Tražilica


Jošua 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 18,1Nato se skupi sva zajednica sinova Izraelovih u Šilo. Tamo su bili namjestili Šator sastanka, kad im se je bila podvrgla zemlja.
Jošua 18,2Ali među sinovima Izraelovim još je ostalo sedam plemena, kojima još nije bila dana baština njihova.
Jošua 18,3Tada reče Jošua sinovima Izraelovim: "Dokle ćete još tako oklijevati, da ne pođete zaposjesti zemlju, koju vam je dao Gospod, Bog otaca vaših?
Jošua 18,4Izaberite sebi tri čovjeka iz svakoga plemena! Ja ću ih poslati, da se dignu i prođu zemlju, te je popišu za ustanovu baštine. Kad se vrate k meni,
Jošua 18,5Onda neka je razdijele među se na sedam dijelova! Juda neka ostane u svojoj pokrajini na jugu, a kuća Josipova neka ostane u svojoj pokrajini na sjeveru!
Jošua 18,6A vi popišite zemlju na sedam dijelova i donesite mi ovamo! Tada ću za vas baciti ždrijeb, ovdje pred Gospodom, Bogom vašim.
Jošua 18,7Jer Leviti nemaju dijela među vama, jer je svećeništvo Gospodnje njihova baština. A Gad i Ruben i polovina plemena Manasehova dobiše već svoju baštinu u istočnoj zemlji jordanskoj, koju im dade Mojsije, sluga Gospodnji."
Jošua 18,8Tada se digoše ljudi i odoše. Kad su odlazili da popišu zemlju; dade im Jošua ovaj naputak: "Idite, prođite zemlju, popišite je i dođite opet k meni! Ja ću onda ovdje u Šilu pred Gospodom baciti ždrijeb za vas."
Jošua 18,9Ljudi se dakle digoše, prođoše zemlju, unesoše grad za gradom po dijelovima svojim u knjigu i vratiše se k Jošui u tabor u Šilo.
Jošua 18,10Tada baci Jošua pred Gospodinom u Šilu ždrijeb za njih. Tako podijeli tamo Jošua zemlju među sinove Izraelove po dijelovima njihovim.
Jošua 18,11I izađe ždrijeb za pleme sinova Benjaminovih po porodicama njihovim, i to pokrajina, koja im dopade ždrijebom, bila je među sinovima Judinim i sinovima Josipovim.
Jošua 18,12Njihova sjeverna međa počinje na Jordanu. Onda se diže međa do na sljeme gorsko sjeverno od Jeriha, penje se dalje na goru prema zapadu i svršava u pustinji Bet-Avena.
Jošua 18,13Odatle ide međa u Luzu, na sljeme gorsko južno od Luze, to jest Betel. Onda se spušta međa u Atarot-Adar na putu južno od donjega Bet-Horona.
Jošua 18,14Dalje se proteže međa i zavija se na svojoj strani istočnoj na jug od gore, koja leži južno od Bet-Horona, i svršava kod Kirjat-Baala, to jest Kirjat-Jearima, grada sinova Judinih. To je zapadna strana.
Jošua 18,15Južna strana počinje na gradskoj međi Kirjat-Jearima. Onda ide međa prema zapadu dalje k vrelu vode Neftoahu.
Jošua 18,16Nato se spušta međa do na kraj gore, koja leži istočno od doline sinova Hinomovih i sjeverno od ravnice Refaim, spušta se po dolini Hinomovoj južno od gorskog sljemena Jebuseja i teče dalje k izvoru Rogelu,
Jošua 18,17Potom se proteže prema sjeveru, ide u En-Šemeš i teče u Gelilot, koji je naprema visini Adumimu, i silazi do kamena Bohana, sina Rubenova,
Jošua 18,18Ide tada na gorsko sljeme sjeverno prema Arabi i spušta se u Arabu.
Jošua 18,19Onda teče međa sjeverno od gorskog sljemena Bet-Hogle. Međa svršava na sjevernom rtu Slanoga mora, na južnom kraju Jordana. To je južna međa.
Jošua 18,20Na istočnoj strani Jordan je međa. To je baština sinova Benjaminovih po porodicama njihovim unaokolo po međama njihovim.
Jošua 18,21Gradovi plemena sinova Benjaminovih po porodicama njihovim jesu: Jeriho, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
Jošua 18,22Bet-Araba, Zemaraim, Betel,
Jošua 18,23Avim, Parah, Ofrah,
Jošua 18,24Kefar Haamona, Ofni, Gaba, dvanaest gradova sa selima svojim.
Jošua 18,25Gibeon, Ramah, Beerot,
Jošua 18,26Mispa, Kefirah, Mosah,
Jošua 18,27Rekem, Jirpeel, Taralah,
Jošua 18,28Selah, Elef, Jebus, to jest Jerusalem, Gibeat, Kirjat, četrnaest gradova sa selima svojim. To je baština sinova Benjaminovih po porodicama njihovim.
Jošua 18,1 Sabrala se zajednica sinova Izraelovih u Šilo, i ondje razapeše Šator sastanka. Sva im se zemlja pokorila.
Jošua 18,2Ali ostade među sinovima Izraelovim još sedam plemena koja nisu primila svoje baštine.
Jošua 18,3Tada im reče Jošua: "Dokle ćete oklijevati da pođete i zaposjednete zemlju koju vam je dao Jahve, Bog vaših otaca?
Jošua 18,4Izaberite po tri čovjeka iz svakoga plemena, a ja ću ih poslati da popišu svu zemlju za diobu. Kad se vrate k meni,
Jošua 18,5razdijelit ću zemlju na sedam dijelova. Neka Juda ostane na svome području na jugu, a Josipov dom neka ostane u svome kraju na sjeveru.
Jošua 18,6A vi raspišite zemlju na sedam dijelova i donesite mi amo da bacim ždrijeb za vas ovdje pred Jahvom, Bogom našim.
Jošua 18,7Leviti neće imati dijela među vama jer je svećeništvo Jahvino njihova baština; a Gad, Ruben i polovina plemena Manašeova primili su svoju baštinu na istočnoj strani Jordana - onu koju im je dao Mojsije, sluga Jahvin.
Jošua 18,8Spreme se ti ljudi na put, a Jošua zapovjedi onima koji su pošli popisati zemlju: "Idite i obiđite svu zemlju i opišite je, pa se onda vratite k meni da bacim ždrijeb ovdje pred Jahvom u Šilu.
Jošua 18,9Odoše oni ljudi, prođoše zemljom i u knjigu popisaše sve gradove u sedam dijelova, pa se vratiše k Jošui u tabor u Šilu.
Jošua 18,10A Jošua baci za njih ždrijeb u Šilu pred Jahvom i ondje razdijeli Jošua zemlju sinovima Izraelovim po njihovim dijelovima plemenskim.
Jošua 18,11I pade ždrijeb na pleme sinova Benjaminovih po njihovim porodicama: utvrdi se da je njihov dio između dijela sinova Judinih i sinova Josipovih.
Jošua 18,12Sjeverna im se međa protezala od Jordana te išla uza sjeverni obronak Jerihona, uspinjala se sa zapada na goru i završavala se u pustinji Bet-Avenu.
Jošua 18,13Odatle je išla k Luzu, k južnom obronku Luza, to jest Betela; spuštala se zatim u Atrot-Adar, kraj brda koje je južno od Donjeg Bet-Horona.
Jošua 18,14Međa se dalje savijala i okretala sa zapada prema jugu, od gore koja se diže nasuprot Bet-Horonu s juga, i svršavala se kod Kirjat Baala, danas Kirjat Jearima, grada sinova Judinih. To je zapadna strana.
Jošua 18,15Južna se strana počinjala od granice Kirjat Jearima, pa se pružala na zapad k vrelu Neftoahu;
Jošua 18,16potom se spuštala međa do kraja gore koja je prema dolini Ben-Hinomu, na sjeveru refaimske nizine, silazila zatim u dolinu Hinom uz Jebusejski obronak i dosegla do izvora Rogela.
Jošua 18,17Zatim se savijala od sjevera te izlazila na En-Šemeš i doticala Gelilot, koji se diže prema Adumimskom usponu, i silazila na Kamen Bohana, sina Rubenova.
Jošua 18,18Prolazila je zatim obronkom sa sjeverne strane prema Bet-Haarabi i silazila do Arabe.
Jošua 18,19Dalje je tekla međa uz obronak Bet-Hogle prema sjeveru i svršavala se na sjevernom Jeziku Slanog mora, do južnog kraja Jordana. To je južna međa.
Jošua 18,20Jordan je pak bio međa s istočne strane. To je baština sinova Benjaminovih, s njihovim međama unaokolo po porodicama njihovim.
Jošua 18,21Gradovi plemena sinova Benjaminovih po porodicama njihovim jesu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek Kesis;
Jošua 18,22Bet-Haaraba, Samarajim, Betel;
Jošua 18,23Avim, Para, Ofra;
Jošua 18,24Kefar Haamona, Ofni i Gaba: dvanaest gradova s njihovim selima.
Jošua 18,25Gibeon, Rama, Beerot;
Jošua 18,26Mispe, Kefira i Mosa;
Jošua 18,27Rekem, Jirpeel, Tarala;
Jošua 18,28Sela Haelef, Jebus (to je Jeruzalem), Gibat i Kirjat: četrnaest gradova s njihovim selima. To je baština sinova Benjaminovih po porodicama njihovim.
Jošua 18,1Sva zajednica sinova Izraelovih se sakupi u Silo i tu postavi *šator susretanja. Zemlja im bi podvrgnuta.
Jošua 18,2Ostalo je među sinovima Izraelovim sedam plemena kojima kojima nije bila doznačena baština.
Jošua 18,3Jošua reče sinovima Izraelovim: ” Do kada će te vi čekati prije no idete uzeti u posjed zemlju koju vam je dao GOSPOD, Bog vaših otaca?
Jošua 18,4Odredite tri čovjeka po plemenu i ja ću ih poslati. Oni će se dignuti i prokrstariti zemljom, načinit će jedno izvješće odgovarajuće njihovoj baštini i vratit će se k meni.
Jošua 18,5Oni će si ga razdijeliti u sedam dijelova: Juda će se držati svojeg područja na jugu, a kuća Josipova svojega na sjeveru.
Jošua 18,6Vi dakle, načinite opis zemlje odgovarajući sedmerim dijelovima i donijet će te mi ga ovamo. Ja ću baciti kocku za vas ovdje, pred GOSPODOM našim Bogom.
Jošua 18,7Ali, neće biti dijela među vama za *Levite, jer njihova baština je svećenstvo GOSPODOVO. Glede Gada, Rubena i polu-plemena Manasejeva, oni su primili na istoku, s onestrane Jordana, baštinu koju im dade Mojsije, sluga GOSPODOV.
Jošua 18,8Ti se ljudi digoše i odoše. Jošua dade ovu zapovijed onima koji iđaše načiniti opišzemlje: ”Idite, prokrstarite zemljom, načinite jedan opišo tome i vratite se k meni i, ovdje, ja ću baciti za vas kocku pred GOSPODOM, u Silou.“
Jošua 18,9Ti ljudi otiđoše, Prođoše zemljom i načiniše pismeni opis njen, prema gradovima, u sedam dijelova. Oni odoše potom k Jošui u tabor, u Silo.
Jošua 18,10Jošua baci za njih kocku pred GOSPODOM u Silou, i Jošua načini razdiobu zemlje za sinove Izraelove, prema njihovim dijelovima.
Jošua 18,11Ždrijeb označi pleme sinova Benjaminovih prema zadrugama svojim. Područje koje njima pripade ždrijebom nalaziše se između onoga sinova Judinih i onoga sinova Josipovih.
Jošua 18,12Sa sjeverne strane, njihova granica polaziše od Jordana, uspinjala se do ruba Jerihona na sjeveru, uspinjala se u planinu prema zapadu i završavala u pustinji, u Bet-Avenu.
Jošua 18,13Granica prolaziše odatle do Luza, na južni rub Luza - tj. Betel -; granica silažaše u Atrot-Adar, na planinu koja je na jugu od Bet-Horona Donjeg.
Jošua 18,14Granica se savijala i okretala sa zapadne strane prema jugu od planine koja je nasuprot Bet-Horonu na jugu i završavaše u Kirijat-Balu, koji je Kirijat-Jearim, grad sinova Judinih. Takva je zapadna strana.
Jošua 18,15Južna strana počinjaše u Kirijat-Jearimu. Granica produživaše prema zapadu k izvorima vode Neftoah.
Jošua 18,16Ona silažaše prema krajnjem dijelu planine koja je nasuprot usjeklini Ben-Hinom na južnom rubu Jebuzita i silaziše u Ein-Rogel.
Jošua 18,17Ona savijaše k sjeveru i završavaše u Ein-Šemešu i Gelilotu koji je nasuprot uzvisine Adumin, potom ona silaziše u kamen Bohanov, sina Rubenova.
Jošua 18,18Ona prolaziše na sjeverni rub, nasuprot Arabai, i silaziše k Arabi.
Jošua 18,19Granica prolaziše na rub Bet-Hogle na sjeveru i završavaše u laguni Slanog mora, na krajnjem jugu Jordana. Takva je južna granica.
Jošua 18,20Šistočne strane granica bijaše Jordan. Takva je baština sinova Benjaminovih, prema njihovim zadrugama, sa svojim granicama sa svih strana.
Jošua 18,21Gradovi plemena sinova Benjaminovih prema njihovim zadrugama bijahu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
Jošua 18,22Bet-Araba, Semaraim, Betel,
Jošua 18,23Avim, Para, Ofra,
Jošua 18,24Kefar-Amona, Ofni, Geva : dvanaest gradova i njihova sela
Jošua 18,25- Gabaon, Rama, Beerot,
Jošua 18,26Mispe, Kefira, Mosa,
Jošua 18,27Rekem, Jirpel, Tareala,
Jošua 18,28Sela, Elef, Jebuzit, tj. Jeruzalem, Giveat-Kirijat: četrnaest gradova i njihova sela. Takva bi baština sinova Benjaminovih.
Isus Navin 18,1I sabra se sav zbor sinova Izrailjevijeh u Silom i ondje namjestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju.
Isus Navin 18,2Ali još bijaše sinova Izrailjevijeh sedam plemena, kojima ne bi dato našljedstvo.
Isus Navin 18,3I Isus reče sinovima Izrailjevijem: dokle ćete oklijevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših?
Isus Navin 18,4Izberite između sebe po tri čovjeka iz svakoga plemena, pa neka se dignu i prođu zemlju, i neka je prepišu na našljedstva svoja, pa onda neka dođu k meni.
Isus Navin 18,5I neka je razdijele na sedam dijelova; Juda će ostati u svojim međama s juga, i dom će Josifov ostati u međama svojim sa sjevera.
Isus Navin 18,6A vi prepišite zemlju na sedam dijelova, i donesite amo k meni, da bacim ždrijeb za plemena vaša ovdje pred Gospodom Bogom našim.
Isus Navin 18,7Jer Leviti nemaju dijela među vama, jer je sveštenstvo Gospodnje njihovo našljedstvo; a Gad i Ruvim i polovina plemena Manasijina primiše našljedstvo svoje s onu stranu Jordana na istoku, koje im dade Mojsije sluga Gospodnji.
Isus Navin 18,8Tada ustaše ljudi i pođoše; a Isus zapovjedi ljudima koji otidoše da prepišu zemlju govoreći: idite i prođite zemlju i prepišite je, pa onda dođite k meni, te ću baciti ždrijeb za vas ovdje pred Gospodom u Silomu.
Isus Navin 18,9I otidoše ljudi i prođoše zemlju i prepisaše je u knjigu selo po selo na sedam dijelova; potom se vratiše k Isusu u oko u Silom.
Isus Navin 18,10I Isus baci ždrijeb za njih u Silomu pred Gospodom, i ondje podijeli Isus zemlju među sinove Izrailjeve po dijelovima njihovijem.
Isus Navin 18,11I izide ždrijeb za pleme sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem, i dođe međa dijela njihova među sinove Judine i sinove Josifove.
Isus Navin 18,12I bi im međa sa sjevera do Jordana, i ona ide pokraj Jerihona sa sjevera i pruža se na goru k zapadu, i izlazi u pustinju Vet-Aven;
Isus Navin 18,13A odatle ide ta međa do Luza, s južne strane Luzu, a to je Vetilj, i slazi do Atarot-Adara pokraj gore koja je s juga Vet-Oronu donjemu.
Isus Navin 18,14Otuda izlazi međa i savija se pokraj mora k jugu od gore, koja je prema Vet-Oronu na jug, i izlazi na Kirijat-Val, a to je Kirijat-Jarim, grad sinova Judinijeh. To je zapadna strana.
Isus Navin 18,15A južna strana od kraja Kirijat-Jarima, i izlazi ta međa k zapadu, pa ide na izvor vode Neftoje,
Isus Navin 18,16I slazi ta međa nakraj gore koja je prema dolini sina Enomova a u dolini Rafajskoj k zapadu, i ide preko doline Enomove pokraj Jevuseja k jugu, i slazi na izvor Rogil;
Isus Navin 18,17Potom se obrće od sjevera i ide na En-Semes, a otuda ide na Galilot, koji je prema gori Adumimskoj, i slazi na kamen Voana sina Ruvimova;
Isus Navin 18,18Otuda ide stranom koja je prema Aravi k sjeveru i slazi u Aravu;
Isus Navin 18,19Potom ide pokraj Vet-Ogle k sjeveru i udara u zaliv slanoga mora sa sjeverne strane do kraja Jordana na jugu. To je južna međa.
Isus Navin 18,20A Jordan je međa s istočne strane. To je našljedstvo sinova Venijaminovijeh s međama njihovijem unaokolo po porodicama njihovijem.
Isus Navin 18,21A gradovi plemena sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem jesu: Jerihon i Vet-Ogla i Emek-Kesis,
Isus Navin 18,22I Vet-Arava i Semarajim i Vetilj,
Isus Navin 18,23I Avin i Fara i Ofra,
Isus Navin 18,24I Hefar-Amona i Ofnija i Gava; dvanaest gradova sa selima svojim;
Isus Navin 18,25Gavaon i Rama i Virot,
Isus Navin 18,26I Mispa i Hefira i Mosa,
Isus Navin 18,27I Rekem i Jerfail i Tarala,
Isus Navin 18,28I Sila, Elef i Jevus, a to je Jerusalim, Gavat, Kirijat; četrnaest gradova sa selima svojim. To je našljedstvo sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje