Tražilica


Jošua 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 15,1Dio za pleme sinova Judinih po porodicama njihovim bio je prema području edomskomu, južno od Sinske pustinje na skrajnom jugu.
Jošua 15,2Njihova južna međa ide od kraja Slanoga mora, od južnoga rta,
Jošua 15,3Onda teče na južnu stranu visine Akrabima, produžuje do Sine, uzlazi južno od Kadeš-Barnea, ide dalje na Hesron, diže se onda na Adar, okreće se prema Karkai,
Jošua 15,4Potom ide k Asmoni i produžuje do potoka egipatskoga, dok ne završi međa na mora. To neka vam bude južna međa!
Jošua 15,5Istočna je međa Slano more do ušća Jordana. Sjeverna međa počinje na sjevernom kraju mora kod ušća Jordana.
Jošua 15,6Tada se diže međa u Bet-Hoglu, teče sjeverno uz Bet-Arabu, onda ide gore na kamen Bohana, sina Rubenova.
Jošua 15,7Potom se diže međa od doline Akora prema Debiru, okreće se na sjever prema Gilgali, koja leži naprema visini Adumimu, što se nalazi južno od potoka. Onda teče međa prema vodi En-Šemeša i ide dalje do studenca Rogela.
Jošua 15,8Nato se međa diže preko doline sina Hinomova južno od sljemena Jebuseja, to jest Jerusalema. Potom se međa penje k vrhuncu gore, koja je pred dolinom Hinom na zapadu, na sjevernom kraju ravnice Refaima.
Jošua 15,9Od vrhunca gore savija se tada međa k izvoru vode Neftoah, ide dalje prema gradovima gore Efrona i odvija se k Baali, to jest Kirjat-Jearimu.
Jošua 15,10Od Baale okreće se međa na zapad prema gori Seiru, na sjevernu stranu od gore Jearima, to jest Kesalona, spušta se u Bet-Šemeš i ide k Tamni.
Jošua 15,11Dalje ide međa k sjevernom obronku Ekrona, potom se proteže do Šikrone, ide prema gori Baali i teče dalje do Jabneela. Tako se završi međa na moru.
Jošua 15,12Zapadna je međa Veliko more s obalom. To je međa plemena sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim.
Jošua 15,13A Kalebu, sinu Jefuneovu, dade Jošua dio među sinovima Judinim, kao što mu je bio zapovjedio Gospod, naime grad Arbu, oca Anakova, to jest Hebron.
Jošua 15,14Kaleb protjera odatle tri sina Anakova, Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.
Jošua 15,15Odatle otide proti stanovnicima Debira; Debir se je prije zvao Kirjat-Sefer.
Jošua 15,16Tada reče Kaleb: "Tko svlada i zauzme Kirjat-Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu."
Jošua 15,17I zauze ga Otniel, sin Kenaz, koji je bio brat Kalebov. I dade mu svoju kćer Aksu za ženu.
Jošua 15,18Kad je polazila, nagovori svojega oca i izmoli od njega komad oraće zemlje. Ona se spusti s magarca, i Kaleb je upita: "A što ti je?"
Jošua 15,19Ona odgovori: "Daj mi svadbeni dar! Udao si me u južnu zemlju, pa daj mi i izvore vodene!" I dade joj studence u visini i studence u nizini.
Jošua 15,20To je baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.
Jošua 15,21Gradovi u južnoj zemlji, u okrajnom području plemena sinova Judinih prema međi edomskoj bili su: Kabseel, Eder, Jagur,
Jošua 15,22Kina, Dimona, Adada,
Jošua 15,23Kadeš, Hasor, Jitnan,
Jošua 15,24Zif, Telem, Bealot,
Jošua 15,25Nov; Hasor, Kirjat-Hesron, to jest Hasor,
Jošua 15,26Amam, Šema, Molada,
Jošua 15,27Hasar-Gada, Hešmon, Bet-Pelet,
Jošua 15,28Hasar-Šual, Beer-Šeba, Bizjotja,
Jošua 15,29Baala, Ijim, Esem,
Jošua 15,30Eltolad, Kesil, Hormah,
Jošua 15,31Siklag, Madmana, Sansana,
Jošua 15,32Lebaot, Šilhim, Ain i Rimon: svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.
Jošua 15,33U nizini: Eštaol, Zorah, Ašna,
Jošua 15,34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
Jošua 15,35Jarmut, Adulam, Sokoh, Azeka,
Jošua 15,36Šaraim, Aditaim, Gederah i Gederotaim: četrnaest gradova sa selima svojim.
Jošua 15,37Zenan, Hadaša, Migdal-Gad,
Jošua 15,38Dilean, Mispa, Jokteel,
Jošua 15,39Lakiš, Bozkat, Eglon,
Jošua 15,40Kabon, Lahmas, Kitliš,
Jošua 15,41Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova sa selima svojim.
Jošua 15,42Libna, Eter, Ašan,
Jošua 15,43Jeftah, Ašna, Nesib,
Jošua 15,44Keila, Akzib i Mareša: devet gradova sa selima svojim.
Jošua 15,45Ekron s naseljima i selima svojim;
Jošua 15,46Od Ekrona do mora sve, što je kod Ašdoda i sela njegovih:
Jošua 15,47Ašdod s naseljima i selima svojim, Gaza s naseljima i selima svojim do potoka egipatskoga; međa je Veliko more.
Jošua 15,48U gori: Šamir, Jatir, Sokoh,
Jošua 15,49Dana, Kirjat-Sana, to jest Debir,
Jošua 15,50Anab, Eštemoh, Anim,
Jošua 15,51Gošen, Holon i Gilo: jedanaest gradova sa selima svojim.
Jošua 15,52Arab, Dumah, Ešean,
Jošua 15,53Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
Jošua 15,54Humta, Kirjat-Arba, to jest Hebron, i Sior: devet gradova sa selima svojim.
Jošua 15,55Maon, Karmel, Zif, Jutah,
Jošua 15,56Jezreel, Jokdeam, Zanoah,
Jošua 15,57Kain, Gibea i Tamna: deset gradova sa selima svojim.
Jošua 15,58Halhul, Bet-Zur, Gedor,
Jošua 15,59Maarat. Bet-Anot i Eltekon: šest gradova sa selima svojim.
Jošua 15,60Kirjat-Baal, to jest Kirjat-Jearim, Rabah: dva grada sa selima svojim.
Jošua 15,61U pustinji: Bet-Araba, Midin, Sekaka,
Jošua 15,62Nibšam, Slani grad, i En-Gedi: šest gradova sa selima svoj im.
Jošua 15,63A Jebuseje, koji su prebivali u Jerusalemu, ne mogoše protjerati sinovi Judini. Tako ostaše Jebuseji sa sinovima Judinim u Jerusalemu do današnjega dana.
Jošua 15,1 Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.
Jošua 15,2A južna im međa išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu;
Jošua 15,3izlazila je onda južno od Akrabimskog uspona, pružala se preko Sina i uzlazila južno od Kadeš Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai,
Jošua 15,4potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna međa.
Jošua 15,5Na istoku je međa bila: Slano more do ušća Jordana. Sjeverna je međa počinjala od Slanog mora kod ušća Jordana.
Jošua 15,6Odatle je međa uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova.
Jošua 15,7Međa se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je međa prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela.
Jošua 15,8Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leži na sjevernom kraju doline Refaima.
Jošua 15,9S vrha te gore zavijala je međa na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu.
Jošua 15,10Od Baale međa je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeći sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni.
Jošua 15,11Dalje je međa tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konačno izbije na more.
Jošua 15,12Zapadna je međa Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.
Jošua 15,13Kaleb, sin Jefuneov, primi dio među sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Jošui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih - Hebron.
Jošua 15,14Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.
Jošua 15,15Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoć zvao Kirjat Sefer.
Jošua 15,16Tada reče Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu.
Jošua 15,17Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kćer Aksu za ženu.
Jošua 15,18Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca zatraži polje. Ona siđe s magarca, a Kaleb je upita: "Šta hoćeš?
Jošua 15,19Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore.
Jošua 15,20To je bila baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.
Jošua 15,21Međašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske međe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;
Jošua 15,22Kina, Dimona, Adada;
Jošua 15,23Kedeš, Hasor Jitnan;
Jošua 15,24Zif, Telem, Bealot;
Jošua 15,25Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor);
Jošua 15,26Amam, Šema, Molada;
Jošua 15,27Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet;
Jošua 15,28Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim područjima;
Jošua 15,29Baala, Ijim, Esem;
Jošua 15,30Eltolad, Kesil, Horma;
Jošua 15,31Siklag, Madmana, Sansana;
Jošua 15,32Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.
Jošua 15,33U Dolini: Eštaol, Sora, Ašna;
Jošua 15,34Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam;
Jošua 15,35Jarmut, Adulam, Soko, Azeka;
Jošua 15,36Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: četrnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,37Senan, Hadaša, Migdal-Gad;
Jošua 15,38Dilean, Hamispe, Jokteel;
Jošua 15,39Lakiš, Boskat, Eglon;
Jošua 15,40Kabon, Lahmas, Kitliš;
Jošua 15,41Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,42Libna, Eter, Ašan;
Jošua 15,43Jiftah, Ašna, Nesib;
Jošua 15,44Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima.
Jošua 15,45Ekron s naseljima i selima njegovim;
Jošua 15,46od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima;
Jošua 15,47Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je međa.
Jošua 15,48A u Gori: Šamir, Jatir, Soko;
Jošua 15,49Dana, Kirjat Sefer (to je Debir);
Jošua 15,50Anab, Eštemoa, Anim;
Jošua 15,51Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,52Arab, Duma, Ešean;
Jošua 15,53Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
Jošua 15,54Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.
Jošua 15,55Maon, Karmel, Zif, Juta;
Jošua 15,56Jizreel, Jokdeam, Zanoah;
Jošua 15,57Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.
Jošua 15,58Halhul, Bet-Sur, Gedor;
Jošua 15,59Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,60Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.
Jošua 15,61U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka;
Jošua 15,62Hanibšan, Slani grad i En-Gedi: šest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,63A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.
Jošua 15,1Evo dobitka plemena sinova Judinih prema njihovim zadrugama: ono se protezalo prema granici Edoma u pustinji Sin u Negevu, na krajnjem jugu.
Jošua 15,2Njihova južna granica iđaše prema od kraja Slanog mora od Lange koja se sučeljava Negevu,
Jošua 15,3produžavaše se prema jugu usponom Akrabima i prolaziše Sinom, potom se uspinjaše na jug sve do Kadeš-Barneje i prolaziše u Hešron, uspinjaše se prema Adaru i savijala prema Karkau,
Jošua 15,4prolaziše u Asmon, produžavaše se sve do potoka Egipta i završavaše u moru . ”Takva će za vas biti južna granica.“
Jošua 15,5Na istoku, granica bijaše more Soli sve do krajeva Jordana.
Jošua 15,6Granica se uspinjaše u Bet-Hoglu, prolazila na sjever do Bet-Arabae i uspinjala se sve do kamena Bohanova, sina Rubenova;
Jošua 15,7granica se uspinjaše prema Deviru dolinom Akora i na sjeveru savijala prema Gilgalu koji nasuprot Adumima, na jugu potoka. Ona prolažaše kod voda Ein-Šemeša i završavaše u Ein-Rogelu .
Jošua 15,8Granica se uspinjaše u usjeklinu Ben-Hinom na južnom rubu Jebuzita - tj u Jeruzalemu - potom granica se uspinjaše sve do vrha planine koja je pred klancem Hinom na zapadu, na krajnjem dijelu ravnice Refaita na sjeveru.
Jošua 15,9Granica se ugibaše od vrha planine sve do izvora voda Neftoaha, produžavaše se sve do gradova planine Efron i savijala se prema Balau - to jest Kirijat-Jearimu;
Jošua 15,10Od Bala granica je okretala na zapad prema Seiru, prolažaše do ruba planine Šuma na sjeveru - tj. Kesalona -, silažaše u Bet-Šemeš i prolaziše u Timnu.
Jošua 15,11Granica se produžavaše na rub Ekrona na sjeveru, savijala se u Šikaronu, prolaziše planinu Bala, produžavala se sve do Javnele i završavala u moru.
Jošua 15,12Zapadna granica bijaše Veliko More i njegovo okružje. Takvo je, sa svih strana, područje sinova Judinih prema njihovim kolanovima.
Jošua 15,13Kalebu, sinu Jefuneovu, dade se jedan dio među sinovima Judinim prema zapovijedi GOSPODOVOJ Jošui, to jest Kirijat-Arba koja je Hebron - Arba bijaše otac Anakov.
Jošua 15,14Kaleb ga izvlasti, tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.
Jošua 15,15Otuda, on se uspe protiv stanovnika Devira; ranije ime Devirovo bijaše Kirijat-Sefer.
Jošua 15,16Kaleb reče: ”Onome koji bude udario Kirijat-Sefer i dočepao ga se, ja ću mu dati za ženu moju kćer Aksu. “
Jošua 15,17Otniel, sin Kenazov i brat Kalebov, uze grad i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.
Jošua 15,18No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše da traži od njenog oca jedno polje. Ona dakle siđe sa svog magarca, a Kaleb joj kaza: ” Što hoćeš ti?
Jošua 15,19ona odgovori: ” Dodijeli mi jedan dar. Pošto si mi dao jednu zemlju u Negevu, daj mi također i jezerca . “ On joj dade jezerca gornja i jezerca donja.
Jošua 15,20Takva bi baština plemena Juda prema njihovim zadrugama.
Jošua 15,21Gradovi na rubu plemena sinova Juduinih prema granici s Edomom, u Negevu, bijahu: Kavsel, Eder, Jagur,
Jošua 15,22Kina, Dimona, Adeada,
Jošua 15,23Kedeš, Hasor, Jitnan,
Jošua 15,24Zif, Telem, Bealot,
Jošua 15,25Hasor-Hadata, Ke-rijat-Hešron, - to jest - Hasor -,
Jošua 15,26Amam, Šema, Molada,
Jošua 15,27Hasar-Gada, Hešmon, Bet-Pelet,
Jošua 15,28Hasar-Šual, Ber-Šeba, Bizoteja,
Jošua 15,29Bala, Ijim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma,
Jošua 15,31Siklag, Mad-mana, Sansana,
Jošua 15,32Levaot, Šilehim, Ajn, Rimon: sve u svemu, 29 gradova, sa selima koja su im ovisna.
Jošua 15,33U *Niziji: Ešatol, Sorea, Ašna,
Jošua 15,34Zanoah, Ein-Ganim, Tapuah, Einam,
Jošua 15,35Jarmut, Adu-lam, Soko, Azeka,
Jošua 15,36Šaraim, Adit-Aim, Gedera, Gedrotaim: četrnaest gradova sa svojim selima.
Jošua 15,37Senan, Hadaša, Migdal-Gad,
Jošua 15,38Dilean, Mispe, Joktel,
Jošua 15,39Lakiš, Boskat, Eglon,
Jošua 15,40Kabon Lahmaš, Kitliš,
Jošua 15,41Gederot, Bet-Dagon, Nama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,42Livna, Eter, Ašan,
Jošua 15,43Jiftah, Ašna Nesiv,
Jošua 15,44Kejla, Akziv, Mareša: devet gradova i njihova sela.
Jošua 15,45Ekron, njena sela i ovisnci;
Jošua 15,46od Ekrona i prema zapadu, sve što je kod Ašdoda i njegova sela;
Jošua 15,47Ašdod, njeni ovisnici i njena sela, Gaza, njeni ovisnici i njena sela sve do potoka Egipta, Velikog Mora i njihovog okoliša.
Jošua 15,48U Planini: Šamir, Jatir, Soko,
Jošua 15,49Dana, Kirijat-Sana, - to jest Devir -,
Jošua 15,50Anav, Eštemo, Anim,
Jošua 15,51Gošen, Holon, Gilo; jedanaest gradova s njihovim selima,
Jošua 15,52Arav, Duma, Ešean,
Jošua 15,53Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
Jošua 15,54Humeta, Kirijat-Arba - to jest Hebron -, Sior; devet gradova i njihova sela.
Jošua 15,55Maon, Karmel Zif, Juta,
Jošua 15,56Izreel, Jokdeam, Zanoah,
Jošua 15,57Kain, Givea, Timna; deset gradova sa svojim selima.
Jošua 15,58Halhul, Bet-Sur, Gedor,
Jošua 15,59Marat, Bet-Anot, Eltekon; šest gradova s njihovim selima.
Jošua 15,60Kirijat-Bal - tj. Kirijat-Jearim -, Rabba; dva grada i njihova sela.
Jošua 15,61U Pustinji: Bet-Araba, Midin, Sekaka,
Jošua 15,62Nivšan, Ir-Melah, Ein - Gedi; šest gradova š njihovim selima.
Jošua 15,63Što se tiče Jebuzita koji stanuju u Jeruzalemu, sinovi Jude ne mogoše ih izvlastiti. Jebuziti stanovahu dakle sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do ovog dana.
Isus Navin 15,1A ovo bješe dio sinova Judinijeh po porodicama njihovijem: uz među Edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;
Isus Navin 15,2I bješe im južna međa od kraja slanoga mora, od zaliva koji ide k jugu.
Isus Navin 15,3A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;
Isus Navin 15,4Otuda idući do Aselmona izlazi na potok Misirski, i kraj toj međi udara u More. To vam je južna međa.
Isus Navin 15,5A međa k istoku slano more do kraja Jordana; a međa sa sjeverne strane od zaliva morskoga, do kraja Jordana;
Isus Navin 15,6Odatle ide ta međa na Vet-Oglu, i pruža se od sjevera do Vet-Arave; i odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimova;
Isus Navin 15,7Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora, i na sjever ide na Galgal, prema brdu Adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta međa do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;
Isus Navin 15,8Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovijeh Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enomu k zapadu i koja je nakraj doline Rafajske k sjeveru;
Isus Navin 15,9Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža međa do Vala, a to je Kirijat-Jarim;
Isus Navin 15,10Potom ide međa do Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa sjevera, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;
Isus Navin 15,11I ide međa pokraj Akarona k sjeveru, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta međa na more.
Isus Navin 15,12A međa je zapadna pokraj velikoga mora i njegovijeh međa. To su međe sinova Judinijih unaokolo po porodicama njihovijem.
Isus Navin 15,13A Halevu sinu Jefonijinu dade Isus dio među sinovima Judinijem, kao što mu zapovjedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;
Isus Navin 15,14I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.
Isus Navin 15,15I odatle otide na Davirane; a Davir se prije zvaše Kirijat-Sefer.
Isus Navin 15,16I reče Halev: ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju.
Isus Navin 15,17I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu kćer svoju za ženu.
Isus Navin 15,18I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njezina; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: šta ti je?
Isus Navin 15,19A ona reče: daj mi dar; kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenijeh. I dade joj izvore gornje i izvore donje.
Isus Navin 15,20Ovo je našljedstvo plemena sinova Judinijeh po porodicama njihovijem;
Isus Navin 15,21Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinijeh, duž međe Edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,
Isus Navin 15,22I Kina i Dimona i Adada,
Isus Navin 15,23I Kades i Asor i Itnan,
Isus Navin 15,24Zif i Telem i Valot,
Isus Navin 15,25I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;
Isus Navin 15,26Amam i Sama i Molada,
Isus Navin 15,27I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,
Isus Navin 15,28I Asar-Sual i Vir-Saveja i Viziotija,
Isus Navin 15,29Vala i Im i Asem,
Isus Navin 15,30I Eltolad i Hesil i Orma,
Isus Navin 15,31I Siklag i Madmana i Sansana,
Isus Navin 15,32I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,33U ravni Estaol i Saraja i Asna.
Isus Navin 15,34I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,
Isus Navin 15,35Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.
Isus Navin 15,36I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,37Sevan i Adasa i Magdal-Gad,
Isus Navin 15,38I Dilan i Mispa i Jokteil,
Isus Navin 15,39Lahis i Vaskat i Jeglon,
Isus Navin 15,40I Havon i Lamas i Hitlis,
Isus Navin 15,41I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,42Livna i Eter i Asan,
Isus Navin 15,43I Jefta i Asna i Nesiv,
Isus Navin 15,44I Keila i Ahziv i Marisa devet gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,45Akaron sa selima i zaseocima;
Isus Navin 15,46Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;
Isus Navin 15,47Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka Misirskoga i do velikoga mora s međama.
Isus Navin 15,48A u gori: Samir i Jatir i Sohot,
Isus Navin 15,49I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,
Isus Navin 15,50I Anav i Estemon i Anim,
Isus Navin 15,51I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,52Arav i Duma i Esan,
Isus Navin 15,53I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,
Isus Navin 15,54I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,55Maon, Karmel i Zif i Juta,
Isus Navin 15,56Jezrael i Jogdeam i Zanoja,
Isus Navin 15,57Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,58Alul, Vet-sur i Gedor,
Isus Navin 15,59I Marat i Vet-Anot i Eltekon; šest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,60Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.
Isus Navin 15,61U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,
Isus Navin 15,62I Nivsan, i grad soli, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.
Isus Navin 15,63A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše istjerati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinijem u Jerusalimu do danas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje