Tražilica


Job 42. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 42,1Tada Job odgovori Gospodu:
Job 42,2Znam, da sve možeš, da se ne može smesti što naumiš.
Job 42,3"Tko je to, što zamračuje osnovu Božju nerazumnim govorima?" Tako sam govorio bez razumijevanja; bilo je odveć čudesno, a da bih shvatio.
Job 42,4"Slušaj, ja ću govoriti, ja ću te pitati; ti me pouči!"
Job 42,5Ušima bio sam čuo o tebi; a sada te je vidjelo oko moje
Job 42,6Zato opozivam i kajem se u prahu i pepelu!
Job 42,7I kad je bio Gospod tako izgovorio Jobu, reče Gospod Elifazu iz Temana: "Moj se je gnjev raspalio na tebe i na obadva prijatelja tvoja; jer nijeste pravo govorili o meni kao moj sluga Job.
Job 42,8Zato sada uzmite sedam bikova i sedam ovnova, otidite k mojemu slugi Jobu i prinesite žrtvu za se! A moj sluga Job neka se pomoli za vas, jer samo zbog njega neću da učinim s vama po ludosti vašoj; jer nijeste pravo govorili o meni kao moj sluga Job."
Job 42,9Tada otidoše Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama i učiniše, kako im je bio zapovjedio Gospod. I Gospod pogleda na Joba.
Job 42,10I Gospod preokrenu sudbinu Jobovu, jer se je bio pomolio za prijatelje svoje. Dvojinom dade opet Jobu sve, što je bio posjedovao.
Job 42,11Tada dođoše k njemu sva braća njegova i sve sestre njegove i svi prijašnji znanci njegovi. Održaše u kući njegovoj gozbu s njim, iskazaše mu svoju sućut i potješiše ga za svu nesreću, koju ju je bio Gospod pustio na njega. I dadoše mu svaki po komad srebra i po zlatni prsten.
Job 42,12A Gospod je blagoslivljao Joba poslije još više negoli prije. Pasjedovao je četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica.
Job 42,13Imao je sedam sinova i tri kćeri.
Job 42,14Jednoj dade ime Jemima, drugoj Kazija i trećoj Keren-Hapuk.
Job 42,15U svoj zemlji nije bilo žena, koje bi bile tako lijepe kao kćeri Jobove. Otac im njihov dade jednaku baštinu s braćom njihovom.
Job 42,16Job je potom živio još sto i četrdeset godina i vidio je djecu i unučad, četiri koljena.
Job 42,17I umrije Job star i sit života.
Job 42,1 A Job ovako odgovori Jahvi:
Job 42,2"Ja znadem, moć je tvoja bezgranična: što god naumiš, to izvesti možeš.
Job 42,3Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao? Govorah stoga, ali ne razumjeh, o čudesima meni neshvatljivim.
Job 42,4O, poslušaj me, pusti me da zborim: ja ću te pitat`, a ti me pouči.
Job 42,5Po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe.
Job 42,6Sve riječi svoje zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu.
Job 42,7Kada Jahve izgovori Jobu ove riječi, reče on Elifazu Temancu: "Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job.
Job 42,8Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i pođite k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit će se za vas. Imat ću obzira prema njemu i neću vam učiniti ništa nažao zato što niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job.
Job 42,9Tada odoše Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naamata i učiniše kako im je Jahve zapovjedio. I Jahve se obazre na Joba.
Job 42,10I Jahve vrati Joba u prijašnje stanje jer se založio za svoje prijatelje, pa mu još udvostruči ono što je posjedovao.
Job 42,11Tad se vratiše Jobu sva njegova braća, i sve njegove sestre, i svi prijašnji znanci te su jeli s njim kruh u njegovoj kući, žaleći ga i tješeći zbog svih nevolja što ih Jahve bijaše na nj poslao. Svaki mu darova po jedan srebrnik i po jedan zlatan prsten.
Job 42,12Jahve blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica.
Job 42,13Imao je sedam sinova i tri kćeri.
Job 42,14Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kasija, a trećoj Keren-Hapuk.
Job 42,15U svem onom kraju ne bijaše žena tako lijepih kao Jobove kćeri. I otac im dade jednaku baštinu kao i njihovoj braći.
Job 42,16Poslije toga Job doživje dob od sto četrdeset godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umrije Job, star, nauživši se života.
Job 42,1Job tada odgovori GOSPODU i reče:
Job 42,2Ja znam da ti možeš sve i da ni jedan naum ne izmakne tvojim zahvatima.
Job 42,3` Tko je onaj koji kleveta proviđenje a da ništa ne shvaća? ` Eh da, ja sam razmatrao, ne poznavajući to, tajne koje me zbunjuju.
Job 42,4` Slušaj me`, govorih ja, ` moja je riječ, ja ću ispitivati, a ti ćeš me poučiti. `
Job 42,5Ja te ne poznavah no po čuvenju, sada, moje su te oči vidjele.
Job 42,6Tako, ja se užasavam sebe i poričem se na prahu i na pepelu.
Job 42,7A, nakon što bijaše uputio te riječi Jobu, GOSPOD reče Elifazu iz Temana: ` Moj gnjev plamti protiv tebe i protiv tvoja dva prijatelja, jer vi niste govorili o meni s pravičnošću kao što je to učinio moj sluga Job.
Job 42,8Sada uzmite sa sebe sedam bikova u sedam ovnova, idite pronaći mog slugu Joba i ponudite ih za vas u holokaust dok će moj sluga Job posredovati za vas. Samo iz obzira prema njemu ja vas neću obraditi prema vašoj ludosti, vas koji niste govorili o meni s pravičnošću kao što je to činio moj sluga Job.`
Job 42,9Elifaz iz Temana, Bildada iz Šuaha i Sofar iz Naama otiđoše izvršiti zapovjed GOSPODOVU, a GOSPOD bijaše uvažio Joba.
Job 42,10I GOSPOD popravi poslove Jobove dok on bijaše posredovao za svog bližnjeg. I čak, GOSPOD poveća dvostruko Jobova dobra.
Job 42,11Njegova braća, njegove sestre i njegovi negdašnji poznanici dođoše ga svi posjetiti. Oni jedoše kruh s njim u njegovoj kući. Oni ga žališe i tješiše za svu nesreću koju mu bijaše poslao GOSPOD. I svatko od njih načini poklon od jednog novčića srebra i jednog zlatnog prstena.
Job 42,12GOSPOD blagoslovi nove Jobove godine još više no one prve. On imade 14.000 ovaca i 6.000 deva, tisuću pari goveda i tisuću magarica.
Job 42,13I imade on također sedam sinova i tri kćeri.
Job 42,14Prva, on ju nazva Grlica, druga imade ime Cimetov cvijet, a treća Sjena vjeđe .
Job 42,15Ne nađe se u cijeloj zemlji tako lijepih žena kao Jobove kćeri, a njihov otac im dade dio u baštini s njihovom braćom.
Job 42,16Job poživi poslije toga još 140 godina, i vidje svoje sinove i sinove svojih sinova sve do Četvrtog pokoljenja.
Job 42,17Po tome Job umrije star i nasićen danima.
Jov 42,1Tada Jov odgovori Gospodu i reče:
Jov 42,2Znam da sve možeš, i da se ne može smesti što naumiš.
Jov 42,3Ko je to što zamračuje savjet nerazumno? Zato kažem da nijesam razumijevao; čudesno je to za me, te ne mogu znati.
Jov 42,4Slušaj kad uzgovorim, i kad zapitam, kaži mi.
Jov 42,5Ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi.
Jov 42,6Zato poričem, i kajem se u prahu i pepelu.
Jov 42,7A kad Gospod izgovori one riječi Jovu, reče Gospod Elifasu Temancu: raspalio se gnjev moj na tebe i na dva prijatelja tvoja što ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov.
Jov 42,8Zato sada uzmite sedam telaca i sedam ovnova, i idite k sluzi mojemu Jovu i prinesite žrtve paljenice za se, i sluga moj Jov neka se pomoli za vas, jer ću doista pogledati na nj da ne učinim s vama po vašoj ludosti, jer ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov.
Jov 42,9I tako otide Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, i učiniše kako im zapovjedi Gospod. I pogleda Gospod na Jova.
Jov 42,10I Gospod povrati što bješe uzeto Jovu pošto se pomoli za prijatelje svoje; i umnoži Gospod Jovu dvojinom sve što bješe imao.
Jov 42,11I dođoše k njemu sva braća njegova i sve sestre njegove i svi pređašnji znanci njegovi, i jedoše s njim u njegovoj kući i žaleći ga tješiše ga za sve zlo što bješe Gospod pustio na nj, i dadoše mu svaki po novac i po grivnu zlatnu.
Jov 42,12I Gospod blagoslovi pošljedak Jovov više nego početak, te imaše četrnaest tisuća ovaca i šest tisuća kamila i tisuću jarmova volova i tisuću magarica.
Jov 42,13I imaše sedam sinova i tri kćeri.
Jov 42,14I prvoj nadje ime Jemima, a drugoj Kesija a trećoj Keren-apuha.
Jov 42,15I ne nahođaše se u svoj zemlji tako lijepijeh djevojaka kao kćeri Jovove, i otac im dade našljedstvo među braćom njihovom.
Jov 42,16I poslije poživje Jov sto i četrdeset godina, i vidje sinove i unuke do četvrtoga koljena.
Jov 42,17I umrije Jov star i sit života.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje