Tražilica


Jeremija 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 25,1Ovo je riječ, što dođe Jeremiji za sav narod Judin u četvrtoj godini Jojakima, sina Josijina, kralja Judina - bila je to prva godina vladanja kralja babilonskog Nebukadnezara. -
Jeremija 25,2Prorok Jeremija objavio ju je svemu narodu Judinu i svim stanovnicima jerusalemskim, govoreći:
Jeremija 25,3Od trinaeste godine Josije, sina Amonova, kralja Judina, do današnjega dana, dakle već dvadeset i tri godine, dolazila mi je riječ Gospodnja, i govorio sam vam neumorno, ali vi nijeste slušali.
Jeremija 25,4I Gospod vam je neumorno slao sve sluge svoje, proroke. Ali vi nijeste slušali, nijeste prignuli uha svojega, da ih čujete, kad su govorili:
Jeremija 25,5"Vratite se svaki sa svojega zla puta i od svojih nevaljalih djela, pa ćete ostati i stanovati u zemlji, koju je Gospod dao vama i ocima vašim, za vječna vremena!
Jeremija 25,6Ne trčite za drugim bogovima, da im služite i da im se klanjate! Ne dražite me na srdžbu lošim djelima ruku svojih, da vas ne udarim nesrećom!
Jeremija 25,7Ali me vi nijeste poslušali," govori Gospod, "i dražili ste me na srdžbu lošim djelom ruku svojih, na propast svoju."
Jeremija 25,8Zato ovako veli Gospod lad vojskama: "Jer nijeste poslušali moje riječi,
Jeremija 25,9Evo, ja ću poslati po sve narode sjeverne," govori Gospod, "i po Nebukadnezara, kralja babilonskoga, slugu svojega. Pustit ću ih da navale na tu zemlju i na stanovnike njezine i na sve te narode okolne, Zatrt ću ih i učinit ću ih užasom, podsmijehom i pustošu vječnom.
Jeremija 25,10Učinit ću, da prestane među njima glas radosti i glas veselja, poklik zaručnikov i poklik zaručnice, lupa mlina i svjetlost svjetionice.
Jeremija 25,11sva će ta zemlja postati pustinja i pustoš; i ti će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina.
Jeremija 25,12A kad isteče sedamdeset godina, tada ću na kralju babilonskom i onom narodu," govori Gospod, "i na zemlji Kaldejaca kazniti krivnju njihovu i učinit ću je pustinjom zauvijek.
Jeremija 25,13Pustit ću, da se na toj zemlji ispune sve riječi moje, što sam ih rekao o njoj, sve, što stoji napisano u ovoj knjizi, što je prorokovao Jeremija za sve narode.
Jeremija 25,14Jer će i oni služiti moćnim narodima i silnim kraljevima. Po činima njihovim i po djelima ruku njihovih platit ću njima."
Jeremija 25,15Jer ovako mi veli Gospod, Bog Izraelov: "Uzmi iz moje ruke ovu čašu gnjevnoga vina i daj da se napiju iz nje svi narodi, kojima te pošljem.
Jeremija 25,16Neka piju, teturaju i smušeni postanu pred mačem, što ću ga poslati među njih!"
Jeremija 25,17Uzeo sam čašu iz ruke Gospodnje i dao sam, da piju iz nje svi narodi, kojima me je poslao Gospod.
Jeremija 25,18Jerusalem i gradovi Judini, njihovi kraljevi i knezovi, da budu pustinja, užas, podsmijeh i prokletstvo, kao što je danas.
Jeremija 25,19Faraon, kralj egipatski, činovnici njegovi, knezovi njegovi i sav narod njegov.
Jeremija 25,20Sva mješavina naroda, svi kraljevi zemlje Uza, svi kraljevi zemlje filistejske: "od Aškelona, Gaze, Ekrona i ostatak od Ašdoda;
Jeremija 25,21Edom, Moab i Amonci;
Jeremija 25,22Svi kraljevi Tira, svi kraljevi Sidona i svi kraljevi primorja preko mora:
Jeremija 25,23Dedan, Tema, Buz i svi s ošišanim tjemenom;
Jeremija 25,24Svi kraljevi Arapske i svi kraljevi mješavine naroda, što stanuju U pustinji;
Jeremija 25,25Svi kraljevi od Zimrija, svi kraljevi od Elama, svi kraljevi od Medije;
Jeremija 25,26Svi kraljevi sjeverni, blizu i daleko, kako jedan tako drugi sva kraljevstva svijeta, koliko ih ima na zemlji. A kralj od Šešaka mora piti iza njih.
Jeremija 25,27"Reci im: "Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Pijte, opijte se, bljujte i padajte, da ne ustanete, pred mačem, što ga šaljem među vas!'
Jeremija 25,28Ako li bi se nećkali uzeti čašu iz ruke tvoje, da piju, tada ion reci: Ovako veli Gospod nad vojskama: Vi morate ipak piti!
Jeremija 25,29Zaista, kad počnem s kaznenim sudom kod grada, koji se zove mojim imenom, zar ćete vi izaći slobodni? Nećete ostati bez kazne; jer ću podići mač na sve stanovnike zemlje," govori Gospod nad vojskama.
Jeremija 25,30"Objavi im sve ove riječi i kaži im: "Viče s visine Gospod, iz svetoga stana svojega pušta da za grmi glas njegov! Gromovnim glasom viče preko pašnjaka, kao kod gaženja grožđa podiže vrisku na sve stanovnike zemlje.
Jeremija 25,31Do na kraj svijeta prodire glas, jer Gospod podiže tužbu proti narodima. Ide na sud sa svakim tijelom. Bezbožnike predaje maču," govori Gospod.
Jeremija 25,32Ovako veli Gospod nad vojskama: "Evo, nevolja korača od naroda do naroda. Silan se vihor diže s krajeva zemlje."
Jeremija 25,33Pobijeni od Gospoda leže u onaj dan od jednoga kraja zemlje do drugoga. Neće biti oplakani, neće se pokupiti, neće groba naći. Služe kao gnoj na njivi.
Jeremija 25,34Jaučite, pastiri, i tugujte! Valjajte se po prahu, glavari stada! Dani su tu, da vas pokolju. Padate kao izabrani jarci.
Jeremija 25,35Utočišta ne nalaze pastiri, ni spasenja glavari stada.
Jeremija 25,36Čuj! Iako viču pastiri! Kako jauču glavari stada, jer Gospod potire pašu njihovu.
Jeremija 25,37Nestaju mirni travnjaci od žestine gnjeva Gospodnjega.
Jeremija 25,38Lav ostavlja skrivalište svoje; jer je zemlja njihova postala i pustinja od krvnoga mača, od jarosti gnjeva njegova.
Jeremija 25,1Riječ upućena Jeremiji o svem narodu judejskom, četvrte godine Jojakima, sina kralja judejskog - to je prve godine Nabukodonozora, kralja babilonskog.
Jeremija 25,2Prorok Jeremija navijesti tu riječ svemu narodu Judinu i svim Jeuzalemcima:
Jeremija 25,3Od trinaeste godine Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga, sve do dana današnjeg, ove dvadeset i tri godine, dolazila mi je riječ Jahvina, i ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali.
Jeremija 25,4I Jahve je svejednako slao k vama sve sluge svoje, proroke, ali vi niste slušali i niste prignuli uši svoje da čujete.
Jeremija 25,5I govorahu vam: Vratite se svaki sa zla puta svojega i od zlih djela svojih, i ostanite u zemlji koju Jahve dade vama i ocima vašim za sva vremena;
Jeremija 25,6i ne idite za tuđim bogovima da im služite i da im se klanjate; i ne gnjevite me djelima ruku svojih, pa vam neću ništa nažao učiniti.
Jeremija 25,7Ali me niste poslušali - riječ je Jahvina - nego me razgnjeviste djelima ruku svojih, na svoju nesreću!
Jeremija 25,8Zato ovako govori Jahve nad Vojskama: Jer niste poslušali mojih riječi,
Jeremija 25,9evo, ja ću poslati i podignuti sve narode sa sjevera - riječ je Jahvina - i slugu svoga Nabukodonozora, kralja babilonskoga, i dovest ću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike, i na sve okolne narode; izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama.
Jeremija 25,10I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja, klicanje zaručnika i zaručnice, i klopot žrvnja i svjetlost svjetiljke.
Jeremija 25,11Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina.
Jeremija 25,12Ali kad se navrši sedamdeset godina, kaznit ću kralja babilonskog i narod onaj - riječ je Jahvina - za bezakonje njihovo i zemlju kaldejsku i pretvorit ću ih u vječne razvaline.
Jeremija 25,13Dovest ću na tu zemlju sve što sam protiv nje rekao - sve je to napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.
Jeremija 25,14"I oni će služiti mnogim narodima i velikim kraljevima i platit ću im po njihovim činima i po djelima ruku njihovih.
Jeremija 25,15Ovako mi reče Jahve, Bog Izraelov: "Uzmi ovaj pehar vina iz moje ruke i napoji njime sve narode kojima ću te poslati.
Jeremija 25,16Neka piju dok ne zateturaju i dok se ne izbezume zbog mača što ću ga među njih poslati.
Jeremija 25,17I uzeh pehar iz ruke Jahvine i napojih njime sve narode kojima me Jahve bijaše poslao:
Jeremija 25,18Jeruzalem i gradove judejske s njihovim kraljevima i knezovima, neka budu razvalina, pustoš, ruglo i prokletstvo, kao što su i danas;
Jeremija 25,19faraona, kralja egipatskoga, s njegovim slugama i knezovima i narodom njegovim
Jeremija 25,20i svu onu mješavinu naroda: sve kraljeve zemlje Usa, sve kraljeve zemlje filistejske, Aškelon, Gazu, Ekron i ono što ostade od Ašdoda;
Jeremija 25,21Edom, Moab i sinove Amonove;
Jeremija 25,22sve kraljeve Tira, sve kraljeve Sidona, kraljeve otoka onkraj mora;
Jeremija 25,23Dedan, Temu, Buz i sve one ostriženih zalizaka,
Jeremija 25,24sve kraljeve Arabije, sve kraljeve mješavine naroda koji obitavaju u pustinji;
Jeremija 25,25sve kraljeve Zimrija, sve kraljeve Elama i sve kraljeve Medije;
Jeremija 25,26sve kraljeve Sjevera, blize i daleke, jednog za drugim, i sva kraljevstva na licu zemlje. A kralj Šešak pit će poslije njih.
Jeremija 25,27I reci im: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Pijte! Opijte se! Bljujte! Padnite da se više ne dignete od mača koji ću pustiti među vas.`
Jeremija 25,28Ako ne bi htjeli uzeti pehar iz tvoje ruke da piju, reci im: `Ovako govori Jahve nad Vojskama: Morate piti!
Jeremija 25,29Jer, evo, ja sam počeo kažnjavati grad koji se zove mojim imenom. A vi zar da prođete bez kazne? Ne, nećete ostati nekažnjeni, jer ću sam dozvati mač da udari na sve stanovnike zemlje` - riječ je Jahve nad Vojskama.
Jeremija 25,30Ti im, dakle, prorokuj sve riječi ove i reci im: `Jahve reče sa visine, iz svetoga stana grmi glasom, riče iza glasa protiv pašnjaka svoga, podvikuje kao oni što grožđe gaze. Do svih stanovnika zemlje
Jeremija 25,31dopire bojni klik - do nakraj svijeta - jer Jahve se parbi s narodima, izlazi na sud sa svakim tijelom, bezbožnike će maču izručiti - riječ je Jahvina.
Jeremija 25,32Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo, nesreća već zahvaća narod za narodom; nevrijeme strašno već se prolama s krajeva zemlje.`
Jeremija 25,33U onaj dan bit će pobijenih Jahvinih s jednoga kraja svijeta do drugoga. Za njima nitko neće naricati, niti će ih tko pokupiti i sahraniti; ostat će kao gnoj po zemlji.
Jeremija 25,34Kukajte, pastiri, i vičite, valjajte se po prašini, vodiči stada, jer vam se ispuniše dani za klanje, popadat ćete ko ovnovi izabrani.
Jeremija 25,35Više nema utočišta pastirima, niti spasa vodičima stada.
Jeremija 25,36Čuj, kako vapiju pastiri, kako kukaju vodiči stada, jer Jahve pustoši pašnjak njihov,
Jeremija 25,37mirna su pasišta poharana od jarosna gnjeva Jahvina.
Jeremija 25,38Lav ostavlja guštaru jer će zemlja njihova opustjeti od mača pustošničkog, od jarosnog gnjeva Jahvina.
Jeremija 25,1Riječ koja se uputi Jeremiji glede sveg puka Judinog u četvrtoj godini Jojakima, sina Joziasova, kralja Jude bijaše to prva godina Nabukodonozora, kralja Babilonije,
Jeremija 25,2riječ što ju *prorok Jeremija objavi svim ljudima Judinim i svim žiteljima Jeruzalema:
Jeremija 25,3Od trinaeste godine Joziasa, sina Amonova, kralja Jude, sve do ovog dana, tj. tijekom 23 godine, riječ se GOSPODOVA upućivaše meni, a ja ju vama neumorno govorih, a vi me ne slušaste.
Jeremija 25,4GOSPOD vam je slao sve svoje sluge proroke, neumorno, a da ih vi niste slušali, a da vi niste napregli uho za slušati ih.
Jeremija 25,5On vam govoriše: Obratite se svaki od svog lošeg ponašanja, svojih nastranih ponašanja, i svojih boravišta na tlu koje vam je GOSPOD dao, vama i vašim očevima, oduvijek i zauvijek.
Jeremija 25,6Ne prilazite k drugim bogovima da biste im izvodili obred i klanjali se pred njima, prekinite me vrijeđati vašim djelima, i ja vam neću nanijeti nikakvo zlo.
Jeremija 25,7Ali, vi niste slušali proročanstvo GOSPODOVO; već naprotiv, vi ste me vrijeđali, za svoju nesreću, svojim djelima.
Jeremija 25,8Eh dobro! ovako govori GOSPOD, svemogući: Pošto vi ne slušate mojih riječi,
Jeremija 25,9ja naređujem pokrenuti sve narode sa sjevera proročanstvo GOSPODOVO pozivajući Nabukodonozora, kralja Babilonije, svojeg slugu, i ja ih dovodim protiv ove zemlje, protiv njenih stanovnika i protiv svih susjednih pogana; ja ih si pridržavam i ja ih mijenjam u zauvijek opustjele prostore koji izazivaju krikove užasa, u polja ruševina.
Jeremija 25,10Ja sam ugasio kod njih uzvike zadovoljstva i radosne razgovore, pjesme supruga i slavlje nevjeste, škripu mlina i svjetlost lampe.
Jeremija 25,11Cijela ova zemlja postat će poljem ruševina, jedan opustjeli prostor, a svi ti pogani služit će kralju Babilonije tijekom 70 godina .
Jeremija 25,12Ali, kad 70 godina minu, ja ću se razbješnjeti protiv kralja Babilonije i protiv tog pogana tamo proročanstvo GOSPODOVO, protiv njegovih zločina, protiv zemlje Kaldejaca : ja ću ju promijeniti zauvijek u opustjeli prostor.
Jeremija 25,13Ja ću oboriti na tu zemlju tamo sve riječi koje sam upravo izgovorio glede nje, sve što je pisano u ovoj knjizi: ono što je Jeremija prorokovao protiv svih pogana.
Jeremija 25,14Oni će biti pokoreni kad na njih dođe red od strane brojnih pogana i moćnih kraljeva. Naplatit ću im njihova djela i njihove postupke.
Jeremija 25,15Evo što mi kaže GOSPOD, Bog Izraelov: ” Uzmi iz moje ruke ovu kupu vina, vina opojnog, i ponudi ju svim poganima kod kojih te pošaljem.
Jeremija 25,16Oni će piti, posrtati, ludjeti, na pojavu mača kojeg uranjam usred njih.“
Jeremija 25,17Ja uzeh kupu iz ruke GOSPODOVE i ponudih ju svim poganima kod kojih me GOSPOD bijaše poslao:
Jeremija 25,18Jeruzalemu, gradovima Jude njihovim kraljevima i njihovim ministrima, za načiniti od njih hrpe ruševina, opustošena mjesta, koja izazivaju krikove užasavanja i koje se spominje u kletvama to je upravo sadašnja situacija!
Jeremija 25,19*faraonu, kralju Egipta, njegovim slugama, njegovim ministrima i svem njegovom narodu;
Jeremija 25,20svim metisima i svim kraljevima zemlje Us; svim kraljevima zemalja Filistinaca: Aškelona, Gaze, Ekrona, i onog što ostaje od Ašdoda;
Jeremija 25,21Edoma, Moaba, Amonita;
Jeremija 25,22svim kraljevima Tira, svim kraljevima Sidona i svim kraljevima kontineta s one strane mora;
Jeremija 25,23Dadanu, Temau, Buzu; i svima Sljepoočnicaobrijanih,
Jeremija 25,24svim kraljevima Arapa, svim kraljevima metisa koji stanuju u pustinji;
Jeremija 25,25svim kraljevima Zimrija, svim kraljevima Elama, svim kraljevima Medeje;
Jeremija 25,26svim kraljevima sjevera, bliskim i dalekim, svakom u svoje vrijeme, i svim kraljevstvima zemaljskim, koja su na površini zemlje; i kralj šešaka pit će poslije njih.
Jeremija 25,27Ti ćeš im reći: ” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Pijte, opijte se, povraćajte, padajte da ne ustanete, na pogled na mač koji zabijam usred vas. “
Jeremija 25,28Ako oni odbiju uzeti kupu iz tvoje ruke, za piti, ti ćeš im reći: ” Ovako govori GOSPOD, svemogući: Vi ćete ju ipak popiti.
Jeremija 25,29Ja šaljem nesreću počinjući s gradom nad kojim moje ime bijaše proglašeno, a i vi ćete biti oduženi! Ne, vi nećete biti razduženi, jer ja pozivam jedan mač protiv svih stanovnika zemlje proročanstvo GOSPODOVO. “
Jeremija 25,30A ti, ti ćeš izgovarati protiv njih te proročke riječi; ti ćeš im reći Odozgo GOSPOD grmi, iz svog svetog boravišta, on se oglašava. On grmi, da on grmi protiv svojeg imanja ispuštajući krikove gazitelja grožđa protiv svih stanovnika zemlje.
Jeremija 25,31Graja dopire do krajeva zemlje: GOSPOD započinje jedan proces protiv pogana, on otvara jedan postupak protiv svakog tijela . Krivci, njih on izručuje maču proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 25,32Ovako govori GOSPOD, svemogući: Nesreća ide od pogana do pogana, jedna velika oluja podiže se na granicama zemaljskim.
Jeremija 25,33Tog dana, s jednog na drugi kraj zemlje, oni koje GOSPOD bude smrtno ranio neće imati pogreba; oni neće biti pokupljeni da bi bili pokopani; oni će postati gnojivo po zemlji .
Jeremija 25,34Urlajte! pastiri; kriknite u pomoć! Kotrljajte se po zemlji, gospodari stada. Za vas, došlo je vrijeme da budete zaklani. Vi ćete biti raspršeni i vi ćete popadati kao dragocijene posude.
Jeremija 25,35Nema više utočišta za pastire, skloništa više nema za gospodare stada.
Jeremija 25,36Ne čuju se uzvici pastira, urlanje gospodara stada: GOSPOD razara njihove pašnjake.
Jeremija 25,37Zabrani mirni samo su tišina pred jarosnim gnjevom GOSPODOVIM.
Jeremija 25,38Odlazi se kao lav koji napušta svoju šikaru . Njihova zemlja postaje prostor opustjeli pred neumoljivim mačem, pred žestinom njegovog gnjeva. ( usp. Jr 7.115)
Jeremija 25,1Riječ koja dođe Jeremiji za sav narod Judin četvrte godine Joakima sina Josijina cara Judina, a to je prva godina Navuhodonosora cara Vavilonskoga,
Jeremija 25,2Koju reče Jeremija prorok svemu narodu Judinu i svijem stanovnicima Jerusalimskim, govoreći:
Jeremija 25,3Od trinaeste godine Josije sina Amonova cara Judina do danas, za ove dvadeset i tri godine, dolazi mi riječ Gospodnja i govorih vam zarana jednako, ali ne poslušaste.
Jeremija 25,4I sla vam Gospod sve sluge svoje proroke zarana jednako, ali ne poslušaste, niti prignuste uha svojega da biste čuli.
Jeremija 25,5I govorahu: vratite se svaki sa svojega puta zloga i od zloće djela svojih, pa ćete ostati u zemlji koju dade Gospod vama i ocima vašim odvijeka dovijeka.
Jeremija 25,6I ne idite za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate, i ne gnjevite me djelom ruku svojih, i neću vam učiniti zla.
Jeremija 25,7Ali me ne poslušaste, govori Gospod, nego me gnjeviste djelom ruku svojih na svoje zlo.
Jeremija 25,8Zato ovako veli Gospod nad vojskama: što ne poslušaste mojih riječi,
Jeremija 25,9Evo, ja ću poslati po sve narode sjeverne, govori Gospod, i po Navuhodonosora cara Vavilonskoga slugu svojega, i dovešću ih na tu zemlju i na stanovnike njezine, i na sve te narode okolne, koje ću zatrti, i učiniću da budu čudo i potsmijeh i pustoš vječna.
Jeremija 25,10I učiniću da nestane među njima glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevjestina, lupe od žrvanja i svjetlosti od žiška.
Jeremija 25,11I sva će ta zemlja biti pustoš i čudo, i ti će narodi služiti caru Vavilonskom sedamdeset godina.
Jeremija 25,12A kad se navrši sedamdeset godina, onda ću pohoditi cara Vavilonskoga i onaj narod, govori Gospod, za bezakonje njihovo, i zemlju Haldejsku, i obratiću je u pustoš vječnu.
Jeremija 25,13I pustiću na tu zemlju sve što sam govorio o njoj, sve što je napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.
Jeremija 25,14Jer će veliki narodi i silni carevi i njih pokoriti; tada ću im platiti po djelima njihovijem i po onom što su činili rukama svojim.
Jeremija 25,15Jer ovako mi reče Gospod Bog Izrailjev: uzmi iz moje ruke čašu vina, ovoga gnjeva, i napoj iz nje sve narode ka kojima te ja pošljem,
Jeremija 25,16Neka piju i smetu se i polude od oštroga mača koji ću ja poslati među njih.
Jeremija 25,17I uzeh čašu iz ruke Gospodu, i napojih sve te narode, ka kojima me posla Gospod:
Jeremija 25,18Jerusalim i gradove Judine i careve njegove i knezove njegove, da budu pustoš i čudo i potsmijeh i uklin, kao što je danas,
Jeremija 25,19Faraona cara Misirskoga i sluge njegove i knezove njegove i sav narod njegov,
Jeremija 25,20I svu mješavinu, i sve careve zemlje Uza, sve careve zemlje Filistejske, i Askalon i Gazu i Akaron i ostatak od Azota,
Jeremija 25,21Edomce i Moavce i sinove Amonove,
Jeremija 25,22I sve careve Tirske i sve careve Sidonske i careve na ostrvima preko mora,
Jeremija 25,23Dedana i Temu i Vuza, i sve koji se s kraja strigu,
Jeremija 25,24I sve careve Arapske i sve careve od mješavine koji žive u pustinji,
Jeremija 25,25I sve careve Zimrijske, i sve careve Elamske, i sve careve Midske,
Jeremija 25,26I sve careve sjeverne, koji su blizu i koji su daleko, kako jednoga tako drugoga, i sva carstva zemaljska što su po zemlji; a car Sisaški piće poslije njih.
Jeremija 25,27I reci im: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: pijte i opijte se, i bljujte i padajte, da ne ustanete od mača koji ću pustiti među vas.
Jeremija 25,28Ako li ne bi htjeli uzeti čaše iz ruke tvoje da piju, tada im reci: ovako veli Gospod nad vojskama: zaista ćete piti.
Jeremija 25,29Jer evo počinjem puštati zlo na grad koji se naziva mojim imenom, a vi li ćete ostati bez kara? nećete ostati bez kara, jer ću dozvati mač na sve stanovnike zemaljske, govori Gospod nad vojskama.
Jeremija 25,30Ti dakle prorokuj im sve ove riječi i reci im: Gospod će s visine riknuti, i iz stana svetinje svoje pustiće glas svoj, silno će riknuti iz stana svojega, kao oni što gaze groždje podignuće viku na sve stanovnike zemaljske.
Jeremija 25,31Proći će graja do kraja zemlje, jer raspru ima Gospod s narodima, sudi se sa svakim tijelom, bezbožnike će dati pod mač, govori Gospod.
Jeremija 25,32Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, nevolja će poći od naroda do naroda, i velik će se vihor podignuti od krajeva zemaljskih.
Jeremija 25,33I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda, neće biti oplakani, niti će se pokupiti i pogrepsti, biće gnoj po zemlji.
Jeremija 25,34Ridajte, pastiri, i vičite i valjajte se po prahu, glavari stadu, jer se navršiše vaši dani da budete poklani, i da se razaspete, i pašćete kao skupocjen sud.
Jeremija 25,35I neće biti utočišta pastirima, ni izbavljenja glavarima od stada.
Jeremija 25,36Vikaće pastiri i ridaće glavari od stada, jer će potrti Gospod pašu njihovu.
Jeremija 25,37I razvaliće se mirni torovi od žestokoga gnjeva Gospodnjega.
Jeremija 25,38Kao lavić ostavio je šator svoj, jer će zemlja njihova opustjeti od žestine nasilnikove i od ljutoga gnjeva njegova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje