Tražilica


Jošua 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 16,1Sinovi Josipovi dobiše ždrijebom svoj posjed od Jordana kod Jeriha, istočno od voda jerihonskih nadalje pustinju, koja se diže od Jeriha na goru betelsku.
Jošua 16,2Onda ide međa od Betela u Luzu i pruža se prema pokrajini Arkijaca do Atarota.
Jošua 16,3Potom se spušta na zapad u pokrajinu Jafleteja do pokrajine donjega Bet-Horona i do Gezera. Njezin je kraj na moru.
Jošua 16,4I sinovi Josipovi, Manaseh i Efraim, dobiše baštinu.
Jošua 16,5Pokrajina sinova Efraimovih po porodicama njihovim bila je ova: Međa baštine njihove ide na istoku od Atarot-Adara do gornjega Bet-Horona,
Jošua 16,6Onda teče međa k moru, sjeverno od Mikmetata. Potom se savija međa k istoku u Taanat-Šilo i prolazi s istoka do Janoaha.
Jošua 16,7Od Janoaha silazi u Atarot i Naarat, dotakne se Jeriha i svrši na Jordanu.
Jošua 16,8Od Tapuaha ide međa prema zapadu do potoka Kane i svrši na moru. To je baština plemena sinova Efraimovih po porodicama njihovim,
Jošua 16,9K tomu dolaze gradovi efraimski, koji udvojeni bili su usred baštine sinova Manasehovih, svi gradovi sa selima svojim.
Jošua 16,10A ne protjeraše Kanaanaca, koji su prebivali u Gezeru. Tako ostaše Kanaanci među sinovima Efraimovim do današnjega dana, a bili su dužni davati robotu.
Jošua 16,1 Sinovima Josipovim pripao je ždrijebom posjed: od Jordana kod Jerihona, od Jerihonskih voda na istok, pa pustinjom k Betelskoj gori;
Jošua 16,2od Betel-Luza međa se nastavljala područjem Arkijaca do Atarota.
Jošua 16,3Potom se spuštala na zapad do jafletske međe, sve do Donjeg Bet-Horona i do Gezera, odakle je izlazila na more.
Jošua 16,4To je bila baština Josipovih sinova: Manašea i Efrajima.
Jošua 16,5Područje sinova Efrajimovih po njihovim porodicama bilo je ovo: međa baštine njihove prema istoku išla je od Atrot Adara pa do Gornjega Bet-Horona.
Jošua 16,6Odatle se pružala do mora ... (išla na) Mikmetat na sjeveru i zavijala dalje na istok prema Taanat Šilu i prolazila s istočne strane do Janoaha.
Jošua 16,7Od Janoaha spuštala se u Atarot i Naarat i onda, dotičući se Jerihona, udarala na Jordan.
Jošua 16,8Od Tapuaha išla je ta međa prema zapadu do potoka Kane te izbijala na more. To je bila baština plemena sinova Efrajimovih po njihovim porodicama.
Jošua 16,9A Efrajimovi su sinovi imali sve te gradove s njihovim selima i još odvojene gradove usred baštine sinova Manašeovih.
Jošua 16,10Ali nisu uspjeli otjerati Kanaanaca koji su živjeli u Gezeru. Tako su Kanaanci ostali među sinovima Efrajimovim do danas, ali im bijaše nametnuta tlaka.
Jošua 16,1Posjed sinova Josipovih polaziše od Jordana kod Jerihona, na istok do voda Jerihona; bijaše to pustinja koja se uspinjala od Jerihona doplanine Betel.
Jošua 16,2Ona se produžavala od Betela do Luza, prolaziše prema granici Arkita u Atarotu,
Jošua 16,3silažaše k zapadu prema granici Jafletita sve do područja Bet-Horon Donjeg i sve do Gezera da bi svršila u moru .
Jošua 16,4Sinovi Josipovi, Manasej i Efraim, imahu također svoju baštinu.
Jošua 16,5Evo granice sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama: granica njihove baštine na istoku bijaše Atrot-Adar sve do Bet-Horon Gornjeg.
Jošua 16,6Na zapadu granica se produžavaše prema Mikmetatu na sjeveru i okretala na istok u Tanat-Silo gdje je prelazila k istoku prema Janohi.
Jošua 16,7Potom ona silaziše od Janohae u Atarot i Naratau, dosežući Jerihon i produžavajući se sve do Jordana.
Jošua 16,8Od Tapuaha, granica iđaše prema zapadu k potoku Kane da bi svršila u moru. Takva bi baština plemena sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama,
Jošua 16,9ne računajući gradove rezervirane sinovima Efraimovim u sred baštine sinova Manasejevih, sve te gradove sa svojim selima.
Jošua 16,10Ali oni ne izvlastiše Kanaance koji nastanjivahu Gezer; također Kanaanci su stanovali u sred Efraima sve do ovog dana, ali oni biše svedeni na robovsku tlaku .
Isus Navin 16,1I dopade dio sinovima Josifovijem od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku,
Isus Navin 16,2A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe Arhijske do Atarota,
Isus Navin 16,3Potom ide na zapad do međe Jafletske pa do međe donjega Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more.
Isus Navin 16,4Tako dobiše našljedstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem.
Isus Navin 16,5A bješe međa sinovima Jefremovijem po porodicama njihovijem, bješe međa našljedstva njihova k istoku Atarot-Adar do gornjega Vet-Orona,
Isus Navin 16,6I izlazi međa na more kod Mihmete sa sjeverne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe,
Isus Navin 16,7Potom slazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan.
Isus Navin 16,8Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je našljedstvo plemena sinova Jefremovijeh po porodicama njihovijem.
Isus Navin 16,9A gradovi bijahu odvojeni sinovima Jefremovijem u našljedstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim.
Isus Navin 16,10A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovijem do danas plaćajući danak.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje