Tražilica


Jeremija 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 7,1Riječ, što dođe Jeremiji od Gospoda, govoreći:
Jeremija 7,2"Postavi se na vrata hrama Gospodnjega i oglasi ondje ovu riječ: Čujte riječ Gospodnju, svi Judejci, koji ulazite na ova vrata, da se poklonite Gospodu!"
Jeremija 7,3Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Popravite putove svoje i djela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mjestu!
Jeremija 7,4Ne uzdajte se u lažnu riječ: 'Hram Gospodnji, hram Gospodnji, hram Gospodnji ovo je!'
Jeremija 7,5Samo ako ozbiljno popravite putove svoje i djela svoja, ako doista činite pravo među se,
Jeremija 7,6Ako ne pritiskujete strance, sirote i udovice, krvi nedužne ne prolijevate na ovom mjestu, i ne trčite za tuđim bogovima na svoju štetu,
Jeremija 7,7Tada ću učiniti da stanujete na ovom mjestu, u zemlji, koju sam dao ocima vašim za vječna vremena.
Jeremija 7,8A eto, vi se oslanjate na riječi prijevarne, koje nemaju vrijednosti.
Jeremija 7,9Kako? Vi kradete, ubijate, činite preljubu, kunete se krivo, žrtvujete baalu i trčite za tuđim bogovima, kojih ne znate,
Jeremija 7,10A onda dolazite i stupate preda me u ovoj kući, koja nosi moje ime, i govorite: 'Mi smo skriveni', da onda dalje činite sve ove gadove!
Jeremija 7,11Zar vam je ova kuća, koja nosi moje ime, kao špilja razbojnička? Dobro, ja ću već vidjeti!" veli Gospod.
Jeremija 7,12"Idite u moje sveto mjesto u Silu, gdje sam namjestio ime svoje iz početka, i vidite, kako sam s njim postupao zbog zloće svojega naroda Izraela!
Jeremija 7,13A jer ste vi sada učinili posve ista nedjela", veli Gospod, i jer nijeste slušali, premda sam vam govorio rano i kasno, i nijeste mi se odzivali, makar sam vas zvao:
Jeremija 7,14Zato ću s ovom kućom, koja nosi moje ime, i u koju vi stavljate svoje uzdanje, i sa svetim mjestom, koje sam dao vama i ocima vašim, postupati tako, kao što sam postupao sa Silom:
Jeremija 7,15Ja vas odbacujem od sebe, kao što sam odbacio svu braću vašu, cijelo pleme Efraimovo.
Jeremija 7,16A ti se ne moli za taj narod, ne podiži za njih molitve i zagovora! Ne navaljuj na me; jer te neću uslišiti!
Jeremija 7,17Zar ne vidiš, što čine po gradovima Judinim i po ulicama jerusalemskim?
Jeremija 7,18Djeca kupe drva, oci lože oganj, i žene mijese tijesto, da peku kolače kraljici nebeskoj, i tuđim bogovima daruju se naljevi, da ozlovolje mene.
Jeremija 7,19A mene zar da ozlovolje," govori Gospod, "ili ne upravo same sebe, da se osramote sramotno?"
Jeremija 7,20Zato ovako govori svemogući Gospod: "Gle, žestok gnjev moj izlit će se na ovo mjesto, na čovjeka i stoku, na drveta poljska i plodove zemaljske. Raspalit će se i neće se ugasiti nikada."
Jeremija 7,21Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Gomilajte samo žrtve paljenice na žetve zaklanice i jedite meso!
Jeremija 7,22Kad sam oce vaše vodio iz Egipta, nijesam im toliko davao propise i zapovijedi o žrtvama paljenicama i zaklanicama,
Jeremija 7,23Nego sam im većma zapovjedio ovo: 'Slušajte glas moj, i bit ću Bog vaš, i vi ćete biti narod moj! Idite posve putem, što sam vam ga pokazao, da vam bude dobro!'
Jeremija 7,24Ali nijesu poslušali, nijesu mi prignuli uha svojega. Slijedili su pohote svoje u opakosti svojega zla srca; okrenuše mi leda a ne lice.
Jeremija 7,25Od onoga dala, kad izađoše oci vaši iz Egipta, do dana današnjega rano i kasno slao sam vam sve sluge svoje, proroke.
Jeremija 7,26Ali me le poslušaše i ne prignuše mi uha svojega, nego se pokazaše tvrdovrati i činili su gore nego oci njihovi.
Jeremija 7,27I kad im kažeš sve ove riječi, neće te poslušati, pozoveš li ih, neće se odazvati.
Jeremija 7,28Tada im reci: "'Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospoda, Boga svojega, ne prima stege, i nema vjernosti, iščeznula je iz usta njihovih.'"
Jeremija 7,29Ošišaj svoju lijepu kosu baci je i tuguj na visinama, jer je Gospod odbacio, otisnuo od sebe rod na koji se gnjevi.
Jeremija 7,30"Jer su činili sinovi Judini, što mi se nije dopadalo", veli Gospod. Metnuli su gadne idole svoje u kuću, koja nosi moje ime, i oskvrnili je.
Jeremija 7,31Postavili su u dolini Ben-Hinomu žrtvište Tofetovo spaljuju svoje sinove; kćeri, što nijesam nikada zapovjedio i što mi nije nikada došlo na um.
Jeremija 7,32Zato će doći dani", veli Gospod, "kad se više neće govoriti o Tofetu i o dolini Ben-Hinomu, nego o dolini davilištu. Tada će se upotrijebiti Tofet za groblje, jer inače nema više mjesta.
Jeremija 7,33Mrtva će tjelesa naroda ovoga dapače služiti za hranu pticama nebeskim i životinjama poljskim, i neće biti nikoga da ih plaši.
Jeremija 7,34Tada ću učiniti da u gradovima Judinim i na ulicama jerusalemskim zamukne glas radosti i glas veselja, glas zaručnika i glas zaručnice jer će zemlja postati pustinja.
Jeremija 7,1 Ovo je riječ što dođe Jeremiji od Gospodina:
Jeremija 7,2"Stani pred vrata Doma Jahvina, objavi ondje ovu riječ. Reci: Čujte riječ Jahvinu, svi Judejci koji ulazite na ova vrata da se poklonite Jahvi.
Jeremija 7,3Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Popravite svoje putove i djela svoja, pa ću boraviti s vama na ovome mjestu.
Jeremija 7,4Ne uzdajte se u lažne riječi: `Svetište Jahvino! Svetište Jahvino! Svetište Jahvino!`
Jeremija 7,5Ali ako zaista popravite svoje putove i djela svoja i ako zaista budete činili što je pravo, svatko prema bližnjemu svome,
Jeremija 7,6ako ne budete tlačili stranca, sirote i udovice i ne budete prolijevali krvi nedužne na ovome mjestu, ako ne budete trčali za tuđim bogovima na svoju nesreću -
Jeremija 7,7boravit ću s vama na ovome mjestu, u zemlji koju sam dao vašim ocima zauvijek.
Jeremija 7,8Ali se vi uzdate u lažne i beskorisne riječi!
Jeremija 7,9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete,
Jeremija 7,10a onda da dolazite i stojite preda mnom u Domu ovome koji nosi moje ime i govorite: `Spašeni smo!` i da nakon toga opet činite nedjela i opačine?
Jeremija 7,11Zar je Dom ovaj, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina razbojnička? Ali ja dobro vidim" - riječ je Jahvina.
Jeremija 7,12"Pođite, dakle, na moje mjesto koje je u Šilu, gdje nekoć nastanih ime svoje, i pogledajte što od njega učinih zbog opačina naroda svoga izraelskoga.
Jeremija 7,13Kako činite sva ona ista nedjela - riječ je Jahvina - i premda vas neumorno opominjem, vi ne slušate, a kad vas zovem, vi se ne odazivate:
Jeremija 7,14od ovoga Doma što se zove mojim imenom, u koje se vi uzdate, i od ovoga mjesta što ga dadoh vama i ocima vašim učinit ću isto što sam učinio i od Šila.
Jeremija 7,15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.
Jeremija 7,16"A ti ne moli milosti za narod ovaj, ne diži glasa za njih i ne moli, ne navaljuj na me jer te neću uslišiti.
Jeremija 7,17Ne vidiš li što čine po gradovima judejskim i po ulicama jeruzalemskim?
Jeremija 7,18Djeca kupe drva, oci pale vatru, žene mijese tijesto da ispeku kolače `kraljici neba` i lijevaju ljevanice tuđim bogovima da me pogrde.
Jeremija 7,19Zar mene tim pogrđuju - riječ je Jahvina - a ne sebe na svoju sramotu?
Jeremija 7,20I stoga ovako govori Jahve Gospod: "Evo, gnjev svoj i jarost svoju izlit ću na ovo mjesto, na ljude i na stoku, na poljsko drveće i na plodove zemlje, rasplamtjet će se i neće se ugasiti.
Jeremija 7,21Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "Paljenicama dometnite još i klanice, i jedite meso.
Jeremija 7,22Ja ništa ne rekoh ocima vašim o paljenicama i klanicama, niti im što o tom zapovjedih kad ih izvedoh iz zemlje egipatske.
Jeremija 7,23Ovo im ja zapovjedih: `Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude.`
Jeremija 7,24A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zloga srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice.
Jeremija 7,25Od dana kad oci vaši iziđoše iz zemlje egipatske pa do dana današnjeg slao sam vam tolike sluge svoje, proroke, iz dana u dan, neumorno.
Jeremija 7,26Ali me oni nisu slušali, uho svoje nisu prignuli, nego otvrdnuše, gori od otaca svojih.
Jeremija 7,27Možeš im sve to reći, ali te neće poslušati; zovi ih, neće ti se odazvati.
Jeremija 7,28Zato im reci: `Ovo je narod koji ne sluša glasa Jahve, Boga svojega, i ne prima opomenÄe. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.`
Jeremija 7,29Ostriži svoju dugu kosu, baci je. Po goletima protuži tužaljkom, jer Jahve odbaci i odvrgnu rod na koji se razgnjevio.
Jeremija 7,30"Da, sinovi Judini čine što je zlo u očima mojim" - riječ je Jahvina. "Postaviše grozote u Dom koji se mojim zove imenom, da ga oskvrnu;
Jeremija 7,31podigoše uzvišice tofetske u Dolini Ben Hinomu i spaljuju vatrom svoje sinove i kćeri - što im ja nikad ne zapovjedih niti mi to ikada na um pade.
Jeremija 7,32Stoga evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kad se više neće reći Tofet ni Dolina Ben Hinom, nego Dolina klanja. U Tofetu će se pokapati mrtvi, jer drugdje neće biti mjesta.
Jeremija 7,33A mrtva tijela ovoga naroda bit će hrana pticama nebeskim i zvjeradi zemaljskoj, i nitko se neće naći da ih poplaši i otjera.
Jeremija 7,34Uklonit ću iz gradova judejskih i s ulica jeruzalemskih radost i veselje: jer će se zemlja ta pretvoriti u pustinju.
Jeremija 7,1Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA:
Jeremija 7,2Stani na vrata Kuće GOSPODOVE za izviknuti ovu riječ: Slušajte riječ GOSPODOVU, vi svi Judejci koji ulazite kroz ta vrata da biste se poklonili pred GOSPODOM ®
Jeremija 7,3Ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Poboljšajte svoje ponašanje, svoj način postupanja da ja mogu stanovati s vama u ovom mjestu.
Jeremija 7,4Ne zavaravajte se neostvarivim riječima ponavljajući: ” GOSPODOVA palača! GOSPODOVA palača! GOSPODOVA palača! “
Jeremija 7,5Već ozbiljno popravite svoje ponašanje, svoj način postupanja, braneći učinkovito pravo u društvenom životu;
Jeremija 7,6ne iskorištavajte useljenika, siroče i udovicu; ne prolijevajte *krvi nedužnog u ovom mjestu; ne jurite, nesreće svoje radi, k drugim bogovima;
Jeremija 7,7tad ću ja moći stanovati s vama u ovom mjestu, u zemlji koju sam ja dao vašim očevima oduvijek i zauvijek.
Jeremija 7,8Ali, vi se zavaravate praznim riječima koje ničemu ne služe.
Jeremija 7,9Možete li vi dakle počiniti krađu, ubojstvo, preljubu, lažno prisegnuti, spaliti milodare *Baalu, ići k drugim bogovima koji nisu s vama zauzeti,
Jeremija 7,10potom doći pred mene u ovu Kuću nad kojom je bilo moje *ime objavljeno i reći: ”Mi smo spašeni!“ i potom nastaviti počinjavati sve te užase?
Jeremija 7,11Ova Kuća nad kojom je moje ime bilo objavljeno, držite li ju vi jednom lopovskom pećinom? Ja, u svakom slučaju, vidim da je tome tako proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 7,12Idite dakle u mjesto koje mi pripadaše, u Silo, ondje gdje sam ja najprije nastanio svoje ime, i vidite kako sam s njime postupio zbog zloće svojeg pogana, Izraela.
Jeremija 7,13A sada, budući da ste da ste počinili sva ta djela proročanstvo GOSPODOVO da sam ja vama neumorno govorio, a vi niste slušali, da sam vas ja pozivao, a da vi niste odgovorili,
Jeremija 7,14eh dobro, Kuća nad kojom je moje ime bilo proglašeno, u koju ste se vi pouzdavali, i mjesto koje sam ja dao vašim očevima, ja ću postupiti s njom kao što sam postupio sa Silom.
Jeremija 7,15Odbacit ću vas daleko od sebe kao što sam odbacio svu vašu braću, sve potomstvo Efraimovo .
Jeremija 7,16Ti, ne zauzimaj se za ovaj narod, ni ne prorokuj u njihovu korist preklinjanja, nit ustrajavaj kod mene: ja te ne slušam.
Jeremija 7,17Ne vidiš li ti što oni čine u gradovima Judinim i na ulicama Jeruzalema:
Jeremija 7,18djeca skupljaju svežnjeve, očevi pale vatru, a žene mijese tijesto za spraviti kolače Kraljici neba. Vi prolijevate libacije drugim bogovima, i tako me vrijeđate.
Jeremija 7,19Jesam li ja taj koga oni vrijeđaju proročanstvo GOSPODOVO? Nisu li to prije oni sami? Oni bi trebali zbog tog crvenjeti.
Jeremija 7,20Eh dobro, ovako govori Gospodin BOG: moja srdžba, moj gnjev se prosu na to mjesto, na ljude i zvijeri, na poljsko drveće i plodove zemaljske, to je jedna vatra koja se ne gasi.
Jeremija 7,21Ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Dodajte svoje holokauste milodarima svojim i pojedite im meso !
Jeremija 7,22Kad sam ja izveo vaše očeve iz Egipta, ja im nisam ništa rekao, ništa zapovjedio glede holokausta i milodara;
Jeremija 7,23ja sam im tražio samo ovo: ” Slušajte moj glas i ja ću postati vašim Bogom, a vi, vi ćete postati mojim narodom, slijedite moj put koji sam vam označio i bit ćete sretni. “
Jeremija 7,24Ali, oni nisu slušali; oni nisu načuljili uši, oni su postupali po svojoj volji u svojoj ogavnoj tvrdoglavosti, oni su mi okrenuli leđa umjesto da okrenu prema meni svoje lice .
Jeremija 7,25Otkad njihovi očevi iziđoše iz Egipta sve do ovog dana, ja im nisam prestajao slati sve svoje sluge *proroke, svaki dan, neumorno.
Jeremija 7,26Ali, me oni nisu slušali; ali oni nisu načuljili ušesa: : oni su ukrutili svoju šiju, oni su bili gori od svojih očeva.
Jeremija 7,27Ti im objasniš sve te riječi: oni te ne slušaju. Ti ih pozoveš: oni ti ne odgovaraju.
Jeremija 7,28Reci im dakle: Evo pogana koji ne sluša glas GOSPODA svog Boga, koji ne prihvaća pouku: istina je propala, ona je istjerana iz njihovih usta.
Jeremija 7,29Podreži kosu nazirsku i baci ju, zapjevaj nad stazama jednu tužaljku, jer GOSPOD prezire i napušta naraštaj koji ga zamara.
Jeremija 7,30Judejci čine zlo koje ja osuđujem proročanstvo GOSPODOVO; oni ostavljaju svoje izmetine u Kući nad kojom je moje *ime bilo proglašeno, i tako ju čine *nečistom.
Jeremija 7,31Oni podižu mogile Tafetahove u dolini BenHionomovoj da tu njihovi sinovi i njihove kćeri budu spaljeni u vatri, toga ja nisam iskao, niti sam ikad takvo što pomislio.
Jeremija 7,32Eh dobro, dolaze dani proročanstvo GOSPODOVO kad se neće više govoriti: ” Tafet“ ni ”dolina Ben-Hinom“, već: ”dolina Pokolja“ i, zbog toga, Tafet će postati jedna kosturnica .
Jeremija 7,33Bit će u tom narodu jedan veliki pokolj koji će poslužiti kao hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim, a nikog neće biti da ih potjera!
Jeremija 7,34U gradovima Jude, na ulicama Jeruzalema, ja ću učiniti da prestanu krici veselja i radosnih riječi, pjesme supružnika i slavlje ženika, jer će zemlja postati jedno polje ruševina.
Jeremija 7,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Jeremija 7,2Stani na vratima doma Gospodnjega, i oglasi ondje ovu riječ, i reci: čujte riječ Gospodnju, svi Judejci, koji ulazite na ova vrata da se poklonite Gospodu.
Jeremija 7,3Ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: popravite svoje putove i djela svoja, pa ću učiniti da stanujete na ovom mjestu.
Jeremija 7,4Ne uzdajte se u lažne riječi govoreći: crkva Gospodnja, crkva Gospodnja, crkva Gospodnja ovo je.
Jeremija 7,5Nego doista popravite svoje putove i djela svoja, i sudite pravo između čovjeka i bližnjega njegova.
Jeremija 7,6Inostrancu, siroti i udovici ne činite krivo, i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu, i ne idite za drugim bogovima na svoje zlo.
Jeremija 7,7Tada ću učiniti da stanujete od vijeka do vijeka na ovom mjestu, u zemlji koju sam dao ocima vašim.
Jeremija 7,8Eto, vi se uzdate u riječi lažne, koje ne pomažu.
Jeremija 7,9Kradete, ubijate i činite preljubu, kunete se krivo, i kadite Valima, i idete za drugim bogovima, kojih ne znate;
Jeremija 7,10Pa onda dohodite i stajete preda mnom u ovom domu, koji se zove mojim imenom, i govorite: izbavismo se, da činite sve ove gadove.
Jeremija 7,11Je li ovaj dom, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina hajdučka? Gle, i ja vidim, veli Gospod.
Jeremija 7,12Nego idite sada na moje mjesto, koje je bilo u Silomu, gdje namjestih ime svoje ispočetka, i vidite što sam mu učinio za zloću naroda svojega Izrailja.
Jeremija 7,13Zato sada, što činite sva ona djela, veli Gospod, i što vam govorim zarana jednako, a vi ne slušate, i kad vas zovem, a vi se ne odzivate,
Jeremija 7,14Zato ću učiniti tomu domu, koji se zove mojim imenom, u koji se vi uzdate, i ovomu mjestu, koje dadoh vama i ocima vašim, kao što sam učinio Silomu.
Jeremija 7,15I odbaciću vas od lica svojega, kao što sam odbacio svu braću vašu, sve sjeme Jefremovo.
Jeremija 7,16Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, i ne govori mi za njih; jer te neću uslišiti.
Jeremija 7,17Zar ne vidiš šta čine po gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim?
Jeremija 7,18Sinovi kupe drva, a ocevi lože oganj, i žene mijese tijesto, da peku kolače carici nebeskoj, i da ljevaju naljeve drugim bogovima, da bi mene dražili.
Jeremija 7,19Mene li draže? govori Gospod; eda li ne sebe, na sramotu licu svojemu?
Jeremija 7,20Zato ovako govori Gospod Gospod: gle, gnjev moj i jarost moja izliće se na ovo mjesto, na ljude i na stoku i na drveta poljska i na rod zemaljski, i raspaliće se, i neće se ugasiti.
Jeremija 7,21Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: žrtve svoje paljenice sastavite sa prinosima svojim, i jedite meso.
Jeremija 7,22Jer ne govorih ocima vašim, niti im zapovijedih, kad ih izvedoh iz zemlje Misirske, za žrtve paljenice ni za prinose.
Jeremija 7,23Nego im ovo zapovjedih govoreći: slušajte glas moj i biću vam Bog i vi ćete mi biti narod, i idite svijem putovima koje vam zapovijedih, da bi vam dobro bilo.
Jeremija 7,24Ali ne poslušaše, niti uha svojega prignuše, nego idoše po savjetima i mislima zloga srca svojega, i otidoše natrag a ne naprijed.
Jeremija 7,25Otkad iziđoše oci vaši iz zemlje Misiriske do danas, slah k vama sve sluge svoje proroke svaki dan zarana i bez prestanka.
Jeremija 7,26Ali ne poslušaše me, niti uha svojega prignuše, nego bijahu tvrdovrati i činiše gore nego oci njihovi.
Jeremija 7,27Govorićeš im sve ove riječi, ali te neće poslušati; i zvaćeš ih, ali ti se neće odazvati.
Jeremija 7,28Zato im reci: ovo je narod koji ne sluša glasa Gospoda Boga svojega, niti prima nauke; propade vjera i nesta je iz usta njihovijeh.
Jeremija 7,29Ostrizi kosu svoju i baci je, i zaridaj iza glasa na visokim mjestima, jer odbaci Gospod i ostavi rod, na koji se razgnjevi.
Jeremija 7,30Jer sinovi Judini učiniše što je zlo preda mnom, govori Gospod, metnuše gadove svoje u dom koji se zove mojim imenom, da bi ga oskvrnili.
Jeremija 7,31I sagradiše visine Tofetu, koji je u dolini sina Enomova, da sažižu sinove svoje i kćeri svoje ognjem, što nijesam zapovijedio niti mi je došlo na um.
Jeremija 7,32Zato evo, idu dani, veli Gospod, kad se više neće zvati Tofet ni dolina sina Enomova, nego dolina krvna, i pogrebavaće se u Tofetu, jer neće biti mjesta.
Jeremija 7,33I mrtva će tjelesa naroda ovoga biti hrana pticama nebeskim i zvijerju zemaljskom, i neće biti nikoga da ih plaši.
Jeremija 7,34I učiniću, te će iz gradova Judinijeh i s ulica Jerusalimskih nestati glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevjestina; jer će zemlja opustjeti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje