Tražilica


Izlazak 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 8,1Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Idi k faraonu i reci mu: 'Ovako veli Gospod: Pusti narod moj, da mi služi!
Izlazak 8,2Ali ako ga ne htjedneš pustiti, gle, kaznit ću svu zemlju tvoju žabama.
Izlazak 8,3Nil će vrvjeti žabama, koje će izaći i prodrijeti u palaču tvoju, u spavaonicu tvoju, u postelju tvoju, u kuće sluga tvojih i naroda tvojega, u peći tvoje i u naćve tvoje,
Izlazak 8,4Jest, na tebe, na podanike tvoje i na sve sluge tvoje skakat će žabe.' "
Izlazak 8,5Dalje zapovjedi Gospod Mojsiju: "Kaži Aronu: 'Pruži ruku svoju sa štapom svojim na rijeke, prokope i bare i izvedi žabe na zemlju egipatsku!'"
Izlazak 8,6Aron pruži ruku svoju na vode egipatske, i izađoše žabe i pokriše zemlju egipatsku.
Izlazak 8,7Ali čarobnjaci učiniše isto svojim čaranjem, te izađoše žabe na zemlju egipatsku.
Izlazak 8,8Tada dozva faraon Mojsija i Arona i zamoli: "Molite Gospoda da mene i narod moj oslobodi od žaba, ja ću tada pustiti narod da žrtvuje Gospodu."
Izlazak 8,9Mojsije odgovori faraonu: "Odredi mi samo točno, kad da zamolim za te, za sluge tvoje i narod tvoj, da se uklone žabe od babe i od kuća tvojih i samo u Nilu da ostanu!"
Izlazak 8,10On odgovori: "Sutra." Mojsije reče: "Neka bude po želji tvojoj, da spoznaš, da nitko nije jednak Gospodu, Bogu našemu.
Izlazak 8,11Žabe će se dakle ukloniti od tebe, od kuća tvojih, od sluga tvojih i od naroda tvojega i samo će još ostati u Nilu."
Izlazak 8,12Nato ostaviše Mojsije i Aron faraona, i Mojsije pomoli se toplo Gospodu, da uništi žabe, kojima je bio pohodio faraona.
Izlazak 8,13Gospod usliši molitvu Mojsijevu, te žabe pocrkaju u kućama, u dvorištima i u poljima.
Izlazak 8,14Zgrnuše ih posvuda na gomile, i zemlja zasmrdje od toga.
Izlazak 8,15Kad vidje faraon, da opet može odahnuti, ponovno otvrdi srce svoje i ne posluša ih više, kao što je bio unaprijed rekao Gospod.
Izlazak 8,16Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Kaži Aronu: 'Pruži štap svoj i udari njim po prahu na zemlji, da se pretvori u komarce po svoj zemlji egipatskoj!' "
Izlazak 8,17Oni učiniše tako: Aron pruži ruku svoju sa štapom i udari njim po prahu na zemlji. Tada dođoše komarci na ljude i na stoku. Sav prah na zemlji pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj.
Izlazak 8,18Čarobnjaci egipatski pokušaše da čaranjem svojim isto tako proizvedu komarce, ali ne mogoše. Komarci napadoše na ljude i na stoku.
Izlazak 8,19Čarobnjaci rekoše faraonu: "To je prst Božji!" Ali srce faraonovo ostade tvrdo, i on ih ne posluša, kao što je bio unaprijed rekao Gospod.
Izlazak 8,20Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Sutra posve rano stupi pred faraona, kad ide k vodi, i reci mu: 'Ovako veli Gospod: Pusti narod moj, da mi služi!
Izlazak 8,21Jer ako ne pustiš naroda mojega, onda ću učiniti, da dođu rojevi obada na tebe, na sluge tvoje, na narod tvoj i na palače tvoje. Kuće Egipćana, pa i zemlja, na kojoj stoje, bit će puna rojeva obada.
Izlazak 8,22Ipak sa zemljom gošenskom, u kojoj prebiva narod moj, učinit ću na taj dan iznimku, tako da ne bude tamo rojeva obada, da spoznaš, da sam ja Gospod na zemlji.
Izlazak 8,23Učinit ću rastavu između naroda svojega i naroda tvojega. Sutra će se dogoditi to čudo.' "
Izlazak 8,24I Gospod učini tako, te dođoše rojevi obada u velikoj množini u palaču faraonovu, u stan sluga njegovih i na svu zemlju egipatsku. Zemlja je teško trpjela pod obadima.
Izlazak 8,25Faraon dozva Mojsija i Arona i reče: "Idite, žrtvujte Bogu svojemu ovdje u zemlji!"
Izlazak 8,26Mojsije reče: "To ne možemo činiti, jer prinosimo Gospodu, Bogu svojemu, žrtve, koje su Egipćanima nečiste. Kad bismo pred očima Egipćana prinosili žrtve, koje su njima mrske, ne bi li nas na mjestu kamenovali?
Izlazak 8,27Mi hoćemo tri dana hoda daleko ići u pustinju i tamo žrtvovati Gospodu, Bogu svojemu, kao što nam zapovjedi."
Izlazak 8,28Faraon reče: "Pustit ću vas, da žrtvujete Gospodu, Bogu svojemu, u pustinji, samo ne idite predaleko! I Molite se za me!"
Izlazak 8,29Mojsije odgovori: "Ja odoh sada od tebe i pomoliti se Gospodu sutra će otići rojevi obada od faraona, od sluga njegovih i naroda njegova. Samo neka faraon više ne vara naroda, pa da ga ipak ne pusti, da žrtvuje Gospodu!"
Izlazak 8,30I ode Mojsije od faraona i pomoli se Gospodu.
Izlazak 8,31Gospod usliši molitvu Mojsijevu i ukloni rojeve obada od faraona, od sluga njegovih i naroda njegova, i ne ostade ni jedna.
Izlazak 8,32Ali faraon i ovaj put otvrdi srce svoje i ne pusti naroda.
Izlazak 8,1 Onda Jahve reče Mojsiju: "Reci Aronu neka ispruži svoju ruku sa štapom povrh rijeka, prokopa i jezeraca i učini da žabe navale na egipatsku zemlju.
Izlazak 8,2Aron pruži svoju ruku povrh egipatskih voda, i žabe iziđoše i prekriše zemlju egipatsku.
Izlazak 8,3Ali i vračari učiniše tako svojim vračanjem, te žabe navališe na egipatsku zemlju.
Izlazak 8,4Zovne sad faraon Mojsija i Arona i rekne: "Molite Jahvu da ukloni žabe od mene i moga puka, a ja ću pustiti narod da prinese žrtvu Jahvi.
Izlazak 8,5Mojsije uzvrati faraonu: "Dostoj se odrediti mi kad hoćeš da molim za te, za tvoje službenike i za tvoj narod da se žabe odstrane od tebe i tvojih domova i ostanu samo u Rijeci.
Izlazak 8,6"Sutra", reče. "Neka bude kako kažeš", odvrati Mojsije, "da znaš kako nitko nije kao Jahve, Bog naš.
Izlazak 8,7Žabe će otići od tebe, od tvojih službenika i tvoga naroda; ostat će samo u Rijeci.
Izlazak 8,8Mojsije i Aron odu od faraona, a onda Mojsije zazva Jahvu zbog žaba kojima je kaznio faraona.
Izlazak 8,9I Jahve usliša Mojsija, te žabe pocrkaju po kućama, dvorištima i njivama.
Izlazak 8,10Na hrpe su ih zgrtali, zemlja se njima usmrdjela.
Izlazak 8,11Kad je faraon vidio da je nastupilo olakšanje, srce mu otvrdnu te ne posluša Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
Izlazak 8,12Onda će opet Jahve Mojsiju: "Reci Aronu neka zamahne svojim štapom i udari po prahu na tlu neka se pretvori u komarce po svoj zemlji egipatskoj.
Izlazak 8,13I učine tako: zamahne Aron rukom i štapom te udari po prahu na tlu. Komarci navale na ljude i životinje. Sav prah na tlu pretvori se u komarce po svoj zemlji egipatskoj.
Izlazak 8,14Vračari pokušaše da svojim vračanjem stvore komarce, ali nisu mogli. Ljudi i životinje postanu plijenom komaraca.
Izlazak 8,15Tada vračari reknu faraonu: "To je prst Božji!" Ali je faraonovo srce bilo okorjelo, pa nije poslušao Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.
Izlazak 8,16Onda Jahve reče Mojsiju: "Podrani ujutro, iziđi pred faraona kad krene k vodi, i reci mu: `Ovako poručuje Jahve: Pusti moj narod da ode i da mi štovanje iskaže.
Izlazak 8,17Ako ne pustiš moga naroda, pripustit ću obade na te, na tvoje službenike, na tvoj puk i tvoje domove. Egipatski domovi i samo tlo na kojem stoje vrvjet će od obada.
Izlazak 8,18Ali ću toga dana izuzeti gošenski kraj, u kojem živi moj narod, te se ondje obadi neće pojaviti, tako da znaš da sam ja Jahve u središtu zemlje.
Izlazak 8,19Tu ću razliku napraviti između svoga i tvoga naroda. To će znamenje biti sutra.`
Izlazak 8,20I učini Jahve tako. Rojevi obada nalete u faraonov dvor, na domove njegovih službenika i po svoj zemlji egipatskoj. Zemlja nastrada od obada.
Izlazak 8,21Sad faraon pozove Mojsija i Arona pa im rekne: "Idite, prinesite žrtvu svome Bogu, ali u ovoj zemlji.
Izlazak 8,22"Ne dolikuje da tako učinimo", odgovori Mojsije. "Žrtve koje mi prinosimo Jahvi, Bogu svome, za Egipćane su svetogrđe. Kad bismo, dakle, na njihove oči prinosili žrtve koje su Egipćanima svetogrdne, zar nas ne bi kamenovali?
Izlazak 8,23Zato moramo u pustinju tri dana hoda te prinijeti žrtvu Jahvi, Bogu svome, kako nam je zapovjedio.
Izlazak 8,24"Pustit ću vas da odete u pustinju", odgovori faraon, "i prinesete žrtvu Jahvi, svome Bogu, ali ne odlazite predaleko. Molite za me!
Izlazak 8,25Nato odvrati Mojsije: "Čim odem od tebe, zazvat ću Jahvu da sutra nestane obada s faraona, njegovih službenika i njegova puka. Ali neka faraon više ne vara! Neka pusti narod da ide i prinese žrtvu Jahvi.
Izlazak 8,26Tako Mojsije ode od faraona i pomoli se Jahvi.
Izlazak 8,27I Jahve učini kako je Mojsije tražio: s faraona, s njegovih službenika i s njegova puka nestane obada - ni jedan jedini nije ostao.
Izlazak 8,28Ali opet ukruti faraon srce svoje i ne dopusti narodu da ode.
Izlazak 8,1GOSPOD reče Mojsiju: ` Reci Aaronu: Pruži ruku, sa štapom, nad rijeke, kanale, jezera i učini da se krenu žabe na Egipat. `
Izlazak 8,2Aaron pruži ruku nad vode Egipta; žabe krenuše i prekriše zemlju Egipat.
Izlazak 8,3Ali čarobnjaci svojim čarolijama učiniše isto: oni pokrenuše žabe na zemlju Egipat.
Izlazak 8,4Faraon pozva Mojsija i Aarona i reče: ` Molite GOSPODA da udalji žabe od mene i mojeg pučanstva, i ja ću pustiti narod otići * žrtvovati GOSPODU.`
Izlazak 8,5Mojsije reče Faraonu: ` Udostoji se odrediti mi moment kad mogu moliti za tebe, tvoje sluge i tvoje pučanstvo, da bih uklonio žabe od tebe i tvoje kuće, tako da ne ostanu drugdje do u Rijeci.`
Izlazak 8,6On reče: ` Sutra. ` Mojsije reče: ` Kako si ti rekao i da saznaš da ništa nije kao GOSPOD, naš Bog,
Izlazak 8,7žabe će se udaljiti od tebe, od tvoje kuće, od tvojih slugu i tvojeg pučanstva, tako da ostanu samo one u Rijeci.`
Izlazak 8,8Mojsije i Aaron iziđoše od Faraona. Mojsije zavapi prema GOSPODU zbog žaba koje su obasule Faraona
Izlazak 8,9GOSPOD učini prema riječi Mojsijevoj. Žabe pougibaše, nestadoše iz kuća, dvorišta i polja.
Izlazak 8,10Nakupilo se hrpa i hrpa i zemlja posta smradna.
Izlazak 8,11Vidjevši da ima jedno olakšanje, Faraon se uzjoguni. On ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.
Izlazak 8,12GOSPOD reče Mojsiju: ` Reci Aaronu: Pruži svoj Štap i udari prašinu na zemlji; pretvorit će se u komarce u cijeloj zemlji Egipat.`
Izlazak 8,13Oni učiniše tako. Aaron pruži ruku sa svojim štapom i udari prašinu na zemlji. I biše komarci na ljudima i na životinjama. Sva prašina zemaljska postade komarcima u cijeloj zemlji egipatskoj.
Izlazak 8,14Čarobnjaci sa svojim čarolijama pokušaše također proizvesti komarce ali ne uspjedoše. I biše komarci na ljudima i životinjama.
Izlazak 8,15Čarobnjaci rekoše * Faraonu: ` To je prst Božji .`
Izlazak 8,15Ali, * srce Faraonovo ostade kruto. On ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.
Izlazak 8,16GOSPOD reče Mojsiju: ` Digni se rano u jutro i predstavi se * Faraonu, kad bude izišao k vodi. Reci mu: Ovako govori GOSPOD: Pusti otići moj puk da mi služi.
Izlazak 8,17Ako li ti ne pustiš moj puk otići, ja ću poslati gamad na tebe, tvoje sluge, tvoj puk, tvoje kuće. Kuće Egipćana bit će pune gamadi čak i zemlja na kojoj se nalaze.
Izlazak 8,18U onaj dan, ja ću napraviti povlasticu za zemlju Gošen, gdje se nalazi moj narod; ondje neće biti gamadi, da bi ti spoznao da ja, GOSPOD, jesam i usred zemlje.
Izlazak 8,19Učinit ću jednu izbaviteljsku gestu za odvojiti moj puk od tvojeg puka. Taj će se znak zbiti sutra.
Izlazak 8,20GOSPOD učini tako. Gamad hrpimice uđe u kuću Faraonovu, u kuće njegovih slugu i u cijelu zemlju; zemlja bijaše prekrivena od gamadi.
Izlazak 8,21Faraon pozva Mojsija i Aarona i reče: ` Hajde, * žrtvujte vašem Bogu u ovoj zemlji!`
Izlazak 8,22Mojsije reče: ` Nije primjereno učiniti tako, jer to što mi žrtvujemo GOSPODU, našem Bogu, je odvratno Egipćanima . Možemo li pred njihovim očima žrtvovati ono što je njima grozno, a da nas ne kamenuju?
Izlazak 8,23Tri dana hoda u pustinju mi hoćemo ići da bi žrtvovali GOSPODU, našem Bogu, na način koji će nam on reći.`
Izlazak 8,24Faraon reče: ` Ja ću vas pustiti otići i vi će te žrtvovati GOSPODU, vašem Bogu, u pustinji. Samo ne idite predaleko! Molite za mene.`
Izlazak 8,25Mojsije reče: ` Eh dobro, ja ću izići od tebe za moliti se GOSPODU i gamad će se od sutra udaljiti od Faraona, od njegovih slugu i njegovog puka. Samo, da se Faraon prestane rugati, ne puštajući ići žrtvovati GOSPODU!`
Izlazak 8,26Mojsije iziđe od Faraona i pomoli se GOSPODU.
Izlazak 8,27GOSPOD postupi prema Mojsijevoj riječi.
Izlazak 8,28Gamad se udalji od Faraona, od njegovih slugu i njegovog puka. Ne ostade je nikako.
Izlazak 8,29Isto i tog puta, Faraon se uzjoguni i ne pusti puka otići.
2. Mojsijeva 8,1I reče Gospod Mojsiju: idi k Faraonu, i reci mu: ovako veli Gospod: pusti narod moj, da mi posluži.
2. Mojsijeva 8,2Ako li nećeš pustiti, evo ću moriti svu zemlju žabama.
2. Mojsijeva 8,3I rijeka će se napuniti žaba, i one će izaći i skakati tebi po kući i po klijeti gdje spavaš i po postelji tvojoj i po kućama sluga tvojih i naroda tvojega i po pećima tvojim i po naćvama tvojim;
2. Mojsijeva 8,4I na tebe i na narod tvoj i na sve sluge tvoje skakaće žabe.
2. Mojsijeva 8,5I reče Gospod Mojsiju: kaži Aronu: pruži ruku svoju sa štapom svojim na rijeke i na potoke i na jezera, i učini nek izađu žabe na zemlju Misirsku.
2. Mojsijeva 8,6I pruži Aron ruku svoju na vode Misirske, i izađoše žabe i pokriše zemlju Misirsku.
2. Mojsijeva 8,7Ali i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem, učiniše te izađoše žabe na zemlju Misirsku.
2. Mojsijeva 8,8A Faraon dozva Mojsija i Arona i reče: molite Gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda mojega, pak ću pustiti narod da prinesu žrtvu Gospodu.
2. Mojsijeva 8,9A Mojsije reče Faraonu: čast da ti je nada mnom! dokle da mu se molim za te i za sluge tvoje i za narod tvoj da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih, i samo u rijeci da ostanu?
2. Mojsijeva 8,10A on reče: do sjutra. A Mojsije reče: biće kako si kazao, da poznaš da niko nije kao Gospod Bog naš.
2. Mojsijeva 8,11Otići će žabe od tebe i iz kuća tvojih i od sluga tvojih i od naroda tvojega; samo će u rijeci ostati.
2. Mojsijeva 8,12I otide Mojsije i Aron od Faraona; i zavapi Mojsije ka Gospodu za žabe koje bješe pustio na Faraona.
2. Mojsijeva 8,13A Gospod učini po riječi Mojsijevoj; i pocrkaše žabe, i oprostiše ih se kuće i sela i polja.
2. Mojsijeva 8,14I na gomile ih grtahu, da je smrdjela zemlja.
2. Mojsijeva 8,15A kad Faraon vidje gdje odahnu, otvrdnu mu srce, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod.
2. Mojsijeva 8,16A Gospod reče Mojsiju: kaži Aronu: pruži štap svoj, i udari po prahu na zemlji, nek se pretvori u uši po svoj zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 8,17I učiniše tako: Aron pruži ruku svoju sa štapom svojim, i udari po prahu na zemlji, i postaše uši po ljudima i po stoci, sav prah na zemlji pretvori se u uši po cijeloj zemlji Misirskoj.
2. Mojsijeva 8,18A gledaše i vračari Misirski vračanjem svojim da učine da postanu uši, ali ne mogoše. I bijahu uši po ljudima i po stoci.
2. Mojsijeva 8,19I rekoše vračari Faraonu: ovo je prst Božji. Ali opet otvrdnu srce Faraonu, te ih ne posluša kao što bješe kazao Gospod.
2. Mojsijeva 8,20A Gospod reče Mojsiju: ustani rano i izađi pred Faraona, evo, on će izaći k vodi, pa mu reci: ovako veli Gospod: pusti narod moj da mi posluži.
2. Mojsijeva 8,21Ako li ne pustiš naroda mojega, evo, pustiću na tebe i na sluge tvoje i na narod tvoj i na kuće tvoje svakojake bubine, i napuniće se bubina kuće Misirske i zemlja na kojoj su.
2. Mojsijeva 8,22Ali ću u taj dan odvojiti zemlju Gesemsku, gdje živi moj narod, i ondje neće biti bubina, da poznaš da sam ja Gospod na zemlji.
2. Mojsijeva 8,23I postaviću razliku između naroda svojega i naroda tvojega. Sjutra će biti znak taj.
2. Mojsijeva 8,24I učini Gospod tako, i dođoše silne bubine u kuću Faraonovu i u kuće sluga njegovijeh i u svu zemlju Misirsku, da se sve u zemlji pokvari od bubina.
2. Mojsijeva 8,25I Faraon dozva Mojsija i Arona, i reče im: idite, prinesite žrtvu Bogu svojemu ovdje u zemlji.
2. Mojsijeva 8,26A Mojsije reče: ne valja tako; jer bismo prinijeli na žrtvu Gospodu Bogu svojemu što je nečisto Misircima; a kad bismo prinijeli na žrtvu što je nečisto Misircima na oči njihove, ne bi li nas pobili kamenjem?
2. Mojsijeva 8,27Tri dana hoda treba da idemo u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, kao što nam je kazao.
2. Mojsijeva 8,28A Faraon reče: pustiću vas da prinesete žrtvu Gospodu Bogu svojemu u pustinji; ali da ne idete dalje; pa se molite za me.
2. Mojsijeva 8,29A Mojsije reče: evo ja idem od tebe, i moliću se Gospodu da otidu bubine od Faraona i od sluga njegovijeh i od naroda njegova sjutra; ali nemoj opet da prevariš, i da ne pustiš naroda da prinese žrtvu Gospodu.
2. Mojsijeva 8,30I otide Mojsije od Faraona, i pomoli se Gospodu.
2. Mojsijeva 8,31I učini Gospod po riječi Mojsijevoj, te otidoše bubine od Faraona i od sluga njegovijeh i od naroda njegova; ne osta ni jedna.
2. Mojsijeva 8,32Ali opet otvrdnu srce Faraonovo, i ne pusti naroda.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje