Tražilica


Izaija 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 21,1Presuda nad pustinjom na moru. Kao što bure prohuje na jugu, tako dolazi iz pustinje, iz zemlje strahovite.
Izaija 21,2Ljuto viđenje objavilo mi se: "Razbojnik robi, pustošnik pustoši. Uzađi, Elame, opkoli, Medijo! Činim kraj svemu uzdisanju u Babilonu.
Izaija 21,3Zato su bedra moja puna grčeva. Bolovi me obuzimaju kao bolovi porodilje. Zaglušen sam od onoga, što čujem. Zbunjen sam od onoga, što vidim.
Izaija 21,4Smeteno mi kuca srce, groza me hvata, tamno doba za kojim sam čeznuo, pretvorilo mi se u strahotu.
Izaija 21,5Spremi se stol, prostre se pokrivalo, jede se i pije, "Ustajte, knezovi, mažite štit!"
Izaija 21,6Jer ovako mi reče Svemogući: "Idi, postavi stražara, što vidi, neka javi!
Izaija 21,7Vidi li momčad na konju, dva reda konjanika, povorku magaraca, povorku deva, neka sluša oštro i napeto!"
Izaija 21,8I povika on: "Na straži, Svemogući, stojim jednako danju, na straži svojoj stojim po svu noć!
Izaija 21,9I eto, dolazi povorka momčadi na konju, dva reda konjanika." On povika i reče: "Pade, pade Babilon, razbiše se o zemlju svi idolski likovi njegovi!"
Izaija 21,10Narode moj satrveni i smlaćeni, što sam čuo od Gospoda nad vojskama, od Boga Izraelova, to sam vam javio.
Izaija 21,11Presuda nad Dumahom. Sa Seira viče se meni: "Stražaru, kako je daleko noć, stražaru, kako je daleko noć?"
Izaija 21,12Stražar veli: "Jutro dolazi - a i noć. Ako hoćete pitati, pitajte! Dođite samo opet!"
Izaija 21,13Presuda nad Arabijom. U šumi ostanite navečer, putnici od Dedana!
Izaija 21,14Iznesite vode pred žedne, stanovnici od Teme! Pružite jelo bjeguncu!
Izaija 21,15Jer pobjegoše od mačeva, od mača gologa, od luka zapetoga, od žestine boja.
Izaija 21,16Jer ovako mi reče Gospod: "Još godina kao godina nadničara, i nestat će sve slave cedrove.
Izaija 21,17Ostatak strijelaca od sinova cedarskih bit će malen brojem; jer tako reče Gospod, Bog Izraelov."
Izaija 21,1 Proroštvo primorskoj pustinji. Kao što vihori, hujeći nad Negebom, dolaze iz pustinje, kraja strahotna
Izaija 21,2- otkri mi se u strašnom viđenju - tako pljačkaš pljačka, pustošnik pustoši. "Navali, Elame, opsjedni, Medijo! Dokrajčit ću sve jauke.
Izaija 21,3Zato bedra moja probadaju grčevi; bolovi me spopadaju k`o trudovi porodilju; od smućenosti ogluših, od straha obnevidjeh.
Izaija 21,4Srce mi dršće, groza me obuze, sumrak za kojim čeznuh postade mi užas.
Izaija 21,5Postavljaju stol, prostiru stolnjak, jede se i pije ... Ustajte, knezovi, mažite štit!
Izaija 21,6Jer Gospod mi ovako reče: "Idi, postavi stražara! Što vidi, nek` javi.
Izaija 21,7Vidi li konjanike, jahače udvojene, jahače na magarcima, jahače na devama, neka dobro pazi s pažnjom napetom!
Izaija 21,8A stražar viknu: "Povazdan, Gospodaru, stojim na stražarnici, čitavu noć na straži prostojim.
Izaija 21,9I gle, dolaze konjanici, jahači udvojeni. Oni mi viknuše, oni rekoše: "Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbiše.
Izaija 21,10Omlaćeno žito, čedo gumna moga, što čuh od Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova, objavih vam!
Izaija 21,11Proroštvo o Edomu. Viču mi iz Seira: "Stražaru, koje je doba noći? Stražaru, koje je doba noći?
Izaija 21,12Stražar odgovori: "Dolazi jutro, a zatim opet noć. Hoćete li pitati, pitajte, vratite se, dođite!
Izaija 21,13Proroštvo o Arapima. U šikarama pustinjskim počivate, dedanske karavane.
Izaija 21,14Vodu iznesite pred žedne, stanovnici zemlje temske, iziđite s kruhom pred bjegunca.
Izaija 21,15Pred mačevima bježe oni, pred mačem trgnutim, pred lukom zapetim, pred bojem žestokim.
Izaija 21,16Da, ovako mi reče Gospod: "Još jedna godina, godina nadničarska, i nestat će sve slave Kedrove.
Izaija 21,17A od mnogobrojnih strijelaca među hrabrim sinovima Kedrovim malo će ih ostati." Tako je govorio Jahve, Bog Izraelov.
Izaija 21,1Proglas o morskoj pustinji. Poput vihora koji prelaze Negev, on dolazi iz pustinje, zemlje strašne
Izaija 21,2prikaza tegobna koja mi bijaše otkrivena izdajica koji izdaje, uništavatelj koji pustoši : ”Uspni se, Elame! Opsjedni, Medejo! Ja stavljam kraj na sve tužbe! “
Izaija 21,3A sada, moja križa samo su samo jeza, bolovi su me zahvatili kao oni bolovi one koje rađa. Ja sam suviše izmučen za slušati, suviše prestrašen za vidjeti.
Izaija 21,4Moj razum je zabludio, ja drhti od užasa. Večernja svježina koju bijah zaželio pretvorila se za mene u jedan užas.
Izaija 21,5Postavlja se stol, straža bdije, jede se, pije se, ustajte, kapetani, nalaštite štitove . svoje!
Izaija 21,6Jer ovako mi je govorio GOSPOD: ”Idi, postavi osmatrača da najavi ono što bude vidio.
Izaija 21,7Vidi li jedna kola upregnuta sa dva konja, jednog jahača na magarici, jednog jahača na devi, nek dobro pazi, nek pažnju udvostruči!“
Izaija 21,8Onaj koji motri . je povikao: ” Na mojoj osmatračnici, gospodine, ja sam cijeli dan, na mojoj osmatračnici, ja stojim cijelu noć.
Izaija 21,9I evo što se događa: jedan čovjek na jednim kolima upregnutim su dva konja. On uzima riječ i kaže: Ona je pala, ona je pala, Babilonija, i svi kipovi njenih bogova su na zemlji, porazbijani. “
Izaija 21,10Tebi koga je GOSPOD vršio kao žito na svom gumnu, ja sam doznao to od GOSPODA, sve-mogućeg, Boga Izraelovog, ja ti to javljam.
Izaija 21,11Proglas o Dumi. Dovikuju mi iz Seira : ”Bdjelče, gdje je noć? Bdjelče, gdje je noć? “
Izaija 21,12Osmatrač odgovori: ”Jutro dolazi i ponovo noć. Ako li vi hoćete opet postaviti pitanje, dođite ponovo. “
Izaija 21,13Proglas o Arabiji Vi ćete provesti noć u šumi Arabije, karavane iz Dedana .
Izaija 21,14Pođite u susret ožednjelom, ponesite vode, stanovnici zemlje Tema; idite ispred pobjeglog sa svojim kruhom,
Izaija 21,15Jer, oni su pobjegli pred mačevima, pred mačem razularenim, pred lukom nategnutim, pod teretom boja.
Izaija 21,16Ovako mi je govorio Gospod: Još jedna godina godina plaćenikai sva slava Kedara bit će uništena,
Izaija 21,17a malo će ih ostati među lukovima ratnika Kedarovih. To je GOSPOD, Bog Izraelov, koji je rekao to. Trebalo je plakati, a ne smijati se
Isaija 21,1Breme pustinji na moru. Kao vihori koji prolaze na jug, tako će doći iz pustinje, iz zemlje strašne.
Isaija 21,2Ljuta utvara javi mi se. Nevjernik nevjeru čini, pustošnik pustoši; hodi, Elame; opkoli, Midijo! svemu uzdisanju učiniću kraj.
Isaija 21,3Zato su bedra moja puna bola; muke me obuzeše kao kad se muči porodilja; zgurih se čujući, prepadoh se videći.
Isaija 21,4Srce mi se smete, groza me poduze; noć milina mojih pretvori mi se u strah.
Isaija 21,5Postavi sto, stražar neka straži; jedi, pij; ustajte knezovi, mažite štitove.
Isaija 21,6Jer ovako mi reče Gospod: idi, postavi stražara da ti javi što vidi.
Isaija 21,7I vidje kola, i dva reda konjika; kola s magarcima i kola s kamilama; i pažaše dobro velikom pažnjom.
Isaija 21,8I povika kao lav: gospodaru, ja stojim jednako na straži danju, i stojim na straži po svu noć.
Isaija 21,9I evo dođoše na kolima ljudi, u dva reda konjici. Tada povika i reče: pade, pade Vavilon, i svi rezani likovi bogova njegovijeh razbiše se o zemlju.
Isaija 21,10Vršaju moj, i pšenice gumna mojega! što čuh od Gospoda nad vojskama, Boga Izrailjeva, javih vam.
Isaija 21,11Breme Dumi. Viče k meni neko sa Sira: stražaru! šta bi noćas? stražaru! šta bi noćas?
Isaija 21,12Stražar reče: doći će jutro, ali i noć; ako ćete tražiti, tražite, vratite se, dođite.
Isaija 21,13Breme Arapskoj. Po šumama u Arapskoj noćivaćete, putnici Dedanski!
Isaija 21,14Iznesite vode pred žedne, koji živite u zemlji Temi, sretite s hljebom bjegunca.
Isaija 21,15Jer će bježati od mača, od mača gologa, od luka zapetoga i od žestokoga boja.
Isaija 21,16Jer ovako mi reče Gospod: za godinu, kao što je godina najamnička, nestaće sve slave Kidarske.
Isaija 21,17I što ostane hrabrijeh strijelaca sinova Kidarskih, biće malo; jer Gospod Bog Izrailjev reče.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje