Tražilica


Hošea 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 11,1"Kad je bio Izrael mlad, zavolio sam ga i pozvao sina svojega iz Egipta.
Hošea 11,2Ali što sam ih više pozivao to su oni dalje odlazili od mene, jer su žrtvovali baalima i kadili idolima.
Hošea 11,3A ipak sam ja Efraima vodio vodiljkom i podizao ga na ruke svoje, ali oni nijesu spoznali, da sam bio spasitelj njihov.
Hošea 11,4Vezama dobrote vukao sam ih k sebi, užima ljubavi. S njihove šije skidao sam kao jaram, sagibao sam se k njemu, davao mu hranu.
Hošea 11,5Natrag mora Efraim u Egipat! Kralj njegov neka bude Asiriji jer su odbili povratak.
Hošea 11,6U gradovima njihovim bjesnjet će mač, razbit će prijevornice njihove, žderat će ih zbog namjera njihovih.
Hošea 11,7Narod moj naginje tomu, da se odvrati od mene. Zovu li ga u vis, ni jedan se ne podiže.
Hošea 11,8Kako bih te mogao dati, Efraime, bih li te mogao predati, Izraele? Kako bih te mogao predati kao Adamu, kako bih te mogao uništiti kao Seboimu? Ne, uznemiri se srce moje u meni. Propinje se sav osjećaj moj.
Hošea 11,9Neću učiniti po jarosti gnjeva svojega. Ne mogu Efraima opet uništiti, jer sam ja Bog a ne čovjek, u sredini tvojoj Svetac. Ne dolazim ti u jarosti gnjeva."
Hošea 11,10Dolaze za Gospodom. On zove kao rikom lava. Na poziv njegov pridolaze ovamo dršćući djeca Izraelova sa zapada,
Hošea 11,11Kao ptice pridolaze ovamo dršćući iz Egipta, kao golubovi iz Asirije. "U kuće njihove vodim ih opet natrag", govori Gospod.
Hošea 11,1 Dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah, iz Egipta dozvah sina svoga.
Hošea 11,2Al` što sam ih više zvao, sve su dalje od mene odlazili; baalima su žrtvovali, kadili kumirima.
Hošea 11,3A ja sam Efrajima hodati učio, držeći ga za ruke njegove; al` oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo.
Hošea 11,4Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im k`o onaj koji u čeljustima njihovim žvale opušta; nad njega se saginjah i davah mu jesti.
Hošea 11,5U zemlju egipatsku on će se vratiti, Asirac će mu kraljem biti, jer se ne htjede vratiti k meni.
Hošea 11,6Mač će bješnjeti njegovim gradovima, uništiti prijevornice njegove, proždirat će zbog spletaka njegovih.
Hošea 11,7Narod je moj sklon otpadu; i premda ga k Višnjem dozivlju, nitko da ga podigne.
Hošea 11,8Kako da te dadem, Efrajime, kako da te predam, Izraele! Kako da te dadem kao Admu, da učinim s tobom kao Sebojimu? Srce mi je uznemireno, uzavrela mi sva utroba:
Hošea 11,9neću više gnjevu dati maha, neću opet zatirati Efrajima, jer ja sam Bog, a ne čovjek: Svetac posred tebe - neću više gnjevan dolaziti!
Hošea 11,10Za Jahvom će ići on, k`o lav on će rikati; a kad zarikao bude, sinovi će mu veselo dohrliti sa zapada;
Hošea 11,11k`o ptice će dohrliti iz Egipta, k`o golubica iz zemlje asirske, i naselit ću ih po kućama njihovim - riječ je Jahvina.
Ozej 11,1 Kad Izrael bijaše mlad, ja sam ga volio; i Egipat ja sam zvao svojim sinom.
Ozej 11,2Oni koji ih zvaše, oni su se odstranili; *Baalima su se *posvetili. i klesanim idolima palili milodare.
Ozej 11,3A, ipak sam ja taj koji bijaše Efraima naučio hodati, držeći ga za ruke, ali oni nisu priznali da sam ja skrbio za njih.
Ozej 11,4Ja sam ih vodio s ljudskom privrženošću, s vezicama ljubavi, ja bijah za njih kao oni koji podižu jedno dojenče uz svoj obraz a ja mu pružah čime će se hraniti.
Ozej 11,5On se neće vratiti u Egipat, Asur će biti njegov kralj, jer oni su odbili vratiti se k meni.
Ozej 11,6Mač će prevrtati u njegovim gradovima, on će uništi njegovu obranu, on će žderati zbog njegovih spletki.
Ozej 11,7Moj narod! oni su prionuli uz svoje otpadništvo : zvao sam ih gore, ali, svi, koliko god ih je, oni se ne pridižu. :
Ozej 11,8Kako postupiti s tobom, Efraime, hoću li te izručiti, Izraele? Kako ću postupiti s tobom kao s Admom, hoću li te izručiti kao Sevoima ? Moje *srce je uzrujano u meni, u isto vrijeme moja samilost se uzbudila.
Ozej 11,9Ja neću pustiti na volju žestini svojeg gnjeva, ja se neću vratiti uništavanju Efraima; jer, ja sam Bog a ne čovjek, u sred tebe ja sam *svet: ja se neću vratiti s bijesom.
Ozej 11,10Oni će slijediti GOSPODA. Kao jedan lav on će rikati; kad on počne rikati, sinovi će se drhteći strčati sa zapada.
Ozej 11,11Iz Egipta oni će se steći drhteći kao vrabci, i iz zemje Asurove kao golubice, a ja ću ih nastaniti u njihovim kućama proročanstvo GOSPODOVO.
Osija 11,1Kad Izrailj bješe dijete, ljubljah ga, i iz Misira dozvah sina svojega.
Osija 11,2Koliko ih zvaše, toliko oni odlaziše od njih; prinosiše žrtve Valima, kadiše likovima.
Osija 11,3Ja učih Jefrema hoditi držeći ga za ruke, ali ne poznaše da sam ih ja liječio.
Osija 11,4Vukoh ih uzicama čovječjim, užima ljubavnijem; i bijah im kao oni koji im skidaju jaram s čeljusti, i davah im hranu.
Osija 11,5Neće se vratiti u zemlju Misirsku, nego će mu Asirac biti car, jer se ne htješe obratiti.
Osija 11,6I mač će stajati u gradovima njegovijem, i potrće prijevornice njegove i proždrijeti za namjere njihove.
Osija 11,7Narod je moj prionuo za otpad od mene; zovu ga k višnjemu, ali se nijedan ne podiže.
Osija 11,8Kako da te dam, Jefreme? da te predam, Izrailju? kako da učinim od tebe kao od Adame? da te obratim da budeš kao Sevojim? Ustreptalo je srce moje u meni, uskolebala se utroba moja od žalosti.
Osija 11,9Neću izvršiti ljutoga gnjeva svojega, neću opet zatrti Jefrema; jer sam ja Bog a ne čovjek, svetac usred tebe; neću doći na grad.
Osija 11,10Ići će oni za Gospodom; on će rikati kao lav; kad rikne, sa strahom će dotrčati sinovi s mora;
Osija 11,11Sa strahom će dotrčati iz Misira kao ptica, i kao golub iz zemlje Asirske; i naseliću ih u kućama njihovijem, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje