Tražilica


Hošea 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 5,1Čujte, svećenici! Pazi, kućo Izraelova! Kućo kraljeva, slušaj! Jer se vas tide: Vi ste postali zamka u Mispi, mreža razapeta na Taboru.
Hošea 5,2U Sitimu iskopaše jamu. A ja ću za njih sve biti šiba.
Hošea 5,3Efraima poznajem dobro, i Izrael nije skriven od mene, jer si, Efraime, služio idolima, Izrael se je zamazao.
Hošea 5,4Djela njihova se daju da se vrate k Bogu svojemu, jer duh idolopoklonstva vlada u njima, i oni neće da što znaju o Gospodu.
Hošea 5,5Ponositost Izraelova mora se prignuti pred njim. Izrael i Efraim padaju vlastitom krivnjom. I Juda će pasti s njima.
Hošea 5,6Sa svojim ovcama i govedima dolaze doduše da traže Gospoda, ali ga ne nalaze. On se je uklonio od njih.
Hošea 5,7Jer prekršiše vjernost Gospodu i izrodiše tuđu djecu, zato neka ih izjede neprijatelj zajedno s poljima njihovim!
Hošea 5,8U Gibei trubite u rog, u Rami u trubu! U Bet-Avenu dignite viku bojnu, - o Benjamine, za tobom!
Hošea 5,9Pustinjom će postati Efraim u dan kazne. Proti plemenima Izraelovim objavljujem što će zacijelo biti.
Hošea 5,10Knezovi su Judini postali kao oni, koji premještaju među. Izlit ću na njih jarost svoju kao vodu.
Hošea 5,11Zarobljen je Efraim, slomljeno njegovo pravo, jer je tako usrdno služio idolima.
Hošea 5,12Kao moljac ja sam Efraimu, kao crvotoč kući Judinoj.
Hošea 5,13Kada je Efraim osjetio bolest svoju i Juda gnojavu ranu svoju, tada Efraim otrča u Asiriju, i Juda posla k velikomu kralju. Ali vas on ne može ozdraviti niti iscijeliti gnojavu ranu vašu.
Hošea 5,14Jer sam ja kao lav Efraimu, kao lavić kući Judinoj. Ja - razderem i otidem. Ja odvučem; izbaviti ne može nitko
Hošea 5,15Ja otidem, vratim se natrag na svoje mjesto, dokle uplašeni ne potraže lice moje. U nevolji svojoj traže me.
Hošea 5,1 Poslušajte ovo, svećenici, pazi, dome Izraelov, dome kraljev, de posluhni, jer vaš je sud! Vi ste bili zamka u Mispi i mreža napeta na Taboru.
Hošea 5,2Jamu su duboko iskopali prestupnici, ali ću ih sve kazniti.
Hošea 5,3Poznajem ja Efrajima, Izrael mi nije sakriven: da, Efrajime, bludu si se odao, okaljao si se, Izraele.
Hošea 5,4Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate, jer je duh bluda među njima; oni Jahve ne poznaju.
Hošea 5,5Ponos Izraelov svjedoči protiv njega; svojom krivnjom posrnu Efrajim, posrnut će i Juda s njim.
Hošea 5,6Ići će s ovcama i govedima Jahvu tražiti ali ga naći neće - povukao se od njih!
Hošea 5,7Jahvu su iznevjerili: rodili su kopilad; vjetar će žarki proždrijeti polja njihova.
Hošea 5,8Zasvirajte u rog u Gibeji, u trublju u Rami, uzbunite Bet Aven: za petama su ti, Benjamine!
Hošea 5,9Opustošit će Efrajima u dan kazne: među plemenima Izraelovim objavljujem ono što je sasvim pouzdano.
Hošea 5,10Knezovi judejski postadoše poput onih što razmiču međe; na njih ću k`o vodu gnjev svoj izliti.
Hošea 5,11Efrajim je tlačitelj, on pravdu gazi jer mu se svidjelo ići za ništavilom.
Hošea 5,12A ja ću biti poput moljca Efrajimu, kao gnjilež kući Judinoj.
Hošea 5,13Tad je Efrajim svoju bolest vidio, a Juda ranu svoju; i pođe Efrajim u Asiriju, obrati se Juda velikome kralju; al` on vas neće iscijeliti niti vam ranu vašu zaliječiti.
Hošea 5,14Jer k`o lav ću biti Efrajimu, kao lavić domu Judinu; ja, ja ću razderati i otići, odnijet ću i nitko neće spasiti.
Hošea 5,15Poći ću, vratit ću se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potraže; kad u nevolji budu, iskat će me.
Ozej 5,1Slušajte ovo, svećenici; budi pažljiva, kućo Izraelova; kućo kraljeva: napregnite uho: Vaše je bilo činiti pravdu, no vi ste bili jedna zamka u Mispai i jedna mreža razapeta na Taboru;
Ozej 5,2nevjernici su iskopali jednu duboku jamu. A ja pripremam njima svima jednu kaznu.
Ozej 5,3Ja poznajem Efraim i Izrael mi nije skriven. Efraime, činom koji si se bio uvalio u razvrat, Izrael je bio uprljan.
Ozej 5,4Njihova djela čine nemogućim povratak njihovm svojem Bogu, jer jedan duh prostituiranja puše kod njih i oni ne poznaju GOSPODA.
Ozej 5,5Oholost Izraelova svjedoči protiv njega. Izrael i Efraim posrću na svojoj griješci, a Juda također posrće s njima.
Ozej 5,6Sa svojom krupnom i sitnom stokom oni dolaze tražiti GOSPODA, a ne nalaze ga: on se otresao njih.
Ozej 5,7Oni su izdali GOSPODA, jer oni su porodili kopilad; sada će ih slava mladog mjeseca progutati s njihovom baštinom.
Ozej 5,8Zasvirajte u rog u Givei, trubom u Rami, dajte uzbunu u BetAvenu . Hvata te se s leđa, Benjamine!
Ozej 5,9Efraim će postati jedna ruševina u dan kažnjavanja. Među plemenima Izraelovim, ja o tom istinitu činim objavu.
Ozej 5,10Poglavari Jude su ljudi koji premještaju granice; na njih ću ja obilno sasuti gnjev svoj.
Ozej 5,11Efraim je potlačen, skršen u suđenju, jer je ustrajao juriti k ništavilu.
Ozej 5,12A, ja ću biti kao krasta za Efraima i kao snijet za kuću Judinu.
Ozej 5,13Efraim je vidio svoju bolest, i juda svoj čir; Efraim je išao k Asuru i slao glasonoše k velikom kralju, ali on vas ne može izliječiti ni otarasiti vas vašeg čira.
Ozej 5,14što više, ja ću biti kao mladi lav za kuću Judinu. Ja sam taj, koji će vas rstrgati, po tome otići ću sa svojom žrtvom i nitko mi je neće istrgnuti.
Ozej 5,15Ja ću otići, vratit ću se otkud dođoh, sve dok se ne priznaju krivima i dok ne potraže moje lice. U svojoj zebnji, oni će se stavit u potragu za mnom.
Osija 5,1Čujte, sveštenici, i pazi, dome Izrailjev, i slušaj, dome carev, jer je vama sud, jer ste zamka u Mispi i mreža razapeta na Tavoru.
Osija 5,2Iz potaje klaše one koji zalaze; ali ću ih ja pokarati sve.
Osija 5,3Ja poznajem Jefrema i Izrailj nije sakriven od mene; jer se sada kurvaš, Jefreme, Izrailj se oskvrni.
Osija 5,4Ne upravljaju djela svojih da se vrate k Bogu svojemu; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda.
Osija 5,5I ponositost Izrailjeva svjedoči mu u oči; zato će Izrailj i Jefrem pasti za bezakonje svoje, pašće i Juda s njima.
Osija 5,6Ići će s ovcama svojim i s govedima svojim da traže Gospoda, ali ga neće naći; uklonio se je od njih.
Osija 5,7Iznevjeriše Gospoda, jer izrodiše tuđe sinove; zato će ih proždrijeti mjesec dana s dostojanjem njihovijem.
Osija 5,8Trubite u rog u Gavaji, u trubu u Rami; vičite u Vetavenu: za tobom, Venijamine!
Osija 5,9Jefrem će opustjeti u dan kara; objavih među plemenima Izrailjevijem što će zacijelo biti.
Osija 5,10Knezovi su Judini kao oni koji premještaju među; izliću na njih kao vodu jarost svoju.
Osija 5,11Jefremu se čini nasilje, satrven je sudom, jer od svoje volje otide za zapoviješću.
Osija 5,12Zato ću ja biti Jefremu kao moljac i kao crv domu Judinu.
Osija 5,13I Jefrem vidje bolest svoju i Juda svoju ranu, i otide Jefrem k Asircu, i Juda posla k caru koji bi ga branio; ali vas on ne može iscijeliti niti će vas oprostiti rane vaše.
Osija 5,14Jer ću ja biti kao lav Jefremu, kao lavić domu Judinu; ja, ja ću zgrabiti, i otići ću, odnijeću i niko neće izbaviti.
Osija 5,15Otići ću i vratiću se na svoje mjesto dokle ne priznadu svoju krivicu i potraže lice moje; kad budu u nevolji tražiće me.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje