Tražilica


Izaija 66. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 66,1Ovako veli Gospod: "Prijestolje je moje nebo, i zemlja je podnožje nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću graditi i kakvo je mjesto mojega počivališta?
Izaija 66,2Jer je sve to ruka moja napravila. Tako je sve to postalo", veli Gospod. "Ali ja gledam na onoga, koji je ponizan, na onoga, koji je skrušen u duhu, na onoga, koji se brine za riječ moju.
Izaija 66,3Tko kolje bikove, a ujedno je ubojica ljudi; tko žrtvuje ovce, a ujedno psu lomi zatiljak; tko prinosi dar, a ujedno prinosi krv svinjeću; tko pali kad, a ujedno hvali idola: "kao što ovi idu svojim vlastitim putovima i nalaze ugodnost na grdobama svojim.
Izaija 66,4Isto ću tako ja izabrati sebi mučenja za njih i pustit ću na njih ono, što im se gadi, jer, kad sam zvao, nitko se nije odazvao, kad sam govorio, nitko nije htio slušati, nego je činio, što je zlo u očima mojim, i izabrao ono, što mi se nije dopadalo."
Izaija 66,5Slušajte riječ Gospodnju, koji se brinete za riječ njegovu: "Braća vaša, koja mrze na vas, koja vas odbacuju zbog imena mojega, govore ovako: 'Neka se pokaže Gospod u krasoti svojoj, da ugledamo radost vašu!' Ali će se oni posramiti."
Izaija 66,6Čuj, vika ide iz grada! Čuj, iz hrama! Čuj, Gospod plaća neprijateljima svojim!
Izaija 66,7Prije nego dođu bolovi, on će poroditi. Prije nego ga uhvate muk, on će roditi dječaka.
Izaija 66,8Tko je čuo tako što? Tko je vidio tako što? Može li zemlja u jedan dan doći na svijet? Može li se narod roditi ujedanput, a ipak će Sion ležati u bolovima i zajedno rađati djecu.
Izaija 66,9"Zar da ga još priječim kod porođaja?", veli Gospod. "Zar da mu to branim ja, koji dajem rađati?", veli Bog tvoj.
Izaija 66,10Radujte se s Jerusalemom i veselite se gradu, vi svi, koji ga ljubite! Radujte se s njim svi, koji ste ga žalili!
Izaija 66,11Napijte se na utješnim prsima njegovim! Srčite, naslađujte se na punini krasote njegove!
Izaija 66,12Jer ovako veli Gospod: "Gle, ja dovodim spasenje k njemu kao rijeku, sjajno bogatstvo naroda kao nabujali potok. Vi ćete se na njemu napiti. Bit ćete nošeni na rukama, milovani na koljenima.
Izaija 66,13Kao dječaka, kojega tješi mati njegova, tako ću vas ja tješiti. U Jerusalemu vi ćete se utješiti.
Izaija 66,14Kad to vidite, obradovat će se srce vaše, tijelo će vaše procvasti kao mlada zelen." Tako će se objaviti ruka Gospodnja na slugama njegovim, a zaprijetit će neprijateljima svojim.
Izaija 66,15Jer gle, Gospod će doći u ognju, a kola su mu kao vihor. Gnjev će svoj pretvoriti u propast, prijetnju svoju u plamenove ognjene.
Izaija 66,16Jer Gospod sudi ognjem i mačem svojim svakome tijelu. Velik će biti broj pobijenih od Gospoda.
Izaija 66,17"Koji se posvećuju i očišćavaju za vrtove iza svećenika u sredini, pritom jedu meso svinjeće, nečisto, miše; svi će izginuti", veli Gospod.
Izaija 66,18"K meni su došla djela vaša i mišljenja vaša. Sve ću narode i jezike skupiti, i oni će doći i vidjeti slavu moju.
Izaija 66,19Postavit ću znak na njih i neke ću od njih kao obraćene poslati k narodima: u Taršiš, Put i Lud, koji natežu luk, u Tubal i Javan, dalekim zemljama na moru, koji još nijesu čuli glasa o meni i nijesu još vidjeli slave moje; oni će navješćivati slavu moju među narodima.
Izaija 66,20Tada će se dovesti sva braća vaša iz svih naroda kal dar za Gospoda, na konjima, na kolima, na nosilima, na mazgama i devama, k svetoj gori mojoj u Jerusalem, veli Gospod, "kao što prinose sinovi Izraelovi dar u čistoj posudi u kuću Gospodnju.
Izaija 66,21Jedan dio između njih uzet ću za svećenike i Levite", veli Gospod.
Izaija 66,22Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom", veli Gospod, "tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.
Izaija 66,23I od mlađaka do mlađaka i od subote do subote dolazit će svako tijelo, da se pokloni preda mnom", veli Gospod.
Izaija 66,24"Tada će se izlaziti, da se vide mrtva tjelesa ljudi, što su otpali od mene. Crv njihov neće umrijeti, oganj se njihov neće ugasiti - bit će oni grdoba svakome tijelu.
Izaija 66,1 Ovako govori Jahve: "Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama! Kakvu kuću da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivališta?
Izaija 66,2Ta sve je moja ruka načinila i sve je moje" - riječ je Jahvina. "Ali na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna koji od moje riječi dršće.
Izaija 66,3Ima ih koji kolju bika, ali i ljude ubijaju; žrtvuju ovcu, ali i psu vrat lome. Netko prinosi žrtvu, ali i krv svinjsku; prinose kad, ali časte i kipove. Kao što oni izabraše svoje putove i duši im se mile gnusobe njihove,
Izaija 66,4tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene, pustit ću na njih ono čega se plaše. Jer zvao sam, a nitko se ne odazva, govorio sam, a nitko ne posluša, nego su činili što je zlo u očima mojim, izabrali ono što mi nije po volji.
Izaija 66,5Poslušajte riječ Jahvinu, vi koji od njegove riječi dršćete. "Govore braća vaša koja na vas mrze i odbacuju vas radi moga imena: `Neka se proslavi Jahve, pa da radost vašu vidimo.` Ali oni će biti postiđeni.
Izaija 66,6Čuj! Buka iz grada, glas iz Hrama! Glas je to Jahve koji uzvraća svojim neprijateljima.
Izaija 66,7Prije neg` bolove oćutje, eto je rodila. Prije neg` trudove osjeti, porodi dječaka.
Izaija 66,8Tko je takvo što čuo, tko je takvo što vidio? Može li se zemlja u jednom danu napučiti? Može li se narod odjednom roditi? A tek što je osjetila trudove, Sionka rodi sinove!
Izaija 66,9"Zar bih ja otvorio krilo materino a da ono ne rodi?" - govori Jahve. "Zar bih ja, koji dajem rađanje, zatvorio maternicu?" - kaže Bog tvoj.
Izaija 66,10Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime svi koji ste nad njim tugovali!
Izaija 66,11Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove da se nasišete i nasladite na grudima krepčine njegove.
Izaija 66,12Jer ovako govori Jahve: "Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima.
Izaija 66,13Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti - utješit ćete se u Jeruzalemu.
Izaija 66,14Kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti k`o mlada trava. Očitovat će se ruka Jahvina na njegovim slugama i gnjev nad neprijateljima njegovim.
Izaija 66,15Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem - bojna su mu kola poput vihora - da u jarosti gnjev svoj iskali i prijetnje svoje u ognju žarkome.
Izaija 66,16Da, sudit će Jahve ognjem i mačem svakom smrtniku: pobijenih Jahvinih mnoštvo će biti.
Izaija 66,17Oni koji se posvećuju i čiste u vrtovima iza onog jednog u sredini, koji jedu svinjetinu, nečisto i miševe - svi će zajedno izginuti, riječ je Jahvina.
Izaija 66,18Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. "Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju Slavu!
Izaija 66,19Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan - k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje Slave - i oni će naviještati Slavu moju narodima.
Izaija 66,20I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Jahvi - na konjima, na bojnim kolima, nosilima, na mazgama i jednogrbim devama - na Svetu goru svoju u Jeruzalemu" - govori Jahve - "kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u Domu Jahvinu.
Izaija 66,21I uzet ću sebi između njih svećenike, levite" - govori Jahve.
Izaija 66,22"Jer, kao što će nova nebesa i zemlja nova, koju ću stvoriti, trajati preda mnom" - riječ je Jahvina - "tako će vam ime i potomstvo trajati.
Izaija 66,23Od mlađaka do mlađaka, od subote do subote, dolazit će svi ljudi da se poklone pred licem mojim" - govori Jahve.
Izaija 66,24Izlazeći, gledat ću trupla ljudi koji se od mene odmetnuše: crv njihov neće umrijeti i njihov se oganj neće ugasiti - bit će na gadost svim ljudima.
Izaija 66,1Ovako govori GOSPOD: nebo je moj prijestol, a zemlja podnožje mojim stopalima. Koja je dakle kuća koju vi gradite za mene? Koje će biti mjesto mojeg odmora?
Izaija 66,2što više, sva ta bića, moja je ruka stvorila i ona su moja, sva ta bića proročanstvo GOSPODOVO -, ja to prema ovom gledam: prema poniženom, onom koji ima duh ponizan, i koji zadrhti na moju riječ.
Izaija 66,3žrtvuje se bik, ali čovjek je zaklan! kolje se ovca, ali također je čovjek zaklan! uzdiže se jedan milodar, ali to je krv, svinje! čini se spomen *tamjana, ali to je za blagosloviti, jednom zlotvornom idolu! Ti ljudi, to je sigurno, izabiru svoje vlastite putove . i uživaju u svojim gnusnostima.
Izaija 66,4Ja, to je sigurno, ja ću izabrati želje o njihovu trošku, i navest ću na njih ono što im stvara užas. Ja sam zvao, u stvari, a nitko mi nije odgovorio, ja sam govorio, a oni nisu slušali; oni su činili što je zlo u mojim očima, oni su izabrali što meni ne godi.
Izaija 66,5Slušajte riječ OSPODOVU, vi koji drhtite na riječ njegovu: Vaša braća koja vas mrze i koja, zbog mog imena, vas izbacuju rekla su: ” Nek dakle GOSPOD pokaže svoju slavu i da mi vidimo vaše slavlje!“ Ali, oni su ti koji će biti posramljeni.
Izaija 66,6Jedan glas, jedan žamor iz Grada, jedan glas, iz Templa! To je glas GOSPODOV: on uzvraća, svojim neprijateljima, njihov postupak.
Izaija 66,7Prije no što bi na djelu, ona je porodila, prije no što joj dođoše bolovi, ona se oslobodi jednog dječaka.
Izaija 66,8Tko je ikad čuo jednu jednaku stvar? Tko je ikad vidio sličnu jednu stvar? Jedna zemlja je li rođena odjedanput, jedan narod je li rođen odjedanput da, tek što se stavi na djelo *Sion porodi svoju djecu?
Izaija 66,9Hoću li ja otvarati prijelaze u život, a da ne bude rađanja? Da li ću ja, koji dajem porađati, nametnuti jednu prinudu?
Izaija 66,10Kličite s Jeruzalemom, veselite se zbog njega, vi svi koji ju volite. S njom, budite oduševljeni, da oduševljeni, vi svi koji se ožalostite zbog nje1a.
Izaija 66,11Da vi sisate mlijeko i budete nasićeni njenim okrjepljujućim prsima! Da izvučete najviše moguće . i uživate od njene blažene dojke!
Izaija 66,12Jer ovako govori GOSPOD: Evo ja ću učiniti stići sve do njega mir kao jednu rijeku, i, kao jedan prelijevajući potok, slavu naroda. Vi ćete biti nadojeni, nošeni na njegovim kukovima, i maženi na koljenima.
Izaija 66,13Zbit će se kao s jednim čovjekom kojeg njegova majka krijepi: ja sam taj koji, tako, vas će okrijepiti, da, u Jeruzalemu, vi ćete biti okrijepljeni.
Izaija 66,14Vi ćete vidjeti, vaše će *srce biti oduševljeno, vaše kosti . kao jedna tratina bit će okrijepljene. Ruka će GOSPODOVA dati se opaziti svojim slugama, ali on će se pokazati gnjevnim protiv svojih neprijatelja:
Izaija 66,15Evo, doista, GOSPODA: to on u vatri dolazi, njegova kola jednaka jednom tajfunu, za izravnati svoj dug gnjeva jarošću i svoj dug prijetnji plamenom vatre.
Izaija 66,16Da, to naoružan vatrom ulazi u suđenje sa svakim tijelom, i također naoružan svojim mačem: brojna bit će bića probodena od GOSPODA.
Izaija 66,17Oni koji sebe drže ”presvetima“ i *”čistima“ za pristup k vrtovima u pratnji broja jedan, koji jest u sredini, oni koji jednu s meso svinje, gnusnih životinja i miševa, svi zajedno izdahnut će
Izaija 66,18Ja sam taj koji će pokrenuti njihova djela i njihove misli; ja dolazim prikupiti sve narode svih jezika; oni će doći i vidjet će moju slavu:
Izaija 66,19da, ja ću u sred njih staviti jedan *znak. Osim toga ja ću od njih poslati preživjele k narodima: Taris, Put i Lud koji natežu luk, Tubal, Javan i otoci daleki, koji nikad nisu čuli govoriti o meni, koji nikad nisu vidjeli moju slavu; oni će razglašavati moju slavu među narodima.
Izaija 66,20Ljudi će dovesti svu vašu braću, iz svih naroda, na dar GOSPODU, na konju, u kolima, na nosilima, na leđima mule i na nosiljkamasve do moje *svete planine, Jeruzalema reče GOSPOD sve kao što će sinovi Izraelovi donositi milodare na očišćenim pladnjevima, u Kuću GOSPODOVU.
Izaija 66,21A među njima uzimat ću ja svećenike, *levite, reče GOSPOD.
Izaija 66,22Da, kao što nova nebesa i zemlja nova koje stvaram ostaju stalno preda mnom proročanstvo GOSPODOVOtako će stalno ostati potomci vaši i vaše ime!
Izaija 66,23I dogodit će se da iz mladog mjeseca u mladi mjesec . i iz *šabata u šabat svako tijelo dolazit će se pokloniti preda mnom, reče GOSPOD.
Izaija 66,24Izlazeći, moći će se vidjeti ostatke ljudi koji su se bunili protiv mene: njihova gamad neće umirati, njihova se vatra neće ugasiti, oni će biti ogavnost za svako tijelo .
Isaija 66,1Ovako veli Gospod: nebo je prijesto moj i zemlja podnožje nogama mojim: gdje je dom koji biste mi sazidali, i gdje je mjesto za moje počivanje?
Isaija 66,2Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod; ali na koga ću pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko drkće od moje riječi.
Isaija 66,3Ko kolje vola, to je kao da ubije čovjeka; ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa; ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinjeću; ko kadi kadom, to je kao da blagoslovi idola. To oni izabraše na putovima svojim, i duši se njihovoj mile gadovi njihovi.
Isaija 66,4Izabraću i ja prema nevaljalstvu njihovu, i pustiću na njih čega se boje; jer zvah a niko se ne odazva, govorih a oni ne slušaše, nego činiše što je zlo preda mnom i izabraše što meni nije po volji.
Isaija 66,5Slušajte riječ Gospodnju, koji drkćete od njegove riječi: braća vaša, koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi, govore: neka se pokaže slava Gospodnja. I pokazaće se na vašu radost, a oni će se posramiti.
Isaija 66,6Vika ide iz grada, glas iz crkve, glas Gospodnji koji plaća neprijateljima svojim.
Isaija 66,7Ona se porodi prije nego osjeti bolove, prije nego joj dođoše muke, rodi djetića.
Isaija 66,8Ko je igda čuo to? ko je vidio tako što? Može li zemlja roditi u jedan dan? može li se narod roditi ujedanput? a Sion rodi sinove svoje čim osjeti bolove.
Isaija 66,9Eda li ja, koji otvaram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod: eda li ću ja, koji dajem da se rađa, biti bez poroda? veli Bog tvoj.
Isaija 66,10Radujte se s Jerusalimom i veselite se u njemu svi koji ga ljubite; radujte se s njim svi koji ga žaliste.
Isaija 66,11Jer ćete sati sise od utjehe njegove, i nasitićete se, saćete i naslađivaćete se u svjetlosti slave njegove.
Isaija 66,12Jer ovako veli Gospod: gle, ja ću kao rijeku dovesti k njemu mir i slavu naroda kao potok bujan, pa ćete sati; bićete nošeni na rukama i milovani na koljenima.
Isaija 66,13Kao kad koga mati njegova tješi tako ću ja vas tješiti, i utješićete se u Jerusalimu.
Isaija 66,14Vidjećete i obradovaće se srce vaše i kosti će se vaše pomladiti kao trava, i znaće se ruka Gospodnja na slugama njegovijem i gnjev na neprijateljima njegovijem.
Isaija 66,15Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će mu biti kao vihor, da izlije gnjev svoj u jarosti i prijetnju u plamenu ognjenom.
Isaija 66,16Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom tijelu, i mnogo će biti pobijenijeh od Gospoda.
Isaija 66,17Koji se osveštavaju i koji se očišćaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjeće i stvari gadne i miše, svi će izginuti, veli Gospod.
Isaija 66,18A ja znam djela njihova i misli njihove, i doći će vrijeme, te ću sabrati sve narode i jezike, i doći će i vidjeće slavu moju.
Isaija 66,19I postaviću znak na njih, i poslaću između njih koji se spasu k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji natežu luk, u Tuval i u Javan i na daljna ostrva, koja ne čuše glasa o meni niti vidješe slave moje, i javljaće slavu moju po narodima.
Isaija 66,20I svu će braću vašu iz svijeh naroda dovesti Gospodu na dar na konjima i na kolima i na nosilima i na mazgama i na kamilama ka svetoj gori mojoj u Jerusalim, veli Gospod, kao što prinose sinovi Izrailjevi dar u čistu sudu u dom Gospodnji.
Isaija 66,21I između njih ću uzeti sveštenike i Levite, veli Gospod.
Isaija 66,22Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati sjeme vaše i ime vaše.
Isaija 66,23I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako tijelo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.
Isaija 66,24I izlaziće i gledaće mrtva tjelesa onijeh ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umrijeti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom tijelu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje