Jošua 1. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 1,1Poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, reče Gospod Jošui, sinu Nunovu, slugi Mojsijevu:
Jošua 1,2"Sluga moj Mojsije mrtav je. Zato sad ustani, pođi tamo preko Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju, koju dajem njima, sinovima Izraelovim.
Jošua 1,3Svako mjesto, na koje stupi vaša noga, dajem vam, kao što obećah Mojsiju.
Jošua 1,4Od pustinje i tamo od Libanona do rijeke velike, Eufrata, sva zemlja Hiteja, do velikoga mora na zapadu, bit će područje vaše.
Jošua 1,5Nitko se neće moći održati pred tobom svega života tvojega. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Neću ti uskratiti pomoć svoju i neću te ostaviti.
Jošua 1,6Budi srčan i jak, jer ti ćeš tome narodu dati u baštinu zemlju, za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati.
Jošua 1,7Samo budi srčan i čvrsto odlučan, da brižno držiš sav zakon, što ti ga je dao sluga moj Mojsije! Ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da uspiješ u svemu, što preduzmeš!
Jošua 1,8Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve, što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim preduzećima svojim.
Jošua 1,9Zapovijedam ti dakle: Budi srčan i odlučan! Ne boj se i ne plaši se, jer Gospod, Bog tvoj, s tobom je u svemu, Što preduzmeš."
Jošua 1,10Tada zapovjedi Jošua upraviteljima naroda:
Jošua 1,11"Prođite kroz tabor i dajte narodu ovu zapovijed: Spremite sebi brašnjenice; jer do tri dana poći ćete tamo preko Jordana i počet ćete osvajati zemlju, koju vam Gospod, Bog vaš, daje u baštinu!"
Jošua 1,12A Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova reče Jošua:
Jošua 1,13"Spomenite se naloga, što vam ga dade Mojsije, sluga Gospodnji, kad reče: "Gospod, Bog vaš, dovest će vas k cilju i dati vam tu zemlju.
Jošua 1,14Žene vaše, djeca vaša i stada vaša neka ostanu u zemlji, koju vam odredi Mojsije na istočnoj strani Jordana. A vi, i to svi za rat sposobni ljudi, morate naoružani prijeći na čelu braće svoje i pomoći im,
Jošua 1,15Dok ne dovede k cilju Gospod i braću vašu kao vas, i ne uzmu i oni u posjed zemlju, koju im daje Gospod, Bog vaš. Tada ćete se vi vratiti u svoju vlastitu zemlju, koju vam je odredio Mojsije, sluga Gospodnji, u istočnoj jordanskoj pokrajini, pa ćete je posjedovati."
Jošua 1,16Tada oni odgovoriše Jošui: "Sve, što nam zapovjediš, činit ćemo, i kamo nas god pošlješ, ići ćemo.
Jošua 1,17Upravo onako, kako smo slušali Mojsija, slušat ćemo i tebe. Samo neka Gospod, Bog tvoj, bude s tobom, kao što je bio s Mojsijem!
Jošua 1,18Svaki, koji se protivi zapovijedima tvojim i ne sluša naputke tvoje, što nam ih daješ, neka se kazni smrću! Samo budi srčan i odlučan!"
Jošua 1,1 Poslije smrti Mojsija, sluge Jahvina, reče Jahve Jošui, sinu Nunovu, pomoćniku Mojsijevu:
Jošua 1,2"Moj je sluga Mojsije umro; zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim.
Jošua 1,3Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju.
Jošua 1,4Od pustinje i od Libanona pa do Velike rijeke, rijeke Eufrata, i sve do Velikog mora na sunčanom zapadu - sve će to biti vaše područje.
Jošua 1,5Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti niti ću te ostaviti.

Jošua 1,6Budi odvažan i hrabar jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati.
Jošua 1,7Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.
Jošua 1,8Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio:
Jošua 1,9odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.
Jošua 1,10Tada zapovijedi Jošua glavarima narodnim:
Jošua 1,11"Prođite kroz tabor i proglasite puku ovu zapovijed: `Spremite sebi brašnenice jer ćete za tri dana prijeći preko Jordana da biste primili u posjed zemlju koju vam Jahve, Bog vaš, daje u baštinu.`
Jošua 1,12Zatim reče Jošua plemenu Rubenovu i Gadovu i polovini plemena Manašeova:
Jošua 1,13"Sjetite se onoga što vam je zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin, kada vam je rekao: `Jahve, Bog vaš, hoće da počinete i daje vam ovu zemlju.
Jošua 1,14Vaše žene, djeca i stada mogu ostati u zemlji koju vam je dao Mojsije s onu stranu Jordana. Vi pak ratnici, za boj spremni, morate naoružani poći pred svojom braćom da im pomognete,
Jošua 1,15sve dok Jahve ne dade da počinu i vaša braća, kao i vi, i dok ne zaposjednu zemlju koju im daje Jahve, Bog vaš. Tada se možete vratiti u zemlju koja vam pripada i koju vam je dao Jahvin sluga Mojsije, na drugoj strani Jordana, prema istoku sunca.`
Jošua 1,16Oni odgovore Jošui: "Sve što nam zapovjediš, učinit ćemo, i kuda nas god pošalješ, poći ćemo.
Jošua 1,17Kao što smo slušali Mojsija, tako ćemo se pokoravati i tebi. Samo neka Jahve, Bog tvoj, bude s tobom kao što bijaše s Mojsijem!
Jošua 1,18Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluša tvojih riječi u svemu što mu zapovjediš neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar!

Sadržaj | Sljedeće poglavlje