Tražilica


Izlazak 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 5,1Nato otidoše Mojsije i Aron i rekoše faraonu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Pusti narod moj da ide, da mi u pustinji slavi svetkovinu!' "
Izlazak 5,2A faraon odgovori: "Tko je Gospod, da ga poslušam i pustim da ide Izrael? Ne poznam Gospoda, a i neću pustiti Izraela."
Izlazak 5,3Oni odgovoriše: "Bog Hebreja objavi nam se; pa molimo, jer bismo htjeli da idemo tri dana hoda daleko u pustinju, da tamo žrtvujemo Gospodu, Bogu svojemu, da nas ne pohodi kugom ili mačem."
Izlazak 5,4Ali im kralj egipatski reče: "Mojsije i Arone, zašto odvraćate narod od rada njegova? Idite za svojim poslom!"
Izlazak 5,5Dalje reče faraon: "Eto, već je previše besposličara u zemlji; a vi hoćete još i ove odvratiti od njihovih poslova!"
Izlazak 5,6U isti još dan izdade faraon narednicima naroda i nadzornicima njegovim ovu zapovijed:
Izlazak 5,7"Ne dajite više narodu kao do sada slame za pravljenje opeke! Neka idu sami skupljati sebi slamu!
Izlazak 5,8Ali tražite od njih onoliko opeka, koliko su ih do sada pravili, i od toga ništa ne smanjujte, jer su lijeni, zato zahtijevaju: 'Hoćemo da idemo žrtvovati Bogu svojemu.'
Izlazak 5,9Ljudima se mora posao oteščati, da budu na njemu zaposleni i da ne slušaju ludih brbljanja."
Izlazak 5,10Narednici i nadzornici naroda otidoše i saopćiše narodu zapovijed: "Ovako govori faraon: 'Više vam ne dam slame.
Izlazak 5,11Idite sami i donosite sebi slamu, gdje je nađete! A od posla vam se vašega ne smanjuje ništa.' "
Izlazak 5,12I raziđe se narod po svoj zemlji egipatskoj, da skuplja strnjiku za pravljenje pljeve.
Izlazak 5,13A narednici ih gonili: "Imate svaki dan čitav posao posvršavati kao prije, kad je još bilo slame!"
Izlazak 5,14I korilo se nadzornike sinova Izraelovih, koje su bili postavili nad njima narednici faraonovi, i prigovaralo im se: "Zašto posljednjih dana ne dovršiste određeni broj opeka kao prije?"
Izlazak 5,15Tada dođoše nadzornici sinova Izraelovih k faraonu i upitaše ga plačući: "Zašto daješ, da se tako radi sa slugama tvojim?
Izlazak 5,16Slama se više ne daje slugama tvojim, a ipak se nalaže: 'Opeke nam pravite!' Pa i tuče se sluge tvoje; a krivnja je na tvojemu narodu."
Izlazak 5,17A on odgovori: "Lijeni ste, lijeni ste; zato zahtijevate: 'Mi hoćemo da idemo žrtvovati Gospodu.'
Izlazak 5,18Sad hajdete na rad; slama vam se neće davati, ali određeni broj opeka imate izručiti!"
Izlazak 5,19Nadzornici sinova Izraelovih vidješe, da su u teškom položaju zbog zapovijedi, da se ne smije ništa smanjiti od opeka na dan.
Izlazak 5,20Kad otidoše od faraona, sretoše Mojsija i Arona, koji su čekali na njih.
Izlazak 5,21Njima poviknuše: "Gospod neka vam uračuna i sudi, što učiniste, da se posve omrazismo faraonu i slugama njegovim; jer im dadoste mač u ruku, da nas poubiju!"
Izlazak 5,22Tada se Mojsije obrati Gospodu i pomoli se: "O Gospode, zašto navuče toliko zlo na ovaj narod? Zašto me posla ovamo?
Izlazak 5,23Otkako otidoh k faraonu da pregovaram s njim po nalogu tvojem, muči on narod još gore, a ti ne činiš ništa, da izbaviš narod svoj."
Izlazak 5,1 Poslije toga odu Mojsije i Aron pa reknu faraonu: "Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: `Pusti narod moj da ode i u moju čast slavi svetkovinu.`
Izlazak 5,2"Tko je taj Jahve da ga ja poslušam", odvrati faraon, "i pustim Izraelce? Ja toga Jahvu ne znam niti ću pustiti Izraelce.
Izlazak 5,3"Bog Hebreja objavio nam se", rekoše. "Zato nas pusti da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svome, da se na nas ne obori pomorom ili mačem.
Izlazak 5,4Nato im odvrati egipatski kralj: "Mojsije i Arone, zašto odvraćate svijet od njegovih dužnosti? Idite na svoj posao.
Izlazak 5,5Sad kad se svjetina tako umnožila", nastavi faraon, "vi biste ih od posla odvratili?
Izlazak 5,6Istoga dana izda faraon naredbu nadglednicima i bilježnicima:
Izlazak 5,7"Ne pribavljajte više ovome narodu slame kao do sada. Neka idu sami i sebi je skupljaju.
Izlazak 5,8A zahtijevajte od njih istu količinu opeke koju su pravili i dosad. Ne smanjujte je! Lijenčine su. Zato viču: `Hajdemo prinijeti žrtvu Bogu svome!`
Izlazak 5,9Navalite poslove na taj svijet: neka rade, da ne obraćaju pažnje klevetama!
Izlazak 5,10Sad dođu nadglednici naroda i njegovi bilježnici te svijetu objave: "Ovako poručuje faraon: `Neću vam više nabavljati slame.
Izlazak 5,11Vi sami morate ići i tražiti je gdje god je možete naći. Ali zato neću smanjiti vaš posao.`
Izlazak 5,12Stoga se narod raziđe po svoj zemlji egipatskoj da skuplja strnjiku namjesto slame.
Izlazak 5,13A nadglednici ih gonili: "Morate svakoga dana svršiti jednako posla kao i onda dok ste slamu dobivali.
Izlazak 5,14A bilježnike koje faraonovi nadglednici bijahu postavili nad Izraelcima tukli su i korili: "Zašto niste ni jučer ni danas napravili opeke koliko i prije?
Izlazak 5,15Onda bilježnici Izraelaca odu i potuže se faraonu: "Zašto ovako postupaš sa svojim slugama?
Izlazak 5,16Tvoje sluge više ne dobivaju slame, a ipak se od nas traži: napravite opeku? Čak i tuku tvoje sluge, a kriv je tvoj narod!
Izlazak 5,17"Lijenčine ste vi! Lijenčine!" - odgovori faraon. "Stoga i kažete: `Hajdemo da prinesemo žrtvu Jahvi!`
Izlazak 5,18Nosite se na posao! Slama vam se neće davati, ali morate praviti određene količine opeke.
Izlazak 5,19Bilježnici Izraelaca nađu se na muci zbog naredbe: "Svakodnevnu količinu opeke ne smijete smanjiti!
Izlazak 5,20Otišavši od faraona, naiđu na Mojsija i Arona, koji su ih čekali.
Izlazak 5,21"Neka vas Jahve ima na oku i sudi vam!" - dobace im. "Omrazili ste nas kod faraona i njegovih dvorana; dali ste im mač u ruke da nas pobiju.
Izlazak 5,22Mojsije se vrati Jahvi i reče: "Zašto, Gospodine, nanosiš štetu svome puku? Zašto si me poslao?
Izlazak 5,23Otkad sam ja stupio pred faraona i progovorio mu u tvoje ime, on još gore postupa s ovim narodom. A ti ništa ne poduzimaš da izbaviš svoj narod.
Izlazak 5,1Potom, Mojsije i Aaron dođoše reći Faraonu: ` Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Pusti otići moj narod i da napravi jedno hodočašće u pustinji u moju čast.
Izlazak 5,2Faraon reče: ` Tko je GOSPOD da bih ja poslušao njegov glas puštajući Izrael otići? Ja ne poznajem GOSPODA i neću pustiti Izrael otići.`
Izlazak 5,3Oni rekoše: ` Bog Hebreja nam se predstavio; treba nam otići tri dana hoda u pustinju za * žrtvovati GOSPODU, našem Bogu, iz straha da se ne baci na nas kugom i Mačem .`
Izlazak 5,4Kralj Egipta im reče: ` Mojsije i Aarone, zašto hoće te puk odmamiti s njegova posla? Idite na svoju tlaku!`
Izlazak 5,5Faraon reče: `Sada kad je pučanstvo zemlje brojno, vi biste htjeli da se ono odmara od svoje tlake! `
Izlazak 5,6Onog dana, * Faraon zapovjedi stražarima i predradnicima pučanstva : 7 ` Vi neće te kao ranije opskrbljivati pučanstvo slamom za izradbu opeka. Oni sami ići će pribavljati slamu .
Izlazak 5,8Naložite im da naprave istu količinu opeka kao i do sada, ne smanjujući im ništa. To su lijenčine, zato oni kriče: Hajdemo žrtvovati našem Bogu!
Izlazak 5,9Neka robovanje pritisne te ljude i nek rade bez snatrenja o lažnim riječima! `
Izlazak 5,10Čuvari i pučki predradnici rekoše puku: ` Više vas nikako ne opskrbljujem slamom!
Izlazak 5,11Idite sami uzeti slamu gdje se nalazi! Ali vaša obveza nije smanjena. `
Izlazak 5,12Puk se rasprši po svoj zemlji egipatskoj za prikupljati slamu za ćerpić.
Izlazak 5,13Čuvari su ih požurivali: ` Izvršite svoje radove! Svaki dan zahtijevanu količinu! Kao kad je bilo slame!`
Izlazak 5,14Napadoše predradnike sinova Izraelovih, one koje im bijahu nametnuli čuvari Faraonovi: `Zašto niste izvršili, jučer i danas, vašu naručbu opeka, kao ranije?`
Izlazak 5,15Predradnici sinova Izraelovih dođoše pred Faraona kričati: ` Zašto to činiš slugama svojim?
Izlazak 5,16Slama, njom ne opskrbljuju više sluge tvoje - a opeka, kažu nam: načinite ih! Evo kako udariše sluge tvoje. Tvoj puk ima krivo! `
Izlazak 5,17On reče: ` Vi ste lijenčine, lijenčine! Zato vi govorite: hajdemo žrtvovati GOSPODU.
Izlazak 5,18A sada, idite raditi. Slamom više neće te biti opskrbljeni, ali vi će te priskrbiti isto toliko opeka.`
Izlazak 5,19Predradnici sinova Izraelovih se nađoše u lošoj situaciji: ` Vi neće te smanjiti broj opeka. Svaki dan, zahtijevana količina.`
Izlazak 5,20Izlazeći od Faraona, oni se baciše na Mojsija i Aarona koji ih očekivahu.
Izlazak 5,21Oni im rekoše: ` Nek GOSPOD ustanovi i nek presudi: radi vas, Faraon i njegove sluge ne mogu nas više podnijeti; to je staviti im mač u ruke da nas pobije.`
Izlazak 5,22Mojsije se okrenu prema GOSPODU i reče: ` Gospode, zašto si zlostavljao ovaj narod? Zašto si me dakle poslao?
Izlazak 5,23Otkad sam ja išao prema Faraonu za govoriti u tvoje ime, on je zlostavljao ovaj puk, a ti nisi uopće oslobodio svojeg puka.`
2. Mojsijeva 5,1A poslije izide Mojsije i Aron pred Faraona, i rekoše mu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: pusti narod moj da mi praznuju praznik u pustinji.
2. Mojsijeva 5,2Ali Faraon reče: ko je Gospod da poslušam glas njegov i pustim Izrailja? Ne znam Gospoda, niti ću pustiti Izrailja.
2. Mojsijeva 5,3A oni rekoše: Bog Jevrejski srete nas; molimo ti se da otidemo tri dana hoda u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, da ne pošlje na nas pomor ili mač.
2. Mojsijeva 5,4A car Misirski reče im: Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada njegova? Idite na svoj posao.
2. Mojsijeva 5,5Još reče Faraon: eto, naroda je mnogo u zemlji; a vi još hoćete da ostavlja svoje poslove.
2. Mojsijeva 5,6I u isti dan zapovjedi Faraon nastojnicima nad narodom i upraviteljima njegovijem, i reče:
2. Mojsijeva 5,7Otsele nemojte davati narodu pljeve za opeke kao doslije, neka idu sami i kupe sebi pljevu.
2. Mojsijeva 5,8A koliko su opeka doslije načinjali toliko izgonite i otsele, niti što smanjite; jer besposliče, i zato viču govoreći: da idemo da prinesemo žrtvu Bogu svojemu.
2. Mojsijeva 5,9Valja navaliti poslove na te ljude, pa će raditi i neće slušati lažljivijeh riječi.
2. Mojsijeva 5,10I izašavši nastojnici narodni i upravitelji rekoše narodu govoreći: tako veli Faraon: ja vam neću davati pljeve.
2. Mojsijeva 5,11Idite sami i kupite sebi pljeve gdje nađete, a od posla vam se neće popustiti ništa.
2. Mojsijeva 5,12I razide se narod po svoj zemlji Misirskoj da čuva strnjiku mjesto pljeve.
2. Mojsijeva 5,13A nastojnici navaljivahu govoreći: svršujte poslove svoje koliko dolazi na dan, kao kad je bilo pljeve.
2. Mojsijeva 5,14I upravitelji sinova Izrailjevijeh, koje postaviše nad njima nastojnici Faraonovi, dopadahu boja, i govoraše im se: zašto ni juče ni danas ne načiniste onoliko opeka koliko vam je određeno, kao prije?
2. Mojsijeva 5,15I otidoše upravitelji sinova Izrailjevijeh, i povikaše k Faraonu govoreći: zašto činiš tako slugama svojim?
2. Mojsijeva 5,16Pljeva se ne daje slugama tvojim, pa opet kažu nam: gradite opeke. I evo biju sluge tvoje, a kriv je tvoj narod.
2. Mojsijeva 5,17A on reče: besposličite, besposličite, i zato govorite: da idemo da prinesemo žrtvu Gospodu.
2. Mojsijeva 5,18Nego idite, radite; pljeva vam se neće davati, a opeke da dajete na broj.
2. Mojsijeva 5,19I upravitelji sinova Izrailjevijeh vidješe da je zlo po njih što im se kaza: da ne bude opeka manje na dan.
2. Mojsijeva 5,20I otišavši od Faraona sretoše Mojsija i Arona, koji izidoše pred njih.
2. Mojsijeva 5,21Pa im rekoše: Gospod neka vas vidi i sudi, što nas omraziste Faraonu i slugama njegovijem, i dadoste im mač u ruku da nas pobiju.
2. Mojsijeva 5,22I Mojsije se vrati ka Gospodu i reče: Gospode, zašto si navukao to zlo na narod? zašto si me poslao?
2. Mojsijeva 5,23Jer otkako izidoh pred Faraona i progovorih u tvoje ime, još gore postupa s narodom ovijem, a ti ne izbavi naroda svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje