Tražilica


Izaija 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 27,1U onaj će dan pohoditi Gospod mačem svojim ljutim i veli kim i jakim Levijatana, hitru zmiju, i Levijatana, krivuljastu zmiju i ubit će zmaja u moru.
Izaija 27,2U onaj dan ima mio vinograd. Pjevajte o njemu:
Izaija 27,3"Ja, Gospod, čuvar sam njegov. Bez prestanka dajem mu plodnost. Da ga ne opustoši nitko, čuvam ga dan i noć.
Izaija 27,4Nema nikada gnjeva u mene. Kad bih samo našao u njemu trnja i drače, ustao bih u boj proti tome i sve bih spalio.
Izaija 27,5Ili bi se moralo tražiti u mene zaštitu, sklopiti mir s menom, jest, sklopiti mir s menom.
Izaija 27,6U budućim danima ukorijenit će se Jakov, procvjetat će i uzrasti Izraela i napunit će sav svijet plodovima.
Izaija 27,7Je li ih možda udario, kako je udario one, koji su udarali njega je li možda davio, kako je davio one, koji su davili njega?
Izaija 27,8Ne, on im se je osvetio stim, da ih je odbacio i protjerao. On ih je protjerao žestokom burom svojom u dan istočnoga vjetra.
Izaija 27,9Zato će se tako okajati krivnja zlodjela Jakovljeva, i u tom stoj potpun plod njegov oproštenja od grijeha, da sve kamenje žrtvenika razbije kao krečno kamenje, da više ne bude gajeva ni sunčanih stupova.
Izaija 27,10Jer osamljen leži tada tvrdi grad, mjesto raseljeno i kao pustinja zanemareno. Tamo pase, tamo leži goveče i ždere grmlje njegovo.
Izaija 27,11Kad mu se posuše grane, polomit će se. Žene dolaze i lože ih na oganj, jer je to narod bez razboritosti. Zato mu se ne smiluje Stvoritelj njegov, ne pomiluje ga tvorac njegov.
Izaija 27,12I dogodit će se u onaj dan, da Gospod ovija klasje, klasje od Eufrata do na potok egipatski, i tada će se vas pobrati, djeco Izraelova, jednog po jednog.
Izaija 27,13I dogodit će se u onaj dan, da se zatrubi u veliku trubu. Tada dolaze, koji su se izgubili u Asiriji i koji su izgnani u Egipat, da se poklone Gospodu u Jerusalemu na svetoj gori.
Izaija 27,1 U onaj dan kaznit će Jahve mačem ljutim, velikim i jakim Levijatana, zmiju hitru, Levijatana, zmiju vijugavu, i ubit će zmaja morskoga.
Izaija 27,2U onaj dan pjevajte mu, vinogradu vinorodnom:
Izaija 27,3Ja, Jahve, njega čuvam, svaki čas ga zalijevam, i da ga tko ne ošteti, danju i noću stražim.
Izaija 27,4Nema gnjeva u meni! Nek` se trnje i drač samo pojavi, protiv njega ustat ću u boj, svega ću ga sažgati!
Izaija 27,5Ili u moje nek` dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!
Izaija 27,6Dolaze dani kad će se ukorijeniti Jakov, razgranit` se i procvasti Izrael, i sav svijet plodovima napuniti.
Izaija 27,7Je li ga udario kako udari one koji njega udarahu? Je li ga ubio kako ubi one koji njega ubiše?
Izaija 27,8Za kaznu ga potjera, izagna, odnese ga silnim dahom svojim u dan istočnjaka.
Izaija 27,9Tako će se okajati bezakonje Jakovljevo; a ovo je sve plod oproštenja grijeha njegova. Neka se smrve svi kamenovi žrtvenika kao što se u prah drobi krečno kamenje! Nek` se više ne dižu ašere i sunčani stupovi!
Izaija 27,10Jer opustje tvrdi grad, naselje je poharano, napušteno kao pustinja. Telad ondje pase - leži ondje, grmlje brsti.
Izaija 27,11Kad mu se osuše grane, lome ih, dolaze žene i oganj pale. Jer to je narod nerazuman, zato ga neće žaliti Stvoritelj, Tvorac mu se neće smilovati.
Izaija 27,12Jahve će u dan onaj klasje vrijeći od Eufrata do Potoka egipatskog, i bit ćete pobrani jedan po jedan, djeco Izraelova.
Izaija 27,13U onaj dan zatrubit će velika trublja, i doći će izgubljeni u zemlji asirskoj, i koji bijahu izgnani u zemlju egipatsku, i poklonit će se Jahvi na Svetoj gori, u Jeruzalemu.
Izaija 27,1U onaj dan, GOSPOD će priteći sa svojim očeličenim mačem, ogromnim, moćnim protiv Levijatana, zmije neuhvatljive, protiv Levijatana, zmije prepredene, on će ubiti Zmaja morskog .
Izaija 27,2Onog dana, opjevajte vinograd prekrasni :
Izaija 27,3Ja, GOSPOD, ja sam njemu čuvar, sve vrijeme ja ga zalijevam. Da se u nj ne počini provala, ja ga čuvam noć i dan.
Izaija 27,4Ja nisam više u srdžbi: ako nađem trnje i šiblje, ja ću navaliti i, u isto vrijeme, podmetnut ću vatru u nj,
Izaija 27,5ali onaj koji me uzme za bedem sa mnom sklopit će mir, on će sklopiti mir sa mnom.
Izaija 27,6U budućem vremenu, Jakov pustit će korijenje, Izrael će procvjetati i dat će izdanke, on će ispuniti svijet svojim plodovima.
Izaija 27,7Da li ih je on udario kao što je udario one koji njih udarahu? Da li ih je on sasjekao kao što je sasjekao one koji njih sasijecaše?
Izaija 27,8On im je sudio tjerajući, izgoneći ih. On ih je podigao svojim dahom žestokim, u jedan dan vjetra s istoka.
Izaija 27,9I to je tako kako će biti izbrisan zločin Jakovljev, i takav bit će plod oprosta njegovog grijeha: on će postupiti sa svim kamenjem : *oltara kao s krečnim kameniom kojeg se u praha pretvara, sveti stubovi i znakovi sunca ne uzdižu se više.
Izaija 27,10Grad utvrđeni ostat će pust, otvoreno ispasište, napušten kao pustinja. Ondje, tele će dolaziti pasti, ondje, ono će lijegati i grane brstiti.
Izaija 27,11Kad grane budu suhe, lomit će ih se, žene će tu paliti vatru. Da taj narod je bez razbora: to je zbog čega onaj koji ga je stvorio nije se sažalio na nj, onaj koji ga je oblikovao nije mu se smilovao.
Izaija 27,12Onog dana, GOSPOD će pristupiti vršidbi od toka Eufrata sve do potoka Egipta . A, vi ste ti koji ćete biti pokupljeni jedan po jedan, sinovi Izraelovi.
Izaija 27,13Onog dana, velika će truba zatrubiti . Oni će stići, oni koji bijahu izgubljeni u zemlji Asiriji i oni koji bijahu protjerani u zemlju Egipat i poklonit će se oni pred GOSPODOM, na planini svetoj, u Jeruzalemu.
Isaija 27,1Tada će Gospod pokarati mačem svojim ljutijem i velikim i jakim levijatana, prugu zmiju, i levijatana, krivuljastu zmiju, i ubiće zmaja koji je u moru.
Isaija 27,2Tada pjevajte o vinogradu koji rađa crvenijem vinom:
Isaija 27,3Ja Gospod čuvam ga, u svako doba zaljevaću ga; dan noć čuvaću ga da ga ko ne ošteti.
Isaija 27,4Nema gnjeva u mene; ko će staviti u boj nasuprot meni čkalj i trnje? ja ću pogaziti i spaliti sve.
Isaija 27,5Ili neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom; učiniće mir sa mnom.
Isaija 27,6Jednom će se ukorijeniti Jakov, procvjetaće i uzrasti Izrailj, i napuniće vasiljenu plodom.
Isaija 27,7Je li ga udario onako kako je udario one koji njega udaraše? je li ga ubio onako kako su ubijeni oni koje je ubio?
Isaija 27,8S mjerom ga je karao, kad ga je odbacio, kad ga je odnio silnijem vjetrom svojim istočnijem.
Isaija 27,9Zato će se tijem očistiti bezakonje Jakovljevo i to će biti sva korist što će se uzeti grijeh njegov kad sve kamenje oltarno razmetne kao razdrobljeno krečno kamenje i ne bude više gajeva ni sunčanijeh likova,
Isaija 27,10Jer će tvrdi grad opustjeti i biće stan ostavljen i zanemaren kao pustinja; ondje će pasti tele i ondje će lijegati, i poješće mu grane.
Isaija 27,11Kad se posuše grane, polomiće se; žene će dolaziti i ložiti ih na oganj. Jer je narod nerazuman; zato ga neće žaliti koji ga je stvorio, i koji ga je sazdao neće se smilovati na nj.
Isaija 27,12U to će vrijeme Gospod ovijati od obale rijeke do potoka Misirskoga, a vi, sinovi Izrailjevi, sabraćete se jedan po jedan.
Isaija 27,13I tada će se zatrubiti u veliku trubu, i koji se bjehu izgubili u zemlji Asirskoj i koji bijahu zagnani u zemlju Misirsku, doći će i klanjaće se Gospodu na svetoj gori u Jerusalimu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje