Tražilica


Izlazak 32. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 32,1Kad vidje narod, da Mojsije zadugo ne silazi s gore, skupi se narod kod Arona i zatraži od njega: "Hajde. Napravi nam boga, koji će ići pred nama, jer ne znamo, što bi tome Mojsiju, čovjeku, koji nas izvede iz zemlje egipatske."
Izlazak 32,2Aron im odgovori: "Poskidajte zlatne naušnice, što ih nose na ušima žene vaše, sinovi vaši i kćeri vaše, i donesite mi ih."
Izlazak 32,3Sav narod poskida zlatne naušnice, što su ih nosili na ušima, i donese ih Aronu.
Izlazak 32,4On ih uze od njih, preli ih i napravi od njih tele liveno. Tada oni povikaše: "Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izvede iz zemlje egipatske."
Izlazak 32,5Kad to vidje Aron, napravi žrtvenik pred njim, i proglasi Aron glasno: "Sutra je svetkovina u čast Gospodu."
Izlazak 32,6Sutradan rano ustadoše, žrtvovaše žrtvu paljenicu i prinesoše žrtvu mirotvornu, i posjeda narod da jede i pije. Onda se digoše da igraju.
Izlazak 32,7Ali Gospod reče Mojsiju: "Idi, siđi dolje, jer narod tvoj, što si ga izveo iz zemlje egipatske, čini zlo.
Izlazak 32,8Brzo zađoše s puta, što sam im ga zapovjedio. Napraviše sebi tele liveno, pokloniše mu se, prinesoše mu žrtvu i povikaše: "Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izvede iz zemlje egipatske."
Izlazak 32,9Još reče Gospod Mojsiju: "Promatrao sam narod taj, i vjeruj mi, to je narod tvrdovrat.
Izlazak 32,10Sad pusti me, da se raspali gnjev moj na njega i da ga uništim, a tebe ću učiniti narodom velikim."
Izlazak 32,11Mojsije gledao je da blaži Gospoda, Boga svojega, pa reče: "Zašto, Gospode, da se raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, što si ga izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i rukom jakom?
Izlazak 32,12Zašto da mognu govoriti Egipćani: 'Lukavo ih izvede, da ih pomori u gorama i da ih istrijebi sa zemlje!' Povrati se od raspaljenoga gnjeva svojega, i neka ti bude žao zbog zla, što si ga namijenio narodu svojemu.
Izlazak 32,13Spomeni se Abrahama, Izaka i Izraela, sluga svojih, kojima si se sam sobom zakleo i obećao: 'Umnožit ću potomstvo vaše kao zvijezde na nebu i svu tu zemlju, o kojoj sam govorio, dat ću potomcima vašim, i oni je imaju zauvijek posjedovati.' "
Izlazak 32,14Tada se sažali Gospodu radi zla, kojim se bio zaprijetio narodu svojemu.
Izlazak 32,15I Mojsije se vrati i siđe s gore s obadvije ploče zakona u ruci. Ploče su bile napisane na obadvije strane; sprijeda i straga bile su napisane.
Izlazak 32,16Od samoga Boga bile su ploče napravljene, i pismo je bilo pismo Božje, na ploče urezano.
Izlazak 32,17Kad Jošua začu veliku viku naroda, reče Mojsiju: "Vika je bojna u taboru."
Izlazak 32,18Ali on odgovori: "Nije to vika pobjedna, a niti vika pobijeđenih: čujem samo pjevanje."
Izlazak 32,19Kad se približi taboru, ugleda tele i ples. Tada se razgnjevi Mojsije, i baci ploče iz ruke i razbi ih pod gorom.
Izlazak 32,20Uze tele, što su ga bili napravili, spali ga u ognju i satre ga u prah, prosu ga u vodu, i to dade piti sinovima Izraelovim.
Izlazak 32,21I reče Mojsije Aronu: "Što ti učini ovaj narod, te mu nanese tako tešku krivnju?"
Izlazak 32,22Aron odgovori: "Ne ljuti se, gospodaru moj. Ti znaš sam, kako je ovaj narod zao.
Izlazak 32,23Zatražiše od mene: 'Napravi nam boga, koji će idi pred nama, jer ne znamo, što bi tome Mojsiju, čovjeku, koji nas izvede iz zemlje egipatske.'
Izlazak 32,24Ja im rekoh: 'Tko ima zlata, neka ga skine sa sebe.' I dadoše mi ga, i ja ga bacih u oganj, i izađe ovo tele."
Izlazak 32,25Kad Mojsije vidje, da je narod tako razuzdan bio, jer mu je Aron bio popustio uzde na zloradost neprijatelja njihovih.
Izlazak 32,26Stade Mojsije na vrata tabora i povika: "Tko je za Gospoda, ovamo k meni." Tada se skupiše oko njega svi sinovi Levijevi.
Izlazak 32,27Njima reče: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: "Svaki neka pripaše svoj mač uz bedro svoje. Prođite kroz tabor od jednih vrata do drugih, svaki neka ubije brata svojega, prijatelja svojega i rođaka svojega."
Izlazak 32,28Sinovi Levijevi učiniše po zapovijedi Mojsijevoj, i pogibe naroda u taj dan oko tri tisuće ljudi.
Izlazak 32,29Tada reče Mojsije: "Napunite danas sebi ruke za Gospoda, jer se je svaki borio proti sinu svojemu i proti bratu svojemu; zato neka budete danas blagoslovljeni."
Izlazak 32,30Drugi dan reče Mojsije narodu: "Teško se ogriješiste. Zato ću uzaći Gospodu. Može biti da izmolim oproštenje za grijehe vaše."
Izlazak 32,31Tako se vrati Mojsije natrag Gospodu i reče: "Ah, teško sagriješi narod ovaj, napravivši sebi boga od zlata.
Izlazak 32,32Ipak mu sada oprosti grijeh njegov. Ako nećeš, onda me radije izbriši iz knjige, koju vodiš."
Izlazak 32,33Gospod odgovori Mojsiju: "Tko se je ogriješio proti meni, toga ću samo izbrisati iz knjige svoje.
Izlazak 32,34A sada idi i povedi narod, kamo sam ti zapovjedio. Evo, moj će anđeo ići pred tobom. Ali kad dođe vrijeme pohoda, kaznit ću na njima grijeh njihov."
Izlazak 32,35I Gospod je udarao narod zato, jer je bio dao napraviti tele, što ga napravi Aron.
Izlazak 32,1 A narod, videći gdje Mojsije dugo ne silazi s brda, okupi se oko Arona pa mu rekne: "Ustaj! Napravi nam boga, pa neka on pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske.
Izlazak 32,2"Poskidajte zlatne naušnice što vise o ušima vaših žena, vaših sinova i vaših kćeri", odgovori im Aron, "pa ih meni donesite.
Izlazak 32,3Sav svijet skine zlatne naušnice što ih je o ušima imao i donese Aronu.
Izlazak 32,4Primivši zlato iz njihovih ruku, rastopi kovinu u kalupu i načini saliveno tele. A oni poviču: "Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske.
Izlazak 32,5Vidjevši to Aron, sagradi pred njim žrtvenik a onda najavi: "Sutra neka se priredi svečanost u čast Jahvi!
Izlazak 32,6Sutradan rano ustanu i prinesu žrtve paljenice i donesu žrtve pričesnice. Onda svijet posjeda da jede i pije. Poslije toga ustade da se zabavlja.
Izlazak 32,7"Požuri se dolje!" - progovori Jahve Mojsiju. "Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako.
Izlazak 32,8Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike: `Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!`
Izlazak 32,9Dobro vidim", reče dalje Jahve Mojsiju, "da je ovaj narod tvrde šije.
Izlazak 32,10Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. Onda ću od tebe razviti velik narod.
Izlazak 32,11Mojsije pak zapomagao pred Jahvom, Bogom svojim, i govorio: "O Jahve! Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izbavio iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom!
Izlazak 32,12Zašto bi Egipćani morali reći: `U zloj ih je namjeri i odveo, tako da ih smakne u brdinama i izbriše s lica zemlje!` Smiri svoj gnjev i ljutinu; odustani od zla svome narodu!
Izlazak 32,13Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: `Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu i ona će zavazda biti njihova baština.`
Izlazak 32,14I Jahve odustane da na svoj narod svali nesreću kojom mu bijaše zaprijetio.
Izlazak 32,15Mojsije se okrene i siđe s brda. U rukama su mu bile dvije ploče Svjedočanstva, ploče ispisane na objema plohama; ispisane i s jedne i s druge strane.
Izlazak 32,16Ploče su bile djelo Božje; pismo je bilo pismo Božje u pločama urezano.
Izlazak 32,17A Jošua ču viku naroda koji je bučio pa reče Mojsiju: "Bojna vika u taboru!
Izlazak 32,18Mojsije mu odgovori: "Niti viču pobjednici, niti tuže pobijeđeni: tu ja samo pjesmu čujem.
Izlazak 32,19Čim se približi taboru te opazi tele i kako igraju, razgnjevi se Mojsije. Baci iz ruku ploče i razbije ih na podnožju brda.
Izlazak 32,20Pograbi tele koje bijahu napravili, spali ga ognjem i u prah satre. Onda prah razbaca po vodi i natjera Izraelce da je piju.
Izlazak 32,21"Što ti je ovaj puk učinio", reče Mojsije Aronu, "da si tako velik grijeh na nj svalio?
Izlazak 32,22"Neka se moj gospodar srdžbom ne raspaljuje", odgovori Aron. "Sam dobro znaš kako je ovaj narod na zlo sklon.
Izlazak 32,23Rekoše mi: `Napravi nam boga pa neka pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem koji nas izbavi iz zemlje egipatske.`
Izlazak 32,24Na to im ja rekoh: `Tko ima zlata, neka ga skine!` Tako mi ga dadoše, a ja ga bacih u vatru te izađe ovo tele.
Izlazak 32,25Kad je Mojsije vidio kako je narod postao razuzdan - ta Aron ih je pustio da padnu u idolopoklonstvo među svojim neprijateljima -
Izlazak 32,26stade na taborskim vratima i povika: "Tko je za Jahvu, k meni!" Svi se sinovi Levijevi okupe oko njega.
Izlazak 32,27On im reče: "Ovako govori Jahve, Bog Izraela: `Neka svatko pripaše mač o bedro i pođe taborom od vrata do vrata pa neka ubije tko svoga brata, tko svoga prijatelja, tko svoga susjeda.`
Izlazak 32,28Sinovi Levijevi izvršiše Mojsijev nalog, i toga dana pade naroda oko tri tisuće ljudi.
Izlazak 32,29"Danas ste se posvetili Jahvi za službu", reče Mojsije, "tko uz cijenu svoga sina, tko uz cijenu svoga brata, tako da vam danas daje blagoslov.
Izlazak 32,30Sutradan reče Mojsije narodu: "Težak ste grijeh počinili. Ipak ću se Jahvi popeti. Možda za vaš grijeh oproštenje pribavim.
Izlazak 32,31Mojsije se vrati Jahvi pa reče: "Jao! Narod onaj težak je grijeh počinio napravivši sebi boga od zlata.
Izlazak 32,32Ipak im taj grijeh oprosti... Ako nećeš, onda i mene izbriši iz svoje knjige koju si napisao.
Izlazak 32,33Nato Jahve odgovori Mojsiju: "Onoga koji je protiv mene sagriješio izbrisat ću iz svoje knjige.
Izlazak 32,34Nego, idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. Anđeo će moj pred tobom ići. Ali u dan kad ih pohodim, zbog njihova ću ih grijeha kazniti.
Izlazak 32,35Udari Jahve po narodu pomorom zbog teleta što im ga Aron načini.
Izlazak 32,1Puk vidje da Mojsije kasni sići s planine; puk se prikupi oko Aarona i reče mu: ` Ustaj! Napravi nam bogove koji idu nama na čelu, jer taj Mojsije, čovjek koji koji nas dovede iz Egipta, mi ne znamo što mu se dogodilo. `
Izlazak 32,2Aaron im reče: ` Izvadite zlatne obruče koji su u vaših žena ušima, vaših sinova i kćeri, i donesite mi ih. `
Izlazak 32,3Sav puk izvadi zlatne naušnice koje su imali u ušima i donesoše ih Aaronu.
Izlazak 32,4Uzevši zlato iz njihovih ruku on ga oblikova u jedno tele . Tad oni rekoše: ` Evo tvojih bogova, Izraele, onih koji su te doveli iz Egipta! `
Izlazak 32,5Aaron vidje to, i sagradi jedan *žrtvenik pred statuom; potom Aaron izreče ovako: `Sutra, blagdan za GOSPODA!`
Izlazak 32,6Sutradan, od ustajanja, oni nudiše *holokauste i donosiše žrtve mira; puk sjedne jesti i piti, i stane se veseliti.
Izlazak 32,7GOSPOD oslovi Mojsija: ` Siđi dakle, jer tvoj puk se iskvario, taj puk koji si ti doveo iz Egipta.
Izlazak 32,8Oni nisu dugo čekali da siđu s puta koji sam im propisao; načinili su sebi jedan kip teleta, oni su poklonili pred njim, i žrtvovali su mu govoreći; Evo tvojih bogova Izraele, onih koji su te doveli iz Egipta. `
Izlazak 32,9I GOSPOD reče Mojsiju: `Ja vidim taj puk: Eh dobro! To je jedan puk krute šije !
Izlazak 32,10A sada pusti me djelovati: da se moja srdžba rasplamsa protiv njih, je ću ih uništiti i načinit ću od tebe jedan veliki narod. `
Izlazak 32,11Ali Mojsije stiša GOSPODOVO lice, svojeg Boga, govoreći: ` Zašto, GOSPODE, tvoja se srdžba hoće rasplamsati protiv tvog puka kojeg si izveo iz Egipta, velikom silom i čvrstom rukom?
Izlazak 32,12Zašto bi Egipćani govorili: Zloćom ih je izveo! Da bi ih pobio po planinama! Da bi ih zbrisao s površine zemlje! Povrati se iz žestine tvoje srdžbe i zanijrči nanijeti zlo svojem puku.
Izlazak 32,13Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, svojih slugu, kojima si sam zajamčio, kojima si uputio ovu riječ: Umnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i, svu ovu zemlju koju sam rekao, dat ću je vašem potomstvu, a oni će ju baštiniti zauvijek. `
Izlazak 32,14I GOSPOD se odreče zla kojeg je mislio nanijeti svojem puku.
Izlazak 32,15Mojsije se okrenu i siđe s planine, s dvjema pločama *isprave u ruci, s ploče obje strane ispisane, ispisane i s jedne i s druge strane;
Izlazak 32,16ploče, to bijaše djelo Boga, rukopis, bio je to rukopis Boga, urezan u pločama.
Izlazak 32,17Jošua začu buku klicanja puka i reče Mojsiju: ` Ratna buka u taboru! `
Izlazak 32,18Ali ovaj reče: ` Ni buka pobjedničke pjesme, ni buka pjesme poraženih, ono što ja čujem, to je buka hvalospjeva! `
Izlazak 32,19Dakle, kako se približavao taboru, on vidje tele i plesove; Mojsije se zapali od srdžbe, baci ploče i slomi ih o podnožje planine.
Izlazak 32,20On uze tele koje su oni bili načinili, razluipa ga na sitne dijelove, zapali, rasu po površini vode i dade piti sinovima Izraelovim.
Izlazak 32,21Mojsije reče Aaronu: `Što ti je učinio ovaj puk da mu doneseš na glavu jedan veliki grijeh?`
Izlazak 32,22Aaron reče: `Nek se srdžba mojeg gospodara ne razbukta! Ti i sam znaš da je puk u jadu.
Izlazak 32,23Oni su mi rekli: Načini nam bogove koji idu nama na čelu, jer taj Mojsije, čovjek koji nas je doveo iz Egipta, mi ne znamo što mu se dogodilo.
Izlazak 32,24Ja sam im dakle rekao: Tko ima zlata? Oni su ga povadili iz svojih ušiju i dali ga meni. Ja sam ga stavio u vatru i izlio od njega ovo tele. `
Izlazak 32,25Mojsije vidje da narod bijaše zamaren, da ga Aaron biješe zanemario, izlažući ga poruzi njegovih neprijatelja.
Izlazak 32,26Tad se Mojsije postavi na vrata tabora i reče: ` Pristaše GOSPODA, k meni! ` Svi sinovi Levijevi se skupiše oko njega.
Izlazak 32,27On im reče: ` Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Stavite svaki mač o bedro, prođite uzduž i poprijeko kroz tabor i ubijte tko svog brata, tko svog prijatelja, tko bližnjeg svoga! `
Izlazak 32,28Sinovi Levijevi izvršiše riječ Mojsijevu i, u narodu pade, oko 3 0 ljudi.
Izlazak 32,29Mojsije reče: ` Primite danas investituru po Bogu, svaki čak i po cijenu svojeg sina ili brata, i da vam danas dodijeli blagoslov. `
Izlazak 32,30No, sutradan, Mojsije reče puku: ` Počinili ste jedan veliki grijeh, ali sada, ja ću vas povesti prema GOSPODU; možda ću dobiti razrješenje od grijeha vašeg. `
Izlazak 32,31Mojsije se vrati prema GOSPODU i reče: ` Nažalost! Ovaj je puk počinio jedan veliki grijeh; oni su si načinili bogove od zlata.
Izlazak 32,32Ali sada, ako bi im ti htio skinuti njihov grijeh…Inače, izbriši me iz knjige koju si napisao. `
Izlazak 32,33GOSPOD reče Mojsiju: ` Onog koji je zgriješio protiv mene izbrisat iz svoje knjige.
Izlazak 32,34A sada, idi! Povedi narod kamo sam ti rekao, a moj je *anđeo taj koji će ići ispred tebe. Ali, dana kad ću, ja, posredovati, ja ću ih kazniti za njihov grijeh. `
Izlazak 32,35I GOSPOD udari narod zato što je napravio tele, ono što ga je Aaron bio izradio.
2. Mojsijeva 32,1A narod vidjevši gdje Mojsije za dugo ne slazi s gore, skupi se narod pred Arona, i rekoše mu: hajde, načini nam bogove, koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi.
2. Mojsijeva 32,2A Aron im reče: poskidajte zlatne oboce što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših, i donesite mi.
2. Mojsijeva 32,3I poskida sav narod zlatne oboce što im bijahu u ušima, i donesoše Aronu.
2. Mojsijeva 32,4A on uzev iz ruku njihovijeh, sali u kalup, i načini tele saliveno. I rekoše: ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 32,5A kad to vidje Aron, načini oltar pred njim; i povika Aron, i reče: sjutra je praznik Gospodnji.
2. Mojsijeva 32,6I sjutradan ustavši rano prinesoše žrtve paljenice i žrtve zahvalne; i posjeda narod, te jedoše i piše, a poslije ustaše da se igraju.
2. Mojsijeva 32,7A Gospod reče Mojsiju: idi, siđi, jer se pokvari tvoj narod, koji si izveo iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 32,8Brzo zađoše s puta, koji sam im zapovjedio; načiniše sebi tele liveno, i pokloniše mu se, i prinesoše mu žrtvu, i rekoše: ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske.
2. Mojsijeva 32,9Još reče Gospod Mojsiju: pogledah narod ovaj, i eto je narod tvrda vrata.
2. Mojsijeva 32,10I sada pusti me, da se raspali gnjev moj na njih i da ih istrijebim; ali od tebe ću učiniti narod velik.
2. Mojsijeva 32,11A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svojemu, i reče: zašto se, Gospode, raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krjepkom?
2. Mojsijeva 32,12Zašto da govore Misirci i reku: na zlo ih izvede, da ih pobije po planinama i da ih istrijebi sa zemlje? Povrati se od gnjeva svojega, i požali narod svoj oda zla.
2. Mojsijeva 32,13Opomeni se Avrama, Isaka i Izrailja, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im: umnožiću sjeme vaše kao zvijezde na nebu, i zemlju ovu, za koju govorih, svu ću dati sjemenu vašemu da je njihova dovijeka.
2. Mojsijeva 32,14I ražali se Gospodu učiniti zlo narodu svojemu, koje reče.
2. Mojsijeva 32,15Tada se vrati Mojsije, i siđe s gore sa dvije ploče svjedočanstva u rukama svojim; i ploče bjehu pisane s obje strane, otud i odovud pisane.
2. Mojsijeva 32,16I bjehu ploče djelo Božije, i pismo bješe pismo Božije, urezano na pločama.
2. Mojsijeva 32,17A Isus čuvši viku u narodu, kad vikahu, reče Mojsiju; vika ubojna u okolu.
2. Mojsijeva 32,18A on reče: nije to vika kako viču koji su jači, niti je vika kako viču koji su slabiji, nego čujem viku onijeh koji pjevaju.
2. Mojsijeva 32,19I kad dođe blizu okola, ugleda tele i igre, te se razgnjevi Mojsije, i baci iz ruku svojih ploče, i razbi ih pod gorom.
2. Mojsijeva 32,20Pa uze tele koje bijahu načinili i spali ga ognjem, i satr ga u prah, i prosu ga po vodi, i zapoji sinove Izrailjeve.
2. Mojsijeva 32,21I reče Mojsije Aronu: šta ti je učinio ovaj narod, te ga uvali u toliki grijeh?
2. Mojsijeva 32,22A Aron mu reče: nemoj se gnjeviti, gospodaru; ti znaš ovaj narod da je brz na zlo.
2. Mojsijeva 32,23Jer rekoše mi: načini nam bogove, koji će ići pred nama, jer tome Mojsiju koji nas izvede iz zemlje Misirske ne znamo šta bi.
2. Mojsijeva 32,24A ja im rekoh: ko ima zlata, neka ga skida sa sebe. I dadoše mi, a ja ga bacih u vatru, i izađe to tele.
2. Mojsijeva 32,25A Mojsije videći narod go, jer ga ogoli Aron na sramotu pred protivnicima njegovijem,
2. Mojsijeva 32,26Stade Mojsije na vrata od okola, i reče: k meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi.
2. Mojsijeva 32,27I reče im: ovako kaže Gospod Bog Izrailjev: pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i amo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega.
2. Mojsijeva 32,28I učiniše sinovi Levijevi po zapovijesti Mojsijevoj, i pogibe naroda u onaj dan do tri tisuće ljudi.
2. Mojsijeva 32,29Jer Mojsije reče: posvetite danas ruke svoje Gospodu, svak na sinu svom i na bratu svom, da bi vam dao danas blagoslov.
2. Mojsijeva 32,30A sjutradan reče Mojsije narodu: vi ljuto sagriješiste; zato sada idem gore ka Gospodu, eda bih ga umolio da vam oprosti grijeh.
2. Mojsijeva 32,31I vrati se Mojsije ka Gospodu, i reče: molim ti se; narod ovaj ljuto sagriješi načinivši sebi bogove od zlata.
2. Mojsijeva 32,32Ali oprosti im grijeh: ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje, koju si napisao.
2. Mojsijeva 32,33A Gospod reče Mojsiju: ko mi je zgriješio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje.
2. Mojsijeva 32,34A sada idi, vodi taj narod kuda sam ti kazao. Evo, moj će anđeo ići pred tobom, a kad ih pohodim, pohodiću na njima grijeh njihov.
2. Mojsijeva 32,35I Gospod bi narod zato što načiniše tele, koje sali Aron.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje