Tražilica


Izaija 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 16,1"Šaljite janjce vladaocu u zemlji Seli preko pustinje prema gori kćeri sionske!"
Izaija 16,2Kao ptice, što bježe, kao gnijezdo istjerano bit će kćeri Moaba na gazovima Amona.
Izaija 16,3"Učini vijeće! Stvori odluku! Načini kao noć sjenu svoju u podne! Zakloni izgnane! Nemoj izdati bjegunaca!
Izaija 16,4Ah, da bi mogli kod tebe boraviti izgnanici Moabovi! Od pustošnika budi im zaštita, jer nest; je nasilnika, prestaje pustošenje, iščeznuo je iz zemlje tlačitelj.
Izaija 16,5Podiže se prijestolje u milosti, na njemu sjedi po vjernosti sudac u šatoru Davidovu, koji teži za pravicom i traži pravednost."
Izaija 16,6"Čuli smo za oholost Moaba, vrlo veliku, za uznositost njegovu, nadutost njegovu, obijest njegovu i za ništetnu hvalidbu njegovu."
Izaija 16,7Zato će Moab jaukati za Moabom. Sve će jaukati. Za kolačima od grožđa iz Kir-Hareseta uzdisat će, posve poraženi.
Izaija 16,8Jer se posušiše polja Hešbona, čokot Sibme. Gospoda naroda potrše plemenito grožđe njihovo, što je dosezalo do Jazera, zamicalo do u pustinju, kojemu su se loze pružale i dolazile do na more.
Izaija 16,9Zato ću plakati s Jazerom za lozama Sibme, zalijevat ću te suzama, Hešbone i Elealo; jer u žetvu tvoju i u berbu tvoju udari poziv na rat.
Izaija 16,10Nestade radosti i veselja s polja rodnoga, u vinogradima se ne podvikuje, ne pjeva se, vina u kacama ne gazi gazilac, zamuklo je podvikivanje.
Izaija 16,11Zato jadikuje srce moje nad Moabom kao citara, nutrina moja nad Kir-Herešom.
Izaija 16,12Kad se pojavi Moab i umori se na visini i dođe u svetište, da se pomoli: ništa neće postići.
Izaija 16,13Ovo je riječ, koju nekoć reče Gospod o Moabu.
Izaija 16,14. A sada je govorio Gospod ovako: "U tri godine kao godine jednog najamnika postala je prezrena slava Moabova sa svim velikim mnoštvom. Još je samo ostatak, vrlo malen, neugledan."
Izaija 16,1 Šaljite jaganjce vladaru zemlje, od Stijene prema pustinji do gore Kćeri sionske.
Izaija 16,2Kao razbjegle ptice, kao raspršeno gnijezdo bit će kćeri moapske na arnonskim gazovima.
Izaija 16,3Daj nam savjet, stvori odluku! Sred podneva sjenu svoju kao noć razastri. Sakrij izagnane, ne izdaj bjegunca.
Izaija 16,4Daj da kod tebe borave prognanici moapski, budi im okriljem pred pustošnikom. Kad se skonča tlačitelj, kad nestane pustošnika, kad ugnjetač iščezne iz zemlje,
Izaija 16,5učvrstit će se prijesto u blagosti i na njemu će vjerno stolovati, u šatoru Davidovu, sudac koji pravo ište i pravdu čini.
Izaija 16,6Čuli smo za nadutost Moaba, nadutost preveliku, za ponos, oholost i uznositost; isprazno je njegovo hvastanje.
Izaija 16,7Zato kuka Moab, nad Moabom svi jauču, za kolačima grožđanim iz Kir Heresa jauču posve slomljeni.
Izaija 16,8Jer uvenuše nasadi hešbonski, trsje sibmansko, i lišće su mu pomlatili gospodari naroda. Sezaše do Jazera, zamicaše u pustinju; izdanci mu dosezahu sve do mora.
Izaija 16,9Zato plačem za trsjem sibmanskim kao što plače Jazer, suzama te ja zalijevam, Hešbone i Elealo! Nad plodovima tvojim, nad jematvom, krik se začu;
Izaija 16,10nestade iz voćnjaka veselja i radosti. U vinogradima ne pocikuje se, ne kliče se od radosti; ne mastÄi se vino u kaci, zamuknu podvikivanje.
Izaija 16,11Zato utroba moja za Moabom poput harfe dršće, a grudi mi za Kir Herešom.
Izaija 16,12Zaludu se pokazuje Moab, umara se na uzvišicama dolazeći u svetište da se moli: ništa postići neće.
Izaija 16,13Ovo je riječ koju nekoć reče Jahve protiv Moaba.
Izaija 16,14A sada govori Jahve ovako: "Za tri godine, godine najamničke, slava će Moabova, sa svim velikim mnoštvom njegovim, potamnjeti, a što od nje ostane, bit će maleno, slabo i nemoćno.
Izaija 16,1Pošaljite janje vladara zemlje od Sela kroz pustinju prema planini kćeri *Siona .
Izaija 16,2Na gazovima Arnona, kćeri Moabove bit će kao ptice pobjegle, potjerane iz svojeg gnijezda:
Izaija 16,3” Održite savjetovanje, govore one, donesite jednu odluku: U sred podneva, načini svoju sjenu jednaku noći, sakrij protjerane, nek izbjeglice ne budu otkrivene!
Izaija 16,4Nek izbjeglice iz Moaba mogu boraviti kod tebe! Budi za njih jedan zaklon protiv uništitelja . Kad prinuda bude prestala, kad uništenje bude prikrajčeno, kad tlačitelj bude nestao iz zemlje,
Izaija 16,5prijestol će biti učvršćen ljubavlju i, u šatoru Davidovu, jedan će tu sudac sjedjeti s pouzdanošću, osjetljiv na pravo i hitar činiti pravdu.“
Izaija 16,6Mi smo upoznali krajnju oholost Moabovu, njegovu drzovitost, njegov ponos, njegovu nerazumnost, njegove isprazne želje.
Izaija 16,7A sada Moab na Moab se žali, oni se svi žale. Na kolače od grožđa iz Kir-Hareseta, oni jecaju, preneraženi.
Izaija 16,8Jer polja Hešbona propadaju, a vinogradi Sivme čije vino uspavljuje gazde naroda: oni se proteže sve do Jazera, gube se u pustinji, a njihovi izdanci se pružaju s one strane mora .
Izaija 16,9A, sada ja plačem s Jazerom nad vinogradima Sivme. Ja vas oblijevam svojim suzama, Hešbone i Elealea, jer nad vašim jematvama i vašim žetvama krikovi radosti su prestali.
Izaija 16,10Radost i veselje su nestali s pribrežja, a u vinogradima, nema više razdraganosti, nema više klicanja. Ne tiješti se više vino u burad, krici radosti su prestali .
Izaija 16,11Kao harfa, moja utroba drhti nad Moabom, a moje srce nad Kir-Heresom .
Izaija 16,12Vidjet će se Moab povlačiti prema visokim mjestima ići preklinjati u svojim *svetištima: neće on tu moći ništa.
Izaija 16,13Takva je riječ koju GOSPOD izgovorio o Moabu prije dugo vremena.
Izaija 16,14A sada, GOSPOD kaže: Od sada tri godine godine najamnikove . -, cvijet Moabov i također sve njegovo mnoštvo bit će bez težine. Ostat će ga vrlo malo, ništa što bi vrijedjelo. “
Isaija 16,1Šaljite jaganjce gospodaru zemaljskom, od Sele do pustinje, ka gori kćeri Sionske.
Isaija 16,2Jer će biti kćeri Moavske na brodovima Arnonskim kao ptica koja luta, otjerana s gnijezda.
Isaija 16,3Učini vijeće, narode, načini sjen u podne kao noć, zakloni izagnane, nemoj izdati bjegunaca.
Isaija 16,4Neka kod tebe borave izgnani moji, Moave; budi im zaklon od pustošnika; jer će nestati nasilnika, prestaće pustošenje, istrijebiće se sa zemlje koji gaze druge.
Isaija 16,5I utvrdiće se prijesto milošću, i na njemu će sjedjeti jednako u šatoru Davidovu koji će suditi i tražiti što je pravo i biti brz da čini pravdu.
Isaija 16,6Čusmo za oholost Moava vrlo ponositoga, za ponos njegov i oholost i obijest njegovu; laži njegove neće biti tvrde.
Isaija 16,7Zato će ridati Moavac nad Moavcem, svi će ridati; nad temeljima Kir-Aresetskim uzdisaćete jer su razvaljeni.
Isaija 16,8I polja Esevonska posušiše se i čokot Sivamski; gospoda narodna potrše krasne loze njegove, koje dosezahu do Jazira i vijahu se po pustinji; odvode njegove pružahu se i prelažahu preko mora.
Isaija 16,9Zato ću plakati plačem Jazirskim za čokotom Sivamskim; zaljevaću te suzama svojim, Esevone i Elealo, jer pjesma o ljetini tvojoj i o žetvi tvojoj pade.
Isaija 16,10I nesta radosti i veselja s polja rodnoga, u vinogradima se ne pjeva ni podvikuje, vina u kacama ne gazi gazilac; učinih kraj pjesmama.
Isaija 16,11Zato utroba moja ječi kao gusle za Moavom, i srce moje za Kir-Eresom.
Isaija 16,12I kad se vidi da se umorio Moav na visini svojoj, ući će u svetinju svoju da se pomoli; ali ništa neće svršiti.
Isaija 16,13Ovo je riječ što reče Gospod za Moava davno.
Isaija 16,14A sada veli Gospod govoreći: do tri godine, kao što su godine najamničke, ološaće slava Moavova sa svijem mnoštvom njegovijem, i što ostane biće vrlo malo i nejako.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje