Jošua 19. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 19,1Drugi ždrijeb izađe za Simeona, za pleme sinova Simeonovih po porodicama njihovim. Baština njihova bila je usred baštine sinova Judinih.
Jošua 19,2Oni dobiše kao baštinu Beer-Šebu, Šebu, Moladu,
Jošua 19,3Hasar-Šual, Balu, Esem,
Jošua 19,4Eltolad, Betul, Hormah,
Jošua 19,5Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susu,
Jošua 19,6Bet-Lebaot, Šaruhen, trinaest gradova sa selima svojim,
Jošua 19,7Ain, Rimon, Eter, Ašan, četiri grada sa selima svojim.
Jošua 19,8Nadalje sva sela, što su oko tih gradova, do Baalat-Beera, Ramah na jugu. To je baština plemena sinova Simeonovih po porodicama njihovim,
Jošua 19,9Baština sinova Simeonovih bila je od dijela sinova Judinih odijeljena, jer je dio sinova Judinih bio za nju prevelik. Zato dobiše sinovi Simeonovi baštinu svoju usred posjeda njihova.
Jošua 19,10Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim. Područje baštine njihove proteže se do Sarida.
Jošua 19,11Prema zapadu diže se međa njihova u Marale, dotiče se Dabešeta i ide na potok, koji je pred Jokneamom.
Jošua 19,12Od Sarida okrene se na istok, na izlazak sunčani k pokrajini Kislot-Tabora, ide dalje u Daberat, penje se u Jafiju,
Jošua 19,13Teče odatle na istok prema izlasku sunčanom u Git-Hefer, Ita-Kasin, i izlazi kod Rimona, i dalje do Neahe,
Jošua 19,14Tada se okreće međa na sjever oko Hanatona i svršava u dolini Jeftah-Elu.
Jošua 19,15S Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidalom i Betlehemom bilo je dvanaest gradova sa selima svojim.
Jošua 19,16To je baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: "to gradovi sa selima njihovim.
Jošua 19,17Za Isakara izađe četvrti ždrijeb, za sinove Isakarove po porodicama njihovim.
Jošua 19,18Njihovo je područje bilo: "Jezreel, Kesulot, Šunem,
Jošua 19,19Hafraim, Šion, Anaharat,
Jošua 19,20Rabit, Kišion, Abes,
Jošua 19,21Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
Jošua 19,22Međa se dotiče Tabora, Šahasime i Bet-Šemeša i svršava na Jordanu, šesnaest gradova sa selima svojim.
Jošua 19,23To je baština plemena sinova Isakarovih po porodicama njihovim: gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,24Peti ždrijeb izađe za pleme sinova Ašerovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,25Njihovo je područje bilo: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
Jošua 19,26Alamelek, Amad i Mišal i dotiče se Karmela na moru i Šihor-Libnat.
Jošua 19,27Onda se okreće međa prema izlasku sunčanom u Bet-Dagon, dotiče se Zebuluna i doline Jeftah-Ela na sjeveru, Bet-Emeka i Neiela i ide prema sjeveru u Kabul,
Jošua 19,28Ebron, Rehob, Hamon i Kanu do velikoga Sidona.
Jošua 19,29Tada se savija međa na Ramahi i do tvrdoga grada Tira Nato se okreće međa u Hosu i svršava na moru. Mehaleb, Akziba,
Jošua 19,30Uma, Afek i Rehob, dvadeset i dva grada sa selima svojim.
Jošua 19,31To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: "gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,32Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve, za sinove Naftalijeve po porodicama njihovim.
Jošua 19,33Njihova međa teče od Helefa, od hrasta kod Saananima, od Adami-Nekeba i Jabneela do Lakuma i svršava na Jordanu.
Jošua 19,34Onda se okreće međa prema zapadu u Aznot-Tabor i odatle ide dalje u Hukoku, dotiče se Zebuluna na jugu, udara na zapadu na Ašer i na istoku na Jordan u Judi.
Jošua 19,35Tvrdi gradovi jesu Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
Jošua 19,36Adama, Ramah, Hasor,
Jošua 19,37Kedeš, Edrei, En-Hasor,
Jošua 19,38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet-Šemeš, devetnaest gradova sa selima svojim.
Jošua 19,39To je baština plemena sinova Naftalijevih po porodicama svojim: gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,40Sedmi ždrijeb izađe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,41Područje baštine njihove bilo je: Zorah, Eštaol, Ir-Šemeš,
Jošua 19,42Šaalabin, Ajalon, Jetla,
Jošua 19,43Elon, Timnah, Ekron,
Jošua 19,44Eltekeh, Gibeton, Baalat,
Jošua 19,45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
Jošua 19,46Me-Jarkon i Rakon s obalom kod Jope.
Jošua 19,47Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno. Zato izađoše sinovi Danovi i udariše na Lešem, osvojiše ga, pobiše ga oštricom mača, uzeše ga u posjed i naseliše se u njemu. Lešem prozvaše Dan po imenu oca svojega Dana.
Jošua 19,48To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: "to gradovi sa selima svojim.
Jošua 19,49Kad razdijeliše zemlju po međama njezinim, dadoše sinovi Izraelovi Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.
Jošua 19,50Po zapovijedi Gospodnjoj dadoše mu grad, koji zaiska, Timnat-Serah na gori Efraimovoj. On utvrdi grad i naseli se u njemu.
Jošua 19,51To su baštine, što ih svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i plemenski glavari izraelskih plemena razdijeliše ždrijebom u Šilu pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka. Tako dovršiše razdiobu zemlje.
Jošua 19,1 Drugi ždrijeb izađe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih.
Jošua 19,2Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada;
Jošua 19,3Hasar Šual, Bala, Esem;
Jošua 19,4Eltolad, Betul, Horma,
Jošua 19,5Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa,
Jošua 19,6Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela.
Jošua 19,7Ajin, Rimon, Eter i Ašan: četiri grada s njihovim selima.
Jošua 19,8I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,9Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova područja.
Jošua 19,10Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je područje sezalo do Sarida,
Jošua 19,11odakle im se međa na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu.
Jošua 19,12Od Sarida je međa okretala prema istoku, sve do međe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.
Jošua 19,13A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraćala se do Nee.
Jošua 19,14Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu.
Jošua 19,15Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima.
Jošua 19,16To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
Jošua 19,17Četvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama.
Jošua 19,18A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem;
Jošua 19,19Hafarajim, Šion, Anaharat;
Jošua 19,20Harabit, Kišjon, Ebes;
Jošua 19,21Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.
Jošua 19,22Potom međa dotiče Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 19,23To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.
Jošua 19,24Peti ždrijeb iziđe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama.
Jošua 19,25Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,
Jošua 19,26Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je međa doticala Karmel i Šihor Libnat.
Jošua 19,27Zatim je okretala prema sunčanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul,
Jošua 19,28pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.
Jošua 19,29Međa je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaćala je Mehaleb, Akzib,
Jošua 19,30Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima.
Jošua 19,31To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
Jošua 19,32Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.
Jošua 19,33Njihova međa ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan.
Jošua 19,34Potom međa okreće na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotiče Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana.
Jošua 19,35Utvrđeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret;
Jošua 19,36Adama, Rama, Hasor,
Jošua 19,37Kedeš, Edrej, En-Hasor;
Jošua 19,38Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima.
Jošua 19,39To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.
Jošua 19,40Izađe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.
Jošua 19,41Područje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš,
Jošua 19,42Šaalabin, Ajalon, Jitla,
Jošua 19,43Elon, Timna, Ekron,
Jošua 19,44Elteke, Gibeton, Baalat,
Jošua 19,45Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
Jošua 19,46Me-Hajarkon i Harakon s područjem prema Jafi.
Jošua 19,47Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom mača; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga.
Jošua 19,48To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.
Jošua 19,49Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine međe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.
Jošua 19,50Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu.
Jošua 19,51To su baštine koje su svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom među plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je zavšena razdioba zemlje.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje