Tražilica


Job 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 33,1Čuj dakle, Jobe, govor moj! Svima riječima mojim posudi uho svoje!
Job 33,2Evo, već otvorih usta svoja; jezik moj neka govori krepko!
Job 33,3Riječi moje proizlaze iz srca iskrena; usne moje govore istinu čistu.
Job 33,4Duh me je Božji stvorio; dah me je Svemoćnoga oživio.
Job 33,5Ako mogneš, opovrgni me; pripravi se da mi se suprotstaviš!
Job 33,6Eto, pred Bogom vrijedim toliko, koliko ti; i ja sam od kala načinjen.
Job 33,7Eto, preda mnom ne treba te strašiti tjeskoba; pritisak kakav od mene neće te pritisnuti.
Job 33,8A sada ti veliš pred ušima mojim - posve sam jasno čuo te riječi:
Job 33,9"Čist sam, bez pogrješke, nedužan sam i bez krivnje zlodjela u meni.
Job 33,10On traži samo izlike proti meni, vidi u meni neprijatelja svojega.
Job 33,11Noge je moje nategnuo u klade, pazi na sve moje staze."
Job 33,12Ovdje nisi u pravu, pa ti odgovaram; jer je Bog više negoli čovjek!
Job 33,13Kako se možeš tu prepirati s njim: "Ne odgovara on čovjeku na svaku riječ!"
Job 33,14Na jedan način govori Bog i na dva; ali se ne pazi na to.
Job 33,15U snu, u prikazi noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad drijemaju na postelji,
Job 33,16Tada otvara uho ljudima i straši ih opomenom,
Job 33,17Da odvrati čovjeka od djela njegova, da ga očuva od oholosti.
Job 33,18Tako čuva dušu njegovu od podzemnoga svijeta, život njegov od smrti strijelom.
Job 33,19Na postelji njegovoj opominje ga bolima, boj jednako bjesni u njegovim udima.
Job 33,20Stanje njegovo ogadi mu kruh i duši njegovoj jelo najmilije.
Job 33,21Tijelo njegovo opada, ne vidi ga se više; ogolene su kosti njegove, što se prije nijesu vidjele.
Job 33,22Duša se njegova približuje grobu, život njegov carstvu mrtvih.
Job 33,23Onda stane pred njega glasnik Božji, posrednik, jedan od tisuća, da opomene čovjeka na dužnost njegovu,
Job 33,24Tada se Bog smiluje njemu. Rekne: izbavi ga; ne treba da silazi u grob, dobio sam već otkup.
Job 33,25Tada zasja tijelo njegovo više nego u mladosti; tada se on povrati u dane mladenačke snage.
Job 33,26Vapije k Bogu, i on mu je milostiv, daje mu da u veselju gleda lice njegovo; tako on povrati čovjeku pravo njegovo.
Job 33,27Pred narodom progovori i zapjeva: bio sam sagriješio i nepravdu činio, ali mi Bog nije zlom uzvratio.
Job 33,28On je izbavio dušu moju, da ne otide u grob; život se moj veseli svjetlosti.
Job 33,29Eto, sve ovo čini Bog dvaput, triput na čovjeku,
Job 33,30Da otrgne dušu njegovu od groba, da mu svijetli svjetlost živih,
Job 33,31Jobe, pazi, slušaj me, šuti, da ja još govorim!
Job 33,32Ali ako imaš dokaza, iznesi mi ih, govori - rado ću ti dati pravo.
Job 33,33Ako li nemaš, slušaj ti mene i šuti; naučit ću te mudrosti.
Job 33,1 Čuj dakle, Jobe, što ću ti kazati, prikloni uho mojim besjedama.
Job 33,2Evo, usta sam svoja otvorio, a jezik riječi pod nepcem mi stvara.
Job 33,3Iskreno će ti zborit` srce moje, usne će čistu izreći istinu.
Job 33,4Ta i mene je duh Božji stvorio, dah Svesilnoga oživio mene.
Job 33,5Ako uzmogneš, ti me opovrgni; spremi se da se suprotstaviš meni!
Job 33,6Gle, kao i ti, i ja sam pred Bogom, kao i ti, od gline bjeh načinjen;
Job 33,7zato ja strahom tebe motrit` neću, ruka te moja neće pritisnuti.
Job 33,8Dakle, na moje uši rekao si - posve sam jasno tvoje čuo riječi:
Job 33,9`Nedužan sam i bez ikakva grijeha; prav sam i nema krivice na meni.
Job 33,10Al` On izlike protiv mene traži i za svojeg me drži dušmanina.
Job 33,11Noge je moje u klade metnuo, nad svakim mojim on pazi korakom.`
Job 33,12Ovdje, kažem ti, u pravu ti nisi, jer s Bogom čovjek mjerit` se ne može.
Job 33,13Pa zašto s njime zamećeš prepirku što ti na svaku riječ ne odgovara?
Job 33,14Bog zbori nama jednom i dva puta, al` čovjek na to pažnju ne obraća.
Job 33,15U snovima, u viđenjima noćnim, kada san dubok ovlada ljudima i na ležaju dok tvrdo snivaju,
Job 33,16tad on govori na uho čovjeku i utvarama plaši ga jezivim
Job 33,17da ga od djela njegovih odvrati, da u čovjeku obori oholost,
Job 33,18da dušu njegovu spasi od jame i život mu od puta u Podzemlje.
Job 33,19Bolešću on ga kara na ležaju kad mu se kosti tresu bez prestanka,
Job 33,20kad se kruh gadi njegovu životu i ponajbolje jelo duši njegovoj;
Job 33,21kada mu tijelo gine naočigled i vide mu se kosti ogoljele,
Job 33,22kad mu se duša približava jami a život njegov boravištu mrtvih.
Job 33,23Ako se uza nj nađe tad anđeo, posrednik jedan između tisuću, da čovjeka na dužnost opomene,
Job 33,24pa se sažali nad njim i pomoli: `Izbavi ga da u jamu ne ide; za život njegov nađoh otkupninu!
Job 33,25Neka mu tijelo procvate mladošću, nek` se vrati u dane mladenačke!`
Job 33,26Vapije k Bogu i Bog ga usliša: radosno On ga pogleda u lice; vrati čovjeku pravednost njegovu.
Job 33,27Tada čovjek pred ljudima zapjeva: `Griješio sam i pravo izvrtao, ali mi Bog zlom nije uzvratio.
Job 33,28On mi je dušu spasio od jame i život mi se veseli svjetlosti.`
Job 33,29Gle, sve to Bog je spreman učiniti do dva i do tri puta za čovjeka:
Job 33,30da dušu njegovu spasi od jame i da mu život svjetlošću obasja.
Job 33,31Pazi de, Jobe, dobro me poslušaj; šuti, jer nisam sve još izrekao.
Job 33,32Ako riječi još imaš, odvrati mi, zbori - rado bih opravdao tebe.
Job 33,33Ako li nemaš, poslušaj me samo: pazi, rad bih te poučit` mudrosti."

Job 33,1Slušaj dakle, o Jobe, moje besjede, prikloni uho svim mojim riječima.
Job 33,2Evo dakle da ja otvarim usta, da moj jezik govori u mom nepcu.
Job 33,3To je pravičnost moje savjesti koja će govoriti, i moje usne reći će čistu istinu.
Job 33,4To je dah Boga koji me načinio, nadahnuće Moćnoga koji me oživio.
Job 33,5Ako ti to možeš, odgovori mi, potkrijepi protiv mene, zauzmi stav!
Job 33,6Gledaj, pred Bogom ja sam tebi jednak, ja bijah izmiješen od gline, ja također!
Job 33,7Pogledajmo, strah od mene nije te mogao zastrašiti, i moj ugled nije te opteretio.
Job 33,8Ali, ti si jasno rekao na moje uši i ja još čujem zvon riječi:
Job 33,9` Ja sam *čist, bez grijeha . Ja sam čist, ja, izuzet od grješke.
Job 33,10Ali, Bog izmišlja protiv tebe pritužbe, on me drži neprijateljem.
Job 33,11On mi stavlja noge u gvožđa i vreba sve moje tragove! `
Job 33,12Pogledajmo, u tome ti nemaš prava, reći ću ti ja. Jer Bog je mnogo više no čovjek.
Job 33,13Zašto si ti njemu podigao jednu parnicu, njemu koji ne polaže računa niti : o jednom od svojih činova?
Job 33,14Ipak Bog najprije govori na jedan način, a po tome na drugi, ali ne opaža se to:
Job 33,15u snu, viđenje noćno, dok jedna obamrlost obuzima ljude, usnule na svojim ležajevima.
Job 33,16tad on otvara uši ljudima i pečati upozorenja koja im upućuje,
Job 33,17da se odvrate ljudi od svojih djela, da se uklone oholosti junaci.
Job 33,18Tako on štiti njihovo postojanje od jame i sprječava ponuditi svoj život sulici.
Job 33,19Katkad, on ih kažnjava u njihovom krevetu bolom i bitka nema prekida u njegovim kostima.
Job 33,20Kruh njemu daje povraćanje, on nema više teka za dobro jelo.
Job 33,21On propada na očigled, njegove kosti što se ne vidješe postaju izbočene.
Job 33,22Tad njegovo postojanje dodiruje jamu, a njegov život je izručen
Job 33,23Ali, nađe li se za njega jedan *anđeo, jedan tumač među tisućom za obznaniti čovjeku njegovu zadaću,
Job 33,24da imadne sućuti za njega i da mu kaže: ` Poštedi ga silaska u jamu, ja sam otkrio jednu otkupninu! `
Job 33,25Tad njegovo tijelo ponovo nađe sok svoje mladosti, on se vraća u dane svog mladićstva,
Job 33,26on zazove Boga koji nađe zadovoljstvo u njemu, kričeći od radosti on ugleda lice onog koji učini zadovoljštinu
Job 33,27on zapjeva pred ljudima govoreći: ` Ja bijah griješio, ja bijah kršio pravo, ali on se nije ponašao kao ja.
Job 33,28On je otkupio moje postojanje na rubu jame i moj će život gledati svjetlost!`
Job 33,29Gledaj, sve ovo Bog izvrši, dva puta, tri puta za čovjeka,
Job 33,30za izvuči čovjekov život iz jame, za osvijetliti ga svjetlošću živih.
Job 33,31Budi pažljiv, Jobe, slušaj me: ušuti, ja sam taj koji će govoriti.
Job 33,32Ako ti imaš riječi za odgovoriti, govori, jer bih te ja želio naći pravednim;
Job 33,33inače, tebi je mene slušati. Ušuti, ja ću te naučiti mudrosti.
Jov 33,1Čuj dakle, Jove, besjedu moju, i slušaj sve riječi moje.
Jov 33,2Evo, sad otvaram usta svoja; govori jezik moj u ustima mojim.
Jov 33,3Po pravom srcu mom biće riječi moje, i misao čistu izreći će usne moje.
Jov 33,4Duh Božji stvorio me je, i dah Svemogućega dao mi je život.
Jov 33,5Ako možeš, odgovori mi, pripravi se i stani mi nasuprot.
Jov 33,6Evo, ja ću biti mjesto Boga, kao što si rekao; od kala sam načinjen i ja.
Jov 33,7Eto, strah moj neće te strašiti, i ruka moja neće te tištati.
Jov 33,8Rekao si dakle preda mnom, i čuo sam glas tvojih riječi:
Jov 33,9Čist sam, bez grijeha, prav sam i nema bezakonja na meni.
Jov 33,10Evo, traži zadjevicu sa mnom, drži me za svoga neprijatelja.
Jov 33,11Meće u klade noge moje, vreba po svijem stazama mojim.
Jov 33,12Eto, u tom nijesi pravedan, odgovaram ti; jer je Bog veći od čovjeka.
Jov 33,13Zašto se preš s njim, što za sva djela svoja ne odgovara?
Jov 33,14Jedanput govori Bog i dva puta; ali čovjek ne pazi.
Jov 33,15U snu, u utvari noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad spavaju u postelji,
Jov 33,16Tada otvora uho ljudima i nauku im zapečaćava,
Jov 33,17Da bi odvratio čovjeka od djela njegova, i zaklonio od njega oholost;
Jov 33,18Da bi sačuvao dušu njegovu od jame, i život njegov da ne naiđe na mač.
Jov 33,19I kara ga bolovima na postelji njegovoj, i sve kosti njegove teškom bolešću.
Jov 33,20Tako da se životu njegovu gadi hljeb i duši njegovoj jelo najmilije;
Jov 33,21Nestaje tijela njegova na očigled, i izmalaju se kosti njegove, koje se prije nijesu vidjele,
Jov 33,22I duša se njegova približava grobu, i život njegov smrti.
Jov 33,23Ako ima glasnika, tumača, jednoga od tisuće, koji bi kazao čovjeku dužnost njegovu,
Jov 33,24Tada će se smilovati na nj, i reći će: izbavi ga da ne otide u grob; našao sam otkup.
Jov 33,25I podmladiće se tijelo njegovo kao u djeteta, i povratiće se na dane mladosti svoje,
Jov 33,26Moliće se Bogu, i pomilovaće ga, i gledaće lice njegovo radujući se, i vratiće čovjeku po pravdi njegovoj.
Jov 33,27Gledajući ljudi reći će: bijah zgriješio, i što je pravo izvrnuo, ali mi ne pomože.
Jov 33,28On izbavi dušu moju da ne otide u jamu, i život moj da gleda svjetlost.
Jov 33,29Gle, sve ovo čini Bog dva puta i tri puta čovjeku,
Jov 33,30Da bi povratio dušu njegovu od jame, da bi ga obasjavala svjetlost živijeh.
Jov 33,31Pazi, Jove, slušaj me, muči, da ja govorim.
Jov 33,32Ako imaš što reći, odgovori mi; govori, jer sam te rad opravdati;
Jov 33,33Ako li ne, slušaj ti mene; muči, i naučiću te mudrosti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje