Tražilica


Judina 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Judina 1,1Juda, sluga Isusa Krista, a brat Jakovljev, pozvanima, koji su ljubljeni u Bogu Ocu i čuvani za Isusa Krista.
Judina 1,2Milosrđe vam i mir i ljubav u obilju!
Judina 1,3Ljubljeni! Kako mi je veoma na srcu, da vam pišem o našemu općemu spasenju, smatrao sam potrebnim opomenuti vas pismom, da se borite za vjeru, koja jedanput zauvijek predana svetima.
Judina 1,4Jer se uvukoše neki ljudi, za koje već davno pismeno stoji ovo osuđenje: bezbožni, koji pretvaraju milost Boga našega u raspuštenosti, i odriču se jedinoga Gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.
Judina 1,5A napomenut ću vam samo to - jer vi već znate sve jedanput zauvijek - da je Isus doduše izbavio narod iz zemlje egipatske, ali je potom upropastio one, koji ne vjerovaše.
Judina 1,6I anđele, koji ne održaše svojega dostojanstva, nego ostaviše svoje prebivalište, zadržao je vječnim okovima u mraku za sud velikoga dana.
Judina 1,7Kao što Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su griješili kao i oni bludom i išli za protunaravnom nasladom, postavljaju se za primjer sa svojom kaznom vječnoga ognja.
Judina 1,8Jednako i ovi sanjači tijelo kaljaju, gospodstvo preziru i na slavu hule.
Judina 1,9A Mihael arkanđeo, kad se je prepirao s đavlom i borio se za Mojsijevo tijelo, nije se usudio izgovoriti sud pogrde, nego reče: "Gospodin neka te kazni!"
Judina 1,10A ovi pogrđuju ono, što ne znaju, a u onom, što znaju po prirodi kao nerazumne životinje, propadaju.
Judina 1,11Teško njima! Oni pođoše putom Kainovim. Oni u svojoj pohlepi za dobitkom padoše u prijevaru Balaamovu, i u svojoj pobuni kao Korah propadoše.
Judina 1,12Ovo su oni, što onečišćuju vaše gozbe ljubavi, gosteći se bez stida, pasući sebe same, oblaci bez vode, koje vjetrovi okolo gone, jesenska drveta bez roda, što su dvaput izumrla, iz korijena iščupana;
Judina 1,13Bijesni valovi morski, što se pjene svojim sramotama; zvijezde, koje lutaju, za koje se čuva mrak vječite tame.
Judina 1,14Ali i za ove prorokova Henok, sedmi potomak Adamov, govoreći: "Gle, dolazi Gospodin s tisućama svojih svetih,
Judina 1,15Da učini sud nad svima, i da kazni sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela, koja bezbožno počiniše, i za sve drske riječi, koje bezbožni grješnici izgovoriše protiv njega."
Judina 1,16Oni mrmljaju i jadikuju nad svojom sudbinom, a žive po svojim požudama. Usta njihova govore nadute riječi, i laskaju se ljudima zbog dobitka.
Judina 1,17A vi, ljubljeni, sjećajte se riječi, koje naprijed rekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista!
Judina 1,18Oni vam rekoše, da će u posljednje vrijeme doći rugači, koji će hoditi po svojim bezbožnim požudama.
Judina 1,19Ovo su oni, koji čine razdore, puteni, koji Duha nemaju.
Judina 1,20A vi, ljubljeni, naziđujte se svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!
Judina 1,21Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vječni!
Judina 1,22Upućujte one, koji se još prepiru!
Judina 1,23Druge otmite ognju i spasite ih! Opet se drugima smilujte u strahu! A čuvajte se haljine, koja je okaljana od tijela!
Judina 1,24A onome, koji vas može sačuvati od pada i kod dolaska našega Gospodina Isusa Krista postaviti vas neokaljane i u velikoj radosti pred slavu svoju.
Judina 1,25Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, čast i slava, vlast i moć prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen.
Judina 1,1 Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, čuvanima za Isusa Krista - pozvanima.
Judina 1,2Obilovali milošću, mirom i ljubavlju!
Judina 1,3Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.
Judina 1,4Jer ušuljali se neki, odavna već zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razuzdanost i niječu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.
Judina 1,5Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne.
Judina 1,6I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima;
Judina 1,7kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom puti, stoje za primjer, ispaštajući kaznu u vječnom ognju.
Judina 1,8Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Veličanstvo, pogrđuju Slave.
Judina 1,9Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: "Spriječio te Gospodin!
Judina 1,10A ovi pogrđuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu.
Judina 1,11Jao njima! Putom Kajinovim pođoše, i zabludi se Bileamovoj za plaću podaše, i propadoše od pobune Korahove.
Judina 1,12Oni su ljage na vašim agapama, bezobzirno se s vama gosteći i napasajući se; oblaci bezvodni što ih vjetrovi raznose, stabla besplodna u kasnoj jeseni, dvaput usahla, iskorijenjena,
Judina 1,13bijesno morsko valovlje što ispjenjuje svoje sramote, zvijezde lutalice kojima je spremljena crna tmina dovijeka.
Judina 1,14O njima prorokova sedmi od Adama, Henok: "Gle, dođe Gospodin sa Desttisućama svojim
Judina 1,15suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite riječi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega.
Judina 1,16To su rogoborni nezadovoljnici koji hode putom svojih požuda, usta im zbore naduto, ulaguju se u lice radi dobitka.
Judina 1,17A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista.
Judina 1,18Oni vam govorahu: "U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za bezbožnim požudama svojim.
Judina 1,19To su sijači razdora, sjetilnici koji nemaju Duha.
Judina 1,20A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom,
Judina 1,21uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život.
Judina 1,22I jedne, svadljivce, karajte,
Judina 1,23druge spasavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom, mrzeći i haljinu puti okaljanu.
Judina 1,24Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju -
Judina 1,25jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.
Judina 1,1Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakoljev, onima koji su pozvani, koji su ljubljeni od Boga Oca i sačuvani za Isusa Krista.
Judina 1,2Nek milosrđe, mir i ljubav vama prispiju u izobilju.
Judina 1,3Prijatelji moji, dok ja živo željeh pisati vam o predmetu spasenja koje se sviju nas tiče, osjetio sam se prinuđenim učiniti to kako bih vas ohrabrio da se borite za vjeru koja je bila konačno prenesena *svetima .
Judina 1,4Jer, među vas su se uvukle osobe čija je osuda otprije dugo vremena unaprije zapisana, bezbožnici koji izvrću u razvratnost milost našeg jedinog Gospodara i Gospodina Isusa Krista .
Judina 1,5Ja vas hoću podsjetiti, iako i sve znate konačno, da Gospodin nakon što je spasio svoj narod iz Egipta uništio je po tome one koji se bijahu pokazali nevjernima.
Judina 1,6*Anđele koji ne bijahu čuvali svoj položaj već bijahu napustili svoje obitavalište, on čuva vječno uvezane u lance u njihovim tminama za suđenje u veliki *Dan.
Judina 1,7Što se tiče Sodome i Gomore i okolnih gradova koji se bijahu predali sličnim načinom bludničenju i bijahu išli k bićima druge naravi, one leže kao primjer pod kaznom vječne vatre.
Judina 1,8Na isti način, ti ljudi, u svojoj mahnitosti, preziru Veličanstvo, vrijeđaju Slave .
Judina 1,9Ipak, čak i arhanđeo Mihael, onda kad se raspravljao i prepirao s *đavolom o tijelu Mojsijevu, ne usudi se iznijeti protiv njega jedan uvredljivi sud, već reče: Nek te Gospodin kazni!
Judina 1,10A, ti ljudi, vrijeđaše ono što ne poznavaše; a, ono što su znali na nagonski i glupi životinjski način, to služi samo propasti njihovoj.
Judina 1,11Nesreća na njih, jer su slijedili put Kainov; za plaću oni su se prepustili zabludama Balaamovim i propali u pobuni Korejevoj.
Judina 1,12Oni su zaista ti koji prljaju vaše bratske objede kad se časte i kljukaju bez srama: bezvodni oblaci poneseni vjetrovima; drveta s kraja jeseni, bez plodova, dva puta mrtva, iskorijenjena;
Judina 1,13divlji morski valovi koji bljuju pjenu svojeg vlastitog srama; lutajuće zvijezde sačuvane za vječnostu u gustini tminâ.
Judina 1,14To je o njima također *prorokovao Henok, sedmi od Adama, govoreći: Evo kako dolazi Gospodin sa svetim vojskama
Judina 1,15za vršiti opće suđenje i dokazati svim bezbožnicima sve njihove zločinačke bezbožnosti i sve drske riječi koje su bezbožni grješnici propovijedali protiv njega .
Judina 1,16To su zaista oni! Ljudi bijesa i zlovolje, koji su vođeni svojim strastima, svojim ustima propovijedaše grozote i nikog ne gledaše do u službi svojih dobitaka.
Judina 1,17Što se tiče vas, prijatelji moji, sjetite se riječi koje su vam unaprijed rekli *proroci o našem Gospodinu Isusu Kristu.
Judina 1,18Oni vam kazivaše: ` Na svršetku vremena bit će podrugljivaca koji će biti vođeni njihovim bezbožnim strastima. `
Judina 1,19To su zaista oni! Oni unose razdore, oni imaju zemne misli, oni ne posjeduju Duh.
Judina 1,20Ali vi, prijatelji moji, izgrađujte sebe na temelju svoje vrlo *svete vjere; molite u Svetom Duhu;
Judina 1,21održavajte sebe u ljubavi Božjoj; svoja očekivanja za vječni *život položite u milosrđe našeg Gospodina Isusa Krista.
Judina 1,22One koji dvoje, uzmite sa samilošću : spasite jedne otimajući ih vatri; za druge,
Judina 1,23smilujte im se ali, sa strahom, mrzeći sve do tunike uprljane njihovom puti.
Judina 1,24Onome koji vas može sačuvati od svakog pada i održati vaz bez mrlje pred slavom svojom u radosti,
Judina 1,25Bogu jedinom, našem Spasitelju, po Isusu Kristu, našem Gospodinu, slava, veličina, moć i vlast, prije svih vremena, sada i zauvijek. *Amen.
Juda 1,1Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljeva, zvanima, koji su osvećeni Bogom ocem i održani Isusom Hristom:
Juda 1,2Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.
Juda 1,3Ljubazni! starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenije, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu vjeru, koja je jedanput dana svetima.
Juda 1,4Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo suđenje, i Boga našega blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinoga gospodara Boga i Gospoda našega Isusa Hrista odriču se.
Juda 1,5Ali ću vam napomenuti, kad i vi znate ovo jedanput, da Gospod izbavi narod iz zemlje Misirske, potom pogubi one koji ne vjerovaše.
Juda 1,6I anđele koji ne držaše svojega starješinstva nego ostaviše svoj stan čuva u vječnijem okovima pod mrakom za sud velikoga dana.
Juda 1,7Kao što Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugijem mesom, postaviše se ugled i muče se u vječnom ognju:
Juda 1,8Tako dakle i ovi što sanjajući tijelo pogane, a poglavarstva se odriču, i na slavu hule.
Juda 1,9A MIhailo Aranđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo tijelo, ne smijaše prokleta suda da izgovori, nego reče: Gospod neka ti zaprijeti.
Juda 1,10A ovi hule na ono što ne znadu; a što znadu po prirodi kao nerazumna životinja, u onom se raspadaju.
Juda 1,11Teško njima! jer putem Kainovim pođoše i u prijevaru Valaamove plate padoše, i u buni Koreovoj izgiboše.
Juda 1,12Ovo su oni što pogane vaše milostinje jedući s vama bez straha i gojeći se; oblaci bezvodni, koje vjetrovi prenose; jesenska drveta nerodljiva, koja su dvaput umrla, i iz korijena iščupana;
Juda 1,13Bijesni valovi morski, koji se pjene svojijem sramotama, zvijezde lažne, kojima se čuva mrak vječne tame.
Juda 1,14Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh
Juda 1,15Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj.
Juda 1,16Ovo su nezadovoljni vikači, koji po željama svojijem žive, i usta njihova govore ponosite riječi, i za dobitak gledaju ko je ko.
Juda 1,17A vi, ljubazni, opominjite se riječi koje naprijed kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista,
Juda 1,18Jer vam kazaše da će u pošljednje vrijeme postati rugači, koji će hoditi po svojijem željama i bezbožnostima.
Juda 1,19Ovo su oni što se odvajaju (od jedinosti vjere), i jesu tjelesni, koji duha nemaju.
Juda 1,20A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom vjerom, i molite se Bogu Duhom svetijem.
Juda 1,21I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našega Isusa Hrista za život vječni.
Juda 1,22I tako razlikujući jedne milujte.
Juda 1,23A jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tijela.
Juda 1,24A onome koji vas može sačuvati bez grijeha i bez mane, i postaviti prave pred slavom svojom u radosti,
Juda 1,25Jedinome premudrome Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast prije sviju vijekova i sad i u sve vijekove. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje