Tražilica


Jošua 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 21,1Nato se obratiše porodični glavari Levita na svećenika Eleazara i na Jošuu, sina Nunova, i na plemenske glavare sinova Izraelovih,
Jošua 21,2I rekoše im u Šilu u zemlji kanaanskoj: "Gospod je zapovjedio preko Mojsija, da nam se dadnu gradovi za prebivanje i pašnjaci njihovi za stoku našu."
Jošua 21,3Tada dadoše sinovi Izraelovi Levitima od baštine svoje po zapovijedi Gospodnjoj ove gradove s pašnjacima njihovim:
Jošua 21,4Ždrijebom, što izađe za porodice Kohatovaca, dobiše između Levita potomci svećenika Arona trinaest gradova od plemena Judina, od plemena Simeonova i od plemena Benjaminova.
Jošua 21,5Ostali potomci Kohatovi dobiše ždrijebom deset gradova od porodica plemena Efraimova, plemena Danova i od polovine plemena Manasehova.
Jošua 21,6Sinovi Geršonovi dobiše ždrijebom trinaest gradova od porodica plemena Isakarova, od plemena Ašerova, od plemena Naftalijeva i od polovine plemena Manasehova u Bašanu,
Jošua 21,7Porodice sinova Merarijevih dobiše dvanaest gradova od plemena Rubenova, od plemena Gadova i od plemena Zebulunova.
Jošua 21,8Sinovi Izraelovi predadoše ždrijebom Levitima te gradove s pašnjacima njihovim, kao što je to bio zapovjedio Gospod preko Moj sija.
Jošua 21,9Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeonovih dadoše ove gradove, koji se zovu po imenu:
Jošua 21,10Sinovi Aronovi iz porodica Kohatovaca između sinova Levijevih - na njih pade prvi ždrijeb -
Jošua 21,11Dobiše grad Kirjat-Arba, oca Anakova, to jest Hebron, na gori Judinoj s pašnjacima njegovim unaokolo.
Jošua 21,12Polje toga grada sa selima njegovim dadoše u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu,
Jošua 21,13Nadalje dadoše potomcima svećenika Arona Hebron, grad za utočište ubojicama, s pašnjacima njegovim, onda Libna s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,14Jatir s pašnjacima njegovim, Eštemoa s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,15Holon s pašnjacima njegovim, Debir s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,16Ain s pašnjacima njegovim, Jultah s pašnjacima njezinim, Bet-Šemeš s pašnjacima njegovim: "devet gradova od ona obadva plemena.
Jošua 21,17Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima njegovim, Geba s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,18Anatot s pašnjacima njegovim, Almon s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,19Sinovi Aronovi, svećenici, prema tome dobiše svega trinaest gradova s pašnjacima njihovim.
Jošua 21,20Gradovi, koji ždrijebom dopadoše porodicama sinova Kohatovih, Levita, što još preostaše od sinova Kohatovih, pripadali su plemenu Efraimovu.
Jošua 21,21Dadoše im Šekem, grad za utočište ubojicama, s pašnjacima njegovim na gori Efraimovoj, Gezer s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,22Kibsaim s pašnjacima njegovim, Bet-Horon s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,23Od plemena Danova Eltekeh s pašnjacima njegovim, Gibeton s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,24Ajalon s pašnjacima njegovim, Gat-Rimon s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,25Od polovine plemena Manasehova Tanak s pašnjacima njegovim i Gat-Rimon s pašnjacima njegovim: dva grada.
Jošua 21,26Tako dobiše porodice ostalih sinova Kohatovih svega deset gradova s pašnjacima njihovim.
Jošua 21,27Sinovi Geršonovi između porodica Levita dobiše od polovine plemena Manasehova: Golan, grad za utočište ubojicama, u Bašanu, s pašnjacima njegovim i Aštarot s pašnjacima njegovim: dva grada.
Jošua 21,28Od plemena Isakarova: Kišon s pašnjacima njegovim, Daberat s pašnjacima njegovim;
Jošua 21,29Jarmut s pašnjacima njegovim i En-Ganim s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,30Od plemena Ašerova: Mašal s pašnjacima njegovim, Abdon s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,31Helkat s pašnjacima njegovim i Rehob s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,32Od plemena Naftalijeva: Kedeš, grad za utočište ubojicama, u Galileji, s pašnjacima njegovim, Hamot-Dor s pašnjacima njegovim i Kartan s pašnjacima njegovim: tri grada.
Jošua 21,33Porodice sinova Geršonovih dobiše prema tome svega trinaest gradova s pašnjacima njihovim.
Jošua 21,34Porodice sinova Merarijevih, preostalih još Levita, dobiše od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima njegovim, Kartah s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,35Dimnah s pašnjacima njezinim, Nahalal s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,36Od plemena Rubenova Bezer s pašnjacima njegovim, Jahas s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,37Kedemot s pašnjacima njegovim i Mefaat s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,38Od plemena Gadova: Ramot, grad za utočište ubojicama, u Gileadu s pašnjacima njegovim, Mahanaim s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,39Hešbon s pašnjacima njegovim i Jazer s pašnjacima njegovim: svega četiri grada,
Jošua 21,40Porodice sinova Merarijevih, koje još preostaše od porodica levitskih, dobiše ždrijebom prema tome svega dvanaest gradova.
Jošua 21,41Ukupni broj gradova levitskih usred baštine sinova Izraelovih bio je četrdeset i osam gradova s pašnjacima njihovim,
Jošua 21,42Ovi gradovi imali su svaki svoje pašnjake okolo sebe: tako je bilo kod svih ovih gradova,
Jošua 21,43Tako dade Gospod Izraelcima svu zemlju, za koju se je bio zakleo ocima njihovim da će im je dati. Oni je uzeše u posjed i nastaniše se u njoj.
Jošua 21,44Gospod im pribavi mir unaokolo, posve onako, kako se je bio zakleo ocima njihovim. Nitko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih: sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.
Jošua 21,45Od svih obećanja, što ih je Gospod bio dao kući Izraelovoj, ne osta nijedno neispunjeno; sve se je ispunilo.
Jošua 21,1 Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.
Jošua 21,2I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku.
Jošua 21,3Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.
Jošua 21,4Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;
Jošua 21,5ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.
Jošua 21,6Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.
Jošua 21,7Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
Jošua 21,8Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.
Jošua 21,9Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:
Jošua 21,10sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,
Jošua 21,11pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.
Jošua 21,12Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
Jošua 21,13Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;
Jošua 21,14Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,
Jošua 21,15Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
Jošua 21,16Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.
Jošua 21,17Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,
Jošua 21,18Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,19Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.
Jošua 21,20Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.
Jošua 21,21Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,
Jošua 21,22Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,23Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,
Jošua 21,24Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,25Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.
Jošua 21,26U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.
Jošua 21,27Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.
Jošua 21,28Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,
Jošua 21,29Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,30Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
Jošua 21,31Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,32Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.
Jošua 21,33Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.
Jošua 21,34Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,
Jošua 21,35Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,36S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,
Jošua 21,37Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,38Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
Jošua 21,39Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,40U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.
Jošua 21,41Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.
Jošua 21,42Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.
Jošua 21,43Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.
Jošua 21,44I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.
Jošua 21,45Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.
Jošua 21,1Poglavari obitelji *levitskih predstaviše se svećeniku Eleazaru, Jošui, sinu Nunovu, i poglavarima obitelji plemena sinova Izraelovih,
Jošua 21,2i govoriše im oni u Silu, u zemlji Kanaanu, govoreći: ” GOSPOD je propisao po posredništvu Mojsijevom da na se dade gradove sjedišta s njihovim komunalima za našu stoku. “
Jošua 21,3Na svojoj baštini, sinovi Izraelovi dadoše levitima slijedeće gradove s njihovim komunalima prema zapovijedi GOSPODOVOJ.
Jošua 21,4Ždrijeb označi zadrugu Kehatita; tako, jedan dio tih levita, sinovi svećenika Aarona, primiše ždrijebom trinaest gradova plemena Juda, plemena Šimun, i plemena Benjamin.
Jošua 21,5Drugi sinovi Kehatovi primiše ždrijebom deset gradova od klanova plemena Efraim, od plemena Dan, i polu-plemena Manase.
Jošua 21,6Sinovi Geršon primiše ždrijebom trinaest gradova u Bašanu od klanova plemena Isakar, od plemena Ašer, od plemena Neftali i polu-plemena Manase.
Jošua 21,7Sinovi Merarijevi, prema svojim zadrugama, primiše dvanaest gradova plemena od Ruben, od plemena Gad i plemena Zabulon.
Jošua 21,8Sinovi Izraelovi dadoše levitima te gradove i njihove komunale ždrijebanjem kako to biješe propisao GOSPOD po posredništvu Mojsijevom.
Jošua 21,9Od plemena sinova Jude i plemena sinova Šimuna, on i dadoše slijedeće gradove koji će biti doznačeni po svojim imenima:
Jošua 21,10za sinove Aaronove, pripadajuće zadrugama Kehatita između sinova Levijevih - jer ždrijeb njima pripade kao prvima -,
Jošua 21,11oni dadoše Kiriat-Arbu, koji je Hebron u planini Judinoj, škomunalima koji ih okružuju - Arba bijaše otac Anokov -.
Jošua 21,12Ali polja gradska i njegova sela, oni ih dadoše u vlasništvo Kalebu, sinu Jefunovu.
Jošua 21,13Oni dadoše sinovima svećenika Aarona kao gradove utočišta za ubojice:
Jošua 21,14Hebron i njegove komunale, Livnu i njegove komunale, Eštemoau i njegova komunale,
Jošua 21,15Holon i njegove komunale, Devir i njegove komunale,
Jošua 21,16Ain, Jutu i njene komunale, Bet-Šemeš i njegove komunale: to jest devet gradova uzetih od tih dvaju plemena.
Jošua 21,17Na pleme Benjaminovo: Gabaon i njegovi komunali, Geva i njegovi komunali,
Jošua 21,18Anatot i njegovi komunali, Almon i njegovi komunali: četiri grada.
Jošua 21,19Ukupno svećeničkih gradova, sinova Aaronovih: trinaest gradova i njihovi komunali.
Jošua 21,20Klanovi levitski drugih sinova Kehatskih primiše po ždrijebu gradove plemena Efraim.
Jošua 21,21Dade im se kao gradove utočišta za ubojice: Sišem i njegove komunale u planini Efraim, Gezer i njegovi komunali,
Jošua 21,22Kivsaim i njegovi komunali, Bet-Horon i njegovi komunali: to jest četiri grada.
Jošua 21,23Na pleme Dan: Elteke i njegovi komunali, Giobeton i njegovi komunali,
Jošua 21,24Ajalon i njegovi komunali, Gat-Rimon i njegovi komunali: to jest četiri grada .
Jošua 21,25Na polu-pleme Manase: Tanak i njegovi komunali, Gat-Rimon i njegovi komunali: to jest dva grada.
Jošua 21,26Ukupno gradova za klanove drugih sinova Kehatovih: deset s njihovim komunalima.
Jošua 21,27Sinovima šonovim zadruga levitskih, dade se kao utočišta za ubojice u polu-plemenu Manasejevu: Golan u Bašanu sa svojim komunalima, Breštera i njegovi komunali: to jest dva grada.
Jošua 21,28U plemenu Isakar: Kišion i njegovi komunali, Daverat i njegovi komunali,
Jošua 21,29Jarmut i njegovi komunali, Ein-Ganim i njegovi komunali: to jest četiri grada.
Jošua 21,30U plemenu Ašer: Mišeal i njegovi komunali, Avdon i njegovi komunali,
Jošua 21,31Helkat i njegovi komunali, Rehov i njegovi komunali: to jest četiri grada.
Jošua 21,32U plemenu Neftali, dade im se kao gradove utočišta za ubojice: Kedeš u Galileji i njegovi komunali, Hamot-Dor i njegovi komunali, Kartan i njegovi komunali: to jest tri grada,
Jošua 21,33ukupno gradovi Geršonita prema njihovim zadrugama: trinaest gradova i njihovi komunali.
Jošua 21,34Drugim levitima klanova sinova Merarijevih, dade se na dio plemena Zabulonova: Jokneam i njegovi komunali, Karta i njegovi komunali,
Jošua 21,35Dimna i njegovi komunali, Nahalal i njegovi komunali; to jest četiri grada.
Jošua 21,36Na pleme Ruben : Beser i njegovi komunali,
Jošua 21,37Kedemot i njegovi komunali, Mefat i njegovi komunali: to jest četiri grada.
Jošua 21,38Na pleme Gad, dade se kao gradove utočišta za ubojice: Ramot Galadski i njegovi komunali, Mahanaim i njegovi komunali,
Jošua 21,39Hešbon i njegovi komunali, Jazer i njegovi komunali; ukupno tih gradova: četiri.
Jošua 21,40Ukupno gradova pripalih ždrijebom drugim sinovima Merarijevim prema njihovim zadrugama, pripadajućih levitskim zadrugama: dvanaest gradova.
Jošua 21,41Ukupno levitskih gradova u sred vlasništva sinova Izraelovih: 48 gradova i njihovi komunali.
Jošua 21,42Svaki od tih gradova bijaše okružen svojim komunalima; bijaše tako za sve te gradove.
Jošua 21,43GOSPOD dade Izraelu svu zemlju koju bijaše prisegao dati njihovim očevima; oni ju uzeše u posjed i tu se smjestiše.
Jošua 21,44GOSPOD im dodijeli mir sa svih strana, prema svemu što bijaše obećao njihovim očevima; nitko od njihovih neprijatelja ne mogaše im se oduprijeti; GOSPOD im izruči sve njihove neprijatelje.
Jošua 21,45Od svih izvrsnih riječi koje bijaše izrekao GOSPOD domu Izraelovom, ne uzmanjka niti jedna; sve se ispuniše.
Isus Navin 21,1Tada dođoše glavari otačkih porodica Levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinu i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izrailjevijeh.
Isus Navin 21,2I rekoše im u Silomu u zemlji Hananskoj govoreći: Gospod je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i podgrađa njihova za stoku našu.
Isus Navin 21,3I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od našljedstva svojega po zapovijesti Gospodnjoj ove gradove i podgrađa njihova:
Isus Navin 21,4Izide ždrijeb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika između Levita ždrijebom trinaest gradova od plemena Judina i od plemena Simeunova i od plemena Venijaminova.
Isus Navin 21,5A ostalijem sinovima Katovijem dopade ždrijebom deset gradova od porodica plemena Jefremova i od plemena Danova i od polovine plemena Manasijina.
Isus Navin 21,6A sinovima Girsonovijem dopade ždrijebom od porodica plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od polovine plemena Manasijina u Vasanu trinaest gradova;
Isus Navin 21,7Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
Isus Navin 21,8Dadoše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova ždrijebom, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.
Isus Navin 21,9I dadoše od plemena sinova Judinijeh i od plemena sinova Simeunovijeh ove gradove koji se kazuju po imenima;
Isus Navin 21,10I dopade sinovima Aronovijem od porodica Katovijeh između sinova Levijevih, za koje pade prvi ždrijeb,
Isus Navin 21,11Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Anakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgrađem svojim unaokolo.
Isus Navin 21,12A polje oko toga grada i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu u našljedstvo.
Isus Navin 21,13Dadoše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgrađem, i Livnu s podgrađem.
Isus Navin 21,14I Jatir s podgrađem, i Estemoju s podgrađem,
Isus Navin 21,15I Olon s podgrađem, i Davir s podgrađem,
Isus Navin 21,16I Ajin s podgrađem, i Jutu s podgrađem, i Vet-Semes s podgrađem: devet gradova od ta dva plemena.
Isus Navin 21,17A od plemena Venijaminova Gavaon s podgrađem, i Gavaju s podgrađem,
Isus Navin 21,18Anatot s podgrađem, i Almon s podgrađem: četiri grada.
Isus Navin 21,19Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s pograđima.
Isus Navin 21,20A porodicama sinova Katovijeh, Levitima, što ih još bješe od sinova Katovijeh, dopadoše na njihov ždrijeb gradovi od plemena Jefremova;
Isus Navin 21,21Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s pograđem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgrađem,
Isus Navin 21,22I Kivsajim s podgrađem, i Vet-Oron s podgrađem: četiri grada;
Isus Navin 21,23A od plemena Danova: Eltekon s podgrađem, Giveton s podgrađem,
Isus Navin 21,24Ajalon s podgrađem, Gat-Rimom s podgrađem: četiri grada.
Isus Navin 21,25A od polovine plemena Manasijina: Tanah s podgrađem i Gat-Rimon s podgrađem: dva grada.
Isus Navin 21,26Svega deset gradova s podgrađima dadoše porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
Isus Navin 21,27A sinovima Girsonovijem između porodica Levitskih dadoše od polovine plemena Manasijina grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgrađem, i Vesteru s podgrađem: dva grada;
Isus Navin 21,28A od plemena Isaharova: Kison s podgrađem, Davrat s podgrađem.
Isus Navin 21,29Jarmut s podgrađem, En-Ganim s podgrađem: četiri grada;
Isus Navin 21,30A od plemena Asirova: Misal s podgrađem, Avdon s podgrađem,
Isus Navin 21,31Helkat s podgrađem, i Reov s podgrađem: četiri grada;
Isus Navin 21,32A od plemena Neftalimova grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgrađem, i Amot-Dor s podgrađem, i Kartan s podgrađem: tri grada.
Isus Navin 21,33Svega gradova sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem trinaest gradova s podgrađima.
Isus Navin 21,34A porodicama sinova Merarijevih, ostalijem Levitima, dadoše od plemena Zavulonova Jokneam s podgrađem, Kartu s podgrađem,
Isus Navin 21,35Dimnu s podgrađem, Nalol s podgrađem: četiri grada;
Isus Navin 21,36A od plemena Ruvimova: Vosor s podgrađem, i Jazu s podgrađem,
Isus Navin 21,37Kedimot s podgrađem, i Mifat s podgrađem: četiri grada;
Isus Navin 21,38A od plemena Gadova: grad za utočište krvniku Ramot u Galadu s podgrađem, i Mahanajim s podgrađem.
Isus Navin 21,39Esevon s podgrađem, Jazir s podgrađem; svega četiri grada.
Isus Navin 21,40Sve ove gradove dadoše sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem, što još bijahu između porodica Levitskih; i dođe na ždrijeb njihov dvanaest gradova.
Isus Navin 21,41Svega gradova Levitskih u našljedstvu sinova Izrailjevijeh bješe četrdeset i osam gradova s podgrađima.
Isus Navin 21,42A svi gradovi imaju svoja podgrađa unaokolo; tako je u svakoga grada.
Isus Navin 21,43Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovijem da će im je dati, i naslijediše je i naseliše se u njoj.
Isus Navin 21,44I umiri ih Gospod od svuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovijem; i niko se ne održa pred njima od svijeh neprijatelja njihovijeh; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.
Isus Navin 21,45Ništa ne izosta od svega dobra što bješe obrekao Gospod domu Izrailjevu; sve se zbi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje