Tražilica


Kološanima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Kološanima 4,1Gospodari, što je pravo i pravedno, činite slugama, znajući, da i vi imate gospodara na nebu!
Kološanima 4,2Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem!
Kološanima 4,3Molite se ujedno i za nas, a nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Kristovu, za koju sam i svezan,
Kološanima 4,4Da je javim, kao što mi treba govoriti!
Kološanima 4,5Mudro živite prema onima, koji su vani, vrijeme iskupljujući!
Kološanima 4,6Riječ vaša neka je svagda u milosti solju začinjena, da znate, kako vam treba svakome odgovarati!
Kološanima 4,7Kako je meni, javit će vam sve Tihik, ljubljeni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodinu.
Kološanima 4,8Njega šaljem k vama upravo zato, da upoznate, kako je nama, i da utješi srca vaša,
Kološanima 4,9S Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je od vas. Oni će vam sve javiti, kako je ovdje.
Kološanima 4,10Pozdravlja vas Aristarh, koji je s menom u sužanjstvu, i Marko, nećak Barnabin, za kojega primiste zapovijedi ako dođe k vama, primite ga;
Kološanima 4,11I Isus, prozvan Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jedini moji pomagači za kraljevstvo Božje, koji su mi bili za utjehu.
Kološanima 4,12Pozdravlja vas Epafra, koji je od vas, sluga Krista Isusa; on se jednako bori za vas u molitvama, da stojite savršeni i ispunite sve, što je volja Božja.
Kološanima 4,13Jer svjedočim za njega, da se mnogo trudi za vas i za braću u Laodiceji i Hierapolu.
Kološanima 4,14Pozdravlja vas Luka, liječnik, ljubljeni, i Dema
Kološanima 4,15Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu, i crkvu, koja je u kući njegovoj!
Kološanima 4,16I kad se pročita ova poslanica kod vas, učinite, da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i onu, iz Laodiceje, da i vi pročitate.
Kološanima 4,17I kažite Arhipu: "Gledaj na službu, koju si primio u Gospodinu, da je ispuniš!
Kološanima 4,18Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Spominjite se mojih okova! Milost s vama! Amen.
Kološanima 4,1 Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravično, znajući da i vi imate Gospodina na nebu!
Kološanima 4,2U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!
Kološanima 4,3Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;
Kološanima 4,4da ga očitujem propovijedajući kako treba.
Kološanima 4,5Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!
Kološanima 4,6Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.
Kološanima 4,7Što je sa mnom - o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu.
Kološanima 4,8Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
Kološanima 4,9Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni će vam priopćiti kako je ovdje.
Kološanima 4,10Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, nećak Barnabin, o kome primiste naredbe: dođe li k vama, lijepo ga primite.
Kološanima 4,11Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom.
Kološanima 4,12Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj.
Kološanima 4,13Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.
Kološanima 4,14Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.
Kološanima 4,15Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kući.
Kološanima 4,16A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pročitate onu iz Laodiceje.
Kološanima 4,17I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!
Kološanima 4,18Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!
Kološanima 4,1Gospodari, postupajte prema vašim robovima s pravednošću i pravičnošću, znajući da i vi također imate Gospodara u *nebu.
Kološanima 4,2Ustrajte u molitvi; nek vas održi budnima u zahvaljivanju.
Kološanima 4,3U isto vrijeme, molite također za nas: nek Bog otvori jedna vrata našem propovijedanju da bih ja navješćivao *tajnu Kristovu, za koju sam u zatvoru;
Kološanima 4,4da ju objavljujem kao što sam dužan o njoj govoriti.
Kološanima 4,5Pronađite pravo držanje glede nekršćana; proniknite priliku.
Kološanima 4,6Nek vaši govori budu uvijek dobrohotni, začinjena solju, s umijećem ogovaranja svakom kako treba.
Kološanima 4,7Glede mojeg stanja, vi ćete imati sve novosti po Tihiku, bratu kojeg volim, vjernom sluzi, mom drugu iz službe u Gospodinu.
Kološanima 4,8Ja vam ga šaljem namjerno da vam izruči novosti o nama i da vas ojača.
Kološanima 4,9Onezim, taj vjerni brat i veoma drag, prati njega; on je od vaših. Oni će vas obavijestiti o svemu što se ovdje događa.
Kološanima 4,10Imate pozdrave od Aristarha, koji je u zatvoru sa mnom, kao i od Marka, Barnabasova nećaka, vi ste primili uputstva glede njega: ako dođe k vama, primite ga dobro.
Kološanima 4,11Imate jednako pozdrave od Isusa, onoga što se zove Justus. Jedini od Židova koji radi sa mnom za *kraljevstvo Božje, oni su bili za mene jedna utjeha.
Kološanima 4,12Imate pozdrave od Epafrasa koji je od vas; taj sluga Isusa Krista ne prestaje voditi za vas boj molitvom, da biste ostali postojani, savršeni, dajući puni pristanak svoj volji Božjoj.
Kološanima 4,13Ja mu činim ovo svjedočenje da se puno muči, za vas, za one iz Laodiceje i Hierapolisa .
Kološanima 4,14Imate pozdrave od Luke, našeg prijatelja liječnika, i Demasa.
Kološanima 4,15Pozdravite braću u Laodiceji, kao i Nimfa i crkvu koja se sastaje u njegovoj kući.
Kološanima 4,16Kad budete čitali moje pismo, predajte ga crkvi u Laodiceji, nek ga i ona pročita. Čitajte, sa svoje strane, ono koje će doći iz Laodiceje .
Kološanima 4,17Najzad, recite Arhipu: Pazi na *službu koju si primio u Gospodinu, i trudi se dobro ju ispunjavati.
Kološanima 4,18Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, evo ga: Sjećajte se mojih lanaca. Milost budi s vama!
Kolosanima 4,1Gospodari! pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate gospodara na nebesima.
Kolosanima 4,2Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem.
Kolosanima 4,3Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,
Kolosanima 4,4Da je javim kao što mi treba govoriti.
Kolosanima 4,5Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vrijeme.
Kolosanima 4,6Riječ vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.
Kolosanima 4,7Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodu,
Kolosanima 4,8Kojega poslah k vama za to isto da razbere ko ste vi, i da utješi srca vaša,
Kolosanima 4,9S Onisimom vjernijem i ljubaznijem bratom našijem, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovdje.
Kolosanima 4,10Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko nećak Varnavin, za kojega primiste zapovijesti (ako dođe k vama, primite ga);
Kolosanima 4,11I Isus prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jednini moji pomagači u carstvu Božijemu koji mi biše utjeha.
Kolosanima 4,12Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
Kolosanima 4,13Jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
Kolosanima 4,14Pozdravlja vas Luka ljekar ljubazni, i Dimas.
Kolosanima 4,15Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domašnju crkvu njegovu.
Kolosanima 4,16I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u Laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.
Kolosanima 4,17I kažite Arhipu: gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.
Kolosanima 4,18Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojijeh okova. Blagodat sa svima vama. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje