Tražilica


Izlazak 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 13,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Izlazak 13,2"Posveti mi sve prvorođeno! Sve, što u sinova Izraelovih kod čovjeka i stoke najprije dođe iz krila materina, pripada meni."
Izlazak 13,3I Mojsije reče narodu: "Spomenite se ovoga dana, u koji izađoste iz Egipta, iz kuće ropstva; jer vas rukom jakom Gospod izvede odanle. Zato se ne smije ništa jesti s kvascem.
Izlazak 13,4Danas, u mjesecu abibu izlazite.
Izlazak 13,5I kad te Gospod uvede u zemlju Kanaanaca, Hiteja, Amoreja, Hiveja i Jebuseja, za koju se je zakleo ocima tvojim, da će ti je dati, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med, onda obdržavaj taj običaj u ovom mjesecu!
Izlazak 13,6Sedam dana jedi kruh nekvasan, a sedmi dan neka bude u čast Gospodu svetkovina svečana!
Izlazak 13,7Samo nekvasno neka se jede kroz sedam dana, i ništa kvasno ne smije se vidjeti u tebe. I ne smije se naći u tebe nikakav kvasac u cijelom području tvojemu!
Izlazak 13,8A sinu svojemu imaš reći u taj dan ovo: zbog toga, što mi učini Gospod, kad sam izlazio iz Egipta, čini se to.
Izlazak 13,9I neka ti to bude kao znak na ruci tvojoj i kao spomen na čelu tvojemu, da zakon Gospodnji uvijek bude u ustima tvojim, jer te rukom jakom izvede Gospod iz Egipta.
Izlazak 13,10Zato vrši naredbu ovu od godine do godine u vrijeme određeno!
Izlazak 13,11I kad te uvede Gospod u zemlju Kanaanaca, kao što se je zakleo tebi i ocima tvojim, i kad ti je dadne.
Izlazak 13,12Tada posveti Gospodu sve, štogod je prvorođeno! I svako prvenče od stoke tvoje, ako je muško, pripada Gospodu.
Izlazak 13,13A svako magare prvenče otkupi janjetom, ili ako ga nećeš otkupiti, slomi mu šiju! Nadalje kod svoje djece moraš otkupiti svakoga muškog prvorođenca.
Izlazak 13,14Ako te onda jednoga dana upita sin tvoj: Što znači to? - odgovori mu: Rukom jakom izvede nas Gospod iz Egipta, iz kuće ropstva.
Izlazak 13,15Jer kad nas ne htjede faraon pustiti da otidemo, pobi Gospod sve prvorođence u zemlji egipatskoj, od prvorođenca čovječjega do prvenca stoke. Zato žrtvujem Gospodu sve, što je prvorođeno, ako je muško, i otkupim svakoga prvorođenca sinova svojih.
Izlazak 13,16I neka ti to bude kao znak na ruci tvojoj i kao spomen na čelu tvojemu, da nas rukom jakom izvede Gospod iz Egipta!"
Izlazak 13,17I kad faraon pusti narod da otide, ne odvede ih Bog putem prema zemlji filistejskoj, makar bi to bio put najbliži, jer pomisli Bog, da bi se mogao narod pokajati, kad bi se morao boriti, pa se opet vratiti a Egipat.
Izlazak 13,18Zato dade Bog zavesti narod putem prema pustinji na Crvenom moru. Za boj opremljeni otidoše sinovi Izraelovi iz zemlje egipatske.
Izlazak 13,19Mojsije uze sa sobom kosti Josipove. Ovaj je naime bio svečano zakleo sinove Izraelove: "Kad vas Bog milostivo pohodi, onda uzmite sa sobom kosti moje odavde!"
Izlazak 13,20Tako se digoše od Sukota i utaboriše se u Etamu, na kraju pustinje,
Izlazak 13,21A Gospod je išao pred njima, danju u stupu od oblaka, da im pokazuje put, a noću u stupu od ognja, da im svijetli, da bi mogli putovati danju i noću.
Izlazak 13,22Nije se uklanjao ispred roda stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.
Izlazak 13,1 Jahve reče Mojsiju:
Izlazak 13,2"Meni posvetite svakoga prvorođenca! Prvenci materina krila kod Izraelaca, i od ljudi i od životinja, meni pripadaju!
Izlazak 13,3A onda Mojsije reče narodu: "Sjećajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kuće ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom. Ukvasani kruh neka se ne jede!
Izlazak 13,4Ovoga dana mjeseca Abiba vaše je izbavljenje.
Izlazak 13,5Stoga: kad te Jahve uvede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Hivijaca i Jebusejaca, za koju se zakleo tvojim precima da će ti je dati - zemlju kojom teče med i mlijeko - ovoga mjeseca obavi ovakav obred:
Izlazak 13,6sedam dana jedi nekvasan kruh, a sedmoga dana neka se slavi svetkovina u čast Jahvi.
Izlazak 13,7Sedam dana neka se jede nekvasan kruh; ukvasanog kruha neka ne bude kod tebe; i neka se nigdje ne vidi kvasac na tvome području.
Izlazak 13,8Svome sinu toga dana objasni: to je za ono što mi je Jahve učinio kad sam se iz Egipta izbavio.
Izlazak 13,9Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome čelu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta.
Izlazak 13,10Ovaj propis vršite svake godine u određeno vrijeme.
Izlazak 13,11"A kada te Jahve dovede u zemlju Kanaanaca - kako vam se zakle, tebi i tvojim ocima - i kada ti je preda,
Izlazak 13,12ustupajte Jahvi prvorođence materinjega krila, a tako i sve prvine što ih tvoja stoka dade - svako muško pripada Jahvi!
Izlazak 13,13Svaku prvinu magaradi otkupi janjetom ili jaretom. Ako je ne otkupiš, slomi joj vrat. A svakoga prvorođenca između svoje djece otkupi.
Izlazak 13,14Kad te sin tvoj sutra zapita: Što znači to? - odgovori mu: Rukom jakom izvede nas Jahve iz Egipta, iz kuće ropstva.
Izlazak 13,15Kako je faraon postao tvrdokoran pa nas nije htio pustiti, Jahve je poubijao sve prvorođence u zemlji egipatskoj: prvorođence ljudi i prvine stoke. Eto zato Jahvi žrtvujem svaku mušku prvinu materinjega krila, a svakoga prvorođenca od svojih sinova otkupljujem.
Izlazak 13,16Neka ti to bude kao znak na tvojoj ruci i kao znamenje posred čela da nas je rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta.
Izlazak 13,17Kad je faraon dopustio da narod ode, Bog ih nije poveo prema filistejskoj zemlji, iako je onuda bilo najbliže. Bog je, naime, rekao: "Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje.
Izlazak 13,18Stoga Bog povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci su napustili zemlju egipatsku naoružani od glave do pete.
Izlazak 13,19Mojsije ponese sa sobom Josipove kosti. Jer Josip bijaše zakleo Izraelce riječima: "Bog će se zacijelo za vas zauzeti. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!
Izlazak 13,20Krenuvši iz Sukota, utabore se u Etamu, na kraju pustinje.
Izlazak 13,21Jahve je išao pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli. Tako su mogli putovati i danju i noću.
Izlazak 13,22I nije ispred naroda nestajao stup od oblaka danju ni stup od ognja noću.
Izlazak 13,1GOSPOD oslovi Mojsiju:
Izlazak 13,2` Posveti mi svakog prvorođenog, koji otvara krilo materinsko, između sinova Izraelovih, između ljudi kao i između životinja. To je moje.`
Izlazak 13,3Mojsije reče puku: ` Da se podsjeti ovog dana kad ste izišli iz Egipta, iz kuće ropstva, jer čvrstom vas rukom GOSPOD izvede otud. Neće se jesti uskisli kruh.
Izlazak 13,4Danas, vi će te izići, u mjesecu Klasova .
Izlazak 13,5Tada kad te GOSPOD bude uveo u zemlju Kanaana, Hitita, * Amorita, Hivita i Jezubita - onaj koji je prisegao tvojim očevima dati ju tebi - zemlju gdje teku med i mlijeko, - vršit ćeš taj obred u ovom mjesecu:
Izlazak 13,6Sedam dana, jest ćeš *kruhove bez kvasa. Sedmi dan, bit će blagdan za GOSPODA.
Izlazak 13,7Jest će se kruhovi bez kvasa tijekom sedam dana. Neće se ni pogledati uskisli kruh, neće se ni pogledati kvas na cijeloj tvojoj teritoriji.
Izlazak 13,8- Prenijet ćeš ovaj nauk svojem sinu u taj dan: To je zbog tog što je GOSPOD postupio meni u prilog pri mojem izlaskom iz Egipta .
Izlazak 13,9- Jednom čvrstom rukom GOSPOD te izveo iz Egipta: evo što ćeš umjesto znaka na ruci imati, podsjetnika izme đu očiju, da u ustima tvojim bude zakon GOSPODOV.
Izlazak 13,10- Ti ćeš primijenjivati taj propis u njegov dan, iz godine u godinu.
Izlazak 13,11Tada, kad te GOSPOD bude uveo u zemlju Kanaana - kako je to prisegao tebi i tvojim očevima - i kad ti ona bude dana,
Izlazak 13,12ti ćeš prenijeti GOSPODU sve ono što otvara materinsku utrobu i sve što otvara matericu u stoke koja ti pripada: mužjaci su GOSPODOVI!
Izlazak 13,13Svako prvorođeno od magareta, otkupit ćeš jednom ovcom. Ako li ga na otkupiš, slomi mu šiju. Svakog prvorođenog čovjeka između svojih sinova, njega ćeš otkupiti.
Izlazak 13,14Dakle, kad te tvoj sin sutra upita: Zašto to? ti ćeš mu reći: Čvrstom je rukom GOSPOD nas izveo iz Egipta, iz kuće robstva.
Izlazak 13,15U stvari, kako je *Faraon stvarao poteškoće za pustiti nas izići, GOSPOD je ubio svakog prvorođenog u zemlji Egipat, od prvorođenog u čovjeka do prvorođenog u životinja. Zbog tog ja *žrtvujem GOSPODU svako muško koje otvara materinsku utrobu, ali vlastitog prvorođenog od mojih sinova, njega otkupljujem.
Izlazak 13,16Čvrstom je rukom GOSPOD nas izveo iz Egipta: eto što će zamijeniti znak na tvojoj ruci i oznaku između očiju.`
Izlazak 13,17Kad *Faraon pusti puk otići, Bog ga ne povede cestom iz zemlje Filistinaca, iako ona bi najizravnijom . Bog je pomislio: ` Ne treba narod, suočivši se s bitkama, predomisliti se i vratiti u Egipat!`
Izlazak 13,18Bog skrenu puk u pustinju pokraj *Trstikovog mora. U bojnom poretku sinovi Izraelovi bijahu otišli iz zemlje Egipta.
Izlazak 13,19Mojsije ponese kosti Josipove, jer je to ovaj bio zahtijevao od sinova Izraelovih u prisezi govoreći im: `Bog neće uzmanjkati djelujući u vaš prilog; tada će te vi odnijeti odavde moje kosti s vama.`
Izlazak 13,20Oni odoše iz Sukota i utaboriše se u Etamu, na rubu pustinje.
Izlazak 13,21Sam GOSPOD je išao na njihovom čelu: stub oblačni danju, za otvoriti im cestu - stub vatreni noću, za osvijetliti ih; oni su tako mogli ići danju i noću.
Izlazak 13,22Danju, stub oblačni nije napuštao čelo puka; ni, noću, stub vatreni.
2. Mojsijeva 13,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 13,2Posveti mi svakoga prvenca, što god otvora matericu u sinova Izrailjevijeh, i od ljudi i od stoke; jer je moje.
2. Mojsijeva 13,3I Mojsije reče narodu: pamtite ovaj dan, u koji izidoste iz Misira, iz doma ropskoga, jer vas rukom krjepkom izvede Gospod odande; neka se dakle ne jede ništa s kvascem.
2. Mojsijeva 13,4Danas izlazite, mjeseca Aviva;
2. Mojsijeva 13,5Pa kad te Gospod uvede u zemlju Hananejsku i Hetejsku i Amorejsku i Jevejsku i Jevusejsku, za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati, zemlju u kojoj teče mlijeko i med, tada da služiš službu ovu ovoga mjeseca;
2. Mojsijeva 13,6Sedam dana jedi hljebove prijesne, a sedmi dan neka je praznik Gospodnji.
2. Mojsijeva 13,7Hljebovi prijesni da se jedu sedam dana, i da se ne vidi u tebe ništa s kvascem, niti da se vidi u tebe kvasac u cijelom kraju tvom.
2. Mojsijeva 13,8I kazaćeš sinu svojemu u taj dan govoreći: ovo je za ono što mi je učinio Gospod kad sam izlazio iz Misira.
2. Mojsijeva 13,9I neka ti bude kao znak na ruci tvojoj i kao spomen pred očima tvojima, da ti zakon Gospodnji bude u ustima; jer te je rukom krjepkom izveo Gospod iz Misira.
2. Mojsijeva 13,10Zato vrši zakon ovaj na vrijeme, od godine do godine.
2. Mojsijeva 13,11I kad te uvede Gospod u zemlju Hananejsku, kao što se zakleo tebi i tvojim ocima, i da ti je,
2. Mojsijeva 13,12Odvajaćeš Gospodu što god otvora matericu, i od stoke tvoje što god otvora matericu, što je muško, da bude Gospodu.
2. Mojsijeva 13,13A svako magare prvenče otkupi jagnjetom ili jaretom; ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat. Ali svakoga prvenca čovječijega između sinova svojih otkupi.
2. Mojsijeva 13,14A kad te zapita sin tvoj u napredak govoreći: šta je to? reci mu: rukom krjepkom izvede nas Gospod iz Misira, iz doma ropskoga.
2. Mojsijeva 13,15Jer kad otvrdnu Faraon, te nas ne htje pustiti, pobi Gospod sve prvence u zemlji Misirskoj od prvenca čovječijega do prvenca od stoke; zato prinosim Gospodu sve muško što otvora matericu, a svakoga prvenca sinova svojih otkupljujem.
2. Mojsijeva 13,16I to neka ti je kao znak na ruci i kao počeonik među očima tvojima, da nas je rukom krjepkom izveo Gospod iz Misira.
2. Mojsijeva 13,17A kad Faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem k zemlji Filistejskoj, ako i bješe kraći, jer Bog reče: da se ne pokaje narod kad vidi rat, i ne vrati se u Misir.
2. Mojsijeva 13,18Nego Bog zavede narod putem preko pustinje na Crvenom Moru. A vojničkim redom izidoše sinovi Izrailjevi iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 13,19I Mojsije uze kosti Josifove sa sobom; jer bješe zakleo sinove Izrailjeve rekavši: zaista će vas pohoditi Bog, a tada iznesite kosti moje odavde sa sobom.
2. Mojsijeva 13,20Tako otišavši iz Sohota stadoše u oko u Etamu, nakraj pustinje.
2. Mojsijeva 13,21A Gospod iđaše pred njima danju u stupu od oblaka vodeći ih putem, a noću u stupu od ognja svijetleći im, da bi putovali danju i noću.
2. Mojsijeva 13,22I ne uklanjaše ispred naroda stupa od oblaka danju ni stupa od ognja noću.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje