Tražilica


Hošea 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 4,1Čujte riječ Gospodnju, djeco Izraelova: Gospod podiže tužbu proti stanovnicima zemaljskim; jer u zemlji nema više vjernosti, nema pobožnosti, nema spoznaje Boga.
Hošea 4,2Kriva kletva i laž, umorstvo, krađa i preljubočinstvo vladaju. Krvavo se djelo reda za krvavim djelom.
Hošea 4,3Zato tuguje zemlja i gine sve, što stanuje u njoj, zajedno sa životinjama poljskim i pticama nebeskim. I ribe će u moru poizginuti.
Hošea 4,4Zaista, neka se nitko ne prepire, neka nitko ne kudi! Tvoj je narod postao kao oni, koji se svade sa svećenicima.
Hošea 4,5Zato ćeš posrtati danju, a i lažni prorok posrtat će s tobom noću. Uništit ću mater tvoju.
Hošea 4,6Moj će narod biti uništen, jer mu fali znanje, jer si ti odbacio znanje, zato ću te ja odbaciti, da mi ne budeš svećenik, jer si zaboravio zakon Boga svojega, zato ću i ja zaboraviti djecu tvoju.
Hošea 4,7Što ih je bilo više, to su više griješili proti meni. Čast njihovu pretvorit ću u sramotu.
Hošea 4,8Od grijeha naroda mojega hrane se. Na krivnju njegovu izlazi pohota njihova.
Hošea 4,9Tako će biti narodu kao svećenicima. Pohodit ću na njemu putove njegove i platit ću mu za opačine njegove.
Hošea 4,10Žrtveno će meso jesti, ali se neće od toga nasititi. Službu će idolsku držati, ali neće od toga imati blagoslova, jer su odbacili štovanje Gospoda.
Hošea 4,11Služba idolska, vino i mast zaluđuju.
Hošea 4,12Narod moj pita drvo svoje. Štap njegov ima mu dati obavijest, jer ga je duh službe idolske zaludio. Od Boga je otpao u krivoboštvo.
Hošea 4,13Na vrhuncima gorkim prinose žrtve; kade na humcima pod hrastovima, topolama i brijestovima; - jer godi sjena njihova -. Tako dolazi, da kćeri vaše čine blud i snahe vaše čine preljubu.
Hošea 4,14Ali neću kazniti kćeri vaših, što čine blud, ni snaha vaših, što čine preljubu; jer vi sami idete nasamo s bludnicama idolskim i žrtvujete s milosnicama hramskim. A narod je u tom nerazuman i tako propada.
Hošea 4,15Ako ti, Izraele, činiš službu idolsku, neka se ipak ne ogriješi Juda! Ne idite u Gilgalu! Ne zalazite u Bet-Aven i ne kunite se: "Tako da je živ Gospod!"
Hošea 4,16Ako je Izrael nepokoran kao uporna junica, kako će ih Gospod pasti kao janje na otvorenoj tratini?
Hošea 4,17Efraim se udružio s idolima; ostavi ga!
Hošea 4,18Je li se svršila pijanka, počinje služba idolska. Više vole idola nego velikoga Boga svojega.
Hošea 4,19Vihor će ih uhvatiti krilima svojim. Oni će se osramotiti žrtvama svojim.
Hošea 4,1 Čujte riječ Jahvinu, sinovi Izraelovi, jer Jahve se parbi sa stanovnicima zemlje.
Hošea 4,2Nema više vjernosti, nema ljubavi, nema znanja Božjega u zemlji, već proklinjanje i laž, ubijanje i krađa, preljub i nasilje, jedna krv drugu stiže.
Hošea 4,3Stoga tuguje zemlja i ginu svi stanovnici s poljskim zvijerima i pticama nebeskim te ugibaju i ribe u moru.
Hošea 4,4Ipak neka se nitko ne parbi, neka nitko ne kori! Ali s tobom se moram parbiti, svećeniče.
Hošea 4,5Danju ti posrćeš, a noću s tobom posrće i prorok; pogubit ću mater tvoju.
Hošea 4,6Moj narod gine: nema znanja; jer si ti znanje odbacio, i ja odbacujem tebe iz svećenstva svoga; jer si Zakon svoga Boga zaboravio, i ja ću tvoje zaboraviti sinove.
Hošea 4,7Što ih je više bivalo, više su protiv mene griješili, Slavu su svoju Sramotom zamijenili.
Hošea 4,8Grijesima mog naroda oni se hrane, duša im hlepi za bezakonjem njegovim.
Hošea 4,9I sa svećenikom bit će k`o i s narodom; kaznit ću ga za njegove putove i naplatit ću mu za njegova djela.
Hošea 4,10Jest će, ali se nasititi neće; bludničit će, ali se neće množiti, jer oni su prestali štovati Jahvu -
Hošea 4,11blud, mošt i vino zarobiše im srce.
Hošea 4,12Narod moj savjet traži od drva, palica mu njegova daje odgovore: jer duh razvratni njih zavodi te se od Boga svoga bludu odaju.
Hošea 4,13Oni žrtvuju na gorskim vrhuncima i na bregovima pale kad, pod hrastom, jablanom i dubom; jer je tako lagodno pod njihovom sjenom. I zato, odaju li se vaše kćeri bludu, čine li preljub vaše nevjeste,
Hošea 4,14neću vam kazniti kćeri što bludniče niti nevjeste vaše što preljub čine; jer oni sami idu nasamo s bludnicama i žrtvuju s milosnicama hramskim. Tako, bez razuma narod u propast srlja!
Hošea 4,15Ako li se ti bludu odaješ, Izraele, neka bar Juda ne griješi! I ne idite u Gilgal, ne penjite se u Bet Aven, ne kunite se "živoga mi Jahve.
Hošea 4,16Jer poput junice tvrdoglave Izrael tvrdoglav postade, pa kako da ga Jahve sad pase k`o janje na prostranoj livadi?
Hošea 4,17Efrajim se udružio s kumirima: pusti ga!
Hošea 4,18A kad završe pijanku, bluda se prihvaćaju, Sramotu vole više nego Slavu svoju.
Hošea 4,19Vihor će ih svojim krilima stegnuti i njihovi će ih osramotit` žrtvenici.

Ozej 4,1Slušajte riječ GOSPODOVU sinovi Izraelovi: GOSPOD je u parbi sa stanovni cima zemlje, jer nema ni iskrenosti ni ljubavi bližnjeg ni poznavanja Boga u zemlji.
Ozej 4,2Proklinjanja, prijevare, ubojstva, krađe, preljube umnažaju se prolivena krv slijedi prolivenu krv.
Ozej 4,3Tako je zemlja pusta i svi su stanovnici osiromašili, istovremeno kad i zvijeri poljske i ptice nebeske; isto će i ribe morske nestati.
Ozej 4,4Pažnja! nek nitko nema smjelosti braniti se, nek nitko ne osporava, da ni tvoj narod ni ti, svećeniče, ne usudi se žaliti!
Ozej 4,5 Ti ćeš posrnuti danju, a prorok će također posrnuti s tobom noću; ja ću ušutkati tvoju majku.,
Ozej 4,6 moj narod bit će ušutkan grješkom spoznaje. Jer, si ti odbacio spoznaju, ja ću odbaciti tebe i nećeš više biti moj svećenik: ti si zaboravio upute svojeg Boga, ja ću zaboraviti tvoje sinove, ja također.
Ozej 4,7Svi koliko god su bili griješili protiv mene ja ću promijeniti njihovu slavu u besramlje.
Ozej 4,8Oni se naslađuju grijehom mog naroda i lakomi su na njegove grješke.
Ozej 4,9Ista će sudbina zadesiti narod i svećenike. Ja ću im ispostaviti račun za njihovo ponašanje i vratiti im milo za drago za njihova djela.
Ozej 4,10Oni će jesti, a da se ne nasite, oni će se prostituirati a da se ne razmnožavaju, jer oni su prestali poštivati GOSPODA.
Ozej 4,11Razvrat i pijanstvo daju da se gubi razum.
Ozej 4,12Moj narod traži savjet u svojeg drveta, i to je njegova grana koja ga obvještava, jer jedan ga duh prostituiranja zavodi i prostituirajući se oni se uklanjaju Bogu svome.
Ozej 4,13Na vrhu planina oni imaju običaj žrtvovati, a na brijegovima spaljivati milodare, pod hrastom, topolom, smrdljikom njihova im je sjena tako ugodna! Također vaše se kćeri prostituiraju i vaše snahe su preljubnice .
Ozej 4,14Ja ne ću tražiti račun prostituiranju vašim kćerima, preljubništvu vašim snahama, budući da oni sami svećenici zastranjuju s prostitutkama. i dijele *žrtve sa svetim milosnicama: jedan narod koji ima tako malo razbora ide svojoj propasti.
Ozej 4,15Ako ti, Izraele, prostituiraš se, da Juda barem ne pada u krivnju! Ne idite u Gilgal, ne uspinjite se u BetAven i ne izgovarajte prisegu: ” GOSPOD je živ!“
Ozej 4,16Da, Izrael je bio uporan kao što je jedna krava uporna i sada bi GOSPOD trebao njih pripustiti k pašnjacima, kao janjce?
Ozej 4,17Efraim je združen s idolima: ostavi ga.
Ozej 4,18Njihove veselice svršavaju, oni padaju u razvrat; njihovi poglavari vole izazivati besramlje.
Ozej 4,19Jedan vjetar će ih obviti svojim krilima i oni će pocrvenjeti zbog svojih žrtvovanja.
Osija 4,1Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izrailjevi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemaljskim; jer nema istine ni milosti ni znanja za Boga u zemlji;
Osija 4,2Zaklinju se krivo i lažu i ubijaju i kradu i čine preljubu, zastraniše, i jedna krv stiže drugu.
Osija 4,3Zato će tužiti zemlja, i što god živi na njoj prenemoći će, i zvijeri poljske i ptice nebeske; i ribe će morske pomrijeti.
Osija 4,4Ali niko da se ne prepire ni da koga kori, jer je narod tvoj kao oni koji se prepiru sa sveštenikom.
Osija 4,5Zato ćeš pasti danju, i s tobom će prorok pasti noću, i pogubiću mater tvoju.
Osija 4,6Izgibe moj narod, jer je bez znanja; kad si ti odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti da mi ne vršiš službe svešteničke; kad si zaboravio Boga svojega, i ja ću zaboraviti sinove tvoje.
Osija 4,7Što se više množiše, to mi više griješiše; slavu njihovu pretvoriću u sramotu.
Osija 4,8Od grijeha naroda mojega hrane se, i lakome se na bezakonje njihovo.
Osija 4,9Zato će biti svešteniku kao narodu; pohodiću ga za putove njegove i platiću mu za djela njegova.
Osija 4,10I oni će jesti, a neće se nasititi; kurvaće se, a neće se množiti; jer prestaše služiti Gospodu.
Osija 4,11Kurvarstvo i vino i mast oduzima srce.
Osija 4,12Narod moj pita drvo svoje, i palica mu njegova odgovara; jer duh kurvarski zavodi ih da se kurvaju otstupivši od Boga svojega.
Osija 4,13Navrh gora prinose žrtve, i na humovima kade pod hrastovima, topolama i brijestovima, jer im je sjen dobar; zato se kurvaju kćeri vaše i snahe vaše čine preljubu.
Osija 4,14Neću karati kćeri vaših kad se kurvaju, ni snaha vaših kad čine preljubu; jer se oni odvajaju s kurvama i prinose žrtve s nevaljalijem ženama; i narod nerazumni propašće.
Osija 4,15Ako se ti kurvaš, Izrailju, neka ne griješi Juda; i ne idite u Galgal niti idite u Vetaven, i ne kunite se: tako da je živ Gospod.
Osija 4,16Jer je Izrailj uporan kao uporna junica; sada će ih pasti Gospod kao jagnje na prostranu mjestu.
Osija 4,17Jefrem se udružio s lažnijem bogovima; ostavi ga.
Osija 4,18Piće se njihovo prevrnu, jednako se kurvaju; milo im je: dajte. Braniči su njegovi sramota.
Osija 4,19Vjetar će ih stegnuti krilima svojim, i oni će se posramiti od žrtava svojih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje