Tražilica


Jeremija 52. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 52,1Dvadeset i jedna godina bila je Zedekiji, kad je postao kralj. Vladao je jedanaest godina u Jerusalemu. Mati se je njegova zvala Hamutala i bila je kći Jeremije iz Libne.
Jeremija 52,2On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, sasvim kako je činio Jojakim.
Jeremija 52,3Jer zbog gnjeva Gospodnjega došlo je s Jerusalemom i Judom tako daleko, da ih je odbacio ispred svojega lica. Zedekija otpade od kralja babilonskoga.
Jeremija 52,4U devetoj godini njegova vladanja, desetoga dana desetoga mjeseca, dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, sa svom vojskom svojom na Jerusalem Opkoliše ga i načiniše opkope unaokolo.
Jeremija 52,5Grad ostade opkoljen do jedanaeste godine kraljevanja Zedekijina.
Jeremija 52,6Devetoga dana četvrtoga mjeseca bila je glad u gradu postala tako teška, te narod zemaljski nije više imao što jesti.
Jeremija 52,7Tada zid gradski bi provaljen, i vojnici svi nagnuše u bijeg i ostaviše grad noću putem kroz vrata između obadva zida uz vrt kraljev, a Kaldejci su držali grad opkoljen. Okrenuše prema ravnici jordanskoj.
Jeremija 52,8Ali čete kaldejske potjeraše kralja i stigoše Zedekiju u polju jerihonskom, izakako ga je bila ostavila sva vojska njegova i razbježala se.
Jeremija 52,9Uhvatiše kralja i dovedoše ga kralju babilonskom u Riblu u području hamatskom. Taj mu izreče presudu.
Jeremija 52,10Kralj babilonski dade sinove Zedekijine poklati na njegove oči i sve knezove Judine pogubi u Ribli.
Jeremija 52,11A Zedekiju dade oslijepiti i u okove staviti. Tada ga dade kralj babilonski odvesti u Babilon i u zatvoru ga držati do smrti njegove.
Jeremija 52,12Desetoga dana petoga mjeseca, t. j. u devetnaestoj godini kraljevanja Nebukadnezara, kralja babilonskoga, dođe u Jerusalem Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, koji je pripadao osobnoj službi kralja babilonskoga,
Jeremija 52,13I popali hram Gospodnji, palaču kraljevsku i sve kuće u Jerusalemu. Sve znamenitije zgrade dade popaliti.
Jeremija 52,14Sve zidove jerusalemske unaokolo rušile su sve čete kaldejske, što su stajale pod zapovjednikom tjelesne straže.
Jeremija 52,15Jedan dio malih ljudi i ostatak naroda, što je još bio preostao u gradu, tako isto prebjegne, što su bile prebjegle kralju babilonskom i ostatak zanatlija odvede Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže.
Jeremija 52,16A jedan dio malih ljudi u zemlji ostavi Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, kao vinogradare i seljake.
Jeremija 52,17Stupove mjedene u hramu Gospodnjem, podnožja i more mjedeno u hramu Gospodnjem razbiše Kaldejci i svu mjed od njih odvukoše u Babilon.
Jeremija 52,18l lonce, lopate, noževe, vrčeve, zdjele i sve posuđe mjedeno, što se upotrebljavalo kod službe Božje, uzeše.
Jeremija 52,19I umivaonice, tave, škropionice, lonce, svijećnjake, kadionice i čaše, što je sve bilo od zlata i srebra, uze sebi zapovjednik tjelesne straže.
Jeremija 52,20Obadva stupa, jedno more, dvanaest volova mjedenih, što su bili pod njim, i klupe, što ih bio dao načiniti kralj Salomon za hram Gospodnji, mjedi svega ovoga posuda nije bilo mjere.
Jeremija 52,21Što se tiče stupova, jedan je stup bio visok osamnaest lakata, i konac od dvanaest lakata bio je potreban, da ga obuhvati; bio je četiri prsta debeo i unutra šupalj.
Jeremija 52,22Odozgo na njemu bilo je oglavlje mjedeno. Oglavlje bilo je visoko pet lakata. Pletenice sa šipcima ovijale se oko oglavlja, sve od mjedi. Isto tako bio je i drugi stup sa šipcima.
Jeremija 52,23A bilo je dvadeset i šest šipaka, što su lebdili slobodno. Svih je šipaka bilo sto oko pletenice.
Jeremija 52,24Zapovjednik tjelesne straže uze sa sobom velikoga svećenika Seraju i drugoga svećenika Sefanija i tri vratara.
Jeremija 52,25Dalje uze iz grada jednoga dvoranina, koji je bio nad vojnicima, i sedam ljudi iz bliže okoline kraljeve, koji se nađoše u gradu, onda pisara vojnog zapovjednika, koji je popisivao narod u zemlji za vojnu službu, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.
Jeremija 52,26Ove dakle uze Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, i odvede ih l Riblu kralju babilonskom.
Jeremija 52,27A kralj babilonski dade ih pobiti i pogubiti u Ribli u zemlji hamatskoj. Tako on odvede Judu iz zavičajne zemlje njegove.
Jeremija 52,28Ovo je broj ljudi, što ih Nebukadnezar odvede u ropstvo: u sedmoj godini tri tisuće i dvadeset i tri Judejca,
Jeremija 52,29U osamnaestoj godini Nebukadnezarovoj osam stotina i trideset i dvije duše iz Jerusalema.
Jeremija 52,30U dvadeset i trećoj godini Nebukadnezarovoj; odvede u ropstvo Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, Judejaca sedam stotina i četrdeset i pet duša, svega četiri tisuće i šest stotina duša.
Jeremija 52,31U trideset sedmoj godini, otkako se odvede Jojakin, kralj Judin, u dvanaestom mjesecu, dvadeset petoga dana u mjesecu, Evil-Merodak, kralj babilonski, u godini svojega nastupa vlade pomilova Jojakina, kralja Judina, i izvadi ga iz tamnice.
Jeremija 52,32On se razgovori prijateljski s njim i namjesti mu prijestolje više prijestolja drugih kraljeva, koji se nađoše kod njega u Babilonu.
Jeremija 52,33Smio je skinuti sa sebe haljine tamničke i svagda kod njega jesti, dokle je živio.
Jeremija 52,34Njegovo uzdržavanje, što je bilo trajno, davalo mu se iz dan u dan, dokle je živio, od kralja babilonskoga do smrti njegove.
Jeremija 52,1 Sidkiji je bila dvadeset i jedna godina kad se zakraljio, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bijaše ime Hamitala, kćerka Jeremije, i bila je iz Libne.
Jeremija 52,2Činio je što je zlo u očima Jahvinim, sve kao što je činio Jojakin.
Jeremija 52,3To je zadesilo Jeruzalem zbog gnjeva Jahvina; Jahve ih napokon i odbaci ispred lica svoga. Sidkija se pobunio protiv babilonskog kralja.
Jeremija 52,4Devete godine njegova kraljevanja, desetoga dana desetoga mjeseca, krenu sam babilonski kralj Nabukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem. Utabori se pred gradom i opasa ga opkopom.
Jeremija 52,5Grad osta opkoljen sve do jedanaeste godine Sidkijina kraljevanja.
Jeremija 52,6Devetoga dana četvrtoga mjeseca, kad je u gradu zavladala takva glad da priprosti puk nije imao ni kruha,
Jeremija 52,7neprijatelj provali u grad. Tada kralj i svi ratnici pobjegoše noću kroz vrata između dva zida nad Kraljevskim vrtom - Kaldejci bijahu opkolili grad - i krenuše putem prema Arabi.
Jeremija 52,8Kaldejske čete nagnuše za njim u potjeru i sustigoše Sidkiju na Jerihonskim poljanama, a sva se njegova vojska razbježala.
Jeremija 52,9I Kaldejci uhvatiše kralja i odvedoše ga u Riblu, u zemlji hamatskoj, pred kralja babilonskog, koji mu izreče presudu.
Jeremija 52,10Pokla Sidkijine sinove pred njegovim očima, pobi u Ribli sve Judine knezove;
Jeremija 52,11Sidkiji iskopa oči i okova ga verigama i odvede u Babilon, gdje ga je držao u tamnici sve do smrti njegove.
Jeremija 52,12Desetoga dana petoga mjeseca - devetnaeste godine kraljevanja Nabukodonozora, kralja babilonskog - uđe u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže.
Jeremija 52,13On zapali Dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kuće u Jeruzalemu, osobito kuće uglednika;
Jeremija 52,14kaldejske čete, pod zapovjednikom tjelesne straže, razoriše zidine oko Jeruzalema.
Jeremija 52,15Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvede u sužanjstvo ostatak naroda koji bijaše ostao u gradu, a tako i prebjege babilonskom kralju i ostalu svjetinu.
Jeremija 52,16Neke od malih ljudi Nebuzaradan ostavi u zemlji kao vinogradare i ratare.
Jeremija 52,17Kaldejci razbiše tučane stupove u Domu Jahvinu, podnožja i mjedeno more u Domu Jahvinu, i tuč odniješe u Babilon.
Jeremija 52,18Uzeše i lonce, lopate, noževe, posudice i uopće sav tučani pribor koji se upotrebljavao za bogoslužja.
Jeremija 52,19Zapovjednik uze i umivaonice, kadionice, škropionice, lonce, svijećnjake, zdjele, žrtvene pehare, uopće sve što bijaše od zlata i srebra,
Jeremija 52,20dva stupa, jedno more i dvanaest tučanih volova pod morem, podnožja što je kralj Salomon dao izraditi za Dom Jahvin. Nije moguće procijeniti koliko je tuča bilo u svim tim predmetima.
Jeremija 52,21Prvi stup bijaše visok osamnaest lakata - obuhvatiti ga je mogao konop od dvanaest lakata - bijaše četiri prsta debeo, a šupalj.
Jeremija 52,22Imao je glavicu od tuča, visoku pet lakata; i obvijaše je oplet i mogranji, a sve od tuča. Takav je bio i drugi stup.
Jeremija 52,23A devedeset i šest šipaka slobodno je visjelo. Sve u svemu bijaše oko sto šipaka u tom opletu.
Jeremija 52,24Zapovjednik je straže odveo svećeničkog poglavara Seraju, drugog svećenika, Sefaniju, i tri čuvara praga.
Jeremija 52,25Iz grada je odveo jednog dvorjanina, vojničkog zapovjednika, sedam ljudi iz kraljeve pratnje koji se zatekoše u gradu, pisara zapovjednika vojske koji je novačio puk te šezdeset pučana koji se također zatekoše u gradu.
Jeremija 52,26Zapovjednik tjelesne straže Nebuzaradan odvede ih pred kralja babilonskog u Riblu.
Jeremija 52,27I kralj babilonski zapovjedi da ih pogube u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako su judejski narod odveli s njegove rodne grude.
Jeremija 52,28Evo broja ljudstva što ga Nabukodonozor odvede u sužanjstvo: sedme godine tri tisuće i dvadeset tri Judejca;
Jeremija 52,29osamnaeste godine Nabukodonozorove osamsto trideset i dvije osobe iz Jeruzalema;
Jeremija 52,30dvadeset i treće godine Nabukodonozorove, Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvede sedam stotina četrdeset i pet Judejaca. U svemu: četiri tisuće i šest stotona osoba.
Jeremija 52,31A trideset i sedme godine otkako je zasužnjen judejski kralj Jojakin, dvadeset i petoga dana dvanaestoga mjeseca, babilonski kralj Evil Merodak u prvoj godini svoje vladavine pomilova judejskoga kralja Jojakina i pusti ga iz tamnice.
Jeremija 52,32Ljubezno je s njim razgovarao i stolicu mu postavio više nego drugim kraljevima koji bijahu s njim u Babilonu.
Jeremija 52,33Jojakin je odložio svoje tamničke haljine i jeo s kraljem za istim stolom svega svoga vijeka.
Jeremija 52,34Do kraja njegova života, sve do smrti, babilonski mu je kralj trajno, iz dana u dan, davao uzdržavanje.
Jeremija 52,1Sedecias imaše 21 godinu pri svom ustoličenju, a vladaše on jedanaest godina u Jeruzalemu; ime njegovoj majci bijaše Hamutal, kćer Jirmejahuvljeva iz Livnae .
Jeremija 52,2On činiše ono što se gadiše GOSPODU, točno kao što bijaše činio Jojakim . 3 Ono što se dogodi u Jeruzalemu i u Judi izazva gnjev GOSPODOV toliko da ih on odbaci daleko od sebe. Sedecias se pobuni protiv kralja Babilonije.
Jeremija 52,4Devete godine Sedeciasove vladavine, u desetom mjesecu, desetog u mjesecu, Nabukodonozor, kralj Babilonije, stiže, on i sve njegove postrojbe, pred Jeruzalem. Oni zauzeše položaj protiv njega, i izgradiše svud uokolo nasipe.
Jeremija 52,5Grad izdrža opsadu sve do jedanaeste godine kralja Sedeciasa.
Jeremija 52,6četvrtog mjeseca, devetog u mjesecu, dok glad pustošiše u gradu i sami građani ne imadoše više hrane,
Jeremija 52,7jedna breša bi otvorena u gradu. Svi bojovnici utekoše napuštajući grad, noću, kroz vrata između dva zida pokraj kraljevog vrta - iako Kaldejci biše postavljeni uokolo grada -; i uzeše put prema Arabai .
Jeremija 52,8Postrojbe Kaldejaca progoniše kralja i uhvatiše Sedeciasa u ravnici Jerihon; sve njegove postrojbe, u rasulu, bijahu ga napustile.
Jeremija 52,9Kaldejci uhvatiše kralja i uspeše ga u Rivlu, u zemlji Hamat, kralju Babilonije koji mu priopći svoje odluke.
Jeremija 52,10Kralj Babilonije pokla njegove sinove, pred njegovim očima. On isto pokla u Rivlai sve Judine službenike.
Jeremija 52,11Potom, on iskopa oči Sedeciasu i sveza ga jednim dvostrukim lancem od bronce. Kralj Babilonije ga dade odvesti u Babilon i baci ga u zatvor sve do njegove smrti.
Jeremija 52,12Petog mjeseca, desetog u mjesecu, devetnaeste godine vladavine kralja Babilonije Nabukodonozora, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, neposrednog okruženja kralja Babilonije, stiže u Jeruzalem.
Jeremija 52,13On zapali Templ i palaču kao i sve kuće u Jeruzalemu, barem one osoba na visokim mjestima.
Jeremija 52,14Glede zidina Jeruzalema, one biše oborene cijelim obodom, od kaldejskih postrojbi, pod zapovjedništvom zapovjednika osobne straže.
Jeremija 52,15Građani koji još ostadoše u gradu, bjegunci koji se bijahu predali kralju Babilonije i ostatak zanatlija, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde,
Jeremija 52,16njih izgna, ali on ostavi jedan dio malih domaćih ljudi za obrađivati vrtove i vinograde.
Jeremija 52,17Što se tiče brončanih stubova Templa, pokretnih podnožja, kao i Mora brončanog Kuće GOSPODOVE, Kaldejci ih raskomadaše i odnesoše svu broncu u Babiloniju.
Jeremija 52,18Oni uzeše kotlove, vedrice, usekače, zdjele za škropljenje, pehare i sve posude od bronce korištene pri obredu .
Jeremija 52,19Zapovjednik osobne garde uze još karlice, kadionice, zdjele za škropljenje, kotliće, svijećnjake, kupe, kao i vrčeve, kako one u zlatu tako i one srebrene.
Jeremija 52,20Dva stuba, More, bijaše samo jedno -, dvanaest brončanih bikova koji podržavaše pokretna podnožja koja kralj Solomon bijaše napravio za Templ: nemoguće je vrjednovati težinu njihove bronce, onu svih potrepština.
Jeremija 52,21Visina prvog stuba bijaše osamnaest lakata, njena obodnica dvanaest lakata, njena debljina četiri palca, a bijaše ona šuplja.
Jeremija 52,22On bijaše nadvišen jednim zaglavkom od bronce čija visina bijaše pet lakata, i koji bijaše okružen pleterom i narovima, sve u bronci; drugi imaše isti razmjer i iste narove.
Jeremija 52,23Bijaše 96 narova, oni bijahu u reljefu; bijaše stotinu narova na pleterima svud uokolo.
Jeremija 52,24Zapovjednik osobne garde uze Seraja, glavnog svećenika, i Cefanija, drugog svećenika, kao i trojicu podvornika.
Jeremija 52,25On uze u gradu jednog službenika koji bijaše odgovoran za bojovnike i sedam ljudi iz kraljeve pratnje, koji se nalaziše u gradu, kao i tajnika zapovjednika vojske zaduženog za pokretanje milicije i, između njih, 60 ljudi koji se nalaziše unutar grada.
Jeremija 52,26Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, ih uze i odvede kralju Babilonije, u Rivlu.
Jeremija 52,27Kralj Babilonije njih osudi na smrt i pogubi ih u Rivali u zemlji Hamat. Tako je Juda bila izgnana daleko od svoje zemlje.
Jeremija 52,28Evo broja ljudi koje Nabukodonozor izgna sedme godine : 3.023 Judejaca.
Jeremija 52,29A osamnaeste godine kralja Nabukodonozora : iz Jeruzalema, 832 osobe.
Jeremija 52,30Najzad, 23. godine Nabukodonozorove, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde izgna 745 Judejaca. Ukupno 4.600 osoba.
Jeremija 52,31Ali, trideset i sedme godine izgona Jojakinova, kralja Jude, dvanaestog mjeseca, 25. u mjesecu, Evil-Merodak, kralj Babilonije, iste godine svojeg ustoličenja, oprosti Jojakinu, kralju Jude, i izvede ga iz zatvora.
Jeremija 52,32Prijateljski porazgovara s njim i dade mu prvenstvo među kraljevima koji dijeliše njegovu sudbinu.
Jeremija 52,33On mu dopusti odbaciti zatvoreničku odjeću, i Jojakin uobičaji objedovati za kraljevim stolom, svih dana svojeg života.
Jeremija 52,34Njegova opskrba, svakodnevna opskrba, bi stalno osiguravana od kralja Babilonije, prema njegovim svakodnevnim potrebama,sve do smrti, svih dana njegovog života.
Jeremija 52,1Dvadeset i jedna godina bijaše Sedekiji kad poče carovati, i carova jedanaest godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Amutala kći Jeremijina, iz Livne.
Jeremija 52,2On činjaše što je zlo pred Gospodom sasvijem kako je činio Joakim.
Jeremija 52,3Jer od gnjeva Gospodnjega zbi se Jerusalimu i Judi, te ih odbaci ispred sebe. A Sedekija se odmetnu od cara Vavilonskoga.
Jeremija 52,4I tako devete godine njegova carovanja, desetoga dana dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim; i stadoše u oko pod njim, i načiniše opkope oko njega.
Jeremija 52,5I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijina.
Jeremija 52,6I devetoga dana četvrtoga mjeseca nasta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hljeba.
Jeremija 52,7Tada grad bi provaljen, i vojnici svi pobjegoše i izidoše iz grada noću na vrata između dva zida uz vrt carev, a Haldejci bijahu svuda oko grada; i otidoše putem k pustinji.
Jeremija 52,8Ali vojska Haldejska potjera cara, i stigoše Sedekiju u polju Jerihonskom, a sva vojska što bijaše s njim razbježe se od njega.
Jeremija 52,9I uhvatiše cara i odvedoše ga k caru Vavilonskom u Rivlu u zemlji Ematskoj; i ondje mu sudi.
Jeremija 52,10I pokla car Vavilonski sinove Sedekijine na njegove oči, i sve knezove Judine pokla u Rivli.
Jeremija 52,11I Sedekiji iskopa oči, i svezav ga u dvoje verige mjedene odvede ga car Vavilonski u Vavilon i metnu ga u tamnicu, gdje osta do smrti svoje.
Jeremija 52,12A desetoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, koji služaše caru Vavilonskom.
Jeremija 52,13I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem.
Jeremija 52,14I sve zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska Haldejska što bijaše sa zapovjednikom stražarskim.
Jeremija 52,15A narod siromašni i ostatak naroda što osta u gradu, i prebjege što prebjegoše k caru Vavilonskom, i ostali prosti narod, odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski.
Jeremija 52,16Samo od siromašnoga naroda u zemlji ostavi Nevuzardan zapovjednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari.
Jeremija 52,17I stupove mjedene što bijahu u domu Gospodnjem, i podnožja i more mjedeno koje bijaše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i mjed od njih odnesoše u Vavilon.
Jeremija 52,18I lonce i lopate i viljuške i kotliće i kadionice i sve sudove mjedene kojima služahu, uzeše,
Jeremija 52,19I umivaonice i kliješta s kotlićima i loncima i svijetnjacima i kadionicama i čašama, što god bijaše zlatno i što god bijaše srebrno, uze zapovjednik stražarski.
Jeremija 52,20Dva stupa, jedno more, i dvanaest volova mjedenijeh što bijahu pod podnožjima, što načini car Solomun za dom Gospodnji, ne bješe mjere mjedi od svijeh tijeh sudova.
Jeremija 52,21A stupovi bijahu svaki od osamnaest lakata u visinu, a u naokolo od dvanaest lakata, a četiri prsta bješe svaki debeo i šupalj;
Jeremija 52,22I ozgo na njemu bijaše oglavlje mjedeno, i oglavlje bješe visoko pet lakata, i pletenica i šipci oko oglavlja, sve od mjedi; taki bijaše i drugi stup sa šipcima.
Jeremija 52,23I bijaše devedeset i šest šipaka sa svake strane; svega šipaka na pletenici unaokolo bijaše sto.
Jeremija 52,24Uze zapovjednik stražarski i Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika, i tri vratara.
Jeremija 52,25A iz grada uze jednoga dvoranina, koji bijaše nad vojnicima i sedam ljudi koji stajahu pred carem, koji se nađoše u gradu, i prvoga pisara vojničkoga, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.
Jeremija 52,26Uze ih Nevuzardan zapovjednik stražarski i odvede k caru Vavilonskom u Rivlu.
Jeremija 52,27A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje.
Jeremija 52,28Ovo je narod što ga preseli Navuhodonosor: sedme godine tri tisuće i dvadeset i tri Judejca;
Jeremija 52,29Godine osamnaeste Navuhodonosorove preseli iz Jerusalima osam stotina i trideset i dvije duše;
Jeremija 52,30Godine dvadeset treće Navuhodonosorove preseli Nevuzardan zapovjednik stražarski Judejaca sedam stotina i četrdeset i pet duša; svega četiri tisuće i šest stotina duša.
Jeremija 52,31A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin car Judin, dvanaestoga mjeseca, dvadeset petoga dana, Evil-Merodah car Vavilonski iste godine zacariv se izvadi iz tamnice Joahina cara Judina.
Jeremija 52,32I lijepo govori s njim, i namjesti mu prijesto više prijestola drugih careva koji bijahu kod njega u Vavilonu.
Jeremija 52,33I promijeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svagda s njim svega vijeka svojega.
Jeremija 52,34I hrana mu se jednako davaše od cara Vavilonskoga svaki dan svega vijeka njegova do smrti njegove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje