Tražilica


Hošea 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hošea 6,1Ustanite, vratimo se Gospodu! Jer nas je on razderao, pa će nas on i iscijeliti; ranio nas je, i zavit će nas.
Hošea 6,2Iza dva dana on će nas već ozdraviti, treći dan podignut će nas, i živjet ćemo pred licem njegovim.
Hošea 6,3Budimo razboriti i težimo revno za spoznanjem Gospoda! Kao zora on će sigurno doći. Kao zimski dažd sići će nam, kao kasni dažd, koji natapa zemlju."
Hošea 6,4"Efraime, što da ti učinim? Juda, što da ti učinim? Pobožnost je vaša kao oblak jutarnji, kao prolazna rosa rana.
Hošea 6,5Zato sam posredovao preko proroka, probadao sam ih riječju usta svojih. Tada je pravo moje udarilo u oči kao svjetlost.
Hošea 6,6Jer meni se dopada pobožnost, ne žrtve zaklanice, spoznaja Božja više, nego žrtve paljenice."
Hošea 6,7"Ali su oni prelomili zavjet u Adamu. Tamo su mi postali nevjerni.
Hošea 6,8Gilead je grad pun opačina, poštrapan krvlju.
Hošea 6,9Družina je svećenička kao razbojnička četa. Oni ubijaju na putu u Šekem. Čine zlodjela.
Hošea 6,10Strahotu sam vidio u kući Izraelovoj. Tamo Efraim čini idolopoklonstvo, Izrael se skvrni.
Hošea 6,11tebi, Judo, već je određena žetva, kad okrenem sudbinu naroda svojega.
Hošea 6,1 "Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on će nas iscijeliti: on je udario, on će nam poviti rane;
Hošea 6,2poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim.
Hošea 6,3Težimo da upoznamo Jahvu: k`o zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.
Hošea 6,4Što za tebe mogu učiniti, Efrajime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? K`o oblak jutarnji ljubav je vaša, k`o rana rosa koje nestaje.
Hošea 6,5Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih; al` sud će tvoj izaći k`o svjetlost.
Hošea 6,6Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.
Hošea 6,7Al` oni su kod Adama prekršili Savez i ondje mene iznevjerili.
Hošea 6,8Gilead je grad zlikovački, pun krvavih tragova.
Hošea 6,9Družba je svećenička kao zasjeda razbojnička: ubijaju na šekemskom putu; odista, sramotu počinjaju!
Hošea 6,10Strahotu vidjeh u domu Izraelovu; Efrajim se ondje bludu odaje i skvrni se Izrael.
Hošea 6,11I tebi sam, Judo, žetvu odredio kad okrenem udes naroda svoga.
Ozej 6,1” Dođite, okrenimo se prema GOSPODU. On je taj koji je rastrgao i taj koji će nas iscijeliti, on je udario i on će previti naše rane.
Ozej 6,2Po isteku dva dana on će nam vratiti život, trećeg dana on će nas ponovo podići i mi ćemo živjeti u njegovoj nazočnosti.
Ozej 6,3Potrudimo se spoznati GOSPODA: njegov izlazak je siguran kao svitanje, on će doći k nama kao što dolazi kiša, kao što proljetni pljusak orosi zemlju. “
Ozej 6,4što ću ti učiniti, Efraime ? što ću ti učiniti, Judo? Vaša je ljubav kao jutarnji oblak, kao rosa jutarnja koja prolazi.
Ozej 6,5To je zašto sam ja udario putem proroka, što sam ih sasjekao putem riječi iz svojih usta: i moje suđenje šiknulo kao svjetlost.
Ozej 6,6Jer, to je ljubav koja mi godi, a ne *žrtva; i spoznaja Boga, nju pretpostavljam holokaustima. :
Ozej 6,7Ali oni, kao i ljudi prekršiše jedan *savez, evo gdje su me izdali:
Ozej 6,8Galaad je jedno mjesto zlodjelnika, pun tragova krvi;
Ozej 6,9kao jedna banda u zasjedi, jedno stado svećenika ubija na cesti iz Sišema: evo užasa koje oni počinjavaju!
Ozej 6,10U kući Izraelovoj ja sam vidio grozne stvari: ondje je razvrat Efraimov, Izrael je njime zaprljan.
Ozej 6,11Tebi također, Judo, ja pripremam jednu žetvu kad budem mijenjao sudbinu svojem puku.
Osija 6,1Hodite da se vratimo ka Gospodu; jer on razdrije, i iscijeliće nas, rani, i zaviće nas.
Osija 6,2Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živjećemo pred njim.
Osija 6,3Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo ga više poznavati; jer mu je izlazak uređen kao zora i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju.
Osija 6,4Što da ti učinim, Jefreme? što da ti učinim, Juda? jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane.
Osija 6,5Zato ih sjekoh preko proroka i ubijah riječima usta svojih, i svjetlost sudova tvojih izide.
Osija 6,6Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica.
Osija 6,7Ali oni prestupiše zavjet kao Adam; tu me iznevjeriše.
Osija 6,8Galad je grad onijeh koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi.
Osija 6,9A družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo.
Osija 6,10U domu Izrailjevu vidim strahotu; ondje je kurvanje Jefremovo, Izrailj se oskvrni.
Osija 6,11I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje