Tražilica


Hošea 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 12,1Efraim me opkoljava lažju, kuća Izraelova prijevarom. Ali Juda još uvijek hoda prema Bogu, prema Svecu, koji je vjeran.
Hošea 12,2Efraim pase vjetar, hlepi za jugom, čini neprestano mnogu laž i tlačenje. Sklapaju savez s Asirijom, nose ulje kao danak u Egipat.
Hošea 12,3Ozbiljnu riječ ima Gospod da progovori s Judom. On mora Jakovu platiti prema putovima njegovim, kazniti ga po djelima njegovim.
Hošea 12,4Već u krilu materinu prevario je on brata. U muževnoj snazi svojoj borio se je s Bogom.
Hošea 12,5Borio se je s anđelom i nadvladao. Plakao je i molio mu se. U Betelu našao ga je opet. Tamo je govorio s njim.
Hošea 12,6Gospod, Bog nad vojskama - "Gospod" je ime njegovo -:
Hošea 12,7"Tako se imaš i ti vratiti k Bogu svojemu. Čini ljubav i pravicu! Uzdaj se vazda u Boga svojega!"
Hošea 12,8Lažnu tezulju ima on u ruci kao kakav Kanaanac. Voli prevariti.
Hošea 12,9Efraim govori: "Ipak sam se obogatio, stekao sam imetak. Sav posjed moj ne iskazuje mi nepravde, što bi zaslužila poravnanje."
Hošea 12,10"A ja, Gospod, Bog tvoj od zemlje Egipta, dajem ti opet da stanuješ u šatorima kao u vrijeme susretanja.
Hošea 12,11Govorio sam prorocima, ja sam, koji sam dao mnoga viđenja, i u pričama sun govorio preko proroka.
Hošea 12,12Kad su činili gnusobe u Gileadu, imale su se i uništiti! Prinosili su žrtvene junce u Gilgali. Zato imaju i žrtvenici njihovi postati kao gomile kamenja po brazdama na njivama."
Hošea 12,13U poljane sirijske pobjegao je Jakov. Za ženu služio je Izrael. Za ženu postao je pastir.
Hošea 12,14Po proroku izveo je Gospod Izraela iz Egipta. Po proroku bio je čuvan.
Hošea 12,15Ali mu je Efraim pripravio gorku brigu. Zato Svemogući tovari na njega krvno djelo njegovo, platit će mu sramotu njegovu.
Hošea 12,1 Opkolio me lažju Efrajim i prijevarom Izraelov dom. A i Juda još je nestalan Bogu, Svecu vjernome.
Hošea 12,2Efrajim pase vjetar, za vjetrom istočnim trči cio dan, sve više je laži njegovih i nasilja. Savez sklapaju s Asirijom, ulje nose u Egipat.
Hošea 12,3S Izraelom ima Jahve parnicu, kaznit će Jakova prema postupcima, vratit će mu po djelima njegovim.
Hošea 12,4Već u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muževnoj s Bogom se borio.
Hošea 12,5S Anđelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio.
Hošea 12,6Da, Jahve, Bog nad Vojskama, Jahve je ime njegovo.
Hošea 12,7Ti se dakle Bogu svojem vrati, čuvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svagda!
Hošea 12,8U ruci je Kanaanu kriva tezulja, on voli zakidati.
Hošea 12,9I reče Efrajim: "Samo sam se obogatio, blago sam nagomilao." Ali ništa mu od sveg dobitka neće ostati, jer se ogriješio bezakonjima.
Hošea 12,10Ja sam Jahve, Bog tvoj, sve od zemlje egipatske, još ću ti dati da stanuješ pod šatorima kao u dane Sastanka;
Hošea 12,11govorit ću prorocima, umnožit ću viđenja i po prorocima prispodobom učiti.
Hošea 12,12Gilead je puko bezakonje, ispraznost sama; u Gilgali žrtvuju bikove; zato će im oltari biti k`o hrpe kamenja u brazdama poljskim.
Hošea 12,13Jakov pobježe u kraj aramski, za ženu služaše Izrael, za ženu jednu stada čuvaše.
Hošea 12,14Al` po Proroku izvede Jahve Izraela iz Egipta, i po Proroku on ga je čuvao.
Hošea 12,15Pregorko ga Efrajim uvrijedi: stoga će krv njegovu na nj svaliti, platit će mu Gospod njegov za pogrde.
Ozej 12,1Efraim me okružuje lažju, a kuća Izraelova prijevarom. Ali, Juda još ide s Bogom i ostaje vjeran Presvetom.
Ozej 12,2Efraim se napasa vjetrom i juri poslije vjetra istočnjaka po cijeli dan; on umnožava laži i nasilja. On zaključuje jedan savez s Asirijom i isporučuju ulje u Egipat.
Ozej 12,3GOSPOD ima jednu parbu s Judom, za postaviti račun Jakovu za njegovo ponašanje i nagraditi ga prema njegovim djelima.
Ozej 12,4U utrobi materinoj on je istisnuo svog brata i, dospjevši u zrelo doba, on se pohrva s Bogom.
Ozej 12,5On se hrvaše s anđelom i nadvlada ga, on plakaše i preklinjaše ga. U betelu on ga nađe i to je ondje da Bog govoriše s nama
Ozej 12,6” GOSPOD, BOG sila, GOSPOD“,
Ozej 12,7Ti dakle vratit ćeš se kod svog Boga: čuvaj vjernost i pravičnost i trajno svoje uzdanje u svog Boga polaži.
Ozej 12,8Kanaan ima u ruci jednu lažnu vagu, on voli prijevaru.
Ozej 12,9A Efraim kaže: ” Jedino što ja hoću to je obogatiti se, ja sam stekao jedno bogatstvo; u svem mom radu, neće mi se naći ni jedan povod za grijeh.“
Ozej 12,10Ali, ja sam GOSPOD tvoj Bog od zemlje Egipat. Ja ću te nanovo nastaniti pod šatorima kao što si u dane kad sam vas ja susreo.
Ozej 12,11Ja ću govoriti *prorocima i umnožit ću njihova viđenja, i putem proroka ja ću izricati prispodobe.
Ozej 12,12Ako je već Galaad lažnost, oni su postali, oni, ništavilo; u Gilgalu oni ne prekidaju *žrtvovati bikove, i čak, njihovi su *oltari kao hrpe kamenja na poljskim oranicama.
Ozej 12,13Jakov je pobjegao u ravnice *Arama, a Izrael služi jednu ženu, i jednoj ženi on je čuvar stada.
Ozej 12,14Ali, po jednom proroka GOSPOD je uspeo Izrael izvan Egipta, i po jednom proroka Izrael je bio čuvan.
Ozej 12,15Efraim je učinio Bogu jednu gorku muku: Njegov Gospodin bacit će na njega *krv koju je ovaj prolio i vratit će on njemu njegove uvrede.
Osija 12,1Opkolio me je Jefrem lažju i dom Izrailjev prijevarom; ali Juda još vlada s Bogom i vjeran je sa svetima.
Osija 12,2Jefrem se hrani vjetrom, i ide za ustokom; svaki dan množi laž i pogibao; i hvataju vjeru s Asircem i nose ulje u Misir.
Osija 12,3I s Judom ima Gospod parbu i pohodiće Jakova prema putovima njegovijem, platiće mu po djelima njegovijem.
Osija 12,4U utrobi uhvati za petu brata svojega, i u sili svojoj bori se s Bogom;
Osija 12,5Bori se s anđelom, i nadjača; plaka, i moli mu se; nađe ga u Vetilju, i ondje govori s nama.
Osija 12,6Ali je Gospod Bog nad vojskama, Gospod mu je spomen.
Osija 12,7Ti dakle obrati se k Bogu svojemu, čuvaj milost i pravdu, i uzdaj se vazda u Boga svojega.
Osija 12,8Trgovac je Jefrem, u ruci su mu mjerila lažna, milo mu je da čini krivo.
Osija 12,9I govori Jefrem: baš se obogatih, stekoh blago, ni u kom trudu mom neće mi naći nepravde koja bi bila grijeh.
Osija 12,10A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske, još ću ti dati da sjediš u šatorima kao o praznicima.
Osija 12,11I govoriću preko proroka, i umnožiću utvare, i davaću priču preko proroka.
Osija 12,12Doista je Galad bezakonje, postaše sama taština; u Galgalu prinose junce na žrtvu, i oltari su im kao gomile kamenja po brazdama na njivi mojoj.
Osija 12,13I Jakov pobježe u zemlju Sirsku, i Izrailj služi za ženu, i za ženu čuva ovce.
Osija 12,14I prorokom izvede Gospod Izrailja iz Misira, i prorokom čuva ga.
Osija 12,15Jefrem ga ljuto razgnjevi; zato će ostaviti na njemu krv njegovu, i vratiće mu sramotu njegovu Gospod njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje