Tražilica


Izaija 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 15,1Presuda nad Moabom. Preko noći je Ar-Moab prevladan, uništen; preko noći je Kir-Moab prevladan, uništen.
Izaija 15,2Uzlaze u kuću bogova, na visine Dibona, da plaču, Moab nariče za Nebom i Medebom. Sve su glave ćelave i svaka brada obrijana.
Izaija 15,3Po ulicama njihovim nose haljine žalosne, na njihovim krovovima i trgovima sve tuguje s suze lije.
Izaija 15,4Jauče Hešbon i Eleale, do Jahasa čuje se jauk, zato dršću ratnici Moaba, u njemu svaka duša očajava.
Izaija 15,5Srce moje tuguje za Moabom. Bjegunci su njegovi već u Soaru, u Eglat-Šelišije. Plačući uzlaze već uz brdo Luhit. Putem u Horonaim razliježe se jauk zbog propasti.
Izaija 15,6Vode u Nimrimu postaju pustinja, jer je usahnulo bilje, uvenula trava. Zeleni je nestalo.
Izaija 15,7Zato nose, što su prištedjeli i što su spasili, preko potoka vrbova.
Izaija 15,8Naokolo na međama Moaba diže se vika. Do Galima odjekuje jauk njihov, do Beer Elima jadikovanje njihovo.
Izaija 15,9Pune se vode u Dimonu krvi. Još domećem Dimonu ovu nesreću: jednoga lava na bjegunce Moaba, na ostatak zemlje.
Izaija 15,1 Proroštvo o Moabu. Obnoć opustošen, šaptom pade Ar Moab! Obnoć opustošen, šaptom pade Kir Moab!
Izaija 15,2Uspinju se u hram dibonski, na uzvišice da plaču; nad Nebom i nad Medebom Moab nariče! Sve su glave ostrižene, a sve brade obrijane;
Izaija 15,3na ulicama oblače vreće, na njegovim krovovima leleču! Na njegovim trgovima svi nariču i suze prolijevaju.
Izaija 15,4Jauču Hešbon i Eleala, do Jahasa jauk se čuje. Zato dršću bokovi Moabu, strepi duša njegova;
Izaija 15,5srce Moabovo jeca, bjegunci mu idu do Soara. Da, uz brdo Luhit uspinju se plačući; putem horonajimskim razliježe se jauk nad propašću.
Izaija 15,6Da! Vode nimrimske postadoše pustinja: trava usahla, bilja nestalo, zelenila više nema.
Izaija 15,7Zato stečevinu koju stekoše i ono što prištedješe nose preko Potoka vrba.
Izaija 15,8Da! Jauk se razliježe po kraju moapskom: kukanje mu do Eglajima, kukanje mu do Beer Elima.
Izaija 15,9Da! Vode dimonske krvi su pune, i još jednu nesreću dodajem Dimonu: jednog lava na moapske bjegunce i na preživjele u zemlji.
Izaija 15,1Proglas o Moabu. U noći kad on bi zgažen, Ar-Moab je bio uništen. U noći kad on bijaše zgažen, Kir-Moab . buijaše uništen.
Izaija 15,2Uspinje se u templ, u Divon, na *visoka mjesta za tu plakati. Na Nebo i Madabu, Moab se se žali. Sve su glave obrijane, sve su brade podrezane .
Izaija 15,3Na ulicama, ogrće se *vreća. Na krovovima i na Trgovima, sav se svijet žali i lije suze.
Izaija 15,4Hešbon i Eleale puštaju krikove, čuje ih se sve do Jahasa . Također i vojnici Moabovi prave graju i njihova je duša bez smjelosti.
Izaija 15,5Moje srce jeca nad Moabom: Ima pobjeglih sve do Soara, Eglat-šelišija. Obala Luhita, njome se uspinje plačući i jedan razdirući krik, budi cestu iz Horonaima .
Izaija 15,6Vode Nimrima . su postale jedno pusto mjesto. Trava se sasušila, ona ne niče više, nema više zelenila.
Izaija 15,7A dobra kojima još oni raspolažu, oni ih nose s one strane potoka Saulovih .
Izaija 15,8Krikovi su obišli sve područje Moaba, žalopojke idu sve do Eglaima, one pristižu sve do bunara Elimovih .
Izaija 15,9Vode Divona su pune krvi, također dodat ću ja nesrećama Divona lava protiv preživjelih Moabovih, protiv onih koji će ostati u zemlji.
Isaija 15,1Breme Moavu. Da, obnoć se raskopa Ar Moavski i propade; da, obnoć se raskopa Kir Moavski i propade.
Isaija 15,2Otide u dom i u Devon, na visine, da plače: Moav će ridati za Nevonom i za Medevom, sve će mu glave biti ćelave, svaka brada oskubena.
Isaija 15,3Po ulicama će njegovijem pripasivati kostrijet, na krovovima njegovijem i na ulicama njegovijem sve će ridati suze lijući.
Isaija 15,4I vikaće Esevon i Eleala, do Jase čuće im se glas; i vojnici će Moavski vikati, duša će se u svakom uzmučiti.
Isaija 15,5Srce moje vapije za Moavom; bjegunci njegovi pobjegoše dori do Sigora kao junica trećakinja; jer će se ići uz brdo Luitsko plačući, i putem Oronaimskim razlijegaće će se jauk.
Isaija 15,6Jer će nestati voda Nimrimskih, jer će posahnuti bilje, nestaće trave, zeleni neće biti.
Isaija 15,7I zato što su ostavljali i što su čuvali odnijeće se na potok Arapski.
Isaija 15,8Jer će vika ići oko međa Moavskih, do Eglaima jauk njihov, i do Vir-Elima jauk njihov.
Isaija 15,9Jer će se voda Dimonska napuniti krvi; i još ću dometnuti Dimonu, na bjegunce Moavske i na ostatak zemaljski poslaću lavove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje