Kološanima 4. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Kološanima 4,1Gospodari, što je pravo i pravedno, činite slugama, znajući, da i vi imate gospodara na nebu!
Kološanima 4,2Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem!
Kološanima 4,3Molite se ujedno i za nas, a nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Kristovu, za koju sam i svezan,
Kološanima 4,4Da je javim, kao što mi treba govoriti!
Kološanima 4,5Mudro živite prema onima, koji su vani, vrijeme iskupljujući!
Kološanima 4,6Riječ vaša neka je svagda u milosti solju začinjena, da znate, kako vam treba svakome odgovarati!
Kološanima 4,7Kako je meni, javit će vam sve Tihik, ljubljeni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodinu.
Kološanima 4,8Njega šaljem k vama upravo zato, da upoznate, kako je nama, i da utješi srca vaša,
Kološanima 4,9S Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je od vas. Oni će vam sve javiti, kako je ovdje.
Kološanima 4,10Pozdravlja vas Aristarh, koji je s menom u sužanjstvu, i Marko, nećak Barnabin, za kojega primiste zapovijedi ako dođe k vama, primite ga;
Kološanima 4,11I Isus, prozvan Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jedini moji pomagači za kraljevstvo Božje, koji su mi bili za utjehu.
Kološanima 4,12Pozdravlja vas Epafra, koji je od vas, sluga Krista Isusa; on se jednako bori za vas u molitvama, da stojite savršeni i ispunite sve, što je volja Božja.
Kološanima 4,13Jer svjedočim za njega, da se mnogo trudi za vas i za braću u Laodiceji i Hierapolu.
Kološanima 4,14Pozdravlja vas Luka, liječnik, ljubljeni, i Dema
Kološanima 4,15Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu, i crkvu, koja je u kući njegovoj!
Kološanima 4,16I kad se pročita ova poslanica kod vas, učinite, da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i onu, iz Laodiceje, da i vi pročitate.
Kološanima 4,17I kažite Arhipu: "Gledaj na službu, koju si primio u Gospodinu, da je ispuniš!
Kološanima 4,18Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Spominjite se mojih okova! Milost s vama! Amen.
Kološanima 4,1 Gospodari, pružajte svojim robovima što je pravo i pravično, znajući da i vi imate Gospodina na nebu!
Kološanima 4,2U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju!
Kološanima 4,3Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan;
Kološanima 4,4da ga očitujem propovijedajući kako treba.
Kološanima 4,5Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme!
Kološanima 4,6Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.
Kološanima 4,7Što je sa mnom - o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu.
Kološanima 4,8Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
Kološanima 4,9Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni će vam priopćiti kako je ovdje.
Kološanima 4,10Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, nećak Barnabin, o kome primiste naredbe: dođe li k vama, lijepo ga primite.
Kološanima 4,11Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom.
Kološanima 4,12Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj.
Kološanima 4,13Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.
Kološanima 4,14Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.
Kološanima 4,15Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kući.
Kološanima 4,16A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pročitate onu iz Laodiceje.
Kološanima 4,17I recite Arhipu: "Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!
Kološanima 4,18Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!

Sadržaj | Sljedeće poglavlje