Tražilica


Jošua 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 6,1Jeriho je imao vrata zatvorena i ostao je zatvoren zbog sinova Izraelovih; nitko nije mogao izaći van ni unići unutra.
Jošua 6,2Tada reče Gospod Jošui: "Evo, dajem ti u ruke Jeriho i kralja njegova s ratnicima.
Jošua 6,3Zato obiđite, svi ratnici, oko grada! Jedanput obiđite oko grada! Tako učini šest dana!
Jošua 6,4A sedam svećenika neka nosi sedam truba od rogova pred kovčegom! A sedmi dan obiđite oko grada sedam puta, i svećenici neka pritom trube u trube!
Jošua 6,5Pa kad zatrube u rog ovnujski, neka sav narod, čim čujete glas trube, podigne iza glasa bojnu viku; tada će se zidovi gradski srušiti, a narod neka uzađe, svaki upravo ondje, gdje stoji!"
Jošua 6,6Tada pozva Jošua, sin Nunov, svećenike i zapovjedi im: "Dignite kovčeg zavjetni, a sedam svećenika neka nosi sedam truba od rogova pred kovčegom Gospodnjim!"
Jošua 6,7A narodu zapovjedi: "Obiđite oko grada, i to ratnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim!"
Jošua 6,8I kad je Joshua bio izdao ovu zapovijed narodu, pođe sedam svećenika, koji su nosili pred Gospodom sedam truba od rogova, s zatrubi u trube, dok je kovčeg zavjeta Gospodnjega išao za njima.
Jošua 6,9A ratnici pođoše pred svećenicima, koji su trubili u trube, a ostali narod, pođe za kovčegom, dok su se trube jednako razlijegale.
Jošua 6,10Tada zapovjedi Jošua narodu. Vi ne smijete podići bojnu viku i nemojte da vam se čuje glas, i nijedna riječ ne smije izaći iz usta vaših, dok vam ja ne kažem: Vičite! Tada podignite bojnu viku!"
Jošua 6,11Tako pusti da kovčeg Gospodnji obiđe oko grada jedanput. Tada odoše u tabor i ostaše preko noći u taboru.
Jošua 6,12Drugo jutro usta Jošua rano. Svećenici ponesoše kovčeg Gospodnji.
Jošua 6,13Sedam svećenika, koji su nosili sedam truba od rogova pred kovčegom Gospodnjim, koračalo je uz jednako trubljenje truba. Ratnici su išli pred njima, a ostali je narod išao za kovčegom Gospodnjim, dok su se trube jednako razlijegale.
Jošua 6,14Tako obiđoše drugi dan jedanput oko grada i vratiše se tada u tabor natrag. Tako učiniše šest dana.
Jošua 6,15A sedmi dan ustaše rano, kad je zora osvanula, i obiđoše oko grada isto onako sedam puta; samo taj dan obiđoše oko grada sedam puta.
Jošua 6,16Kad svećenici kod sedmoga ophoda zatrubiše u trube, povika Jošua narodu: "Podignite bojnu viku; jer Gospod daje grad u ruke vaše!
Jošua 6,17Ali grad sa svim, što je u njemu, ima se posvetiti zakletvi za Gospoda. Samo bludnica Rahaba ima ostati na životu sa svima, koji su kod nje u kući, jer je skrila uhode, koje smo bili poslali.
Jošua 6,18Ali se čuvajte zakletoga, da ne prisvojite što sebi od zakletoga, premda ste to posvetili zakletvi! Time biste na tabor Izraelov navukli zakletvu i svalili ga u nesreću.
Jošua 6,19Sve srebro i zlato, sve mjedeno i gvozdeno posuđe neka se posveti Gospodu i neka dođe u riznicu Gospodnju!"
Jošua 6,20Tada podiže narod bojnu viku, i zatrubiše u trube. I kad narod začu glas truba i podiže bojnu viku iza glasa, tada se srušiše zidovi, i narod prodrije u grad, svaki upravo ondje, gdje je stajao. Tako zauzeše grad.
Jošua 6,21Tada oštricom mača izvršiše zakletvu na svemu, što se nalazilo u gradu, na muževima i ženama, na mladima i starima, na govedima, ovcama i magarcima.
Jošua 6,22Onoj dvojici ljudi, koji su bili uhodili zemlju, zapovjedi Jošua: "Idite u kuću bludnice i izvedite odonud ženu sa svom njezinom svojtom, kako ste joj se zakleli!"
Jošua 6,23I mladi ljudi, uhode, otidoše i izvedoše Rahabu, oca njezina, mater njezinu, braću njezinu i svu svojtu njezinu. Sve rođake njezine izvedoše i pustiše ih izvan tabora izraelskoga.
Jošua 6,24A grad i sve, što je bilo u njemu, spališe ognjem; samo srebro i zlato, mjedeno i gvozdeno posuđe metnuše u riznicu kuće Gospodnje.
Jošua 6,25A bludnicu Rahabu s njezinom obitelji i sa svom njezinom svojtom ostavi Jošua na životu, i tako osta među Izraelcima do današnjega dana, jer je bila skrila glasnike, koji su po nalogu Jošuinu uhodili Jeriho.
Jošua 6,26U to vrijeme izreče Jošua ovo prokletstvo: "Proklet neka je pred Gospodom čovjek, koji se hoće da opet sagradi grad Jeriho! Za cijenu prvorođenca svojega neka mu postavi temelj i za cijenu najmlađega sina svojega neka mu stavi vrata!"
Jošua 6,27Gospod je bio s Jošuom, tako da se je ime njegovo razglasilo po svoj zemlji.
Jošua 6,1 A Jerihon stajaše silno utvrđen i zatvoren pred sinovima Izraelovim. Nitko nije izlazio niti je tko ulazio.
Jošua 6,2Tada Jahve reče Jošui: "Evo, predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s ratnicima.
Jošua 6,3Svi vi ratnici obiđite oko grada jedanput na dan. Tako činite šest dana.
Jošua 6,4A sedam svećenika neka nose pred Kovčegom sedam truba od ovnujskih rogova. Sedmoga dana obiđite sedam puta oko grada, a svećenici neka trube u trublje.
Jošua 6,5Pa kad otežući zatrube u rog ovnujski, neka sav narod, čim čuje glas trube, podigne silnu bojnu viku. I srušit će se gradski bedemi, a narod neka tada ulazi svaki odande gdje se nađe.
Jošua 6,6Jošua, sin Nunov, pozva k sebi svećenike i reče im: "Uzmite Kovčeg saveza, a sedam svećenika neka ponese sedam truba od rogova ovnujskih pred Kovčegom Jahvinim.
Jošua 6,7A narodu reče: "Pođite i obiđite oko grada, a ratnici neka idu pred Kovčegom Jahvinim.
Jošua 6,8I bi kako je Jošua zapovjedio narodu. Pođe sedam svećenika noseći trube od rogova ovnujskih: trubili su u rogove, a Kovčeg Jahvin iđaše za njima.
Jošua 6,9Ratnici pođoše pred svećenicima koji su trubili u trube, a zalaznica krenu za Kovčegom. Stupali su tako dok se glas truba razlijegao.
Jošua 6,10A narodu bijaše zapovjedio Jošua govoreći: "Ne vičite i ne dajte glasa od sebe i nijedna riječ neka se ne čuje iz vaših usta dok vam ne kažem: `Vičite!` Tada neka odjekne bojna vika.
Jošua 6,11I naredi da Kovčeg Jahvin obiđe jednom oko grada pa da se vrate u tabor i ondje prenoće.
Jošua 6,12Sutradan urani Jošua, a svećenici ponesu Kovčeg saveza.
Jošua 6,13A sedam svećenika koji su nosili sedam truba od rogova ovnujskih pođu pred Kovčegom Jahvinim. Idući trubili su u trube, ratnici iđahu pred njima, a zalaznica pak za Kovčegom Jahvinim dok su trube odjekivale.
Jošua 6,14Tako i drugog dana obiđu jednom oko grada pa se vrate natrag u tabor. Tako su činili šest dana.
Jošua 6,15A sedmoga dana zorom ustanu i obiđu oko grada istim onakvim redom sedam puta. Samo su toga dana obišli oko grada sedam puta.
Jošua 6,16Za sedmog obilaska snažno zatrube svećenici u rogove, a Jošua reče narodu: "Kličite bojne poklike jer vam je Jahve predao grad!
Jošua 6,17Grad neka bude `herem` Jahvi - uklet i predan uništenju sa svime što je u njemu. Samo bludnica Rahaba da ostane živa i svi koji budu s njom u kući, jer je ona sakrila uhode koje smo poslali.
Jošua 6,18A čuvajte se svega ukletog u gradu da i sami ne budete prokleti što ste uzeli ukleto, jer biste time navukli prokletstvo na tabor i unesrećili ga.
Jošua 6,19Zato sve srebro i zlato, sve bakreno i željezno posuđe neka bude posvećeno Jahvi i pohranjeno u riznicu.
Jošua 6,20Tada povika narod i odjeknuše trube. Kada se zaori glas truba i bojni povici naroda, padoše bedemi i narod prodrije u grad, svatko odande gdje se našao, i osvojiše ga.
Jošua 6,21I tada izvršiše kletvu ništeći oštricom mača sve što bijaše u gradu: muško i žensko, staro i mlado, volove, ovce i magarad.
Jošua 6,22A onoj dvojici što su uhodili zemlju reče Jošua: "Idite u kuću one bludnice pa izvedite ženu sa svima njezinima, kako joj se zakleste.
Jošua 6,23I mladi ljudi, uhode, odoše te izvedoše Rahabu, njezina oca i njezinu majku, braću i svu rodbinu. Izvedoše sve njezine i smjestiše ih izvan izraelskog tabora.
Jošua 6,24Spališe grad i sve što bijaše u njemu: uzeše samo srebro, zlato, tučano i željezno posuđe i staviše u riznicu Doma Jahvina.
Jošua 6,25Ali bludnicu Rahabu, svu njenu obitelj i sve njihovo poštedi Jošua. Ona ostade među Izraelcima sve do danas, jer je sakrila glasnike koje je poslao Jošua da uhode Jerihon.
Jošua 6,26Tada izreče Jošua ovu kletvu: "Proklet bio pred licem Jahve čovjek koji pokuša da ponovo gradi Jerihon: gradio mu temelje na svom prvencu, podizao mu vrata na svome mezimcu!
Jošua 6,27Jahve je bio s Jošuom te se pronio glas o njemu po svoj zemlji.
Jošua 6,1Jerihon bijaše zatvoren i zak-ljučan radi sinova Izraelovih nit je tko izlazio nit tko ulazio.
Jošua 6,2GOSPOD reče Jošui: ” Gledaj, ja sam ti izručio Jerihon i njegovog kralja, njegove ugledne ljude.
Jošua 6,3A vi, svi bojovnici, vi će te obilaziti oko grada, čineći obilazak grada odjedanput; tako ćeš ti raditi tijekom šest dana.
Jošua 6,4Sedam svećenika nosit će sedam ovnovskih rogova ispred kovčega. Sedmog dana, vi će te obići grad sedam puta, a svećenici će svirati na rogove.
Jošua 6,5Kad zaječi rog ovnov - kad vi čujete zvok roga -, sav će narod načiniti veliku graju; bedem gradski na mjestu će pasti i narod će se uspeti, svako ravno pred sobom. “
Jošua 6,6Jošua, sin Nunov, pozva svećenike i reče im: ” Ponesite kovčeg saveza i nek sedmoro svećenika nose sedam rogova ovnovskih pred kovčegom GOSPODOVIM. “
Jošua 6,7On reče narodu: ” Prođite i obiđite grad, ali da predstraža prođe ispred kovčega GOSPODOVOG.“
Jošua 6,8Sve se dogodi kako Jošua bijaše rekao narodu: sedam svećenika koji nosiše sedam ovnovskih rogova pred GOSPODOM Prođoše i svirahu rogom. Kovčeg saveza GOSPODOVOG ih slijediše.
Jošua 6,9Predstraža hodiše ispred svećenika koji sviraše rogom i predstraža slijediše kovčeg i sviraše rogom.
Jošua 6,10Jošua dade ovu zapovijed narodu: ” Vi neće te ni glasa ispustiti i nikakva riječ neće izići izvaših usta sve dok vam ja ne budem rekao: Kličite; tada, vi će te praviti buku. “
Jošua 6,11Kovčeg GOSPODOV obiđe grad da bi načinio jednu ophodnju, potom oni se vratiše u tabor i tu provedoše.
Jošua 6,12Jošua se dize u rano jutro, a svećenici ponesoše kovčeg GOSPODOV;
Jošua 6,13sedam svećenika koji nosiše sedam rogova ovnovskih ispred kovčega GOSPODOVOG: šli su i svirali rogom.
Jošua 6,14Oni obiđoše jedanput grad drugog dana, potom vratiše se u tabor. Tako učiniše oni tijekom šest dana.
Jošua 6,15No, sedmog dana, oni se digoše kad Zašvijetli zora i obiđoše sedam puta oko grada prema istom obredu.
Jošua 6,16Sedmog puta, svećenici Zašviraše rogom, a Jošua reče puku: ” Kličite, jer GOSPOD vam je izručio grad.
Jošua 6,17Grad bi posvećen prokletstvu za GOSPODA, on i sve što se u njemu nalazi. Samo Rahab, prostitutka živjet će, ona i svi oni koji će biti šnjom u kući, jer ona je sakrila glasonoše koje mi bijašmo poslali.
Jošua 6,18Što se tiče vas, pazite dobro da, budući da je grad posvećen prokletstvu, ne uzmete ništa od onog što je zabranjeno, da se ne nađe ništa prokleto u taboru Izraelovu i da mu ne donesete nesreću .
Jošua 6,19Sve srebro, zlato i predmeti od bronce i željeza, sve će biti posvećeno GOSPODU i ući će u riznicu GOSPODOVU. “
Jošua 6,20Narod zaklica i Zašvira rogom. Kad narod začu zvuk roga, snažno kliknu i bedem se na mjestu sruši; narod se uspe prema gradu, svatko ravno pred sobom, i dočepaše se grada?
Jošua 6,21Oni posvetiše zabrani sve što se nalaziše u gradu, jednako čovjeka kao i ženu, mladića i starca, bika, ovcu i magarca, sve ih posjekavši mačem. Jošua ostavlja život Rahabi
Jošua 6,22Dvojici ljudi koji bijahu uhodili zemlju, Jošua reče: ” Uđite u kuću prostitutkinu i izvedite tu ženu i sve što je njeno, tako kako ste joj prisegli. “
Jošua 6,23Mladi ljudi koji bijahu uhodili uđoše onamo i izvedoše Rahab, njenog oca, njenu majku, njenu braću i sve što bijaše njeno; oni izvedoše sve one od njenog klana i smjestite ih izvana tabora Izraelovog .
Jošua 6,24Što se tiče grada, oni ga spališe kao i sve što se tu nalaziše, izuzev srebra, zlata i predmeta od bronce i željeza koje izručiše u riznicu Doma GOSPODOVA .
Jošua 6,25Jošua ostavi život Rahabi, prostitutki, njenoj obitelji i svemu što bijaše njeno; ona je stanovala u sred Izraela sve do dana danasnjeg, jer ona bijaše sakrila glasonoše koje Jošua bijaše poslao za uhoditi Jerihon.
Jošua 6,26U ono vrijeme, Jošua bi izgovorio ovu prisegu: ” Proklet bio pred GOSPODOM čovjek koji se bude digao da ponovo izgradi ovaj grad, Jerihon. Po cijeni njegovog prvijenca da ga izgradi, po cijeni svojeg najmlađeg kojeg će pribiti na vrata . “
Jošua 6,27GOSPOD bi s Jošuom čiji se ugled prenese na na svu zemlju.
Isus Navin 6,1A Jerihon se zatvori, i čuvaše se od sinova Izrailjevih; niko ne izlažaše, niti ko ulažaše.
Isus Navin 6,2A Gospod reče Isusu: evo, dajem ti u ruke Jerihon i cara njegova i junake njegove.
Isus Navin 6,3Zato obidite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan; tako učini šest dana.
Isus Navin 6,4A sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom; a sedmoga dana obidite oko grada sedam puta, i sveštenici neka trube u trube.
Isus Navin 6,5Pa kad otežući zatrube u rogove ovnujske, čim čujete glas od trube, neka poviče sav narod iza glasa; i zidovi će gradski popadati na svojem mjestu, a narod neka ulazi, svaki naprema se.
Isus Navin 6,6Tada Isus sin Navin dozva sveštenike, i reče im: uzmite kovčeg zavjetni, a sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom Gospodnjim.
Isus Navin 6,7A narodu reče: idite i obidite oko grada, i vojnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim.
Isus Navin 6,8A kad Isus reče narodu, sedam sveštenika noseći sedam truba od rogova ovnujskih pođoše pred Gospodom, i zatrubiše u trube, a kovčeg zavjeta Gospodnjega pođe za njima.
Isus Navin 6,9A vojnici pođoše pred sveštenicima, koji trubljahu u trube, a ostali pođoše za kovčegom; idući trubljahu u trube.
Isus Navin 6,10A narodu zapovjedi Isus govoreći: ne vičite, i nemojte da vam se čuje glas, i nijedna riječ da ne izide iz usta vaših do dana kad vam ja kažem: vičite; tada ćete vikati.
Isus Navin 6,11Tako obide kovčeg Gospodnji oko grada jednom; pa se vratiše u oko, i noćiše u okolu.
Isus Navin 6,12A sjutradan usta Isus rano, i sveštenici uzeše kovčeg Gospodnji.
Isus Navin 6,13I sedam sveštenika noseći sedam truba od rogova ovnujskih iđahu pred kovčegom Gospodnjim, i idući trubljahu u trube; a vojnici iđahu pred njima, a ostali iđahu za kovčegom Gospodnjim; idući trubljahu u trube.
Isus Navin 6,14I obidiše oko grada jednom drugoga dana, pa se vratiše u oko; tako učiniše šest dana.
Isus Navin 6,15A sedmoga dana ustaše zorom, i obidoše oko grada isto onako sedam puta; samo toga dana obidoše oko grada sedam puta.
Isus Navin 6,16A kad bi sedmi put da zatrube sveštenici u trube, Isus reče narodu: vičite, jer vam Gospod dade grad.
Isus Navin 6,17A grad da bude proklet Gospodu i što je god u njemu; samo Rava kurva nek ostane u životu i svi koji budu kod nje u kući, jer sakri poslanike koje bijasmo poslali.
Isus Navin 6,18Ali se čuvajte od prokletijeh stvari da i sami ne budete prokleti uzevši što prokleto, i da ne navučete prokletstvo na oko Izrailjev i smetete ga.
Isus Navin 6,19Nego sve srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa neka bude sveto Gospodu, neka uđe u riznicu Gospodnju.
Isus Navin 6,20Tada povika narod i zatrubiše trube, i kad narod ču glas trubni i povika iza glasa, popadaše zidovi na mjestu svom; i narod uđe u grad, svaki naprema se; i uzeše grad.
Isus Navin 6,21I pobiše kao prokleto oštrijem mačem sve što bješe u gradu, i žene i ljude, i djecu i starce, i volove i ovce i magarce.
Isus Navin 6,22A onoj dvojici što uhodiše zemlju reče Isus: idite u kuću one žene kurve, i izvedite nju i sve što je njezino, kao što ste joj se zakleli.
Isus Navin 6,23I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše Ravu i oca joj i mater joj i braću joj i što god bješe njezino, i sav rod njezin izvedoše, i ostaviše ih iza okola Izrailjeva.
Isus Navin 6,24A grad spališe ognjem i što bješe u njemu; samo srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa metnuše u riznicu doma Gospodnjega.
Isus Navin 6,25A Ravu kurvu i dom oca njezina i sve što bješe njezino ostavi u životu Isus, i ona osta među Izrailjcima do danas, jer sakri poslanike koje posla Isus da uhode Jerihon.
Isus Navin 6,26I u to vrijeme prokle Isus govoreći: proklet da je pred Gospodom čovjek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon! na prvencu svom osnovao ga, i na mjezincu svom postavio mu vrata!
Isus Navin 6,27I Gospod bijaše sa Isusom, i razglasi se ime njegovo po svoj zemlji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje