Tražilica


Hošea 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 3,1Potom mi reče dalje Gospod: "Idi, ljubi ženu, što se daje ljubiti od drugoga i čini preljubu, kao što Gospod ljubi sinove Izraelove, a oni prianjaju za tuđe bogove i žude kolače od grožđa!"
Hošea 3,2Tada sam kupio sebi ženu za petnaest šekela srebra i za homer i letek ječma
Hošea 3,3Onda sam joj rekao: "Dugo vremena imaš živjeti zarobljena, da ne učiniš ništa zlo i da se ne miješaš s drugim muževima, i ja se neću miješati s tobom."
Hošea 3,4Jer će dugo vremena biti Izraelci zarobljeni bez kralja, bez kneza, bez žrtve, bez stupa bez efoda i bez terafima.
Hošea 3,5Ali će se poslije Izraelci obratiti i tražit će Gospoda, Boga svojega, i Davida, kralja svojega, i podvrgnut će se puni strahopoštovanja Gospodu i spasenje će njegovo zagrliti na svršetku vremena.
Hošea 3,1 Potom mi Jahve reče: "Idi opet, ljubi ženu koja drugog ljubi i čini preljub, kao što Jahve ljubi djecu Izraelovu dok se oni k drugim bogovima okreću i žude za kolačima od grožđa.
Hošea 3,2Ja je tad kupih za petnaest srebrnika, za homer i letek ječma,
Hošea 3,3i rekoh joj: "Za mnogo dana ostat ćeš mi povučena, nećeš se odavati bludu ni podavati nikojem čovjeku, a ni ja neću k tebi prilaziti.
Hošea 3,4Jer mnogo će dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja i bez kneza, bez žrtve i bez stupa, bez oplećka i bez kumira.
Hošea 3,5Poslije toga, sinovi će se Izraelovi vratiti; tražit će Jahvu, Boga svoga, i Davida, svoga kralja; sa strahom će pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima, na kraju dana.
Ozej 3,1GOSPOD mi reče: ” Idi opet, ljubi jednu ženu voljenu od drugog, a koja se odaje preljubi : Jer, takva je ljubav GOSPODOVA za sinove Izraelove, dok se oni okreću, oni, prema drugim bogovima i vole kolače od grožđa . “
Ozej 3,2Ja ju uzeh za petnaest sikala srebra i mjeru i pol ječma.
Ozej 3,3I rekoh joj; ” Tijekom dugo dana ti ćeš ostati sa mnom, ne prostituirajući se i nećeš pripadati ni jednom čovjeku. Ja ću postupiti isto glede tebe.“
Ozej 3,4Tako tijekom dugo dana sinovi Izraelovi ostat će: nema kralja, nema poglavara, nema *žrtvovanja, nema stele, nema efoda ni terafima .
Ozej 3,5Nakon toga sinovi Izraelovi potražit će ponovo GOSPODA, svog Boga, i Davida, svojeg kralja, i okrenut će se oni drhteći prema GOSPODU i prema njegovim dobrima, u budućnosti.
Osija 3,1Potom reče mi Gospod: idi opet, ljubi ženu koju ljubi ljubavnik a ona čini preljubu, kao što Gospod ljubi sinove Izrailjeve a oni gledaju za tuđim bogovima i ljube žbanove vinske.
Osija 3,2I kupih je za petnaest sikala srebra i gomor i po ječma.
Osija 3,3I rekoh joj: sjedi kod mene dugo vremena, i ne kurvaj se, i ne budi drugoga; tako ću i ja biti tvoj.
Osija 3,4Jer će dugo vremena sinovi Izrailjevi sjedjeti bez cara i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplećka i likova.
Osija 3,5Poslije će se obratiti i tražiće Gospoda Boga svojega i Davida cara svojega, i u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti njegovoj u pošljednja vremena.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje