Tražilica


Jošua 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 13,1Kad Jošua postade starovremešan, reče mu Gospod: "Ti si star i vremešan. A velik dio zemlje ostao je još neosvojen.
Jošua 13,2Ovo je zemlja, što je još ostala: "Sve pokrajine Filisteja i sva zemlja Gešur,
Jošua 13,3Od Šihora istočno od Egipta do pokrajine ekronske na sjeveru, što pripada pokrajini Kanaanaca; pet kneževina filistejskih, naime u Gazi, Ašdodu, Aškelonu, Gitu i Ekronu, dalje Avija
Jošua 13,4Na jugu, sva zemlja Kanaanaca i Mearah Sidonaca do Afeke, do međe amorejske;
Jošua 13,5Onda zemlja Gebalijana i sav Libanon u istočnom dijelu, od Baal-Gada na podnožju Hermona do puta u Hamat.
Jošua 13,6Sve stanovnike Libanona do Misrefota, sve Sidonce ja ću sam otjerati ispred sinova Izraelovih. Samo razdijeli to Izraelu ždrijebom u baštinu, kao što sam ti zapovjedio!
Jošua 13,7Razdijeli sad dakle tu zemlju u baštinu među devet plemena i polovinu plemena Manasehova!"
Jošua 13,8S ovim su bili primili Rubenovci i Gadovci svoj dio, što im ga je bio Mojsije odredio u istočnoj zemlji jordanskoj, što im ga je bio ostavio Mojsije, sluga Gospodnji,
Jošua 13,9Od Aroera na obali Arnona i od grada u sredini doline, i svu ravnicu Medebe do Dibona,
Jošua 13,10I sve gradove amorejskoga kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu, do pokrajine sinova Amonovih;
Jošua 13,11I Gilead i pokrajinu Gešureja i Maakateja, i svu goru Hermon i sav Bašan do Salke.
Jošua 13,12Sve kraljevstvo Oga u Bašanu, koji je vladao u Aštarotu i Edreju, Og je bio još preostao od ostataka Refaima, što ih je bio Mojsije pobijedio i protjerao iz posjeda njihova.
Jošua 13,13Ali Gešureja i Maakateja ne protjeraše sinovi Izraelovi, i tako ostadoše Gešureji i Maakateji među Izraelom do današnjega dana.
Jošua 13,14Samo plemenu Levijevu ne dade baštine: žrtve ognjene Gospoda, Boga Izraelova, jesu baština njegova, kao što mu je bio obećao.
Jošua 13,15Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih dijelove po porodicama njihovim.
Jošua 13,16Oni dobiše područje od Aroera i od grada u sredini doline i svu ravnicu kod Medebe:
Jošua 13,17Hešbon sa svim mjestima svojim, što leže na ravnici, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,
Jošua 13,18Jahaz, Kedemot, Mefaat,
Jošua 13,19Kirjatajim, Sibmu, Zeret-Šahara gori u dolini,
Jošua 13,20Bet-Peor, obronke Pisge i Bet-Ješimot,
Jošua 13,21I sve druge gradove na ravnici. Nadalje sve kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu; Mojsije ga pobijedi zajedno s knezovima midjanskim, Evijem Rekemom, Surom, Hurom i Rebom, knezovima Sihonovim, koji su prebivali u zemlji.
Jošua 13,22I vračara Balaama, sina Beorova, ubiše sinovi Izraelovi mačem, pošto su bili poubijali druge mačem.
Jošua 13,23Međa sinova Rubenovih bila je Jordan s obalom, To je bila baština sinova Rubenovih po porodicama njihovim: gradovi sa selima svojim.
Jošua 13,24Onda dade Mojsije plemenu Gadovu, sinovima Gadovim, dijelove po porodicama njihovim.
Jošua 13,25Oni dobiše ovo područje: Jazer i sve gradove gileadske, polovinu zemlje sinova Amonovih do Aroera, istočno od Rabe,
Jošua 13,26I od Hešbona do Ramah-Mispe i Betonima i od Mahanaima do pokrajine debirske;
Jošua 13,27Onda u dolini: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukot i Safon, ostatak kraljevstva Sihona, kralja hešbonskoga; Jordan sa svojom obalom do kraja jezera Kineretskoga, na istočnoj strani Jordana.
Jošua 13,28To je baština sinova Gadovih po porodicama njihovim: "gradovi sa selima svojim.
Jošua 13,29Onda dade Mojsije polovini plemena Manasehova dijelove, i to polovina plemena sinova Manasehovih dobi po porodicama svojim
Jošua 13,30Ovo područje: proteže se ono od Mahanaima preko svega Bašana, sve kraljevstvo Oga, kralja bašanskoga, i sva sela Jairova, što su u Bašanu, šezdeset gradova.
Jošua 13,31A polovinu Gileada i Aštarot i Edrej, glavne gradove kraljevstva Ogova u Bašanu, dobiše sinovi Makira, sina Manasehova, i to polovina sinova Makirovih po porodicama njihovim.
Jošua 13,32To je, što razdijeli kao baštinu Mojsije na poljanama moapskim, s onu stranu Jordana, istočno od Jeriha.
Jošua 13,33A plemenu Levijevu ne dade Mojsije baštine. Gospod, Bog Izraelov, jest baština njihova kao što im je obećao.
Jošua 13,1 Kad je Jošua ostario i odmakao u svojim godinama, reče mu Jahve: "Već si star i vremešan, a ostalo je mnogo zemlje da se osvoji.
Jošua 13,2Evo područja što još preostaju: sve pokrajine filistejske i sva zemlja gešurska;
Jošua 13,3od Šihora, što je pred Egiptom, sve do granice Ekrona na sjeveru, a računa se kao područje Kanaanaca; pet kneževina filistejskih: Gaza, Ašdod, Aškelon, Git i Ekron; zatim Avijci
Jošua 13,4na jugu. Sva zemlja kanaanska od Are koja pripada Sidoncima, pa do Afeka i do međe amorejske;
Jošua 13,5onda zemlja Giblijaca i sav Libanon prema istoku, od Baal Gada u podnožju gore Hermona do Lebo Hamata.
Jošua 13,6Sve stanovnike gorja, od Libanona do Misrefota na zapadu - sve Sidonce otjerat ću ispred sinova Izraelovih. Samo razdijeli Izraelu zemlju u baštinu, kao što sam ti zapovjedio.
Jošua 13,7Razdijeli, dakle, tu zemlju u baštinu među devet plemena i polovinu plemena Manašeova.
Jošua 13,8Druga polovina plemena Manašeova, a s njome pleme Rubenovo i Gadovo, primiše svoju baštinu koju im je predao Mojsije preko Jordana, na istoku. Mojsije, sluga Jahvin, dodijelio im je ovako:
Jošua 13,9od Aroera, koji se nalazi uz obalu potoka Arnona, i od grada usred doline, svu visoravan od Medebe do Dibona;
Jošua 13,10sve gradove Sihona, kralja amorejskoga, koji je vladao u Hešbonu, sve do međe sinova Amonovih;
Jošua 13,11i Gilead, i krajinu gešursku i maakansku sa svom gorom Hermonom, i sav Bašan do Salke;
Jošua 13,12a u Bašanu sve kraljevstvo Oga, koji je vladao u Aštarotu i Edreju i bio posljednji potomak Refaima. Mojsije ih je pobijedio i protjerao.
Jošua 13,13Ali sinovi Izraelovi nisu protjerali Gešurce i Maakance, pa tako ostadoše Gešurci i Maakanci usred Izraela sve do današnjega dana.
Jošua 13,14Samo plemenu Levijevu ne dade baštine: Jahve, Bog Izraelov, njegova je baština, kao što je rekao.
Jošua 13,15Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih dijelove po njihovim porodicama.
Jošua 13,16Primili su zemlju od Aroera, koji leži uz obalu potoka Arnona, i od grada koji je u sredini doline i svu visoravan kod Medebe;
Jošua 13,17Hešbon sa svim njegovim gradovima koji leže na visoravni: Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon;
Jošua 13,18Jahas, Kedemot, Mefaat;
Jošua 13,19Kirjatajim, Sibmu i Seret Hašahar na gori iznad doline;
Jošua 13,20Bet Peor, Ašdot Hapisgu, Bet Haješimot;
Jošua 13,21sve gradove na visoravni i sve kraljevstvo Sihona, amorejskog kralja, koji je vladao u Hešbonu. Mojsije ga je pobijedio kao i knezove midjanske: Avija, Rekema, Sura, Hura, Reba, podanike Sihonove, koji su živjeli u toj zemlji;
Jošua 13,22i vrača Bileama, sina Beorova, ubili su sinovi Izraelovi oštricom mača s ostalim žrtvama.
Jošua 13,23Međa sinova Rubenovih bijaše Jordan. To je bila baština sinova Rubenovih po njihovim porodicama: gradovi i sela njihova.
Jošua 13,24Onda dade Mojsije plemenu Gadovu, sinovima Gadovim, dijelove po porodicama njihovim.
Jošua 13,25Primili su u posjed: Jazer i sve gradove gileadske, polovinu zemlje sinova Amonovih sve do Aroera, nasuprot Rabi,
Jošua 13,26i od Hešbona do Ramat Hamispe i Betonima, i od Mahanajima do pokrajine Lo-Debar;
Jošua 13,27a u dolini: Bet Haram, Bet Nimru, Sukot i Safon, to jest ostatak kraljevstva Sihona, kralja hešbonskoga; Jordan s obalom sve do kraja Kineretskoga mora, na istočnoj strani Jordana.
Jošua 13,28To je baština sinova Gadovih, po njihovim porodicama, gradovi i sela njihova.
Jošua 13,29Mojsije je dao dio polovini plemena Manašeova po njegovim porodicama.
Jošua 13,30Dobili su u posjed zemlju od Mahanajima, sav Bašan, sve kraljevstvo Oga, kralja bašanskoga, i sva Sela Jairova što su u Bašanu - šezdeset gradova.
Jošua 13,31A polovina Gileada, Aštarot i Edrej, gradovi kraljevstva Ogova u Bašanu, pripali su sinovima Makira, sina Manašeova, i to polovini sinova Makirovih po njihovim porodicama.
Jošua 13,32Tako je Mojsije bio podijelio baštine na Moapskim poljanama, s druge strane Jordana, istočno od Jerihona.
Jošua 13,33Levijevu plemenu ne dade Mojsije baštine: Jahve, Bog Izraelov, njihova je baština, kao što im je sam rekao.
Jošua 13,1Jošua bijaše star i zašao duboko u starost kad mu GOSPOD kaza: ”Ti si ostario i Zašao duboko u starost, a ostatak zemlje koji još treba uzeti u posjed je zamašan.
Jošua 13,2Evo zemlje koja ostaje: svi distrikti Filistinaca i svi oni Gešurita,
Jošua 13,3od Šihora koji je nasuprot Egiptu sve do područja Ekrona na sjeveru koji treba biti smatran kao kanaanski; ima pet despota Filistinaca: onaj iz Gaze, onaj iz Ašdoda, onaj iz Aškelona, onaj iz Gata i onaj iz Ekroona i ima Avita;
Jošua 13,4od juga, svu zemlju Kanaana i Meara koji je u Sidonijanaca sve do Afeka, sve do granice Amorita,
Jošua 13,5zemlja Giblita i sav Liban na istoku sunca, od Bal-Gada u podnožju Brda Hermona sve do Lebo-Hamata;
Jošua 13,6sve žitelji planine, od Libana sve do Misrefut-Maima, sve Sidonci. Ja ću njih izvlastiti pred sinovima Izraelovim. Ti samo trebaš doznačiti to u baštinu Izraelu kao što sam ti ja propisao.
Jošua 13,7Sada dakle, podijeli ovu zemlju da bi bila baštinom ovih devet plemena i polu-plemenu Manasejevom.
Jošua 13,8“S ovim posljednjim, Rubeniti i Gaditi su primili što im je dao Mojsije s onestrane Jordana, na istoku, sluga GOSPODOV:
Jošua 13,9od Aroera koji je na rubu klanca Arnona i od grada koji je u sred klanca, sav plato Madabe sve do Divona,
Jošua 13,10sve gradove Sihona, kralja Amorita, koji vladaše u Hešbonu, sve do granice sinova Amonovih;
Jošua 13,11Galad i područje Gešurita i Makatita kao i sve brdo Hermon i sav Bašan sve do Salke;
Jošua 13,12u Bašanu, sve kraljevstvo Ogovo koji je vladao u Aštarotu i u Edreiu i koji ostade jedan od posljednjih Refaita . Mojsije ih bijaše potukao i izvlastio.
Jošua 13,13Ali, sinovi Izraelovi ne razvlastiše Gešurita ni Makatita; Gešur i Makat su dakle stanovali u sred Izraela sve do danas.
Jošua 13,14Jedino plemenu Levijevom on ne dade baštine: ponude dane GOSPODU, Bogu Izraelovu, takva je njegova baština kao što mu je i bio rekao.
Jošua 13,15Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih jedan dio prema njihovim zadrugama.
Jošua 13,16Oni imadoše područje koje ide od Aroera koji je na rubu klanca Arnon i grada koji je u sred klanca, svu zaravan kod Madabe.
Jošua 13,17Hešbon i sve gradove njegove koji su na zaravni: Divon, Bamot-Bal, Bet-Bal-Meon,
Jošua 13,18Jahas, Kedemot, Mefat,
Jošua 13,19Kirijatim, Sivma, Seret-Šahar na ograncima ravnice,
Jošua 13,20Bet-Peor, kosine Pisge i Bet-Ješimot,
Jošua 13,21sve gradove na ravni, svo kraljevstvo Sihona, kralja Amorita, koji vladaše u Hešbonu. Mojsije ga bijaše udario kao i odgovorne Madijana: Evija, Rekema, Sura, Hura i Reva, vazale Sihonove koji nastanjivahu zemlju.
Jošua 13,22Među njihovim žrtvama bijaše i Balam, sin Beorov, vrač, što ga sinovi Izraelovi bijahu ubili mačem.
Jošua 13,23Granica sinova Rubenovih bijaše Jordan i njegova okolica. Sve to bi baštinom sinova Rubenovih prema njihovim zadrugama, gradovi i njihova sela.
Jošua 13,24Mojsije dade plemenu Gadovu, jedan dio prema njegovim zadrugama.
Jošua 13,25Oni imadoše za svoje područje Jazer, sve gradove Galada i pola zemlje sinova Amonovih sve do Aroera koji je nasuprot Rabe;
Jošua 13,26potom od Hešbona sve do Ramat-Mispe i Betonima i od Mahanaima sve do granice Devira;
Jošua 13,27i u ravnici, Bet-Haram, Bet-Nimrau, Sukhot, Safon, ostatak kraljevstva Sihonova, kralja Hešbona, s Jordanom i njegovom okolicom sve do krajeva mora u Kineretu, s one strane Jordana, na istoku.
Jošua 13,28Takva je baština sinova Gadovih prema njihovim zadrugama, gradovima i njihovim selima.
Jošua 13,29Mojsije dade polu-plemenu Manasejevu, polu-plemenu sinova Manasejevih, jedan dio prema njihovim zadrugama.
Jošua 13,30Oni imadoše za područje od Manahaima sav Bašan, svo kraljevstvo Ogovo, kralja Bašana, 60 gradova.
Jošua 13,31Pola Galada, Aštarot i Edreju, gradovi kraljevstva Ogova u Bašan, biše za sinove Makirove, sina Manasejeva, tj. za pola sinova Makirovih prema njihovim zadrugama.
Jošua 13,32To je ondje gdje Mojsije dade u baštinu stepe Moaba s onestrane Jordana, na istoku Jerihona.
Jošua 13,33Ali plemenu Levijevu Mojsije ne dade baštine; GOSPOD, Bog Izraelov,on je njihova baština kao što im bijaše obećao.
Isus Navin 13,1A Isus već bijaše star i vremenit. I reče mu Gospod: ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.
Isus Navin 13,2Ovo je zemlja što je ostala: sve međe Filistejske i sva Gesurska,
Isus Navin 13,3Od Siora, koji je pred Misirom, do međe Akaronske na sjever; to pripada Hananejima; pet kneževina Filistejskih, Gazejska, Azotska, Askalonska, Getejska i Akaronska, i Aveji;
Isus Navin 13,4S juga sva zemlja Hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe Amorejske.
Isus Navin 13,5I zemlja Givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska Ematskoga;
Isus Navin 13,6Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću otjerati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdijeli ždrijebom Izrailju u našljedstvo, kao što sam ti zapovjedio.
Isus Navin 13,7Razdijeli dakle tu zemlju u našljedstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasijina.
Isus Navin 13,8Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj dio, koji im dade Mojsije s onu stranu Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,
Isus Navin 13,9Od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu Medevsku do Devona,
Isus Navin 13,10I sve gradove Siona cara Amorejskoga, koji careva u Esevonu, do međe sinova Amonovijeh,
Isus Navin 13,11I Galad i među Gesursku i Mahatsku i svu goru Ermonsku i sav Vasan do Salhe;
Isus Navin 13,12Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i bješe ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrijebi.
Isus Navin 13,13Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izrailjem do danas.
Isus Navin 13,14Samo plemenu Levijevu ne dade našljedstva; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjeva jesu našljedstvo njegovo, kao što mu je rekao.
Isus Navin 13,15A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovijeh po porodicama njihovijem,
Isus Navin 13,16I međe im bjehu od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i grad koji je na srijedi potoka, i sva ravan do Medeve,
Isus Navin 13,17Esevon sa svijem gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,
Isus Navin 13,18I Jasa i Kadimot i Mifat,
Isus Navin 13,19I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,
Isus Navin 13,20I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,
Isus Navin 13,21I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara Amorejskoga, koji carova u Esevonu, kojega ubi Mojsije s knezovima Madijamskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovijem, koji življahu u onoj zemlji.
Isus Navin 13,22I Valama sina Veorova vrača ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenijem.
Isus Navin 13,23I bjehu međe sinova Ruvimovijeh Jordan s međama svojim. To je našljedstvo sinova Ruvimovijeh po porodicama njihovijem, gradovi i sela njihova.
Isus Navin 13,24I dade Mojsije plemenu Gadovu sinovima Gadovijem po porodicama njihovijem,
Isus Navin 13,25I bjehu im međe Jazir i svi gradovi Galadski i polovina zemlje sinova Amonovijeh do Aroira koji je prema Ravi,
Isus Navin 13,26I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do međe Davirske;
Isus Navin 13,27I u dolini Vet-Aram i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara Esevonskoga, Jordan i međa njegova do kraja mora Hinerotskoga s onu stranu Jordana na istok.
Isus Navin 13,28To je našljedstvo sinova Gadovijeh po porodicama njihovijem, gradovi i sela njihova.
Isus Navin 13,29I dade Mojsije polovini plemena Manasijina, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;
Isus Navin 13,30Međa im bješe od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara Vasanskoga, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.
Isus Navin 13,31I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogova u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijina, polovini sinova Mahirovijeh po porodicama njihovijem.
Isus Navin 13,32To je što razdijeli u našljedstvo Mojsije u polju Moavskom s onu stranu Jordana prema Jerihonu na istoku.
Isus Navin 13,33A plemenu Levijevu ne dade Mojsije našljedstva; Gospod je Bog Izrailjev njihovo našljedstvo, kao što im je rekao.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje