše lijepa, više oni uljepšavahu stele.
Ozej 10,2Njihovo je *srce lažno, sada oni će platiti: on sam, GOSPOD, spalit će njihove oltare i uništiti njihove stele.
Ozej 10,3Sada oni kažu: ” Mi nemamo kralja, jer mi se ne bojimo GOSPODA a kralj, što bi on to mogao učiniti za nas?“
Ozej 10,4Izgovaraju se riječi, daju se lažne prisege, sklapaju se savezi, i pravo niče kao jedna otrovna biljka po brazdama polja.
Ozej 10,5Stanovnici Samarije drhte za junice u Bet-Avenu, jer njegov narod je u žalosti zbog teleta, kao i njegov pop . Nek se raduju svojoj krasoti, sada kad je ona odnesena daleko od nas!
Ozej 10,6Tele će također biti odneseno u Asiriju u milodar velikom kralju. Efraim će pobrati sram, a Izrael će se zastidjeti svojih spletaka.
Ozej 10,7Izgubljena je Samarija, njen kralj: on je kao jedna trijeska drveta na površini vode.
Ozej 10,8*Visoka mjesta Hinjenosti bit će uništena, taj grijeh Izraelov; trnje i šiblje uspuzat će uz oltar i oni će govoriti planinama: Pokrijte nas! i brdima: Padnite na nas!
Ozej 10,9Od dana Givee ti si griješio Izraele, a oni nisu ni maknuli. Nije li to u Givei da ih je dohvatila vojna protiv zločinaca?
Ozej 10,10Ja hoću njih kazniti; jer su se sljubili sa svoja dva zločina, narod će se ujediniti protiv njih.
Ozej 10,11Efraim bijaše jedna junica dobro dresirana koja volješe gaziti zrnevlje. Kad opazih ljepotu njegovog vrata, ja stavih Efraima u zapregu Juda ja na oranju, a Jakov, on, na drljači.
Ozej 10,12Načinite si istinske sjetve, požnjet će te raskošne žetve; raskrčite sebi novo polje; to je sad da treba tražiti GOSPODA sve dok ne dođe na nas rasuti pravdu.
Ozej 10,13Vi ste sijali opakost i želi nepravdu, vi ste jeli jedan plod laži. Pouzdao si se u svoju moć, u mnoštvu svojih bojovnika.
Ozej 10,14Buka se podiže između tvog naroda, na takav način da će svi veliki gradovi biti opustošeni, kao što šalman opustoši Bet-Arvem u dan boja srušili su majku na njene sinove.
Ozej 10,15To je ondje ono što će vam učiniti Betel zbog vaše krajnje opakosti: u zoru, izgubljen bit će kralj Izraelov.
Osija 10,1Izrailj je prazna loza vinova, ostavlja rod za se; što više roda ima, to više umnožava oltare; što mu je bolja zemlja, to više kiti likove.
Osija 10,2Srce im je razdijeljeno, zato su krivi; on će oboriti oltare njihove, polomiće likove njihove.
Osija 10,3Jer sada govore: nemamo cara; ne bojimo se Gospoda; i šta bi nam učinio car?
Osija 10,4Govore riječi kunući se lažno kad ugovaraju vjeru, i sud kao otrov raste u brazdama na njivi mojoj.
Osija 10,5Za junice Vetavenske uplašiće se stanovnici Samarijski; jer će za njima žaliti narod njihov, i sveštenici njihovi, koji im se radovahu, jer će slava njihova otići od njih.
Osija 10,6I on će sam biti odveden u Asirsku na dar caru braniču; Jefrema će popasti stid, i Izrailj će se osramotiti namjerom svojom.
Osija 10,7Cara će Samarijskoga nestati kao pjene povrh vode.
Osija 10,8I oboriće se visine Avenske, grijeh Izrailjev; trnje će i čkalj rasti po oltarima njihovijem, i govoriće gorama: pokrijte nas, i humovima: padnite na nas.
Osija 10,9Od vremena Gavajskoga griješio si, Izrailju; ondje ostaše, ne stiže ih u Gavaji rat na bezakonike.
Osija 10,10Po svojoj ću ih volji pokarati, i narodi će se skupiti na njih da ih zarobe za dvojako bezakonje njihovo.
Osija 10,11Jefrem je junica naučena, koja rado vrše; ali ću joj doći na lijepi vrat; upregnuću Jefrema, Juda će orati, Jakov će povlačiti.
Osija 10,12Sijte pravdu, žećete milost; orite krčevinu, jer je vrijeme da tražite Gospoda, da bi došao i podaždio vam pravdom.
Osija 10,13Oraste bezbožnost, žeste bezakonje, jedoste plod od laži; jer si se pouzdao u svoj put, u mnoštvo svojih junaka.
Osija 10,14Zato će se podignuti vreva među tvojim narodom, i svi će se gradovi tvoji raskopati kao što Salman raskopa Vet-Arvel kad bijaše rat, majka bi razmrskana sa sinovima.
Osija 10,15Tako će vam učiniti Vetilj za veliku zloću vašu; zorom će poginuti car Izrailjev.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje