Jošua 21. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 21,1Nato se obratiše porodični glavari Levita na svećenika Eleazara i na Jošuu, sina Nunova, i na plemenske glavare sinova Izraelovih,
Jošua 21,2I rekoše im u Šilu u zemlji kanaanskoj: "Gospod je zapovjedio preko Mojsija, da nam se dadnu gradovi za prebivanje i pašnjaci njihovi za stoku našu."
Jošua 21,3Tada dadoše sinovi Izraelovi Levitima od baštine svoje po zapovijedi Gospodnjoj ove gradove s pašnjacima njihovim:
Jošua 21,4Ždrijebom, što izađe za porodice Kohatovaca, dobiše između Levita potomci svećenika Arona trinaest gradova od plemena Judina, od plemena Simeonova i od plemena Benjaminova.
Jošua 21,5Ostali potomci Kohatovi dobiše ždrijebom deset gradova od porodica plemena Efraimova, plemena Danova i od polovine plemena Manasehova.
Jošua 21,6Sinovi Geršonovi dobiše ždrijebom trinaest gradova od porodica plemena Isakarova, od plemena Ašerova, od plemena Naftalijeva i od polovine plemena Manasehova u Bašanu,
Jošua 21,7Porodice sinova Merarijevih dobiše dvanaest gradova od plemena Rubenova, od plemena Gadova i od plemena Zebulunova.
Jošua 21,8Sinovi Izraelovi predadoše ždrijebom Levitima te gradove s pašnjacima njihovim, kao što je to bio zapovjedio Gospod preko Moj sija.
Jošua 21,9Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeonovih dadoše ove gradove, koji se zovu po imenu:
Jošua 21,10Sinovi Aronovi iz porodica Kohatovaca između sinova Levijevih - na njih pade prvi ždrijeb -
Jošua 21,11Dobiše grad Kirjat-Arba, oca Anakova, to jest Hebron, na gori Judinoj s pašnjacima njegovim unaokolo.
Jošua 21,12Polje toga grada sa selima njegovim dadoše u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu,
Jošua 21,13Nadalje dadoše potomcima svećenika Arona Hebron, grad za utočište ubojicama, s pašnjacima njegovim, onda Libna s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,14Jatir s pašnjacima njegovim, Eštemoa s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,15Holon s pašnjacima njegovim, Debir s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,16Ain s pašnjacima njegovim, Jultah s pašnjacima njezinim, Bet-Šemeš s pašnjacima njegovim: "devet gradova od ona obadva plemena.
Jošua 21,17Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima njegovim, Geba s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,18Anatot s pašnjacima njegovim, Almon s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,19Sinovi Aronovi, svećenici, prema tome dobiše svega trinaest gradova s pašnjacima njihovim.
Jošua 21,20Gradovi, koji ždrijebom dopadoše porodicama sinova Kohatovih, Levita, što još preostaše od sinova Kohatovih, pripadali su plemenu Efraimovu.
Jošua 21,21Dadoše im Šekem, grad za utočište ubojicama, s pašnjacima njegovim na gori Efraimovoj, Gezer s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,22Kibsaim s pašnjacima njegovim, Bet-Horon s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,23Od plemena Danova Eltekeh s pašnjacima njegovim, Gibeton s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,24Ajalon s pašnjacima njegovim, Gat-Rimon s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,25Od polovine plemena Manasehova Tanak s pašnjacima njegovim i Gat-Rimon s pašnjacima njegovim: dva grada.
Jošua 21,26Tako dobiše porodice ostalih sinova Kohatovih svega deset gradova s pašnjacima njihovim.
Jošua 21,27Sinovi Geršonovi između porodica Levita dobiše od polovine plemena Manasehova: Golan, grad za utočište ubojicama, u Bašanu, s pašnjacima njegovim i Aštarot s pašnjacima njegovim: dva grada.
Jošua 21,28Od plemena Isakarova: Kišon s pašnjacima njegovim, Daberat s pašnjacima njegovim;
Jošua 21,29Jarmut s pašnjacima njegovim i En-Ganim s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,30Od plemena Ašerova: Mašal s pašnjacima njegovim, Abdon s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,31Helkat s pašnjacima njegovim i Rehob s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,32Od plemena Naftalijeva: Kedeš, grad za utočište ubojicama, u Galileji, s pašnjacima njegovim, Hamot-Dor s pašnjacima njegovim i Kartan s pašnjacima njegovim: tri grada.
Jošua 21,33Porodice sinova Geršonovih dobiše prema tome svega trinaest gradova s pašnjacima njihovim.
Jošua 21,34Porodice sinova Merarijevih, preostalih još Levita, dobiše od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima njegovim, Kartah s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,35Dimnah s pašnjacima njezinim, Nahalal s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,36Od plemena Rubenova Bezer s pašnjacima njegovim, Jahas s pašnjacima njezinim,
Jošua 21,37Kedemot s pašnjacima njegovim i Mefaat s pašnjacima njegovim: četiri grada.
Jošua 21,38Od plemena Gadova: Ramot, grad za utočište ubojicama, u Gileadu s pašnjacima njegovim, Mahanaim s pašnjacima njegovim,
Jošua 21,39Hešbon s pašnjacima njegovim i Jazer s pašnjacima njegovim: svega četiri grada,
Jošua 21,40Porodice sinova Merarijevih, koje još preostaše od porodica levitskih, dobiše ždrijebom prema tome svega dvanaest gradova.
Jošua 21,41Ukupni broj gradova levitskih usred baštine sinova Izraelovih bio je četrdeset i osam gradova s pašnjacima njihovim,
Jošua 21,42Ovi gradovi imali su svaki svoje pašnjake okolo sebe: tako je bilo kod svih ovih gradova,
Jošua 21,43Tako dade Gospod Izraelcima svu zemlju, za koju se je bio zakleo ocima njihovim da će im je dati. Oni je uzeše u posjed i nastaniše se u njoj.
Jošua 21,44Gospod im pribavi mir unaokolo, posve onako, kako se je bio zakleo ocima njihovim. Nitko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih: sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.
Jošua 21,45Od svih obećanja, što ih je Gospod bio dao kući Izraelovoj, ne osta nijedno neispunjeno; sve se je ispunilo.
Jošua 21,1 Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.
Jošua 21,2I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku.
Jošua 21,3Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.
Jošua 21,4Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;
Jošua 21,5ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.
Jošua 21,6Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.
Jošua 21,7Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
Jošua 21,8Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.
Jošua 21,9Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:
Jošua 21,10sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,
Jošua 21,11pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.
Jošua 21,12Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
Jošua 21,13Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;
Jošua 21,14Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,
Jošua 21,15Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
Jošua 21,16Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.
Jošua 21,17Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,
Jošua 21,18Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,19Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.
Jošua 21,20Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.
Jošua 21,21Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,
Jošua 21,22Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,23Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,
Jošua 21,24Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,25Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.
Jošua 21,26U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.
Jošua 21,27Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.
Jošua 21,28Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,
Jošua 21,29Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,30Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
Jošua 21,31Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,32Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.
Jošua 21,33Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.
Jošua 21,34Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,
Jošua 21,35Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,36S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,
Jošua 21,37Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,38Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
Jošua 21,39Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
Jošua 21,40U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.
Jošua 21,41Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.
Jošua 21,42Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.
Jošua 21,43Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.
Jošua 21,44I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.
Jošua 21,45Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje