Jošua 24. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 24,1Potom skupi Jošua sva plemena Izraelova u Šekem i sazva starješine Izraelove, njegove poglavare, suce i službenike. Kad su se bili postavili pred Bogom,
Jošua 24,2Reče Jošua svemu narodu: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: U staro doba prebivali su praoci vaši s onu stranu rijeke, Tare, otac Abrahamov i Nahorov, i štovali su druge bogove.
Jošua 24,3Ali sam uzeo oca vašega Abrahama iz zemlje s onu stranu rijeke i vodio sam ga po svoj zemlji kanaanskoj, dao sam mu mnogobrojne potomke i darovao mu Izaka.
Jošua 24,4Izaku sam dao Jakova i Ezava, i Ezavu sam odredio goru Seir za posjed, a Jakov i sinovi njegovi pošli su u Egipat.
Jošua 24,5Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario Egipat stim, što sam učinio u njemu. Potom sam vas izveo.
Jošua 24,6Izveo sam oce vaše iz Egipta, i došli ste na more. A Egipćani progonili su oce vaše s kolima i s konjanicima do Crvenoga mora.
Jošua 24,7Tada su zavapili Gospodu, i on je postavio gustu tamu između vas i Egipćana i naveo na njih more, koje ih je zatrpalo. Svojim očima vidjeli ste, što sam učinio Egiptu. Onda ste ostali dugo vremena u pustinji.
Jošua 24,8Nato sam vas doveo u zemlju Amoreja, koji su prebivali s onu stranu Jordana. Kad su se oni pobili s vama, dao sam ih u vaše ruke, Uzeli ste zemlju njihovu, I ja sam ih istrijebio ispred vas.
Jošua 24,9Tada se je podigao kralj moapski Balak, sin Siporov, i vojevao je proti Izraelu. On je zvao Balaama, sina Beorova, da vas prokune.
Jošua 24,10Ali ja nijesam htio poslušati Balaama. On vas je dapače morao blagosloviti, i tako sam vas izbavio iz ruke njegove.
Jošua 24,11Vi ste onda prešli preko Jordana i došli u Jeriho. Ovdje su vojevali proti vama građani iz Jeriha, Amoreji, Perizeji, Kanaanci, Hiteji, Girgašeji, Hiveji i Jebuseji. Ali sam ih dao u vaše ruke.
Jošua 24,12Poslao sam pred vama stršljene. Oni su njih, dva kralja amorejska, prognali ispred vas, ne mač tvoj i luk tvoj.
Jošua 24,13Dao sam vam zemlju, za koju se nijeste trudili, i gradove, koji nijeste gradili i u kojima treba da se samo nastanite, Vinograde i maslinike, kojih nijeste sadili, dobili ste na uživanje.
Jošua 24,14Zato se sada bojte Gospoda i služite mu iskreno i vjerno! Odstranite bogove, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Egiptu, i služite Gospodu!
Jošua 24,15Ako li vam nije po volji da služite Gospodu, onda se odlučite danas, kojemu ćete služiti: bogovima, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogovima Amoreja, u kojih zemlji prebivate! A ja i kuća moja služit ćemo Gospodu."
Jošua 24,16Tada narod izjavi: "Daleko neka je od nas, da ostavimo Gospoda i da služimo drugim bogovima!
Jošua 24,17Jer Gospod, Bog naš, on je, koji je izveo nas i oce naše iz Egipta, iz kuće sužanjstva. On je učinio pred našim očima ona velika čudesa i čuvao nas na cijelom putu, kojim smo išli, i među svim narodima, kroz koje smo prolazili.
Jošua 24,18Gospod je protjerao ispred nas sve narode, i Amoreje, koji su prebivali u zemlji. I mi ćemo služiti Gospodu, jer on je Bog naš."
Jošua 24,19Jošua reče narodu: "Nećete moći služiti Gospodu, jer on je svet Bog, on je Bog revnitelj, on vam neće opraštati vaših prestupaka i grijeha.
Jošua 24,20Ako budete ostavili Gospoda i služili tuđim bogovima, on će se okrenuti od vas, zlo će vam nanijeti i uništiti vas, izakako vam je činio dobro."
Jošua 24,21A narod odgovori Jošui: "Ne, mi ćemo služiti Gospodu!"
Jošua 24,22Jošua reče narodu: "Sami ste sebi svjedoci, da ste izabrali sebi Gospoda, da mu služite." Oni odgovoriše: "Svjedoci smo."
Jošua 24,23"Onda odstranite sad tuđe bogove, koji su među vama, i obratite svoje srce Gospodu, Bogu Izraelovu!"
Jošua 24,24Tada obeća narod Jošui: "Gospodu, Bogu svojemu, služit ćemo i glas njegov slušat ćemo!"
Jošua 24,25Tako učini Jošua toga dana zavjet s narodom i dade zakon i pravo u Šekemu.
Jošua 24,26On unese taj događaj u knjigu zavjeta Božjega, uze kamen velik i podiže ga tamo pod hrastom, što je bio u Svetištu Gospodnjem.
Jošua 24,27Tada reče Jošua svemu narodu. "Evo, ovaj kamen neka nam bude svjedok; jer je čuo riječi, što ih je Gospod govorio nana. Zato neka vam je svjedok, da ne zatajite Boga svojega!"
Jošua 24,28Potom Jošua raspusti narod, svakoga na svoj posjed.
Jošua 24,29Iza ovih događaja umrije Jošua, sin Nunov, sluga Gospodnji, u dobi od sto i deset godina.
Jošua 24,30Pokopaše ga u području baštine njegove u Timnat-Serahu u gori Efraimovoj, sjeverno od gore Gaaša.
Jošua 24,31Izrael je služio Gospodu za života Jošue i starješina, koje još dugo poživješe iza Jošue, i koje su znale sva djela, što ih je bio Gospod učinio za Izraela.
Jošua 24,32Kosti Josipove, što su ih sinovi Izraelovi bili sa sobom donijeli iz Egipta, pokopaše u Šekemu na zemljištu, što ga je bio kupio Jakov od sinova Hamora, oca Šekemova, za sto srebrnjaka, a bilo je dano sinovima Josipovim u baštinu.
Jošua 24,33I Eleazar, sin Aronov, umrije, i pokopaše ga u brdu, koje je pripadalo sinu njegovu Finehasu, a bila mu je dana na gori Efraimovoj.
Jošua 24,1 Jošua potom sabra sva plemena Izraelova u Šekem; i sazva starješine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni stadoše pred Bogom.
Jošua 24,2Tada reče Jošua svemu narodu: "Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: `Nekoć su oci vaši, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, živjeli s onu stranu Rijeke i služili drugim bogovima.
Jošua 24,3Ali sam ja uzeo oca vašega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku, umnožio mu potomstvo i dao mu Izaka.
Jošua 24,4Izaku dadoh Jakova i Ezava. Ezavu sam dao goru Seir u posjed. Jakov i sinovi njegovi otišli su u Egipat.
Jošua 24,5Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam učinio u njemu i tada sam vas izveo.
Jošua 24,6Izveo sam oce vaše iz Egipta i stigli su na more; Egipćani su progonili vaše oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora crvenoga.
Jošua 24,7Zavapili su tada Jahvi i on je razvukao gustu maglu između njih i Egipćana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. Vidjeli ste svojim očima što sam učinio Egipćanima; zatim ste ostali dugo vremena u pustinji.
Jošua 24,8Nato sam vas uveo u zemlju Amorejaca, koji žive s onu stranu Jordana. Zaratiše s vama i ja ih dadoh u vaše ruke; uzeli ste u baštinu zemlju njihovu jer sam ih ja ispred vas uništio.
Jošua 24,9Tada se digao moapski kralj Balak, sin Siporov, da ratuje s Izraelom i on pozva Bileama, sina Beorova, da vas prokune.
Jošua 24,10Ali ja ne htjedoh poslušati Bileama: morade vas on i blagosloviti, i spasih vas iz njegove ruke.
Jošua 24,11Onda ste prešli preko Jordana i došli u Jerihon, ali su glavari Jerihona poveli rat protiv vas - kao i Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci - ali sam ih ja predao u vaše ruke.
Jošua 24,12Pred vama sam poslao stršljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nemaš što zahvaliti svome maču ni svome luku.
Jošua 24,13Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili i u njima se nastaniste; i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili, a danas vas hrane.`
Jošua 24,14I zato se sada bojte Jahve i služite mu savršeno i vjerno! Uklonite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu Rijeke i u Egiptu i služite Jahvi!
Jošua 24,15Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.
Jošua 24,16Narod odgovori: "Daleko neka je od nas da ostavimo Jahvu a služimo drugim bogovima.
Jošua 24,17Jahve, Bog naš, izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred našim očima učinio velika čudesa i čuvao nas cijelim putem kojim smo išli i među svim narodima kroz koje smo prolazili.
Jošua 24,18Još više: Jahve je ispred nas protjerao sve narode i Amorejce, koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti Jahvi jer je on Bog naš.
Jošua 24,19Tada reče Jošua narodu: "Vi ne možete služiti Jahvi, jer je on Bog sveti, Bog ljubomorni, koji ne može podnijeti vaših prijestupa ni vaših grijeha.
Jošua 24,20Ako ostavite Jahvu da biste služili tuđim bogovima, okrenut će se protiv vas i uništit će vas, pošto vam je bio dobro činio.
Jošua 24,21A narod odgovori Jošui: "Ne, mi ćemo služiti Jahvi!
Jošua 24,22Na to će Jošua narodu: "Sami ste protiv sebe svjedoci da ste izabrali Jahvu da mu služite." Odgovoriše mu: "Svjedoci smo.
Jošua 24,23"Maknite, dakle, tuđe bogove koji su među vama i priklonite svoja srca Jahvi, Bogu Izraelovu.
Jošua 24,24Odgovori narod Jošui: "Služit ćemo Jahvi, Bogu svojemu, i glas ćemo njegov slušati.
Jošua 24,25Tako sklopi Jošua toga dana Savez s narodom i utvrdi mu uredbu i zakon. Bilo je to u Šekemu.
Jošua 24,26Jošua upisa te riječi u Knjigu zakona Božjega. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaše u svetištu Jahvinu.
Jošua 24,27Zatim reče Jošua svemu narodu: "Gle, ovaj kamen neka nam bude svjedokom jer je čuo riječi što ih je govorio Jahve; on će biti svjedok da ne zatajite Boga svoga.
Jošua 24,28Tada Jošua otpusti narod, svakoga na njegovu baštinu.
Jošua 24,29Poslije ovih događaja umrije Jošua, sin Nunov, sluga Jahvin, u dobi od sto deset godina.
Jošua 24,30Sahraniše ga u kraju što ga je baštinio u Timnat Serahu, u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaša.
Jošua 24,31Izrael je služio Jahvi svega vijeka Jošuina i svega vijeka starješina koje su Jošuu nadživjele i vidjele sva djela što ih je Jahve učinio Izraelu.
Jošua 24,32Kosti Josipove, koje su sinovi Izraelovi sa sobom donijeli iz Egipta, pokopali su u Šekemu, na zemljištu koje Jakov bijaše kupio od sinova Hamora, oca Šekemova, za stotinu srebrnjaka i koje je pripalo u baštinu sinova Josipovih.
Jošua 24,33Umrije i Eleazar, sin Aronov, i pokopaše ga u Gibei, koja je pripadala njegovu sinu Pinhasu a nalazila se u Efrajimovoj gori.


Sadržaj | Sljedeće poglavlje