Tražilica


Jošua 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 24,1Potom skupi Jošua sva plemena Izraelova u Šekem i sazva starješine Izraelove, njegove poglavare, suce i službenike. Kad su se bili postavili pred Bogom,
Jošua 24,2Reče Jošua svemu narodu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: U staro doba prebivali su praoci vaši s onu stranu rijeke, Tare, otac Abrahamov i Nahorov, i štovali su druge bogove.
Jošua 24,3Ali sam uzeo oca vašega Abrahama iz zemlje s onu stranu rijeke i vodio sam ga po svoj zemlji kanaanskoj, dao sam mu mnogobrojne potomke i darovao mu Izaka.
Jošua 24,4Izaku sam dao Jakova i Ezava, i Ezavu sam odredio goru Seir za posjed, a Jakov i sinovi njegovi pošli su u Egipat.
Jošua 24,5Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario Egipat stim, što sam učinio u njemu. Potom sam vas izveo.
Jošua 24,6Izveo sam oce vaše iz Egipta, i došli ste na more. A Egipćani progonili su oce vaše s kolima i s konjanicima do Crvenoga mora.
Jošua 24,7Tada su zavapili Gospodu, i on je postavio gustu tamu između vas i Egipćana i naveo na njih more, koje ih je zatrpalo. Svojim očima vidjeli ste, što sam učinio Egiptu. Onda ste ostali dugo vremena u pustinji.
Jošua 24,8Nato sam vas doveo u zemlju Amoreja, koji su prebivali s onu stranu Jordana. Kad su se oni pobili s vama, dao sam ih u vaše ruke, Uzeli ste zemlju njihovu, I ja sam ih istrijebio ispred vas.
Jošua 24,9Tada se je podigao kralj moapski Balak, sin Siporov, i vojevao je proti Izraelu. On je zvao Balaama, sina Beorova, da vas prokune.
Jošua 24,10Ali ja nijesam htio poslušati Balaama. On vas je dapače morao blagosloviti, i tako sam vas izbavio iz ruke njegove.
Jošua 24,11Vi ste onda prešli preko Jordana i došli u Jeriho. Ovdje su vojevali proti vama građani iz Jeriha, Amoreji, Perizeji, Kanaanci, Hiteji, Girgašeji, Hiveji i Jebuseji. Ali sam ih dao u vaše ruke.
Jošua 24,12Poslao sam pred vama stršljene. Oni su njih, dva kralja amorejska, prognali ispred vas, ne mač tvoj i luk tvoj.
Jošua 24,13Dao sam vam zemlju, za koju se nijeste trudili, i gradove, koji nijeste gradili i u kojima treba da se samo nastanite, Vinograde i maslinike, kojih nijeste sadili, dobili ste na uživanje.
Jošua 24,14Zato se sada bojte Gospoda i služite mu iskreno i vjerno! Odstranite bogove, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Egiptu, i služite Gospodu!
Jošua 24,15Ako li vam nije po volji da služite Gospodu, onda se odlučite danas, kojemu ćete služiti: bogovima, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogovima Amoreja, u kojih zemlji prebivate! A ja i kuća moja služit ćemo Gospodu."
Jošua 24,16Tada narod izjavi: "Daleko neka je od nas, da ostavimo Gospoda i da služimo drugim bogovima!
Jošua 24,17Jer Gospod, Bog naš, on je, koji je izveo nas i oce naše iz Egipta, iz kuće sužanjstva. On je učinio pred našim očima ona velika čudesa i čuvao nas na cijelom putu, kojim smo išli, i među svim narodima, kroz koje smo prolazili.
Jošua 24,18Gospod je protjerao ispred nas sve narode, i Amoreje, koji su prebivali u zemlji. I mi ćemo služiti Gospodu, jer on je Bog naš."
Jošua 24,19Jošua reče narodu: "Nećete moći služiti Gospodu, jer on je svet Bog, on je Bog revnitelj, on vam neće opraštati vaših prestupaka i grijeha.
Jošua 24,20Ako budete ostavili Gospoda i služili tuđim bogovima, on će se okrenuti od vas, zlo će vam nanijeti i uništiti vas, izakako vam je činio dobro."
Jošua 24,21A narod odgovori Jošui: "Ne, mi ćemo služiti Gospodu!"
Jošua 24,22Jošua reče narodu: "Sami ste sebi svjedoci, da ste izabrali sebi Gospoda, da mu služite." Oni odgovoriše: "Svjedoci smo."
Jošua 24,23"Onda odstranite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodu, Bogu Izraelovu!"
Jošua 24,24Tada obeća narod Jošui: "Gospodu, Bogu svojemu, služit ćemo i glas njegov slušat ćemo!"
Jošua 24,25Tako učini Jošua toga dana zavjet s narodom i dade zakon i pravo u Šekemu.
Jošua 24,26On unese taj događaj u knjigu zavjeta Božjega, uze kamen velik i podiže ga tamo pod hrastom, što je bio u Svetištu Gospodnjem.
Jošua 24,27Tada reče Jošua svemu narodu. "Evo, ovaj kamen neka nam bude svjedok; jer je čuo riječi, što ih je Gospod govorio nana. Zato neka vam je svjedok, da ne zatajite Boga svojega!"
Jošua 24,28Potom Jošua raspusti narod, svakoga na svoj posjed.
Jošua 24,29Iza ovih događaja umrije Jošua, sin Nunov, sluga Gospodnji, u dobi od sto i deset godina.
Jošua 24,30Pokopaše ga u području baštine njegove u Timnat-Serahu u gori Efraimovoj, sjeverno od gore Gaaša.
Jošua 24,31Izrael je služio Gospodu za života Jošue i starješina, koje još dugo poživješe iza Jošue, i koje su znale sva djela, što ih je bio Gospod učinio za Izraela.
Jošua 24,32Kosti Josipove, što su ih sinovi Izraelovi bili sa sobom donijeli iz Egipta, pokopaše u Šekemu na zemljištu, što ga je bio kupio Jakov od sinova Hamora, oca Šekemova, za sto srebrnjaka, a bilo je dano sinovima Josipovim u baštinu.
Jošua 24,33I Eleazar, sin Aronov, umrije, i pokopaše ga u brdu, koje je pripadalo sinu njegovu Finehasu, a bila mu je dana na gori Efraimovoj.
Jošua 24,1 Jošua potom sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni stadoše pred Bogom.
Jošua 24,2Tada reče Jošua svemu narodu: "Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: `Nekoć su oci vaši, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, živjeli s onu stranu Rijeke i služili drugim bogovima.
Jošua 24,3Ali sam ja uzeo oca vašega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku, umnožio mu potomstvo i dao mu Izaka.
Jošua 24,4Izaku dadoh Jakova i Ezava. Ezavu sam dao goru Seir u posjed. Jakov i sinovi njegovi otišli su u Egipat.
Jošua 24,5Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam učinio u njemu i tada sam vas izveo.
Jošua 24,6Izveo sam oce vaše iz Egipta i stigli su na more; Egipćani su progonili vaše oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora crvenoga.
Jošua 24,7Zavapili su tada Jahvi i on je razvukao gustu maglu između njih i Egipćana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. Vidjeli ste svojim očima što sam učinio Egipćanima; zatim ste ostali dugo vremena u pustinji.
Jošua 24,8Nato sam vas uveo u zemlju Amorejaca, koji žive s onu stranu Jordana. Zaratiše s vama i ja ih dadoh u vaše ruke; uzeli ste u baštinu zemlju njihovu jer sam ih ja ispred vas uništio.
Jošua 24,9Tada se digao moapski kralj Balak, sin Siporov, da ratuje s Izraelom i on pozva Bileama, sina Beorova, da vas prokune.
Jošua 24,10Ali ja ne htjedoh poslušati Bileama: morade vas on i blagosloviti, i spasih vas iz njegove ruke.
Jošua 24,11Onda ste prešli preko Jordana i došli u Jerihon, ali su glavari Jerihona poveli rat protiv vas - kao i Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci - ali sam ih ja predao u vaše ruke.
Jošua 24,12Pred vama sam poslao stršljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nemaš što zahvaliti svome maču ni svome luku.
Jošua 24,13Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili i u njima se nastaniste; i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili, a danas vas hrane.`
Jošua 24,14I zato se sada bojte Jahve i služite mu savršeno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu Rijeke i u Egiptu i služite Jahvi!
Jošua 24,15Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.
Jošua 24,16Narod odgovori: "Daleko neka je od nas da ostavimo Jahvu a služimo drugim bogovima.
Jošua 24,17Jahve, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili.
Jošua 24,18Još više: Jahve je ispred nas protjerao sve narode i Amorejce, koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti Jahvi jer je on Bog naš.
Jošua 24,19Tada reče Jošua narodu: "Vi ne možete služiti Jahvi, jer je on Bog sveti, Bog ljubomorni, koji ne može podnijeti vaših prijestupa ni vaših grijeha.
Jošua 24,20Ako ostavite Jahvu da biste služili tuđim bogovima, okrenut će se protiv vas i uništit će vas, pošto vam je bio dobro činio.
Jošua 24,21A narod odgovori Jošui: "Ne, mi ćemo služiti Jahvi!
Jošua 24,22Na to će Jošua narodu: "Sami ste protiv sebe svjedoci da ste izabrali Jahvu da mu služite." Odgovoriše mu: "Svjedoci smo.
Jošua 24,23"Maknite, dakle, tuđe bogove koji su među vama i priklonite svoja srca Jahvi, Bogu Izraelovu.
Jošua 24,24Odgovori narod Jošui: "Služit ćemo Jahvi, Bogu svojemu, i glas ćemo njegov slušati.
Jošua 24,25Tako sklopi Jošua toga dana Savez s narodom i utvrdi mu uredbu i zakon. Bilo je to u Šekemu.
Jošua 24,26Jošua upisa te riječi u Knjigu zakona Božjega. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaše u svetištu Jahvinu.
Jošua 24,27Zatim reče Jošua svemu narodu: "Gle, ovaj kamen neka nam bude svjedokom jer je čuo riječi što ih je govorio Jahve; on će biti svjedok da ne zatajite Boga svoga.
Jošua 24,28Tada Jošua otpusti narod, svakoga na njegovu baštinu.
Jošua 24,29Poslije ovih događaja umrije Jošua, sin Nunov, sluga Jahvin, u dobi od sto deset godina.
Jošua 24,30Sahraniše ga u kraju što ga je baštinio u Timnat Serahu, u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaša.
Jošua 24,31Izrael je služio Jahvi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koje su Jošuu nadživjele i vidjele sva djela što ih je Jahve učinio Izraelu.
Jošua 24,32Kosti Josipove, koje su sinovi Izraelovi sa sobom donijeli iz Egipta, pokopali su u Šekemu, na zemljištu koje Jakov bijaše kupio od sinova Hamora, oca Šekemova, za stotinu srebrnjaka i koje je pripalo u baštinu sinova Josipovih.
Jošua 24,33Umrije i Eleazar, sin Aronov, i pokopaše ga u Gibei, koja je pripadala njegovu sinu Pinhasu a nalazila se u Efrajimovoj gori.

Jošua 24,1Jošua sastavi sva plemena Izraelova u Sišemu i sazva sve *starješine Izraelove, njegove poglavare i njegove službenike: oni se pokloniše pred Bogom .
Jošua 24,2Jošua reče svem pučanstvu: ”Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: To bi s druge strane Rijeke kad su vaši očevi stanovali ondje, Terah otac Abrahamov i otac Nahorov, i oni služiše druge bogove.
Jošua 24,3Ja uzeh vašeg oca Abrahama s druge strane Rijeke i vodih ga krožčitavu zemlju Kanaan, ja umnožih potomstvo njegovo i dadoh mu Izaka.
Jošua 24,4Ja dadoh Izaku Jakova i Ezava i ja dadoh u posjed Ezavu planinu Seir. Ali, Jakov i njegovi sinovi siđoše u Egipat.
Jošua 24,5Potom ja poslah Mojsija i Aarona i ja udarih djelima svojim Egipat u sred njega, potom ja vas izvedoh.
Jošua 24,6Ja izvedoh očeve vaše iz Egipta i vi stigoste do samog mora. Egipćani su progonili očeve vaše sve do *Trstikova mora školima i konjanicima.
Jošua 24,7Vaši očevi zavapiše prema GOSPODU koji stavi tmine između vaši Egipćana, on dovede more nad njih koje ih prekri. Vaše oči su vidjele što ja učinih u Egiptu. Vi ste stanovali u pustinji dugim tijekom dana.
Jošua 24,8Ja sam vas odveo u zemju *Amorita koji stanuju s one strane Jordana, ali oni zaratiše s vama. Ja vas oslobodih od njih i vi uzeste u posjed zemlju njihovu, ja sam ih uništio pred vama.
Jošua 24,9Balak, sin Siporov, kralja Moaba, iskrsnu za zaratiti s Izraelom. On posla tražiti Balama, sina Beorova, da vas prokune;
Jošua 24,10Ali ja ne htjedoh slušati Balama: on vašmorade blagosloviti i ja vas oslobodih njegove ruke.
Jošua 24,11Vi bijaste prešli Jordan i stigoste u Jerihon. Gospodari Jerihona zaratiše švama - Amoriti, Periziti, Kanaanci, Hititi, Girgašiti, Hiviti i Jebuziti, ali ja vam ih izručih.
Jošua 24,12Ja poslah pred vama tuče koje ih otjeraše daleko od vas, dva kralja Amorita; to ne bi ni po tvojem maču ni po tvojem luku.
Jošua 24,13Ja sam vam dao zemlju gdje se ti nisi mučio, gradove koje vi niste sagradili, a u kojima stanujete, vinograde i maslinike koje vi niste zasadili, a vi im jedete plodove.
Jošua 24,14” Sada dakle, bojte se GOSPODA i služite ga s poštenjem i vjernošću. Odstranite bogove koje su služili očevi vaši s druge strane Rijeke i u Egiptu, i služite GOSPODU.
Jošua 24,15Ali, ako vam ne godi služiti GOSPODU, izaberite danaskome hoće te služiti, bilo bogovima koje su služili vaši očevi kad bijahu s onestrane Rijeke, bilo bogove Amorita u zemlji kolju vi nastanjujete. Ja i dom moj, mi ćemo služiti GOSPODU.“
Jošua 24,16Narod odgovori: ”Daleko od našmisao da napustimo GOSPODA za služiti drugim bogovima!
Jošua 24,17Jer GOSPOD je naš Bog, on koji našje uspeo, naši naše očeve, iz zemlje Egipta, ižkuće ropstva. On je izveo na naše oči velike znakove kojih evo: on našje čuvao duž čitavog puta koji smo prolazili i između svih naroda posred kojih smo prolazili.
Jošua 24,18GOSPOD je otjerao pred nama sve te narode, posebice Amorite koji nastanjivahu zemlju. Mi također, mi ćemo služiti GOSPODU, jer je on taj koji je naš Bog. “
Jošua 24,19Jošua reče narodu: “ Vi neće te moći služiti GOSPODU, jer to je jedan Bog *svet, to je jedan ljubomoran Bog koji neće podnositi vaše pobune i grijehe vaše.
Jošua 24,20Kad budte napustili GOSPODA i služili stranim bogovima, on će se okrenuti protiv vaši nanijeti vam zlo, on će vas uništiti nakon što vam je učinio dobro. “
Jošua 24,21Narod reče Jošui: ” Ne, jer mi ćemo služiti GOSPODU. "
Jošua 24,22Jošua reče puku: ”Vi ste svjedocima protiv sebe samih da ste vi koji ste izabrali GOSPODA za služiti mu.“ Oni odgovoriše: ” Mi smo tome svjedocima.“
Jošua 24,23- ”Sada dakle, odstranite strane bogove koji su u sred vas i priklonite svoje *srce k GOSPODU, Bogu Izraelovom.“
Jošua 24,24Puk odgovori Jošui: ”Mi ćemo služiti GOSPODA, našeg Boga, i mi ćemo se pokoriti njegovom glasu. “
Jošua 24,25Jošua sklopi jedan *savez s narodom tog dana; on mu nametnu zakone i običaje u Sišemu.
Jošua 24,26Jošua zapisa te riječi u knjizi Zakona Božjeg. On uze jedan veliki kamen, koji bi uspravljen ondje, pod hrastom u *svetištu GOSPODOVOM.
Jošua 24,27Jošua reče svem narodu: ”Evo, ovaj će kamen služiti kao svjedočanstvo protiv nas, jer on je čuo sav govor GOSPODOV kad je govorio snama; on će služiti svjedočenju protiv vas, iz straha da vi ne prevarite vašeg Boga.“
Jošua 24,28Jošua otpusti narod, svakog k svojoj baštini .
Jošua 24,29Poslije ovih događaja, Jošua, sin Nunov, sluga GOSPODOV, umrije u dobi od 110 godina.
Jošua 24,30Sahraniše ga na području njegove baštine, u Timnat-Serahu u planini Efraimovoj, na sjeveru brda Gaš.
Jošua 24,31Izrael služiše GOSPODA tijekom sveg Jošuinog života i sveg života *starješina koji još poživješe poslije Jošue i koji poznavahu svo djelo što ga GOSPOD bijaše ostvario za Izrael.
Jošua 24,32Što se tiče kostiju Josipovih, koje sinovi Izraelovi bijahu donijeli iz Egipta, njih ukopaše u Sišemu, u dijelu polja koje Jakov bijaše kupio za stotinu srebrenjaka u sinova Hamorovih, oca Sišemova; te kosti uđoše u baštinu sinova Josipovih.
Jošua 24,33Eleazar, sin Aaronov, umrije i sahraniše ga na brijegu njegovog sina Pinhasa; onom koje ovom bijaše dano u planini Efraimovoj.
Isus Navin 24,1Potom sabra Isus sva plemena Izrailjeva u Sihem, i sazva starješine Izrailjeve i poglavare njegove i sudije njegove i upravitelje njegove, i stadoše pred Bogom.
Isus Navin 24,2I reče Isus svemu narodu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: s onu stranu rijeke živješe negda oci vaši, Tara otac Avramov i otac Nahorov, i slulžiše drugim bogovima.
Isus Navin 24,3Ali uzeh oca vašega Avrama ispreko rijeke i provedoh ga kroz svu zemlju Hanansku i umnožih sjeme njegovo davši mu Isaka.
Isus Navin 24,4A Isaku dadoh Jakova i Isava, i dadoh Isavu goru Sir da je njegova; a Jakov i sinovi njegovi sidoše u Misir.
Isus Navin 24,5I poslah Mojsija i Arona, i mučih Misir, kako učinih usred njega, potom vas izvedoh.
Isus Navin 24,6A kad izvedoh iz Misira oce vaše, dođoše na more, a Misirci gnaše oce vaše s kolima i s konjicima do Crvenoga Mora.
Isus Navin 24,7Tada zavapiše ka Gospodu, i postavih tamu između vas i Misiraca, i navedoh na njih more koje ih zatrpa, i oči vaše vidješe šta učinih od Misiraca; potom ostaste u pustinji dugo vremena.
Isus Navin 24,8Iza toga dovedoh vas u zemlju Amoreja koji življahu s onu stranu Jordana; i oni se pobiše s vama, ali ih dadoh vama u ruke, te naslijediste zemlju njihovu, i istrijebih ih ispred vas.
Isus Navin 24,9A Valak sin Seforov car Moavski podiže se da se bije s Izrailjem, i posla te dozva Valama sina Veorova da vas prokune.
Isus Navin 24,10Ali ne htjeh poslušati Valama, te vas on još blagoslovi, i izbavih vas iz ruke njegove.
Isus Navin 24,11Potom prijeđoste preko Jordana, i dođoste pod Jerihon, i biše se s vama Jerihonjani, Amoreji i Ferezeji i Hananeji i Heteji i Gergeseji i Jeveji i Jevuseji; i dadoh ih vama u ruke.
Isus Navin 24,12I poslah pred vama stršljene, koji ih izagnaše ispred vas, dva cara Amorejska; ne mačem tvojim ni lukom tvojim.
Isus Navin 24,13I dadoh vam zemlju, koje ne radiste, i gradove, kojih ne gradiste, i u njima živite; iz vinograda i iz maslinika, kojih nijeste sadili, jedete.
Isus Navin 24,14Zato sada bojte se Gospoda i služite mu vjerno i istinito; i povrzite bogove, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Misiru, pa služite Gospodu.
Isus Navin 24,15Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite; a ja i dom moj služićemo Gospodu.
Isus Navin 24,16A narod odgovori i reče: ne daj Bože da ostavimo Gospoda da služimo drugim bogovima.
Isus Navin 24,17Jer Gospod Bog naš, on je izveo nas i oce naše iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, i on je učinio pred našim očima one znake velike, i čuvao nas cijelijem putem kojim idosmo, i po svijem narodima kroz koje prođosmo.
Isus Navin 24,18I gospod je istjerao ispred nas sve narode i Amoreje, koji življahu u ovoj zemlji; i mi ćemo služiti Gospodu, jer je Bog naš.
Isus Navin 24,19A Isus reče narodu: ne možete služiti Gospodu, jer je svet Bog, Bog revnitelj, neće podnositi vaše nevjere i vaši grijeha.
Isus Navin 24,20Kad ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima, okrenuće se i zlo će vam učiniti, i istrijebiće vas, pošto vam je dobro činio.
Isus Navin 24,21A narod reče Isusu: ne, nego ćemo Gospodu služiti.
Isus Navin 24,22A Isus reče narodu: sami ste sebi svjedoci da ste izabrali sebi Gospoda da mu služite. I oni rekoše: svjedoci smo.
Isus Navin 24,23Povrzite dakle bogove tuđe što su među vama, i privijte srce svoje ka Gospodu Bogu Izrailjevu.
Isus Navin 24,24A narod reče Isusu: Gospodu Bogu svojem služićemo i glas njegov slušaćemo.
Isus Navin 24,25Tako učini Isus zavjet s narodom onaj dan i postavi im uredbe i zakone u Sihemu.
Isus Navin 24,26I zapisa Isus ove riječi u knjigu zakona Božijega; i uzevši kamen velik podiže ga ondje pod hrastom koji bijaše kod svetinje Gospodnje.
Isus Navin 24,27I reče Isus svemu narodu: evo, kamen ovaj neka vam bude svjedočanstvo; jer je čuo sve riječi Gospodnje, koje nam je govorio; i neka vam bude svjedočanstvo da ne biste slagali Bogu svojemu.
Isus Navin 24,28Potom raspusti Isus narod, svakoga na njegovo našljedstvo.
Isus Navin 24,29A poslije ovijeh stvari umrije Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu bijaše sto i deset godina.
Isus Navin 24,30I pogreboše ga u međama našljedstva njegova u Tamnat-Sarahu, koji je u gori Jefremovoj sa sjevera gori Gasu.
Isus Navin 24,31I služi Izrailj Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka starješina, koje dugo živješe iza Isusa i koje znahu sva djela Gospodnja, koja učini Izrailju.
Isus Navin 24,32I kosti Josifove, koje donesoše sinovi Izrailjevi iz Misira, pogreboše u Sihemu, u dijelu polja koje je kupio Jakov od sinova Emora oca Sihemova za sto novaca; i biše u sinova Josifovijeh u našljedstvu njihovu.
Isus Navin 24,33I Eleazar sin Aronov umrije, i pogreboše ga na brdu Finesa sina njegova, koje mu bješe dano u gori Jefremovoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje