Tražilica


Jošua 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 17,1I dopade dio plemenu Manasehovu, a on je bio prvorođenac Josipov. Makiru, prvorođencu Manasehovu, ocu Gileadovu, dopade Gilead i Bašan; jer je bio ratnik.
Jošua 17,2I ostati sinovi Manasehovi dobiše svoj dio po porodicama svojim: sinovi Abiezerovi, sinovi Helekovi, sinovi Asrielovi, sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidini. To su muški potomci Manaseha, sina Josipova, po porodicama svojim.
Jošua 17,3Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manasehova, nije imao sinova, nego samo kćeri, Ovo su im imena: Mahla, Noa, Hogla i Tirsa.
Jošua 17,4I one pristupiše pred svećenika Eleazara i pred Jošuu, sina Nunova, i pred knezove i rekoše: "Gospod je zapovjedio Mojsiju; da nam dadne baštinu našu među braćom našom." I dade im on po zapovijedi Gospodnjoj baštinu među braćom oca njihova.
Jošua 17,5Tako dopade Manasehu deset dijelova, osim zemlje gileadske i Bašana, koji su s onu stranu Jordana;
Jošua 17,6Jer kćeri Manasehove dobiše baštinu među sinovima njegovim. A zemlja gileadska dopade drugim sinovima Manasehovim.
Jošua 17,7Međa Manasehova ide od Ašera u Mikmetat, koji leži istočno od Šekema. Potom ide međa na jug k stanovnicima En-Tapuaha.
Jošua 17,8Pokrajina Tapuah pripada Manasehu, a Tapuah sama na međi Manasehovoj pripada sinovima Efraimovim.
Jošua 17,9Onda silazi međa k potoku Kani, južno od potoka. Ovi gradovi među gradovima Manasehovim pripadaju Efraimu. Onda ide međa Manasehova sjeverno od potoka i svršava na moru.
Jošua 17,10Što leži prema jugu, propada Efraimu, i što leži prema sjeveru, Manasehu. Međa je more. Na sjeveru granice s Ašerom, a na istoku s Isakarom.
Jošua 17,11U Isakaru i Ašeru pripadaju Manasehu: Bet-Šean sa selima svojim, Ibleam sa selima svojim, stanovnici u Doru sa selima svojim, stanovnici u En-Doru sa selima svojim, stanovnici u Taanaku sa selima svojim, stanovnici u Megidu sa selima svojim: tri visine.
Jošua 17,12A sinovi Manasehovi ne mogoše osvojiti ovih gradova, i pođe za rukom Kanaancima da ostanu u toj pokrajini.
Jošua 17,13Ali kad ojačaše sinovi Izraelovi, udariše robotu na Kanaance; ali ih ne protjeraše potpuno.
Jošua 17,14A sinovi Josipovi upitaše Jošuu: "Zašto si mi dao samo jedan ždrijeb i jedan dio za baštinu, kad sam ipak narod mnogobrojan, jer me je do sada blagoslivljao Gospod?"
Jošua 17,15Jošua im odgovori: "Kad si narod mnogobrojan, onda pođi u šumu i tamo iskrči sebi zemlje u pokrajini Perizeja i Refaima, ako ti je pretijesna gora Efraimova!"
Jošua 17,16Sinovi Josipovi odgovoriše: "Nije nam dosta ta gora, jer svi Kanaanci, koji stanuju dolje u ravnici, imaju gvozdena kola, i oni, koji stanuju u Bet-Šeanu i selima njegovim, i oni, koji su u ravnici jezreelskoj."
Jošua 17,17Tada odgovori Jošua kući Josipovoj, Efraimovoj i Manasehovoj: "Mnogobrojan si narod i imaš veliku moć. Zato nećeš dobiti samo jedan ždrijeb.
Jošua 17,18Jer će ti pripasti gora. Ako je šuma, iskrči je! Onda će pohodi iz nje biti tvoji, jer ćeš protjerati Kanaance, ako i imaju gvozdena kola, ako i jesu jaki."
Jošua 17,1 Ždrijebom je dopao i dio plemenu Manašeovu, jer je Manaše bio prvenac Josipov. Makiru, prvencu Manašeovu, ocu Gileadovu - bijaše on ratnik bez premca - pripade Gilead i Bašan.
Jošua 17,2Dobili su svoj dio i ostali sinovi Manašeovi po svojim porodicama: sinovi Abiezerovi, sinovi Helekovi, sinovi Asrielovi; sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidini. To su muški potomci Manašea, sina Josipova, po svojim porodicama.
Jošua 17,3A Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašeova, nije imao sinova nego samo kćeri. Evo im imena: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
Jošua 17,4One dođoše pred svećenika Eleazara i pred Jošuu, sina Nunova, i pred glavare govoreći: "Jahve je zapovjedio Mojsiju da se i nama dade baština među našom braćom." I dadoše im po Jahvinoj zapovijedi baštinu među braćom njihova oca.
Jošua 17,5Tako je dopalo Manašeu deset dijelova, povrh gileadske i bašanske zemlje, koje su s onu stranu Jordana.
Jošua 17,6Kćeri Manašeove dobiše baštinu među njegovim sinovima, a zemlja gileadska pripala je drugim sinovima Manašeovim.
Jošua 17,7Međa je Manašeova išla od Ašera do Mikmetata, koji leži nasuprot Šekemu, a zatim zavijala desno prema Jašibu na izvoru Tapuahu.
Jošua 17,8Pokrajina Tapuah pripadaše Manašeu, ali sam Tapuah na međi Manašeovoj pripadaše sinovima Efrajimovim.
Jošua 17,9Međa je silazila do potoka Kane. Južno od potoka bili su i ovi gradovi što su Efrajimovim sinovima pripadali između Manašeovih gradova; a zemlja se Manašeova nalazila na sjeveru i izbijala na more.
Jošua 17,10Područje s juga pripadalo je Efrajimu, na sjeveru Manašeu, a more im bi međa; na sjeveru su graničili s Ašerom, a s Jisakarom na istoku.
Jošua 17,11Manašeu pripadahu u Jisakaru i Ašeru: Bet-Šean sa svojim selima, Jibleam sa svojim selima, stanovnici Dora sa svojim selima, stanovnici En-Dora sa svojim selima, stanovnici Taanaka sa svojim selima, stanovnici Megida sa svojim selima; dakle: tri područja.
Jošua 17,12Ali Manašeovi sinovi nisu mogli osvojiti te gradove i zato su Kanaanci ostali u tom kraju.
Jošua 17,13Ali kad su ojačali sinovi Izraelovi, nametnuše Kanaancima tlaku, ali ih nisu uspjeli protjerati.
Jošua 17,14Obrate se tada Josipovi sinovi Jošui i upitaju: "Zašto si nam dao u baštinu prema jednom ždrijebu, samo jedan dio, kad smo mnogobrojni i Jahve nas dosad blagoslivljao?
Jošua 17,15Jošua im odgovori: "Kad ste narod mnogobrojan, pođite u šumu i krčite ondje sebi zemlje u periškoj i refaimskoj krajini, ako vam je pretijesna gora Efrajimova.
Jošua 17,16A sinovi Josipovi rekoše: "Gora nam ova neće biti dosta, a svi Kanaanci koji žive u ravnici imaju željezna kola, oni što su u Bet-Šeanu i selima njegovim i oni koji su u dolini jizreelskoj.
Jošua 17,17Tada odgovori Jošua domu Josipovu, i Efrajimu i Manašeu: "Vi ste brojan narod i imate silnu snagu. Zato nećeš dobiti samo jedan ždrijeb:
Jošua 17,18neka gora bude tvoja. Ako je šumovita, iskrči je pa će obronci biti posjed doma tvoga. Istjerat ćeš sigurno Kanaance ako i imaju željezna kola, ako i jesu jaki.
Jošua 17,1Evo posjeda plemena Manasejevog, jer on bijaše prvorođeni Josipov. Makir, prvorođeni Manasejev, otac Galadu, imade Galada i Bašana, jer to bijaše jedan bojovnik.
Jošua 17,2Evo posjeda drugih sinova Manasejevih prema njihovim zadrugama; sinovi Abiezerovi, sinovi Helekovi, sinovi Azrielovi, sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidajevi, to jest muška djeca, sinovi Josipovi, prema njihovim zadrugama.
Jošua 17,3Selofehad, Sina Hefera, sin Galada, sin Makira, ne imade sinova, već samo kćeri: Mahlu, Nou, Hoglu, Milku i Tirsu.
Jošua 17,4One se predstaviše svećeniku Eleazaru, Jošui, sinu Nunovu, i odgovornima i rekoše one: ” GOSPOD je propisao Mojsiju da nam dade jednu baštinu u sred naše braće ! “Dadoše im, prema zapovijedi GOSPODOVOJ, u sred braće njihovog oca.
Jošua 17,5Pripade dakle deset dijelova Manaseju ne računajući zemlju Galad i Bašan koji se nalaze s druge strane Jordana.
Jošua 17,6U stvari kćeri Manasejeve primiše jednu baštinu u sred sinova ovih ovdje, ali zemlja Galad pripade drugim sinovima Manasejevim.
Jošua 17,7Granica Manasejeva polaziše od Ašera do Mikmetata, nasuprot Sišemu; ona iđaše prema Jaminu kod stanovnika Ein-Tapuaha.
Jošua 17,8Manasej imaše zemlju Tapuah, ali Tapuah na granici Manasejevoj, bijaše u sinova Efraimovih.
Jošua 17,9Granica silažaše k potoku Kanajevom, na jugu potoka. Ti gradovi bijahu Efraimovi u sred gradova Manasejevih. Granica Manasejeva bijaše na sjeveru potoka i završavaše na moru .
Jošua 17,10Na jugu, to bijaše Efraimovo, na sjeveru Manasejevo; more bijaše njihova granica. Oni bijahu u dodiru s Ašerom na sjeveru i Isakarom na istoku.
Jošua 17,11U Isakaru i u Ašeru, Manase imade Bet-Šean i njegove ovisnike, Jivleam i njegove pripadne dijelove, stanovnike Dora i njihove pripadne dijelove, stanovnike Ein-Dora i njihove pripadne dijelove, stanovnike Tanaka i njihove pripadne dijelove, stanovnike Megidoa i njihove pripadne dijelove, tri grebena .
Jošua 17,12Ali sinovi Manasejevi ne mogaše uzeti u posjed tih gradova i Kanaanci ustrajaše stanovati u toj zemlji.
Jošua 17,13Kad sinovi Izraelovi biše dovoljno jaki, oni podvrgoše Kanaance tlaci, ali ih ne mogaše razvlastiti.
Jošua 17,14Sinovi Josipovi govoraše ovako Jošui: ” Zašto si mi ti dao u baštinu samo jedan dio, kad sam ja jedan puk brojan, toliko me GOSPOD blagoslovio dovde? “
Jošua 17,15Jošua im reče: ” Ako si ti tako brojan puk, uspni se dakle prema šumi i iskrči sebi mjesto u zemlji Perizita i Refaita  pošto je planina Efraimova suviše uska za tebe. “
Jošua 17,16Sinovi Josipovi njemu rekoše: ” Planina nam neće dostajati, utoliko više što ima kola od željeza kod svih Kanaanaca koji nastanjuju područje ravnice, jednako kod onih koji su u Bet-Šeanu i njihovim pripadnim dijelovima kao i kod onih izravnice Izreel “
Jošua 17,17Jošua reče tada kući Josipovoj - Efraimu i Manaseju : ” Ti si jedan brojan narod i tvoja je snaga velika; ti nećeš imati jedan jedinstven dio.
Jošua 17,18Već ćeš ti imati planinu iako je ona jedna šuma; ti ćeš ju sasjeći i zadržati krčevinu. Ti ćeš izvlastiti Kanaance iako imaju željezna kola i iako su jaki.“
Isus Navin 17,1I dopade dio plemenu Manasijinu, a on bješe prvenac Josifov; Mahiru prvencu Manasijinu ocu Galadovu, jer bješe čovjek junak, zato mu dopade Galad i Vasan;
Isus Navin 17,2Dobiše dio i ostali sinovi Manasijini po porodicama svojim, sinovi Avijezerovi, i sinovi Helekovi, i sinovi Azrilovi, i sinovi Sihemovi, i sinovi Eferovi, i sinovi Semidini. To su sinovi Manasije sina Josifova; ljudi po porodicama svojim.
Isus Navin 17,3A Salpad sin Efera sina Galada sina Mahira sina Manasijina nije imao sinova nego kćeri; i ovo su imena kćerima njegovijem: Mala i Nuja, Egla, Melha i Tersa.
Isus Navin 17,4I one dođoše pred Eleazara sveštenika i pred Isusa sina Navina i pred knezove, i rekoše: Gospod je zapovjedio Mojsiju da nam se dade našljedstvo među braćom našom. I dade im Isus po zapovijesti Gospodnjoj našljedstvo među braćom oca njihova.
Isus Navin 17,5I dopade Manasiji deset dijelova, osim zemlje Galadske i Vasanske, koje su s onu stranu Jordana.
Isus Navin 17,6Jer kćeri Manasijine dobiše našljedstvo među sinovima njegovijem, a zemlja Galadska dopade drugim sinovima Manasijinim.
Isus Navin 17,7A međa Manasijina bješe od Asira k Mihmeti, koja je prema Sihemu, potom ide ta međa nadesno k stanovnicima En-Tafujskim.
Isus Navin 17,8A Manasijina je zemlja Tafujska, ali Tafuja na međi Manasijinoj pripada sinovima Jefremovijem.
Isus Navin 17,9Odatle slazi međa na potok Kanu, s južne strane toga potoka; i gradovi su Jefremovi među gradovima Manasijinim; a međa je Manasijina sa sjeverne strane potoka i izlazi na more.
Isus Navin 17,10S juga je Jefremovo, a sa sjevera Manasijino, a more im je međa; a s Asirom graniče na sjeveru a s Isaharom na istoku.
Isus Navin 17,11Jer je Manasijino u plemenu Isaharaovu i Asirovu: Vet-San sa selima svojim, i Ivleam sa selima svojim, i Dorani sa selima svojim, i En-Dorani sa selima svojim, i Tanašani sa selima svojim, i Megiđani sa selima svojim; ta tri kraja.
Isus Navin 17,12Ali sinovi Manasijini ne mogoše izagnati Hananeje iz tijeh gradova, nego Hananeji stadoše živjeti u toj zemlji.
Isus Navin 17,13Ali kad ojačaše sinovi Izrailjevi, udariše danak, na Hananeje, ali ih ne izagnaše.
Isus Navin 17,14A sinovi Josifovi rekoše Isusu govoreći: zašto si nam dao u našljedstvo jedan dio i jedno uže, kad je nas množina i Gospod nas je blagoslovio dovde?
Isus Navin 17,15A Isus im reče: kad vas je množina, idite u šumu, i ondje okrčite sebi u zemlji Ferezejskoj i Rafajskoj, ako vam je tijesna gora Jefremova.
Isus Navin 17,16A sinovi Josifovi rekoše: neće nam biti dosta ova gora; a svi Hananeji koji žive u dolini imaju gvozdena kola; i oni koji su u Vet-Sanu i u selima njegovijem i oni koji su u dolini Jezraelskoj.
Isus Navin 17,17A Isus reče domu Josifovu, Jefremu i Manasiji, govoreći: velik si narod i silan si, nećeš imati jednoga dijela.
Isus Navin 17,18Nego gora neka bude tvoja; ako je šuma, isijeci je, pak ćeš imati međe njezine; jer ćeš izagnati Hananeje, ako i imaju gvozdena kola, ako i jesu jaki.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje