Tražilica


Izaija 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 31,1Teško onima, koji su išli u Egipat da dobiju pomoć i da se oslone na ratne konje! Uzdali su se u mnoštvo bojnih kola, u silnu množinu konja, a nijesu gledali na Sveca Izraelova i nijesu ništa pitali za Gospoda.
Izaija 31,2Ali je i on bio mudar i navukao je nesreću i ne povuče svojih prijetnja, nego je ustao na kuću zlikovaca i na pomoć zločinaca.
Izaija 31,3Jest, Egipćani su ljudi, a ne Bog, konji su njihovi meso, a ne duh. Mahne li Gospod rukom svojom, posrnut će pomagač i srušit će se onaj kojemu pomaže - svi će zajedno biti uništeni.
Izaija 31,4Jer ovako mi reče Gospod: "Kao što lav, lavić, reži nad plijenom svojim - svu četu pastira podigli su na njega, ali se on ne plaši od vike njihove, niti se pokorava na buku njihovu - tako Gospod nad vojskama silazi u boj na goru Sion i visinu njegovu.
Izaija 31,5Kao ptice krilima Gospod nad vojskama Jerusalem će zaštititi i zakloniti, izbaviti i osloboditi.
Izaija 31,6Vratite se k onome, od kojega su tako duboko otpali sinovi Izraelovi!
Izaija 31,7Jer će u onaj dan svaki odbaciti srebrne i zlatne idole svoje, što vam ih ruke vaše načiniše na grijeh
Izaija 31,8I Asirija neće pasti od mača kojeg čovjeka, neće ga umoriti mač jednoga na zemlji i ako pobjegne od mača, mladići će njegovi postati rabotnici.
Izaija 31,9Kralj će njegov propasti od straha, i knezovi će njegovi ostaviti zastavu." Veli Gospod, koji ima ognjište u Sionu i peć u Jerusalemu.
Izaija 31,1 Teško onima što slaze u Egipat po pomoć i nadu u konje polažu te se uzdaju u mnoga kola i u mnoštvo konjanika, ne gledajuć` s uzdanjem u Sveca Izraelova i od Jahve savjeta ne tražeć`.
Izaija 31,2Al` i on je mudar i navalit će zlo, i neće poreć` svojih prijetnja; on će ustat` na dom zlikovački i na pomoć zločinačku.
Izaija 31,3Egipćanin je čovjek, a ne Bog; konji su mu meso, a ne duh; kada Jahve rukom mahne, posrnut će pomagač i past će onaj komu pomaže - svi će zajedno propasti.
Izaija 31,4Da, ovako mi reče Jahve: Kao što lav ili lavić nad plijenom reži, pa i kad se strči na njega mnoštvo pastira, on se ne prepada vike njihove, nit` za njihovu graju mari - tako će Jahve nad Vojskama sići da vojuje za goru Sion, za visinu njezinu.
Izaija 31,5Kao ptice što lepršaju krilima, Jahve nad Vojskama zaklanjat će Jeruzalem, zaklanjat` ga, izbaviti, poštedjet` ga i spasiti.
Izaija 31,6Vratite se onome od kog otpadoste tako duboko, sinovi Izraelovi.
Izaija 31,7Da, u onaj će dan svatko prezreti svoje kumire srebrne i zlatne što ih rukama sebi za grijeh načiniste.
Izaija 31,8Asur neće pasti od mača ljudskoga: proždrijet će ga mač, ali ne čovječji. Od mača će bježat`, al` će mu satnici pod tlaku pasti.
Izaija 31,9Užasnut, ostavit će svoju hridinu, prestravljeni, knezovi od svoje će bježat` zastave - riječ je Jahve, čiji je oganj na Sionu i čija je peć u Jeruzalemu.
Izaija 31,1Nesreća! Oni silaze u Egipat za iskati pomoć u njega. Oni pojahuju konje, oni se pouzdaju u kola jer su brojna, u konjanike jer su u snazi, ali oni nemaju pogleda za Sveca Izraelovog, oni ne traže GOSPODA.
Izaija 31,2On također, ipak, vješt je: on može dovesti nesreću. On ne povlači ono što je rekao. On se diže protiv zlih i protiv zlotvora koje se zove u pomoć.
Izaija 31,3Egipćanin je jedan čovjek, a ne jedan bog, njegovi su konji put, a ne duh. Kad GOSPOD bude ispružio ruku, zaštitnik će posrnuti i i štićenik će pasti : svi zajedno, oni će biti uništeni.
Izaija 31,4Ovako mi je govorio GOSPOD: Kad lav ili lavić brundaju na svoju žrtvu, usprkos mnoštvu *pastira pozvanih protiv njega on nije više zastrašen njihovim kricima no zaplašen njihovom galamom. Tako će GOSPOD, svemogući, sići na planinu : *Sion, na njenu padinu, za zametnuti boj.
Izaija 31,5Kao ptice što rašire svoja krila, GOSPOD, svemogući, zaštitit će Jeruzalem. On će zaštititi i osloboditi, on će poštedjeti i spasiti.
Izaija 31,6Vratite se k onome od kojeg ste se potpuno okrenuli, sinovi Izraelovi .
Izaija 31,7Onog dana, svatko će odbaciti svoje srebrne idole i svoje idole od zlata, one koje su vaše ruke krivotvoriteljice načinile.
Izaija 31,8Asirija past će pod jednim mačem koji nije onaj ljudski, nije to mač ljudski koji će ju požderati. Ona će pobjeći pred mačem, a njeni mladi ratnici bit će podvrgnuti tlaci.
Izaija 31,9Njena će stijena otići, prestrašena, i pred barjakom, njeni glavari bit će smeteni proročanstvo GOSPODOVO, čija je vatra u Sionu, a peć u Jeruzalemu.
Isaija 31,1Teško onima koji idu u Misir za pomoć, koji se oslanjaju na konje, i uzdaju se u kola što ih je mnogo, i u konjike što ih je veliko mnoštvo, a ne gledaju na sveca Izrailjeva i ne traže Gospoda.
Isaija 31,2Ali je i on mudar, i navući će zlo, i neće poreći svoje riječi, nego će ustati na dom nevaljalijeh ljudi i na one koji pomažu onima koji čine bezakonje.
Isaija 31,3A Misirci su ljudi a ne Bog, i konji su njihovi tijelo a ne duh; i zato će Gospod mahnuti rukom svojom, te će pasti pomagač, pašće i onaj kome pomaže, i svi će zajedno poginuti.
Isaija 31,4Jer ovako mi reče Gospod: kao što lav i lavić riče nad lovom svojim, i ako se i sviče na nj mnoštvo pastira, on se ne plaši od vike njihove niti se pokorava na buku njihovu, tako će Gospod nad vojskama sići da vojuje za goru Sionsku i za hum njezin.
Isaija 31,5Kao ptice krilima Gospod će nad vojskama zaklanjati Jerusalim, i zaklanjajući izbaviće, i oblazeći sačuvaće.
Isaija 31,6Vratite se k njemu, od kojega se sasvijem odvrgoste, sinovi Izrailjevi!
Isaija 31,7Jer će u onaj dan svaki odbaciti idole svoje srebrne, i zlatne svoje idole, koje vam ruke vaše načiniše na grijeh.
Isaija 31,8I Asirac će pasti od mača ne čovječijega, i mač ne čovječji poješće ga, i bježaće ispred mača, i mladići će njegovi plaćati danak.
Isaija 31,9I stijena će njegova proći od straha, i knezovi će se njegovi prepasti od zastave, veli Gospod, čiji je oganj na Sionu i peć u Jerusalimu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje